Permalink
Browse files

filling in missing strings

  • Loading branch information...
1 parent b61536b commit 0c06c9dd6527b8d54d9395d41b5d92347eefe06c koenr committed Nov 24, 2004
Showing with 8 additions and 2 deletions.
  1. +1 −0 lang/nl/moodle.php
  2. +7 −2 lang/nl/workshop.php
View
@@ -975,6 +975,7 @@
$string['topicoutline'] = 'Overzicht van het onderwerp';
$string['topicshow'] = 'Toon dit onderwerp aan $a';
$string['total'] = 'Totaal';
+$string['trysearching'] = 'Probeer te zoeken';
$string['turneditingoff'] = 'Zet wijzigen uit';
$string['turneditingon'] = 'Zet wijzigen aan';
$string['undecided'] = 'Onbeslist';
View
@@ -1,11 +1,12 @@
<?PHP // $Id$
- // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004093001)
+ // workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004112200)
$string['absent'] = 'Afwezig';
$string['accumulative'] = 'Accumulatief';
$string['action'] = 'Actie';
-$string['addacomment'] = 'Voeg commentaar toe';
+$string['addacomment'] = 'Voeg een opmerking toe';
+$string['addcomment'] = 'Voeg commentaar toe';
$string['afterdeadline'] = 'Na de deadline: $a';
$string['ago'] = '$a geleden';
$string['agreetothisassessment'] = 'Bevestig deze evaluatie';
@@ -46,6 +47,7 @@
$string['clearlateflag'] = 'Wis de te laat vermelding';
$string['closeassignment'] = 'Sluit de beoordeling';
$string['comment'] = 'Commentaar';
+$string['commentbank'] = 'CommentarenbankTo';
$string['commentby'] = 'Commentaar door';
$string['comparisonofassessments'] = 'Vergelijking van beoordelingen';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Bevestig het verwijderen van deze $a';
@@ -59,6 +61,7 @@
$string['description'] = 'Beschrijving';
$string['detailsofassessment'] = 'Details van de beoordeling';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'Niet akkoord met deze beoordeling';
+$string['displayofcurrentgrades'] = 'Toon de huidige cijfers';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Toon de eindcijfers';
$string['dontshowgrades'] = 'Toon de cijfers niet';
$string['edit'] = 'Bewerk';
@@ -183,6 +186,7 @@
$string['reasonforadjustment'] = 'Reden voor bijsturing';
$string['reassess'] = 'Evalueer opnieuw';
$string['regradestudentassessments'] = 'Geef opnieuw een cijfer voor de inzendingen van d leerling';
+$string['releaseteachergrades'] = 'Toon de beoordeling van de leraar';
$string['removeallattachments'] = 'Verwijder alle bijlages';
$string['repeatanalysis'] = 'Herhaal analyse';
$string['reply'] = 'Antwoord';
@@ -243,6 +247,7 @@
$string['timeassessed'] = 'Tijd geëvalueerd';
$string['title'] = 'Titel';
$string['typeofscale'] = 'Soort van schaal';
+$string['unassessed'] = '$a niet beoordeeld';
$string['ungradedassessments'] = '$a beoordelingen zonder cijfer';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van leerlingenbijdragen.';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a Niet-beoordeelde evaluaties van lerarenbijdragen';

0 comments on commit 0c06c9d

Please sign in to comment.