Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added wikilinkoptions.thml

  • Loading branch information...
commit 0c3ca08c710292ddc93704626b2d990c4733e593 1 parent f1b63d3
vthung authored

Showing 1 changed file with 10 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +10 0 lang/vi_utf8/help/wiki/wikilinkoptions.html
10 lang/vi_utf8/help/wiki/wikilinkoptions.html
... ... @@ -0,0 +1,10 @@
  1 +<p align="center"><b>Các tuỳ chọn kết nối tự động (auto-linking) Wiki</b></p>
  2 +
  3 +<p>Trong một số tình huống, bạn có thể không muốn kết nối tự động dựa trên các từ CamelCase.
  4 +Nếu như vậy, tích vào hộp này để vo hiệu hoá kết nối CamelCase.
  5 +</p>
  6 +<p>
  7 +<b>Chú ý</b> -- CamelCase là một đặc điểm trong wiki chuẩn, và vô hiệu hoá nó có thể dễn đến
  8 +các wiki được nhập vào sẽ hoạt động không đúng. Sử dụng tính năng này <i>chỉ khi</i> nếu thực sự chắc chắn
  9 +bạn không muốn kết nối CamelCase.
  10 +</p>

0 comments on commit 0c3ca08

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.