Permalink
Browse files

Translation of Moodle 1.2

  • Loading branch information...
1 parent 4f91b29 commit 0b6693ec7eb19bf27d2318e67a9102358a3e1dfe adamtpaw committed Feb 13, 2004
Showing with 480 additions and 3 deletions.
  1. +6 −3 lang/pl/README
  2. +71 −0 lang/pl/attendance.php
  3. +68 −0 lang/pl/dialogue.php
  4. +162 −0 lang/pl/exercise.php
  5. +156 −0 lang/pl/glossary.php
  6. +9 −0 lang/pl/label.php
  7. +8 −0 lang/pl/webquest.php
View
@@ -2,13 +2,16 @@ Polish Translation
-------------------
-Maintainer: Adam Pawe�czak <adam.pawelczak@wsb.poznan.pl>
+Maintainer: Poznan School of Banking (Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu)
+ Adam Pawe�czak <adam.pawelczak@wsb.poznan.pl>
+ Przemyslaw Polanski <ppolanski@pooh.wsb.poznan.pl>
Contributors:
+Distance Education Centre at Gdansk University of Technology (DECTUG)
Michal Wozniak ,
Lukasz Wrona
- If you'd like to contribute any corrections or aditions, please
- send them to adam.pawelczak@wsb.poznan.pl
+If you'd like to contribute any corrections or aditions, please
+send them to adam.pawelczak@wsb.poznan.pl
Adam Pawe�czak, Pozna�, 2003-09-21
View
@@ -0,0 +1,71 @@
+<?PHP // $Id$
+ // attendance.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['absentlong'] = 'Nieobecny/a';
+$string['absentshort'] = 'N';
+$string['addingmultiple'] = 'Dodawanie wielu list obecności';
+$string['addmultiple'] = 'Dodaj wiele list obecności';
+$string['allmodulename'] = 'Wszystkie listy obecności';
+$string['auto'] = 'automatycznie';
+$string['autoattend'] = 'Automatycznie sprawdź obecność opierając się na dziennikach aktywności użytkownika';
+$string['autoattendmulti'] = 'Automatycznie sprawdź wszystkie listy obecności opierając się na dziennikach aktywności użytkownika';
+$string['autoattendshort'] = 'Automatycznie z dzienników';
+$string['choosedays'] = 'Dni tygodnia w których należy sprawdzić obecność';
+$string['dayofroll'] = 'Data sprawdzenia obecności';
+$string['defaultautoattend'] = 'Czy zawsze sprawdzać obecność opierając się na dziennikach aktywności użytkownika?';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Czy zawsze przesuwać listy obecności na właściwe tygodnie?';
+$string['defaultgrade'] = 'Czy zawsze umożliwiać ocenianie list obecności?';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Ile godzin powinno być zapisanych w typowej liście obecności?';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Jaka powinna być najwyższa ocena za brak nieobecności?';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Określ domyślny status studenta na nowej liście obecności';
+$string['downloadexcelfull'] = 'Ściągnij pełną wersję arkusza Excela';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Ściągnij skróconą wersję arkusza Excela';
+$string['downloadtextfull'] = 'Ściągnij pełną wersję tekstową';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Ściągnij skróconą wersję tekstową';
+$string['dynamicsection'] = 'Wyznacz tydzień odbywania się zajęć od tej daty';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Automatycznie umieść listy obecności w określonych tygodniach';
+$string['dynsectionshort'] = 'Automatycznie przesunięte do sekcji';
+$string['endbeforestart'] = 'Data końcowa jest przed datą początkową.';
+$string['endmulti'] = 'Data ostatniego sprawdzenia obecności';
+$string['for'] = 'dla';
+$string['friday'] = 'Piątek';
+$string['gradeshort'] = 'Ocenione';
+$string['gradevalue'] = 'Umożliw ocenę tej listy obecności';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Umożliw ocenę tych list obecności';
