Permalink
Browse files

Automatically generated installer lang files

  • Loading branch information...
1 parent 449f2f9 commit 09773eca4ec17364f63b5fcd3c819efdb76fb4ce AMOS bot committed Jun 4, 2013
Showing with 18 additions and 9 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/ca_valencia/error.php
  2. +16 −7 install/lang/ca_valencia/install.php
@@ -30,5 +30,5 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut alçar el fitxer md5';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut alçar el fitxer zip';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'No s\'ha pogut guardar el fitxer md5';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'No s\'ha pogut guardar el fitxer zip';
@@ -30,7 +30,10 @@
defined('MOODLE_INTERNAL') || die();
-$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no està instal·lat. La instal·lació prosseguirà en anglés.';
+$string['clialreadyconfigured'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir dmin/cli/install_database.php si voleu instal·lar este lloc web.';
+$string['clialreadyinstalled'] = 'El fitxer config.php ja existeix, feu servir admin/cli/upgrade.php si voleu actualitzar este lloc web.';
+$string['cliinstallheader'] = 'Programa d\'instal·lació de línia d\'ordes de Moodle {$a}';
+$string['langdownloaderror'] = 'Dissortadament l\'idioma "{$a}" no es pot baixar. La instal·lació prosseguirà en anglés.';
$string['memorylimithelp'] = '<p>El límit de memòria del PHP del vostre servidor actualment està definit en {$a}.</p>
<p>Això pot causar que Moodle tinga problemes de memòria més avant, especialment si teniu molts mòduls habilitats i/o molts usuaris.</p>
@@ -41,14 +44,20 @@
<li>Si teniu accés al fitxer php.ini, podeu canviar el paràmetre <b>memory_limit</b> a 40 MB. Si no hi teniu accés podeu demanar al vostre administrador que ho faça ell.</li>
<li>En alguns servidors PHP podeu crear un fitxer .htaccess dins del directori de Moodle amb esta línia:
<p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
-<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcioni <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
+<p>Tanmateix, en alguns servidors això farà que no funcione <b>cap</b> pàgina PHP (es visualitzaran errors) en el qual cas hauríeu de suprimir el fitxer .htaccess.</p></li>
</ol>';
-$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle puga alçar els fitxers penjats. Este directori hauria de tindre permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que siga accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita la versió de PHP 4.1.0 o posterior.</p>
+$string['pathssubadmindir'] = 'Alguns serveis d\'allotjament web (pocs) utilitzen un URL especial /admin p. ex. per a accedir a un tauler de control o quelcom paregut. Malauradament això entra en conflicte amb la ubicació estàndard de les pàgines d\'administració de Moodle. Podeu arreglar este problema canviant el nom del directori d\'administració de Moodle en la vostra instal·lació i posant el nou nom ací. Per exemple <em>moodleadmin</em>. Això modificarà els enllaços d\'administració de Moodle.';
+$string['pathssubdataroot'] = 'Necessiteu un espai on Moodle puga guardar els fitxers penjats. Este directori hauria de tindre permisos de lectura I ESCRIPTURA per a l\'usuari del servidor web (normalment \'nobody\' o \'apache\'), però no cal que siga accessible directament via web. L\'instal·lador provarà de crear-lo si no existeix.';
+$string['pathssubwwwroot'] = 'L\'adreça web completa on s\'accedirà a Moodle.
+No és possible accedir a Moodle en diferents adreces.
+Si el vostre lloc té múltiples adreces públiques haureu de configurar redireccions permanents per a totes excepte esta.
+Si el vostre lloc és accessible tant des d\'Internet com des d\'una intranet, utilitzeu ací l\'adreça pública i configureu el DNS de manera que els usuaris de la intranet puguen utilitzar també l\'adreça pública.
+Si l\'adreça no és correcta, canvieu l\'URL en el vostre navegador per reiniciar la instal·lació amb un altre valor.';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle necessita una versió de PHP 4.3.0 o 5.1.0 (les versions 5.0.x tenien uns quants problemes coneguts).</p>
<p>A hores d\'ara esteu utilitzant la versió {$a}.</p>
-<p>Vos caldrà actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.</p>';
-$string['welcomep20'] = 'Esteu veient esta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions!';
-$string['welcomep30'] = 'Esta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcioni <strong>Moodle</strong>:';
+<p>Vos cal actualitzar el PHP o traslladar Moodle a un ordinador amb una versió de PHP més recent.<br />(Si esteu utilitzant la versió 5.0.x, alternativament també podríeu tornar arrere a la 4.4.x)</p>';
+$string['welcomep20'] = 'Esteu veient esta pàgina perquè heu instal·lat amb èxit i heu executat el paquet <strong>{$a->packname} {$a->packversion}</strong>. Felicitacions.';
+$string['welcomep30'] = 'Esta versió de <strong>{$a->installername}</strong> inclou les aplicacions necessàries per crear un entorn en el qual funcione <strong>Moodle</strong>:';
$string['welcomep50'] = 'L\'ús de totes les aplicacions d\'este paquet és governat per les seues llicències respectives. El paquet <strong>{$a->installername}</strong> complet és
<a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">codi font obert</a> i es distribueix
sota llicència <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">GPL</a>.';

0 comments on commit 09773ec

Please sign in to comment.