Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Nov 16, 2003
1 parent c4a3541 commit 08ded308457241fe3a9fe3613edfc559bed1f024
Showing with 22 additions and 5 deletions.
  1. +5 −1 lang/nl/editor.php
  2. +8 −1 lang/nl/glossary.php
  3. +3 −1 lang/nl/moodle.php
  4. +1 −1 lang/nl/pix.php
  5. +5 −1 lang/nl/workshop.php
View
@@ -1,11 +1,14 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003110400)
+ // editor.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
$string['about'] = "Info";
+$string['absbottom'] = "Absbottom";
+$string['absmiddle'] = "Absmiddle";
$string['address'] = "Adres";
$string['alignment'] = "Uitlijning";
$string['alternatetext'] = "Alternatieve tekst";
+$string['baseline'] = "Baseline";
$string['bold'] = "Vet";
$string['borderthickness'] = "Randdikte";
$string['bottom'] = "Onderaan";
@@ -62,6 +65,7 @@
$string['superscript'] = "Superscript";
$string['textindicator'] = "Huidige stijl";
$string['textmode'] = "Je bent in TEKST MODUS. Gebruik de [<>] knop om terug om te schakelen naar WYSIWIG.";
+$string['texttop'] = "Texttop";
$string['top'] = "Bovenaan";
$string['underline'] = "Onderstrepen";
$string['undo'] = "Ongedaan maken";
View
@@ -1,9 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003110400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
$string['addcomment'] = "Voeg commentaar toe";
$string['addentry'] = "Voeg een item toe";
+$string['addingcomment'] = "Commentaar toevoegen";
$string['aliases'] = "Alias(sen)";
$string['allcategories'] = "Alle categorieën";
$string['allentries'] = "Alles";
@@ -13,8 +14,10 @@
$string['approve'] = "Goedkeuren";
$string['areyousuredelete'] = "Wil je dit woord echt verwijderen ?";
$string['areyousuredeletecomment'] = "Wil je deze commentaar echt verwijderen ?";
+$string['areyousureexport'] = "Weet je zeker dat je dit item wil exporteren naar";
$string['ascending'] = "(oplopend)";
$string['attachment'] = "Bijlage";
+$string['authorview'] = "Blader op auteur";
$string['back'] = "Terug";
$string['cantinsertcat'] = "Kan geen categorie toevoegen";
$string['cantinsertrec'] = "Kan geen record toevoegen";
@@ -60,6 +63,7 @@
$string['editcategories'] = "Bewerk categoriën";
$string['editentry'] = "Bewerk item";
$string['editingcomment'] = "Bewerk commentaar";
+$string['entbypage'] = "Aantal items getoond per pagina";
$string['entries'] = "Items";
$string['entrieswithoutcategory'] = "Items zonder categorie";
$string['entry'] = "Item";
@@ -88,10 +92,12 @@
$string['importedcategories'] = "Geïmporteerde categorieën";
$string['importedentries'] = "Geïmporteerde items";
$string['isglobal'] = "Is dit een globale woordenlijst?";
+$string['linkcategory'] = "Link deze categorie automatisch";
$string['mainglossary'] = "Hoofdwoordenlijst";
$string['maxtimehaspassed'] = "Sorry, maar de maximumtijd voor het bewerken van deze commentaar (\$a) is voorbij!";
$string['modulename'] = "Woordenlijst";
$string['modulenameplural'] = "Woordenlijsten";
+$string['newentries'] = "Niewe woordenlijstitems";
$string['newglossary'] = "Nieuwe woordenlijst";
$string['newglossarycreated'] = "De nieuwe woordenlijst is aangemaakt.";
$string['newglossaryentries'] = "Nieuwe items in de woordenlijst:";
@@ -101,6 +107,7 @@
$string['noentries'] = "Geen items gevonden in dit deel";
$string['noentry'] = "Geen item gevonden";
$string['notcategorised'] = "Niet gecategoriseerd";
+$string['numberofentries'] = "Aantal items";
$string['onebyline'] = "(één per lijn)";
$string['printerfriendly'] = "Afdrukbare versie";
$string['question'] = "Vraag";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003110400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
$string['action'] = "Actie";
@@ -399,6 +399,7 @@
";
$string['lastaccess'] = "Voor het laatst bezocht";
$string['lastedited'] = "Voor het laatst bewerkt";
+$string['lastlogin'] = "Laatste log in";
$string['lastmodified'] = "Voor het laatst gewijzigd";
$string['lastname'] = "Achternaam";
$string['latestlanguagepack'] = "Haal het meest recente taalpakket van moodle.org";
@@ -674,6 +675,7 @@
$string['showrecent'] = "Laat recente activiteiten zien";
$string['showreports'] = "Toon activiteitenrapporten ";
$string['showtheselogs'] = "Laat deze statistieken zien";
+$string['since'] = "Sinds";
$string['site'] = "Site";
$string['sitefiles'] = "Site bestanden";
$string['sitelogs'] = "Site statistieken";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // pix.php - created with Moodle 1.2 development (2003110400)
+ // pix.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
$string['angry'] = "boos";
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003101200)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
$string['absent'] = "Afwezig";
@@ -68,6 +68,7 @@
$string['gradeforreliability'] = "Cijfer voor betrouwbaarheid";
$string['gradeforstudentsassessment'] = "Cijfer voor de beoordeling van de leerling";
$string['gradeofsubmission'] = "Beoordeling van bijdrage :\$a";
+$string['gradetable'] = "Beoordelingstabel";
$string['gradingstrategy'] = "Beoordelingsstrategie";
$string['hidegradesbeforeagreement'] = "Verberg de cijfers tot na de bevestiging";
$string['hidenamesfromstudents'] = "Verberg de namen van \$a";
@@ -107,8 +108,10 @@
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen";
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar";
$string['numberofentries'] = "Aantal ingangen";
+$string['numberofnegativeresponses'] = "Aantal negatieve antwoorden";
$string['on'] = "op \$a";
$string['openassignment'] = "Open taak";
+$string['optionaladjustment'] = "Optionele bijsturing";
$string['optionforpeergrade'] = "Keuze voor beoordeling door klasgenoot";
$string['overallgrade'] = "Totaal cijfer";
$string['overallocation'] = "Over toewijzing";
@@ -133,6 +136,7 @@
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Evalueer alsjeblieft je inzendingen";
$string['poor'] = "Slecht";
$string['present'] = "Huidig";
+$string['reasonforadjustment'] = "Reden voor bijsturing";
$string['reassess'] = "Evalueer opnieuw";
$string['reply'] = "Antwoord";
$string['returnto'] = "Keer terug naar";

0 comments on commit 08ded30

Please sign in to comment.