Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

First translation of Workshop module

  • Loading branch information...
commit 0cdc9c53eab54d404024bb91af282190d9406326 1 parent 875ea7d
adamtpaw authored
Showing with 373 additions and 0 deletions.
  1. +373 −0 lang/pl/workshop.php
View
373 lang/pl/workshop.php
@@ -0,0 +1,373 @@
+<?php
+//Moodle wersja polska, Adam Pawelczak, Michal Wozniak, Lukasz Wrona
+//Modul workshop.php
+
+$string['absent'] = "Nieobecny";
+
+$string['amendtitle'] = "Popraw tytu³";
+
+$string['confirmdeletionofthisitem'] = "Potwierd¼ usuniêcie $a";
+
+$string['correct'] = "Poprawnie";
+
+$string['criterion'] = "Kryterium";
+
+$string['deleting'] = "Usuwane";
+
+$string['excellent'] = "Wspaniale";
+
+$string['good'] = "Dobrze";
+
+$string['incorrect'] = "Niepoprawnie";
+
+$string['leaguetable'] = "\'Tabela ligowa\' nades³anych prac";
+
+$string['liststudentsassessments'] = "Wymieñ oceny studentów";
+
+$string['mail1'] = "Twoje zadanie \'$a\' zosta³o ocenione przez";
+
+$string['mail2'] = "Komentarze i stopieñ mog± zostaæ obajrzane w Zadaniach Warsztatów \'$a\'";
+
+$string['mail3'] = "Mo¿esz to obejrzeæ w Zadaniach Warsztatów";
+
+$string['mail4'] = "Komentarz zosta³ dodany do zadania \'$a\' przez";
+
+$string['mail5'] = "Nowy komentarz mo¿e byæ obejrzany w Zadaniach Warsztatów \'$a\'";
+
+$string['mail6'] = "Twoja ocena zadania \'$a\' zosta³a przejrzana";
+
+$string['mail7'] = "Komentarze dane przez $a mog± byæ obejrznae w Zadaniach Warsztatów";
+
+$string['movingtophase'] = "Przejd¼ do fazy $a";
+
+$string['newassessments'] = "Nowe oceny";
+
+$string['newgradings'] = "Nowe stopnie";
+
+$string['newsubmissions'] = "Nowe propozycje";
+
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = "Proszê oceñ swoj± propozycjê";
+
+$string['poor'] = "S³abo";
+
+$string['present'] = "Obecny";
+
+$string['rubric'] = "Rubyka";
+
+$string['select'] = "Wybierz";
+
+$string['studentassessments'] = "Oceny $a";
+
+$string['submission'] = "Praca";
+
+$string['suggestedgrade'] = "Proponowany stopieñ";
+
+$string['teacherassessments'] = "Oceny $a";
+
+$string['thereisfeedbackfromtheteacher'] = "Oto informacja zwrotna od: $a";
+
+$string['verypoor'] = "Bardzo s³abo";
+
+$string['weightforteacherassessments'] = "Waga ocen $a";
+
+$string['accumulative'] = "Sumacyjna";
+
+$string['action'] = "Akcja";
+
+$string['addacomment'] = "Dodaj komentarz";
+
+$string['afterdeadline'] = "$a po terminie";
+
+$string['agreetothisassessment'] = "Zgadzam siê z t± ocen±";
+
+$string['allgradeshaveamaximumof'] = "Maksymalna warto¶æ ocen : $a";
+
+$string['allowresubmit'] = "Zezwól na wielokrotne przesy³anie rozwi±zania";
+
+$string['alreadyinphase'] = "Warsztaty s± w fazie $a";
+
+$string['amendassessmentelements'] = "Zmieñ sk³adowe zadania";
+
+$string['assess'] = "Oceñ";
+
+$string['assessedon'] = "Oceniono na $a";
+
+$string['assessment'] = "Ocena";
+
+$string['assessmentby'] = "Ocenione przez : $a";
+
+$string['assessmentgrade'] = "Ocena stopnia : $a";
+
+$string['assessmentnotyetagreed'] = "Jeszcze nie uzgodniono oceny";
+
+$string['assessmentsby'] = "Oceny wykonane przez $a";
+
+$string['assessmentsmustbeagreed'] = "Ocena musi byæ uzgodniona";
+
+$string['assessments'] = "Oceny";
+
+$string['assessmentsareok'] = "Oceny s± prawid³owe";
+
+$string['assessmentsdone'] = "Zakoñczono ocenê";
+
+$string['assessmentwasagreedon'] = "Ocenê ustalono na $a";
+
+$string['assessor'] = "Oceniaj±cy";
+
+$string['assessthissubmission'] = "Oceñ t± pracê";
+
+$string['assessmentofthissubmission'] = "Ocena tej pracy";
+
+$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = "Warsztaty nie znajduj± siê w odpowiedniej fazie";
+
+$string['authorofsubmission'] = "Autor pracy";
+
+$string['awaitinggradingbyteacher'] = "Oczekiwanie na stopieñ od $a";
+
+$string['beforedeadline'] = " $a przed terminem";
+
+$string['calculationoffinalgrades'] = "Liczenie oceny koñcowej";
