Skip to content
Browse files

Added wikilinkoptions.thml

  • Loading branch information...
1 parent f1b63d3 commit 0c3ca08c710292ddc93704626b2d990c4733e593 vthung committed May 1, 2005
Showing with 10 additions and 0 deletions.
  1. +10 −0 lang/vi_utf8/help/wiki/wikilinkoptions.html
View
10 lang/vi_utf8/help/wiki/wikilinkoptions.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Các tuỳ chọn kết nối tự động (auto-linking) Wiki</b></p>
+
+<p>Trong một số tình huống, bạn có thể không muốn kết nối tự động dựa trên các từ CamelCase.
+Nếu như vậy, tích vào hộp này để vo hiệu hoá kết nối CamelCase.
+</p>
+<p>
+<b>Chú ý</b> -- CamelCase là một đặc điểm trong wiki chuẩn, và vô hiệu hoá nó có thể dễn đến
+các wiki được nhập vào sẽ hoạt động không đúng. Sử dụng tính năng này <i>chỉ khi</i> nếu thực sự chắc chắn
+bạn không muốn kết nối CamelCase.
+</p>

0 comments on commit 0c3ca08

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.