Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

new strings

  • Loading branch information...
commit 0b6669de51aac7f43e0ea78d167585bba8771d7f 1 parent 9680ba9
koenr authored
2  lang/nl/admin.php
@@ -72,6 +72,7 @@
72 72 $string['configsecureforms'] = 'Moodle kan een extra beveiliging toepassen wanneer het gegevens aanneemt van webformulieren. Als je dit inschakelt, dan wordt de variable HTTP_REFERER vergeleken met het huidige formulieradres. In zeldzame gevallen kan dit problemen veroorzaken als de gebruiker een firewall gebruikt (zoals Zonealarm) die geconfigureerd is om HTTP_REFERER uit het webverkeer te filteren. Het symptoom is: vastgeraken op een formulier. Als je gebruikers problemen hebben met de inlogpagina (bijvoorbeeld) dan zou je kunnen overwegen om deze instelling uit te zetten, hoewel dit je site meer blootstelt aan brute kracht-aanvallen op je wachtwoord. Bij twijfel laat je deze instelling op \'ja\' staan.';
73 73 $string['configsessioncookie'] = 'Met deze instelling kun je de naam van de cookie die gebruikt wordt voor Moodlesessies, aanpassen. Deze instelling is optioneel en enkel nuttig om te verhinderen dat cookies in conflict komen wanneer meer dan ��n exemplaar van Moodle binnen dezelfde website draait.';
74 74 $string['configsessiontimeout'] = 'Als mensen die ingelogd zijn op deze site voor een lange tijd niets doen (ze laden geen nieuwe pagina\'s) worden ze automatisch uitgelogd (hun sessie is be�indigd). Deze variabele geeft aan hoe lang deze tijd moet zijn. ';
  75 +$string['configshowblocksonmodpages'] = 'Sommige modules ondersteunen blokken op hun pagina\'s. Als je dit inschakelt, dan kunnen leraren blokken aan de zijkant van deze pagina\'s zetten, anders toont de interface deze functie niet.';
75 76 $string['configshowsiteparticipantslist'] = 'Al deze siteleerlingen en siteleraren zullen op de deelnemerslijst gezet worden. Wie zal er toelating krijgen om deze lijst met sitedeelnemers te zien?';
76 77 $string['configsitepolicy'] = 'Als je een overeenkomst hebt voor het gebruik van de site die alle gebruikers moeten zien voor ze deze site gebruiken, geef dan hier een de URL naar die pagina op, anders laat je dit veld leeg. De URL kan naar gelijk waar verwijzen - een voor de had liggende plaats zou een bestand tussen de sitebestanden zijn, bijvoorbeeld http://jouwsite/file.php/1/overeenkomst.html';
77 78 $string['configslasharguments'] = 'Bestanden (afbeeldingen, uploads en dergelijke) worden via een script aangeleverd dat gebruik maakt van \'slash arguments\' (hier de tweede optie). Deze methode zorgt ervoor dat bestanden makkelijker in webbrowsers, proxyservers en dergelijke kunnen worden gecachet. Helaas staan sommige PHP-servers deze methode niet toe. Dus kies de eerste optie als je problemen hebt met het bekijken van ge�ploade bestanden of afbeeldingen (bijvoorbeeld afbeeldingen van gebruikers).';
@@ -115,6 +116,7 @@
115 116 $string['sitemaintenanceoff'] = 'De onderhoudsmodus is uitgeschakeld en de site loopt nu terug normaal';
116 117 $string['sitemaintenanceon'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site)';
117 118 $string['sitemaintenancewarning'] = 'Je site is nu in onderhoudsmodus (alleen beheerders kunnen inloggen of gebruik maken van de site). Om terug te keren naar normale werking: <a href=\"maintenance.php\">onderhoudsmodus uitschakelen</a>';
  119 +$string['tabselectedtofront'] = 'Moet bij tabellen met tabs de nu geselecteerde tab vooraan gezet worden';
118 120 $string['therewereerrors'] = 'Er waren fouten in je gegevens';
119 121 $string['timezoneisforcedto'] = 'Iedereen gebruikt ';
120 122 $string['timezonenotforced'] = 'Gebruikers kunnen hun eigen tijdzone kiezen';
2  lang/nl/auth.php
@@ -6,7 +6,9 @@
6 6 $string['auth_cas_create_user'] = 'Schakel dit in als je gebruikers met CAS-authenticatie in de Moodle-databank wil zetten. Indien niet ingeschakeld zullen enkel gebruikers die al in de Moodle-databank bestaan, kunnen aanmelden.';
7 7 $string['auth_cas_enabled'] = 'Schakel dit in als je CAS-authenticatie wil gebruiken.';
8 8 $string['auth_cas_hostname'] = 'Server-naam van de CAS-server<br />vb: host.domein.nl';
  9 +$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Sorry, je login is mislukt - je kon niet geauthoriseerd worden';
9 10 $string['auth_cas_language'] = 'Gekozen taal';
  11 +$string['auth_cas_logincas'] = 'Toegang met veilige verbinding';
10 12 $string['auth_cas_port'] = 'Poort van de CAS-server';
11 13 $string['auth_cas_server_settings'] = 'CAS-serverconfiguratie';
12 14 $string['auth_cas_text'] = 'Veilige verbinding';
2  lang/nl/moodle.php
@@ -126,6 +126,8 @@
126 126 $string['blockdeletefiles'] = 'Alle gegevens die met het blok \'$a->block\' geassocieerd zijn, zijn verwijderd uit de databank. Om het verwijderen af te ronden (en om te verhinderen dat het blok zich opnieuw zou installeren), moet je de map $a->directory van je server verwijderen';
127 127 $string['blocks'] = 'Blokken';
128 128 $string['blocksaddedit'] = 'Blokken toevoegen/bewerken';
  129 +$string['blockseditoff'] = 'Blokken bewerken inschakelen';
  130 +$string['blocksediton'] = 'Blokken bewerken uitschakelen';
129 131 $string['blocksetup'] = 'Installeren van de tabellen voor blokken';
130 132 $string['blocksuccess'] = '$a tabellen zijn juist ge�nstalleerd';
131 133 $string['bycourseorder'] = 'In volgorde van vak';

0 comments on commit 0b6669d

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.