+$string['hoursinclass'] = 'Ilość godzin w jednym okresie dla jednej klasy';
+$string['hoursineachclass'] = 'Ilość godzin w jednym okresie dla każdej klasy';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maksymalna liczba godzin obecności, która powinna zostać wyświetlona na jednej stronie raportu.';
+$string['maxgradeshort'] = 'Maksymalna ocena';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maksymalna ocena za brak nieobecności.';
+$string['modulename'] = 'Obecność';
+$string['modulenameplural'] = 'Listy obecności';
+$string['monday'] = 'Poniedziałek';
+$string['norolls'] = 'Nie ma list obecności przypisanych do tego kursu';
+$string['notes'] = 'Specjalna informacja';
+$string['notesfor'] = 'Specjalna informacja dla';
+$string['noviews'] = 'Przepraszamy, ale nie mamy żadnych danych dla Twojego konta';
+$string['of'] = ' ';
+$string['pages'] = 'stron';
+$string['presentlong'] = 'Obecny/a';
+$string['presentshort'] = 'O';
+$string['saturday'] = 'Sobota';
+$string['startafterend'] = 'Data początkowa została wyznaczona po zakończeniu kursu.';
+$string['startmulti'] = 'Data pierwszego sprawdzenia obecności';
+$string['sunday'] = 'Niedziela';
+$string['takeroll'] = 'Czy sprawdzić obecność tego dnia?';
+$string['tardiesperabsence'] = 'Ile spóźnień powinno się liczyć jako jedna niebecność?';
+$string['tardylong'] = 'Spóźnienie';
+$string['tardyshort'] = 'S';
+$string['thursday'] = 'Czwartek';
+$string['tuesday'] = 'Wtorek';
+$string['viewall'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności';
+$string['viewmulti'] = 'Wyświetl raport na paru stronach';
+$string['viewone'] = 'Wyświetl wszystkie strony raportu';
+$string['viewsection'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności w tej sekcji';
+$string['viewtable'] = 'Wyświetl raport jako jedną tabelę';
+$string['viewweek'] = 'Wyświetl wszystkie listy obecności z danego tygodnia';
+$string['wednesday'] = 'Środa';
+$string['weekmodulename'] = 'Wszystkie listy obecności w ostatnim tygodniu ';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?PHP // $Id$
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['addmynewentries'] = 'Dodaj moje nowe dialogi';
+$string['addmynewentry'] = 'Dodaj mój nowy dialog';
+$string['addsubject'] = 'Dodaj temat';
+$string['allowmultiple'] = 'Pozwól na wiêcej dialogów z t± sam± osob±';
+$string['allowstudentdialogues'] = 'Pozwól na dialogi student-do-studenta';
+$string['close'] = 'Zamknij';
+$string['closed'] = 'Zamkniête';
+$string['confirmclosure'] = 'Zamierzasz zakoñczyæ dialog z $a. Pamiêtaj, ¿e zakoñczone dialogi nie mog± byæ na nowo otwarte. Je¶li zamkniesz ten dialog, bêdziesz móg³ go obejrzeæ ale nie bêdziesz móg³ dodaæ do niego nowych wpisów, wiêc bêdziesz musia³ rozpocz±æ nowy dialog aby kontynuowaæ &quot;rozmowê&quot; z dan± osob±.<br /><br /> Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz zakoñczyæ ten dialog?';
+$string['deleteafter'] = 'Usuñ zakoñczone dialogi po (dniach)';
+$string['dialogueclosed'] = 'Dialog zostal zakoñczony';
+$string['dialogueintro'] = 'Wprowadzenie do dialogu';
+$string['dialoguemail'] = '$a->userfrom doda³ nowy wpis do Twojego dialogu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br /> ¯eby to zobaczyæ kliknij na ten link: <a href=\"$a->url\"></a>.
+';
+$string['dialoguemailhtml'] = '$a->userfrom doda³ nowy wpis do Twojego dialogu \'<i>$a->dialogue</i>\'<br /><br />
+¯eby to zobaczyæ kliknij na ten <a href=\"$a->url\">dialog</a>.
