Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 293c959 commit 0a9398c1674f36d13fd93693681cf99b8507ed81 carlesbellver committed Apr 22, 2004
Showing with 9 additions and 3 deletions.
  1. +9 −3 lang/ca/moodle.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004032800)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 development (2004041800)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['adminhelpedituser'] = 'Navegueu per la llista de comptes d\'usuari i editeu-los';
$string['adminhelplanguage'] = 'Comproveu i editeu el paquet de llenguatge actual';
$string['adminhelplogs'] = 'Navegueu pels registres de tota l\'activitat d\'aquest lloc';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Gestioneu els blocs instal·lats i els seus paràmetres';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Accediu directament a la base de dades (tingueu compte!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Trieu els filtres de text i paràmetres relacionats';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Gestioneu els mòduls instal·lats i els seus paràmetres';
@@ -100,6 +101,8 @@
$string['backupuserfileshelp'] = 'Trieu si voleu que els fitxers dels usuaris (p. e. la imatge del perfil) s\'incloguin a les còpies de seguretat automàtiques';
$string['backupusershelp'] = 'Trieu si voleu incloure tots els usuaris del servidor o només els necessaris per a cada curs.';
$string['backupversion'] = 'Versió de la còpia';
+$string['blocksetup'] = 'S\'estan configurant les taules de blocs';
+$string['blocksuccess'] = 'S\'han configurat correctament $a taules';
$string['bycourseorder'] = 'Curs';
$string['cancel'] = 'Cancel·la';
$string['categories'] = 'Categories de cursos';
@@ -109,7 +112,7 @@
$string['categoryduplicate'] = 'Ja existeix una categoria anomenada \'$a\'!';
$string['changedpassword'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
$string['changepassword'] = 'Canvia la contrasenya';
-$string['changessaved'] = 'Canvis desats';
+$string['changessaved'] = 'S\'han desat els canvis';
$string['checkingbackup'] = 'S\'està comprovant la còpia de seguretat';
$string['checkingcourse'] = 'S\'està comprovant el curs';
$string['checkinginstances'] = 'S\'estan comprovant les instàncies';
@@ -221,7 +224,8 @@
$string['databaseperformance'] = 'Rendiment de la base de dades';
$string['databasesetup'] = 'S\'està configurant la base de dades';
$string['databasesuccess'] = 'La base de dades s\'ha actualitzat amb èxit';
-$string['databaseupgradebackups'] = 'La versió del sistema de còpies ara és $a';
+$string['databaseupgradebackups'] = 'La versió de les còpies de seguretat és ara $a';
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'La versió dels blocs és ara $a';
$string['databaseupgrades'] = 'S\'està actualitzant la base de dades';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Data - començant pel més recent';
$string['datemostrecentlast'] = 'Data - el més recent al final';
@@ -523,6 +527,7 @@
$string['mainmenu'] = 'Menú principal';
$string['makeafolder'] = 'Crea una carpeta';
$string['makeeditable'] = 'Si feu \'$a\' editable pel procés del servidor web (p.e. apache), aleshores podreu editar aquest fitxer directament en aquesta pàgina';
+$string['manageblocks'] = 'Blocs';
$string['managedatabase'] = 'Base de dades';
$string['managefilters'] = 'Filtres';
$string['managemodules'] = 'Mòduls';
@@ -694,6 +699,7 @@
$string['readme'] = 'LLEGIU-ME';
$string['recentactivity'] = 'Activitat recent';
$string['recentactivityreport'] = 'Informe complet d\'activitat recent...';
+$string['refreshingevents'] = 'S\'estan refrescant els esdeveniments';
$string['registration'] = 'Registre de Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Notificacions per correu';
$string['registrationinfo'] = '<p>Aquesta pàgina us permet registrar el vostre lloc Moodle en moodle.org. El registre és gratuït.

0 comments on commit 0a9398c

Please sign in to comment.