Permalink
Browse files

Modified some strings

  • Loading branch information...
1 parent ea37045 commit 0925ada5aeb07ca027d7a2b8ac50cbffe75172e1 vthung committed Jan 3, 2006
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +1 −1 lang/vi_utf8/message.php
  2. +1 −1 lang/vi_utf8/moodle.php
@@ -1,6 +1,6 @@
<?php // $Id$
-$string['addcontact'] = 'Add contact';
+$string['addcontact'] = 'Đưa thêm một liên lạc';
$string['addsomecontacts'] = 'Để gửi thông điệp tới ai đó, hoặc đưa thêm một shortcut cho họ trong trang này, sử dụng <a href=\"$a\">tab tìm kiếm</a> ở trên.';
$string['addsomecontactsincoming'] = 'Các thông điệp này từ những người không trong danh sách liên hệ của bạn. Để đưa họ vào danh sách, nhấn chuột vào icon \"Đưa thêm liên hệ\" gần tên của họ.';
$string['ago'] = '$a trước đó';
@@ -190,7 +190,7 @@
$string['coursegrades'] = 'Các điểm cua học';
$string['courseinfo'] = 'Thông tin cua học';
$string['courserestore'] = 'Khôi phục lại cua học';
-$string['courses'] = 'Các cua học';
+$string['courses'] = 'Các khóa học';
$string['courseupdates'] = 'Cua học được cập nhật';
$string['courseuploadlimit'] = 'Giới hạn cua học tải lên';
$string['create'] = 'Tạo';

0 comments on commit 0925ada

Please sign in to comment.