+';
+$string['dialoguename'] = 'Nazwa dialogu';
+$string['dialogueopened'] = 'Dialog rozpoczêty z $a';
+$string['dialoguewith'] = 'Dialog z $a';
+$string['everybody'] = 'Ka¿dy z ka¿dym';
+$string['furtherinformation'] = 'Dalsze informacje';
+$string['lastentry'] = 'Ostatni wpis';
+$string['maildefault'] = 'Wy¶lij emaila z nowym wpisem';
+$string['modulename'] = 'Dialog';
+$string['modulenameplural'] = 'Dialogi';
+$string['namehascloseddialogue'] = '$a zakoñczy³ dialog';
+$string['newdialogueentries'] = 'Nowe wpisy';
+$string['newentry'] = 'Nowy wpis';
+$string['noavailablepeople'] = 'Niestety pozostaje Tobie dialog z samym sob±';
+$string['nopersonchosen'] = 'Nie wybra³e¶ osoby';
+$string['nosubject'] = 'Nie wpisa³e¶ tematu';
+$string['notextentered'] = 'Nic nie wpisa³e¶';
+$string['notstarted'] = 'Jeszcze nie zacz±³e¶ prowadziæ dialog';
+$string['notyetseen'] = 'Jeszcze nie widzany';
+$string['numberofentries'] = 'Ilo¶æ wpisów';
+$string['numberofentriesadded'] = 'Ilo¶æ dokonanych wpisów: $a';
+$string['of'] = ' ';
+$string['onwrote'] = '$a napisa³';
+$string['onyouwrote'] = '$a Tobie napisa³';
+$string['open'] = 'Otwórz';
+$string['openadialoguewith'] = 'Rozpocznij dialog z ';
+$string['opendialogue'] = 'Rozpocznij dialog';
+$string['opendialogueentries'] = 'Poka¿ dialogi';
+$string['pane0'] = 'Rozpocznij dialog';
+$string['pane1'] = '$a dialogów oczekuj±cych odpowiedzi od Ciebie';
+$string['pane1one'] = '1 dialog oczekuj±cy odpowiedzi od Ciebie';
+$string['pane2'] = '$a dialogów oczekuj±cych odpowiedzi od innych osób';
+$string['pane2one'] = '1 dialog oczekuj±cy odpowiedzi od innej osoby';
+$string['pane3'] = '$a zakoñczy³ dialogi';
+$string['pane3one'] = '1 zakoñczony dialog';
+$string['seen'] = 'Widziany $a temu';
+$string['sendmailmessages'] = 'Wy¶lij e-mail o nowych wpisach';
+$string['status'] = 'Status';
+$string['studenttostudent'] = 'Student do Studenta';
+$string['subject'] = 'Temat';
+$string['subjectadded'] = 'Dodany temat';
+$string['teachertostudent'] = 'Nauczyciel do studenta';
+$string['typefirstentry'] = 'Tutaj dokonaj pierwszego wpisu';
+$string['typefollowup'] = 'Tutaj odpowiedz';
+$string['typeofdialogue'] = 'Typ dialogu';
+$string['typereply'] = 'Wpisz odpowied¼ tutaj';
+$string['viewallentries'] = 'Zobacz $a wpisy w dialogu';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,162 @@
+<?PHP // $Id$
+ // exercise.php - created with Moodle 1.2 development (2004020300)
+
+
+$string['absent'] = 'Nieobecny/a';
+$string['accumulative'] = 'W oparciu o elementy składowe oceny';
+$string['action'] = 'Polecenie';
+$string['ago'] = '$a temu';
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Maksymalna ocena: $a';
+$string['amend'] = 'Zmień';
+$string['amendassessmentelements'] = 'Zmień elementy oceny';
+$string['amendtitle'] = 'Zmień tytuł';
+$string['assess'] = 'Oceń';
+$string['assessed'] = 'Ocenione';
+$string['assessment'] = 'Ocena';
+$string['assessmentby'] = 'Oceniane przez: $a';
+$string['assessmentform'] = 'Formularz ocen';
+$string['assessmentmadebythe'] = 'Ocena dokonana przez: $a';
+$string['assessmentofthissubmission'] = 'Ocena zadania';
+$string['assessments'] = 'Oceny';
+$string['atthisstageyou'] = 'Zakończyłeś ocenę własnej pracy. <br/> Możesz zmienić swoją pracę ale pamiętaj <br/> aby wówczas także zmienić własną jej ocenę. <br/> Aby to zrobić kliknij na polecenie \"Ponownie oceń\".';
+$string['awaitingassessmentbythe'] = 'Oczekując na ocenę od: $a';
+$string['awaitingfeedbackfromthe'] = 'Oczekując na odpowiedź od: $a';
+$string['clearlateflag'] = 'Usuń informację o spóźnieniu';
+$string['comment'] = 'Komentarz';
