Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent e0d5f5a commit 0baf5cb24af33470654bcb9feb81f4321070100a koenr committed Jun 12, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
View
2 lang/nl/help/resource/resourcetype.html
@@ -13,7 +13,7 @@
<P><B>Geüpload bestand</B> - Toont alle bestanden die je binnen het vak geüpload hebt. Kijk verder bij 'Bestanden...'.
-+ <p><b>Map</b> - Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
+<p><b>Map</b> - Toont een hele map (en onderliggende mappen) van de "bestanden" van je vak. Leerlingen kunnen daar bladeren en alle bestanden in die map zien.</p>
<P><B>Web link (nieuw venster)</B> - Een URL naar een willekeurige webpagina. Als een leerling klikt op deze bron, dan zal
die uit de cursus naar een andere webpagina gebracht worden (de gevraagde pagina vult het volledige venster van de browser).

0 comments on commit 0baf5cb

Please sign in to comment.