Permalink
Browse files

Add README.txt to docs

  • Loading branch information...
1 parent aaa2a18 commit 0b44b6876bd1f19bc3c037f3f87c090c35b29933 vthung committed Apr 9, 2005
Showing with 48 additions and 0 deletions.
  1. +48 −0 lang/vi_utf8/docs/README.txt
@@ -0,0 +1,48 @@
+Tài liệu về Moodle
+--------------------
+
+Nếu bạn muốn dịch tài liệu này sang một ngôn ngữ khác,
+Tôi sẽ gợi ý với bạn rằng:
+
+ 1) Đừng chứa các file của phiên bản tiếng anh trong thư mục này
+ bởi vì chúng sẽ được tự động sử dụng ngay khi tìm thấy thiếu trong gói
+ ngôn ngữ của bạn.
+
+ 2) Dịch chúng theo thứ sau (bắt đầu với những file quan trọng ):
+
+ Những file quan trọng nhất
+ |-------------------
+ |
+ | - files.php
+ | - install.html
+ | - installamp.html
+ | - upgrade.html
+ | - faq.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - teacher.html
+ | - module_files.txt
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - intro.html
+ | - features.html
+ | - release.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - developer.html
+ | - cvs.html
+ | - future.html
+ |
+ | -----------------
+ |
+ | - license.html
+ |
+ |-------------------
+ Các file ít quan trọng
+
+ 3) đừng dịch file credits.html tất cả - nó thay đổi nhiều.
+
+

0 comments on commit 0b44b68

Please sign in to comment.