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Potwierdź usunięcie tego: $a';
+$string['correct'] = 'Poprawne';
+$string['criterion'] = 'W oparciu o kryterium opisowe';
+$string['deadline'] = 'Termin oddania';
+$string['deadlineis'] = 'Termin oddania: $a';
+$string['delete'] = 'Usuń';
+$string['deleting'] = 'Usuwanie';
+$string['description'] = 'Opis';
+$string['descriptionofexercise'] = 'Opis ćwiczenia lub zadania do wykonania przez studentów powinien być wykonany albo w formacie Worda albo pliku HTML. Plik ten będzie umieszczony na serwerze zanim o ćwiczeniu zostaną poinformowani studenci. Możliwe jest przygotowanie różnych wariantów tego samego ćwiczenia w Wordzie albo HTMLu. ';
+$string['detailsofassessment'] = 'Szczegóły oceny';
+$string['displayoffinalgrades'] = 'Wykaz ocen';
+$string['doubleupload'] = 'Ostrzeżenie! Ten dokument został prawdopodobnie dwókrotnie przesłany. Przejdź do strony Administratora i sprawdź czy document ten nie widnieje jako przesłany dwókrotnie. W takim przypadku usuń jeden z dokumentów. ';
+$string['duedate'] = 'Data oddania';
+$string['edit'] = 'Edytuj';
+$string['editingassessmentelements'] = 'Edytuj elementy składowe oceny ';
+$string['element'] = 'Element';
+$string['elementweight'] = 'Waga elementu';
+$string['entriessaved'] = 'Zapisano';
+$string['errorbanded'] = 'W oparciu o ilość błędów';
+$string['excellent'] = 'Świetnie';
+$string['exerciseassessments'] = 'Oceny ćwiczeń';
+$string['exercisefeedback'] = 'Komentarz dotyczący ćwiczenia';
+$string['exercisesubmissions'] = 'Przesłanie ćwiczenia';
+$string['generalcomment'] = 'Ogólny komentarz';
+$string['good'] = 'Dobrze';
+$string['gradeassessment'] = 'Osąd ocen';
+$string['gradeforassessment'] = 'Ocena za ocenienie';
+$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Ocena za $a ';
+$string['gradeforsubmission'] = 'Ocena za przesłanie';
+$string['gradetable'] = 'Tabela ocen';
+$string['gradingstrategy'] = 'Strategia oceniania';
+$string['handlingofmultiplesubmissions'] = 'Ocena z wielu ćwiczeń';
+$string['hidenamesfromstudents'] = 'Ukryj imiona przed studentami';
+$string['incorrect'] = 'Niepoprawne';
+$string['leaguetable'] = 'Tabela oddanych prac';
+$string['mail1'] = 'Twoje zadanie \'$a\' zostało ocenione przez';
+$string['mail2'] = 'Komentarz i ocenę można zobaczyć w ... \'$a\'';
+$string['mail3'] = 'Możesz to zobaczyć w Twojej pracy';
+$string['mail6'] = 'Twoja ocena swojej pracy \'$a\' została oceniona';
+$string['mail7'] = 'Komentarz $a można zobaczyć w ...';
+$string['managingassignment'] = 'Zarządzanie ćwiczeniem do samooceny';
+$string['maximumsize'] = 'Maksymalny rozmiar';
+$string['modulename'] = 'Ćwiczenie do samooceny';
+$string['modulenameplural'] = 'Ćwiczenia do samooceny';
+$string['movingtophase'] = 'Przechodzimy do fazy $a';
+$string['multiplesubmissions'] = 'Wielokrotnie przesłane prace';
+$string['noexercisedescriptionssubmitted'] = 'Nie przesłano opisu ćwiczenia';
+$string['nosubmissions'] = 'Brak oddanych prac';
+$string['notassessedyet'] = 'Jeszcze nie ocenione';
+$string['notavailable'] = 'Niedostępne';
+$string['noteonassessmentelements'] = 'Zwróć uwagę na to, że ocena składa się z wielu elementów składowych oceny.<br /> Takie podejście ma ułatwić ocenianie i uczynić je bardziej sprawiedliwym. Jako nauczyciel musisz dodać te <br /> składowe zanim będziesz mógł opublikować zadanie. Możesz to zrobić przez <br /> klikając na ćwiczenie. Jeśli żadne z tym elementów nie będą dostępne, będziesz poproszony aby je dodać. <br />
+Możesz zmienić ilość składowych na ekranie &#8220;Edytuj Ćwiczenie&#8221;<br /> Z kolei same elementy składowe mogą zostać zmienione z ekranu &quot;Zarządzanie Ćwiczeniem&quot;.