+
+$string['closeassignment'] = "Zamknij zadanie";
+
+$string['comment'] = "Komentarz";
+
+$string['commentby'] = "Skomentowane przez";
+
+$string['criteria'] = "Zale¿na od zgodno¶ci z kryteriami";
+
+$string['deadline'] = "Termin";
+
+$string['deadlineis'] = "Termin : $a";
+
+$string['description'] = "Opis";
+
+$string['delete'] = "Usuñ";
+
+$string['detailsofassessment'] = "Szczegó³y oceny";
+
+$string['disagreewiththisassessment'] = "Nie zgadzam siê z ocen±";
+
+$string['displayoffinalgrades'] = "Wy¶wietl oceny koñcowe";
+
+$string['dontshowgrades'] = "Nie pokazuj stopni";
+
+$string['edit'] = "Edytuj";
+
+$string['editacomment'] = "Edytuj komentarz";
+
+$string['editingassessmentelements'] = "Edycja sk³adowych zadania";
+
+$string['element'] = "Sk³adowa";
+
+$string['elementweight'] = "Waga sk³adowej";
+
+$string['errorbanded'] = "Zale¿na od ilo¶ci b³êdów";
+
+$string['feedbackgoeshere'] = "Informacja zwrotna";
+
+$string['generalcomment'] = "Komentarz ogólny";
+
+$string['grade'] = "Stopieñ";
+
+$string['gradeassessment'] = "Sklasyfikuj wystawion± ocenê";
+
+$string['graded'] = "Oceniono";
+
+$string['gradedbyteacher'] = "Ocenione przez $a";
+
+$string['gradeforassessments'] = "Stopieñ za wystawione oceny";
+
+$string['gradeforbias'] = "Stopieñ za przek³amania";
+
+$string['gradeforreliability'] = "Stopieñ za rzetelno¶æ";
+
+$string['gradeforstudentsassessment'] = "Stopieñ za ocenê wspó³uczestników";
+
+$string['gradeofsubmission'] = "Ocena za pracê : $a";
+
+$string['gradingstrategy'] = "Strategia oceniania";
+
+$string['hidegradesbeforeagreement'] = "Ukryj stopnie przed osi±gniêciem porozumienia";
+
+$string['includeteachersgrade'] = "Uwzglêdnij ocenê prowadz±cego";
+
+$string['listassessments'] = "Wymieñ oceny prac";
+
+$string['listofallsubmissions'] = "Lista przes³anych prac";
+
+$string['managingassignment'] = "Zarz±dzanie warsztatami";
+
+$string['maximumsize'] = "Maksymalny rozmiar";
+
+$string['modulename'] = "Warsztaty";
+
+$string['modulenameplural'] = "Warsztaty";
+
+$string['movedtophase'] = "Rozpoczêto fazê $a";
+
+$string['moveonto'] = "Przejd¼ do";
+
+$string['noassessmentsdone'] = "Nie wykonano ¿adnych ocen";
+
+$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = "Nie ma ¿adnych prac do oceny";
+
+$string['notavailable'] = "Nie dostêpne";
+
+$string['noteonassessmentelements'] = "Uwaga : ocena jest rozbita na kilka sk³adowych w celu usprawnienia procesu oceniania <BR> Jako prowadz±cy musisz je ustawiæ zanim zadanie bêdzie dostêpne dla studentów. <BR> Mo¿na to zrobiæ poprzez klikniêcie na warsztatach z poziomu kursu. <BR> Je¶li nie wybrano jeszcze ¿adnych sk³adowych, zostaniesz poproszony o ich dodanie. <BR> Mo¿esz zmieniæ liczbê sk³adowych z poziomu edycji zadania. <BR> Elementy mog± byæ zmieniane na ekranie &quot;Zarz±dzanie warsztatami&quot;";
+
+$string['notitlegiven'] = "Nie nadano tytu³u";
+
+$string['notgraded'] = "Nie oceniane";
+
+$string['numberofassessments'] = "Ilo¶æ ocen";
+
+$string['numberofassessmentelements'] = "Ilo¶æ komentarzy, sk³adowych, niezbêdnych elementów, albo zdañ kryterialnych";
+
+$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = "Ilo¶æ ocen prac wspó³uczestników kursu";
+
+$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = "Ilo¶æ ocen przyk³adów przes³anych przez prowadz±cego";
+
+$string['on'] = "$a";
+
+$string['openassignment'] = "Zadanie otwarte";
+
+$string['optionforpeergrade'] = "Opcja ocen wspó³uczestników";
+
+$string['overallgrade'] = "Koñcowa ocena";
+
+$string['overallpeergrade'] = "Koñcowa ocena wspó³uczestników: $a";
+
+$string['overallteachergrade'] = "Koñcowa ocena prowadz±cego: $a";
+
+$string['ownwork'] = "Praca w³asna";
+
+$string['phase'] = "Faza";
+
+$string['phase1'] = "Przygotowanie zadania";
+
+$string['phase2'] = "faza w której $a przesy³a prace i oceny";
+
+$string['phase3'] = "Liczenie ocen koñcowych";
