Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

update Moodle 1.5

  • Loading branch information...
commit 0b32d159dab7b37cd424873ae2ccb29a002857f8 1 parent 0674d7b
authored September 27, 2005
4  lang/pl/help/advancedsettings.html
... ...
@@ -0,0 +1,4 @@
  1
+<p align="center"><b>Ustawienia zaawansowane</b></p>
  2
+<p> Wybór tych opcji będzie miało wpływ na opcje, które widzą prowadzący</p>
  3
+
  4
+<p> Będą oni jednak mogli do nich powrócić używają przycisku "Ustawienia zaawansowane" w edytowanym module. </p>
7  lang/pl/help/authchange.html
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<p align="center"><b>Zmiana metody uwierzytelniania</b></p>
  2
+
  3
+<p>Menu pozwala zmienić metodę uwierzytelniania dla danego użytkownika </p>
  4
+
  5
+<p> Bądź świadomy że te ustawienia wpływają na metodę uwierzytelniania.</p>
  6
+
  7
+<p>Nieprawidłowa zmiana mogłaby uniemożliwić rejestracje w systemi. Używaj to jeżeli wiesz dobrze  co robisz </p>
9  lang/pl/help/cost.html
... ...
@@ -0,0 +1,9 @@
  1
+<p align="center"><b>Koszt kursu</b></p>
  2
+
  3
+<p>Jeżeli strona jest skonfigurowana że używa metody zapisu, która wymaga wpłaty (tak jak moduł Paypal), można określić tutaj koszt kursu (waluta jest określona w innym miejscu). Na przykład, 19.95. </p>
  4
+
  5
+<p> Jeżeli pole koszt pozostanie puste opcja zapłaty nie jest dostępna i interfejs będzie wymagał innych metod zapisu (takich jak klucze, lub ręczne zapisywanie do kursów).</p>
  6
+
  7
+<p>Jeżeli pole koszt zostanie uzupełnione, wtedy studenci próbujący zapisać się będą mieli dostępną opcje zapłaty za wejście do kursu.</p>
  8
+
  9
+<p>Jeżeli TAKŻE wprowadzisz klucz dostępu do kursu w ustawieniach kursu, to studenci będą mieli wybór zapisu na kurs przez podanie klucza. Jest to użyteczne jeżeli chcesz aby do kursu był zarówno dostęp płatny jak i bezpłatny dla wybranych studentów.</p>
20  lang/pl/help/directorypaths.html
... ...
@@ -0,0 +1,20 @@
  1
+<p align="center"><b>ścieżka dostępu</b></p>
  2
+
  3
+<p>Składnia ścieżki dostępu zależy od systemu operacyjnego, który używasz:</p>
  4
+<blockquote>
  5
+<p> W <b> Systemie Windows</b> jest następująca:
  6
+<ul> 
  7
+<li>c:\program files\data\moodle</li>
  8
+<li>c:\documents and settings\moodle\temp\saved</li></p>
  9
+</ul>
  10
+<p> W <b> Systemie UNIX</b> jest następująca:
  11
+<ul>
  12
+<li>/usr/data/moodle</li>
  13
+<li>/home/moodle/tmp/saved</li>
  14
+</ul>
  15
+
  16
+</blockquote>
  17
+
  18
+<p>Dobrze jest sprawdzić czy katalog istnieje. Moodle tworzy katalogi, ale nie zawsze jest to możliwe</p>
  19
+
  20
+<p>Upewnij się czy są zachowane duże i małe litery w ścieżce (dla systemu UNIX jest to ważne) i czy nie brakuje slash.</p>
42  lang/pl/help/search.html
... ...
@@ -0,0 +1,42 @@
  1
+<p align="center"><b>Jak szukać</b></p>
  2
+
  3
+<p>Przeszukiwanie całego tekstu można dokonywać za pomocą wielu opcji które zamieszczone zostały poniżej. Możesz je łączyć w celu lepszego sprecyzowania opcji przeszukiwania.</p>
  4
+<table>
  5
+
  6
+<tr>
  7
+<td valign="top"><strong>Szukaj tych słów</strong></td>
  8
+<td>Dla podstawowego szukania jednego lub więcej słów w obrębie całego tekstu, po prostu wpisz je oddzielnie spacjami. Znajdowane będą wszystkie słowa zawierające powyżej dwóch znaków..</td>
  9
+</tr>
  10
+
  11
+<tr>
  12
+<td valign="top"><strong>+szukaj+tych słów strong></td>
  13
+<td>Poprzedni przykład kojarzyłby również "informacje" ponieważ zawiera "for". Ażeby znaleźć dokładne skojarzenia słowa użyj znaku plus.td>
  14
+</tr>
  15
+
  16
+<tr>
  17
+<td valign="top"><strong>+search-enginestrong></td>
  18
+<td>Użyj znaku minus jeśli występują konkretne wyrazy których nie chcesz uwzględniać w przeszukiwaniu..</td>
  19
+</tr>
  20
+
  21
+<tr>
  22
+<td valign="top"><strong>"search engine" strong></td>
  23
+<td>Żeby wyszukać konkretne wyrażenia wpisz go w cudzysłowiu.</td>
  24
+</tr>
  25
+
  26
+<tr>
  27
+<td valign="top"><strong>user:Kim </strong></td>
  28
+<td>Żeby wyszukać teksty konkretnych użytkowników poprzedź jego nazwisko wrażeniem "user:".</td>
  29
+</tr>
  30
+
  31
+<tr>
  32
+<td valign="top"><strong>userid:6</strong></td>Jeżeli znasz id poszczególnych użytkowniów, możesz szukać używając ich.</td>
  33
+</tr>
  34
+
  35
+<tr>
  36
+<td valign="top"><strong>subject:assessment</strong></td>
  37
+<td>Żeby wyszukać słowo jedynie w temacie lub tytule tekstu poprzedź to słowo wyrażeniem "subject:":".</td>
  38
+</tr>
  39
+
  40
+</table>
  41
+
  42
+<p>W zaawansowanym przeszukiwaniu naciśnij przycisk przeszukiwanie bez wpisywania żadnego słowa &#8211; zobaczysz kompletną formę łatwiejszą dla zaawansowanego przeszukiwania.</p>

0 notes on commit 0b32d15

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.