+';
+$string['noteonstudentassessments'] = '(Ocena od studenta / Ocena oceny od nauczyciela';
+$string['notgraded'] = 'Nie oceniać';
+$string['notitlegiven'] = 'Brak tytułu';
+$string['nowpleasemakeyourownassessment'] = 'Teraz proszę sam oceń samemu pracę wykonaną przez $a. <br/>...';
+$string['numberofassessmentelements'] = 'Ilość składowych oceny';
+$string['numberofentries'] = 'Ilość oddanych prac';
+$string['numberofnegativeresponses'] = 'Ilość negatywnych odpowiedzi';
+$string['onesubmission'] = 'Jedno oddanie';
+$string['optionaladjustment'] = 'Możliwość zmiany oceny';
+$string['overallgrade'] = 'Ocena ogólna';
+$string['phase'] = 'Faza';
+$string['phase1'] = 'Ułóż ćwiczenie';
+$string['phase1short'] = 'Ułóż ';
+$string['phase2'] = 'Zezwól na oddanie pracy i samoocenę: $a';
+$string['phase2short'] = 'Otwórz';
+$string['phase3'] = 'Wstrzymaj oddawanie i ocenę: $a';
+$string['phase3short'] = 'Niedostępne';
+$string['pleasegradetheassessment'] = 'Proszę oceń własną ocenę tej pracy przez $a';
+$string['pleasesubmityourwork'] = 'Proszę prześlij swoją pracę. <br/>Wpisz tytuł i wskaż plik a następnie kliknij \"Prześlij ten plik\"';
+$string['pleaseusethisform'] = 'Proszę wypełnij ten formularz kiedy <br/> skończysz zadanie';
+$string['pleaseviewtheexercise'] = 'Możesz obejrzeć zadanie klikając poniżej. <br/> Powinieneś je wykonać zgodnie z instrukcjami. <br/>Jeżeli już będziesz zadowolony ze swojej pracy <br/> wtedy kliknij Oceń (lub Ponownie oceń). <br/> ';
+$string['poor'] = 'Słaby';
+$string['present'] = 'Obecny';
+$string['reasonforadjustment'] = 'Powód dla zmiany oceny';
+$string['reassess'] = 'Ponownie oceń';
+$string['resubmissionfor'] = 'Ponowne oddanie przez $a';
+$string['resubmitnote'] = '* oznacza, że $a może ponownie oddać pracę. <br /> Ten symbol może zostać przypisany każdej pracy poprzez ponowne jej sprawdzenie i kliknięcie <br />na przycisk <b>Pozwól $a ponownie oddać pracę</b> <br /> Student może ponownie złożyć pracę tylko gdy przy jego pracy pojawi się ten symbol przy <b>którejkolwiek</b> z jego lub jej prac.';
+$string['rubric'] = 'W oparciu o kryteria opisowe';
+$string['savedok'] = 'Zapisano';
+$string['saveentries'] = 'Zapisz ';
+$string['savemyassessment'] = 'Zapisz moją ocenę';
+$string['saveweights'] = 'Zapisz wagi';
+$string['scale10'] = 'Ocena w skali 1-10';
+$string['scale100'] = 'Ocena w skali 1-100';
+$string['scale20'] = 'Ocena w skali 1-20';
+$string['scalecorrect'] = '2-stopniowa skala: Dobrze/Niedobrze';
+$string['scaleexcellent4'] = '4-stopniowa skala: Celujący/Niedostateczny';
+$string['scaleexcellent5'] = '5-stopniowa skala: Celujący/Niedostateczny';
+$string['scaleexcellent7'] = '7-stopniowa skala: Celujący/Niedostateczny';