+
+$string['phase4'] = "Poka¿ oceny koñcowe";
+
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = "Proszê oceniæ przyk³ady z $a";
+
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = "Proszê oceniæ $a przes³anych prac";
+
+$string['reassess'] = "Oceñ ponownie";
+
+$string['reply'] = "Odpowiedz";
+
+$string['returntosubmissionpage'] = "Wróæ do ekranu przesy³ania rozwi±zania";
+
+$string['savemyassessment'] = "Zapisz moj± ocenê";
+
+$string['savemycomment'] = "Zapisz mój komentarz";
+
+$string['savedok'] = "Zapisano";
+
+$string['savemygrading'] = "Zapisz moje oceny";
+
+$string['scaleyes'] = "Dwupunktowa skala tak/nie";
+
+$string['scalepresent'] = "Dwupunktowa skala obecne/brak";
+
+$string['scalecorrect'] = "Dwupunktowa skala poprawnie/niepoprawnie";
+
+$string['scalegood3'] = "Trzypunktowa skala dobrze/¼le";
+
+$string['scaleexcellent4'] = "Czteropunktowa skala celuj±co/niedostatecznie";
+
+$string['scaleexcellent5'] = "Piêciopunktowa skala celuj±co/niedostatecznie";
+
+$string['scaleexcellent7'] = "Siedmiopunktowa skala celuj±co/niedostatecznie";
+
+$string['scale10'] = "Skala 10-punktowa";
+
+$string['scale20'] = "Skala 20-punktowa";
+
+$string['scale100'] = "Skala 100-punktowa";
+
+$string['selfassessment'] = "Samoocena";
+
+$string['showgrades'] = "Poka¿ oceny";
+
+$string['specimenassessmentform'] = "Przyk³adowy formularz do wystawiania ocen";
+
+$string['studentsassessment'] = "Ocena wystawiona przez studentów";
+
+$string['studentgrades'] = "Stopnie $a";
+
+$string['studentsubmissionsforassessment'] = "$a prac przes³anych przez studentów do oceny";
+
+$string['studentsubmissions'] = "$a prac przes³anych przez studentów";
+
+$string['submitassignment'] = "Prze¶lij rozwi±zanie";
+
+$string['submitexampleassignment'] = "Prze¶lij przyk³adowe rozwi±zanie";
+
+$string['submitted'] = "Przes³ano";
+
+$string['submittedby'] = "Przes³ane przez";
+
+$string['submissions'] = "Przes³ane prace";
+
+$string['returnto'] = "Wróæ do";
+
+$string['teachersassessment'] = "Ocena wystawiona przez prowadz±cego";
+
+$string['teacherscomment'] = "Komentarz prowadz±cego";
+
+$string['teachersgrade'] = "Stopieñ wystawiony przez prowadz±cego";
+
+$string['teachersubmissionsforassessment'] = "$a przyk³adów do oceny";
+
+$string['thegradeis'] = "Stopieñ : $a";
+
+$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = "Te oceny prac s± sklasyfikowane przez $a";
+
+$string['timeassessed'] = "Czas oceny";
+
+$string['title'] = "Tytu³";
+
+$string['typeofscale'] = "Typ skali";
+
+$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = "$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez studentów";
+
+$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = "$a niesklasyfikowanych ocen przes³anych przez prowadz±cego";
+
+$string['view'] = "Obejrzyj";
+
+$string['viewassessmentofteacher'] = "Obejrzyj ocenê $a";
+
+$string['viewotherassessments'] = "Obejrzyj inne oceny";
+
+$string['warningonamendingelements'] = "UWAGA : Przes³ano oceny. <BR> Proszê NIE zmieniaæ ilo¶ci sk³adowych, typów skal, ani wag sk³adowych";
+
+$string['weightederrorcount'] = "Ilo¶æ b³êdów wa¿onych : $a";
+
+$string['weightforbias'] = "Waga przek³amania";
+
+$string['weightforgradingofassessments'] = "Waga Oceny ocen wspó³uczestników";
+
+$string['weightforpeerassessments'] = "Waga oceny wystawionej przez wspó³uczestników";
+
+$string['weightforreliability'] = "Waga rzetelno¶ci";
+
+$string['weightforteachersassessment'] = "Waga oceny prowadz±cego";
+
+$string['weights'] = "Wagi";
+
+$string['weightsusedforfinalgrade'] = "Wagi wykorzystane do obliczenia oceny koñcowej";
+
+$string['weightsusedforsubmissions'] = "Wagi wykorzystane przy przes³anych pracach";
+
+$string['yourassessments'] = "Twoje oceny";
+
+$string['yourfeedbackgoeshere'] = "Tu zamie¶æ swoj± informacjê zwrotn±";
+
+$string[''] = "";
+
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.