Permalink
Browse files

Fix drift between CVS and git

  • Loading branch information...
Francois Marier
Francois Marier committed Jun 25, 2008
1 parent 07c92f6 commit 0d003551eb3237470b1590397f8605ebe1803fc3
@@ -192,6 +192,7 @@
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>Bezpečnostní varování</strong>: Aby Moodle pracoval správně, potřebuje udělat změny v nastavení PHP.<p/><p><em>Musíte</em> nastavit <code>register_globals=off</code>. Tohoto nastavení dosáhnete buď úpravou soubor <code>php.ini</code> (Apache nebo IIS), nebo nastavením pomocí <code>.htaccess</code>.';
$string['help'] = 'Nápověda';
$string['iconvrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny ICONV je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
$string['info'] = 'Informace';
@@ -296,4 +297,5 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Chybné jméno souboru ZIP';
$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalace rozšíření pro podporu XML-RPC je velmi užitečná pro síťové funkce Moodlu.';
?>
@@ -0,0 +1,15 @@
+<?php
+$string['blockname'] = 'Global Search';
+$string['configbuttonlabel'] = 'Button label';
+$string['configenablefileindexing'] = 'Enable file indexing';
+$string['configfiletypes'] = 'File types handled';
+$string['configlimitindexbody'] = 'Indexed body size limitation';
+$string['configpdftotextcmd'] = 'Path to command pdftotext';
+$string['configwordtotextcmd'] = 'Path to command doctotext';
+$string['configwordtotextenv'] = 'Environment setting for the MSWord converter';
+$string['configsearchtext'] = 'Search text';
+$string['go'] = 'Go!';
+$string['bytes'] = ' bytes (0 stands for no limits)';
+$string['searchmoodle'] = 'Search Moodle';
+$string['usemoodleroot'] = 'Prefix Moodle root for text converters';
+?>
@@ -0,0 +1,33 @@
+<?php
+// by Trirat Petchsingh <rosskouk#gmail.com>
+$ADODB_LANG_ARRAY = array (
+ 'LANG' => 'th',
+ DB_ERROR => 'error ไม่รู้สาเหตุ',
+ DB_ERROR_ALREADY_EXISTS => 'มี�ล้ว',
+ DB_ERROR_CANNOT_CREATE => 'สร้างไม่ได้',
+ DB_ERROR_CANNOT_DELETE => 'ลบไม่ได้',
+ DB_ERROR_CANNOT_DROP => 'drop ไม่ได้',
+ DB_ERROR_CONSTRAINT => 'constraint violation',
+ DB_ERROR_DIVZERO => 'หา�ด้วยสู�',
+ DB_ERROR_INVALID => 'ไม่ valid',
+ DB_ERROR_INVALID_DATE => 'วันที่ เวลา ไม่ valid',
+ DB_ERROR_INVALID_NUMBER => 'เลขไม่ valid',
+ DB_ERROR_MISMATCH => 'mismatch',
+ DB_ERROR_NODBSELECTED => 'ไม่ได้เลือ��านข้อมูล',
+ DB_ERROR_NOSUCHFIELD => 'ไม่มีฟีลด์นี้',
+ DB_ERROR_NOSUCHTABLE => 'ไม่มีตารางนี้',
+ DB_ERROR_NOT_CAPABLE => 'DB backend not capable',
+ DB_ERROR_NOT_FOUND => 'ไม่พบ',
+ DB_ERROR_NOT_LOCKED => 'ไม่ได้ล๊อ�',
+ DB_ERROR_SYNTAX => 'ผิด syntax',
+ DB_ERROR_UNSUPPORTED => 'ไม่ support',
+ DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'value count on row',
+ DB_ERROR_INVALID_DSN => 'invalid DSN',
+ DB_ERROR_CONNECT_FAILED => 'ไม่สามารถ connect',
+ 0 => 'no error', // DB_OK
+ DB_ERROR_NEED_MORE_DATA => 'ข้อมูลไม่เพียงพอ',
+ DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ไม่พบ extension',
+ DB_ERROR_NOSUCHDB => 'ไม่มีข้อมูลนี้',
+ DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION => 'permissions ไม่พอ'
+);
+?>
@@ -53,7 +53,7 @@ function enableForm() {
onsubmit="return empty_field_and_submit()" style="margin:0">
<input type="text" id="input_chat_message" name="chat_message" size="50" value="" />
<?php helpbutton('chatting', get_string('helpchatting', 'chat'), 'chat', true, false); ?><br />
- <input type="checkbox" id="auto" size="50" value="" checked /><?php echo get_string('autoscroll', 'chat');?>
+ <input type="checkbox" id="auto" size="50" value="" checked='true' /><?php echo get_string('autoscroll', 'chat');?>
</form>
<form action="insert.php" method="post" target="empty" id="sendForm">
@@ -141,8 +141,11 @@
}
}
?>
- if(parent.msg && parent.input.document.getElementById('auto').checked){
- parent.msg.scroll(1,5000000);
+ if(parent.input){
+ var autoscroll = parent.input.document.getElementById('auto');
+ if(parent.msg && autoscroll && autoscroll.checked){
+ parent.msg.scroll(1,5000000);
+ }
}
//]]>
</script>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0d00355

Please sign in to comment.