+$string['scalegood3'] = '3-stopniowa skala: Dobry/Słaby';
+$string['scalepresent'] = '2-stopniowa skala: Obecny/Nieobecny';
+$string['scaleyes'] = '2-stopniowa skala: Tak/Nie';
+$string['specimenassessmentform'] = 'Formularz ocen ';
+$string['studentallowedtoresubmit'] = '$a może ponownie przesłać pracę';
+$string['studentassessments'] = 'Oceny $a';
+$string['studentnotallowed'] = '$a nie ma pozwolenia na ponowne przesłanie pracy';
+$string['studentsubmissions'] = 'Oddane ćwiczenia przez: $a';
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = 'Ćwiczenia oddane przez: $a w celu dokonania oceny';
+$string['submission'] = 'Oddanie pracy';
+$string['submissions'] = 'Oddane prace';
+$string['submissionsnowclosed'] = 'Termin oddania prac już minął!';
+$string['submitexercisedescription'] = 'Prześlij opis ćwiczenia';
+$string['submitted'] = 'Oddane';
+$string['submittedby'] = 'Oddane przez';
+$string['suggestedgrade'] = 'Sugerowana ocena';
+$string['teacherassessment'] = 'Ocena $a';
+$string['teacherassessmenttable'] = ' $a: Tabela ocen';
+$string['teacherscomment'] = 'Komentarz nauczyciela';
+$string['theexercise'] = 'Ćwiczenie';
+$string['theexerciseandthesubmissionby'] = 'Ćwiczenie przesłane przez $a';
+$string['thegradeis'] = 'Otrzymałeś ocenę: $a';
+$string['thereisfeedbackfromthe'] = 'Komentarz od: $a';
+$string['thisisaresubmission'] = 'Ta praca została ponownie oddana przez $a.<br/>
+Twoja ocena poprzedniej wersji znajduje się poniżej.<br/>Po przejrzeniu tej pracy proszę \"Zmień\" swoją ocenę i <br/> kliknij na jeden z przycisków na dole strony.';
+$string['title'] = 'Tytuł';
+$string['typeofscale'] = 'Typy skal';
+$string['ungradedstudentassessments'] = '$a nieocenione oceny studenta';
+$string['usemaximum'] = 'Użyj maksymalnej';
+$string['usemean'] = 'Użyj średniej';
+$string['verypoor'] = 'Niedostateczny';
+$string['view'] = 'Zobacz';
+$string['viewassessment'] = 'Zobacz ocenę';
+$string['warningonamendingelements'] = 'UWAGA: Niektóre samooceny zostały już przesłane. <br /> NIE zmieniaj ilości elementów składowych oceny, skal ani wag elementów. ';
+$string['weightederrorcount'] = 'Ważona liczba błędów: $a';
+$string['weightforgradingofassessments'] = 'Waga dla trafności samooceny studenta';
+$string['weightforteacherassessments'] = 'Waga dla właściwej oceny z wykonania pracy';
+$string['weights'] = 'Wagi';
+$string['weightssaved'] = 'Zapisane wagi';
+$string['weightsusedforoverallgrade'] = 'Wagi użyte w ocenie ogólnej';
+$string['yourassessment'] = 'Twoja ocena';
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Tutaj twój komentarz zostanie umieszczony';
+$string['yoursubmission'] = 'Twoja praca';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0b6693e

Please sign in to comment.