Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Fix drift between CVS and git

 • Loading branch information...
commit 0d003551eb3237470b1590397f8605ebe1803fc3 1 parent 07c92f6
authored
2  install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -192,6 +192,7 @@
192 192
 <blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
193 193
 <blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
194 194
 </p>';
  195
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>Bezpečnostní varování</strong>: Aby Moodle pracoval správně, potřebuje udělat změny v nastavení PHP.<p/><p><em>Musíte</em> nastavit <code>register_globals=off</code>. Tohoto nastavení dosáhnete buď úpravou soubor <code>php.ini</code> (Apache nebo IIS), nebo nastavením pomocí <code>.htaccess</code>.';
195 196
 $string['help'] = 'Nápověda';
196 197
 $string['iconvrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny ICONV je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
197 198
 $string['info'] = 'Informace';
@@ -296,4 +297,5 @@
296 297
 $string['wrongzipfilename'] = 'Chybné jméno souboru ZIP';
297 298
 $string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
298 299
 $string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
  300
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalace rozšíření pro podporu XML-RPC je velmi užitečná pro síťové funkce Moodlu.';
299 301
 ?>
15  lang/en_utf8/block_search.php
... ...
@@ -0,0 +1,15 @@
  1
+<?php
  2
+$string['blockname'] = 'Global Search';
  3
+$string['configbuttonlabel'] = 'Button label';
  4
+$string['configenablefileindexing'] = 'Enable file indexing';
  5
+$string['configfiletypes'] = 'File types handled';
  6
+$string['configlimitindexbody'] = 'Indexed body size limitation';
  7
+$string['configpdftotextcmd'] = 'Path to command pdftotext';
  8
+$string['configwordtotextcmd'] = 'Path to command doctotext';
  9
+$string['configwordtotextenv'] = 'Environment setting for the MSWord converter';
  10
+$string['configsearchtext'] = 'Search text';
  11
+$string['go'] = 'Go!';
  12
+$string['bytes'] = ' bytes (0 stands for no limits)';
  13
+$string['searchmoodle'] = 'Search Moodle';
  14
+$string['usemoodleroot'] = 'Prefix Moodle root for text converters';
  15
+?>
33  lib/adodb/lang/adodb_th.inc.php
... ...
@@ -0,0 +1,33 @@
  1
+<?php
  2
+// by Trirat Petchsingh <rosskouk#gmail.com>
  3
+$ADODB_LANG_ARRAY = array (
  4
+			'LANG'           => 'th',
  5
+      DB_ERROR          => 'error ไม่รู้สาเหตุ',
  6
+      DB_ERROR_ALREADY_EXISTS   => 'มี�ล้ว',
  7
+      DB_ERROR_CANNOT_CREATE   => 'สร้างไม่ได้',
  8
+      DB_ERROR_CANNOT_DELETE   => 'ลบไม่ได้',
  9
+      DB_ERROR_CANNOT_DROP    => 'drop ไม่ได้',
  10
+      DB_ERROR_CONSTRAINT     => 'constraint violation',
  11
+      DB_ERROR_DIVZERO      => 'หา�ด้วยสู�',
  12
+      DB_ERROR_INVALID      => 'ไม่ valid',
  13
+      DB_ERROR_INVALID_DATE    => 'วันที่ เวลา ไม่ valid',
  14
+      DB_ERROR_INVALID_NUMBER   => 'เลขไม่ valid',
  15
+      DB_ERROR_MISMATCH      => 'mismatch',
  16
+      DB_ERROR_NODBSELECTED    => 'ไม่ได้เลือ��านข้อมูล',
  17
+      DB_ERROR_NOSUCHFIELD    => 'ไม่มีฟีลด์นี้',
  18
+      DB_ERROR_NOSUCHTABLE    => 'ไม่มีตารางนี้',
  19
+      DB_ERROR_NOT_CAPABLE    => 'DB backend not capable',
  20
+      DB_ERROR_NOT_FOUND     => 'ไม่พบ',
  21
+      DB_ERROR_NOT_LOCKED     => 'ไม่ได้ล๊อ�',
  22
+      DB_ERROR_SYNTAX       => 'ผิด syntax',
  23
+      DB_ERROR_UNSUPPORTED    => 'ไม่ support',
  24
+      DB_ERROR_VALUE_COUNT_ON_ROW => 'value count on row',
  25
+      DB_ERROR_INVALID_DSN    => 'invalid DSN',
  26
+      DB_ERROR_CONNECT_FAILED   => 'ไม่สามารถ connect',
  27
+      0	            => 'no error', // DB_OK
  28
+      DB_ERROR_NEED_MORE_DATA   => 'ข้อมูลไม่เพียงพอ',
  29
+      DB_ERROR_EXTENSION_NOT_FOUND=> 'ไม่พบ extension',
  30
+      DB_ERROR_NOSUCHDB      => 'ไม่มีข้อมูลนี้',
  31
+      DB_ERROR_ACCESS_VIOLATION  => 'permissions ไม่พอ'
  32
+);
  33
+?>
2  mod/chat/gui_header_js/chatinput.php
@@ -53,7 +53,7 @@ function enableForm() {
53 53
      onsubmit="return empty_field_and_submit()" style="margin:0">
54 54
     <input type="text" id="input_chat_message" name="chat_message" size="50" value="" />
55 55
     <?php helpbutton('chatting', get_string('helpchatting', 'chat'), 'chat', true, false); ?><br />
56  
-    <input type="checkbox" id="auto" size="50" value="" checked /><?php echo get_string('autoscroll', 'chat');?>
  56
+    <input type="checkbox" id="auto" size="50" value="" checked='true' /><?php echo get_string('autoscroll', 'chat');?>
57 57
   </form>
58 58
 
59 59
   <form action="insert.php" method="post" target="empty" id="sendForm">
7  mod/chat/gui_header_js/jsupdate.php
@@ -141,8 +141,11 @@
141 141
       }
142 142
     }
143 143
     ?>
144  
-    if(parent.msg && parent.input.document.getElementById('auto').checked){
145  
-      parent.msg.scroll(1,5000000);
  144
+    if(parent.input){
  145
+      var autoscroll = parent.input.document.getElementById('auto');
  146
+      if(parent.msg && autoscroll && autoscroll.checked){
  147
+        parent.msg.scroll(1,5000000);
  148
+      }
146 149
     }
147 150
     //]]>
148 151
     </script>
371  theme/standard/rtl.css
... ...
@@ -0,0 +1,371 @@
  1
+/*******************************************************************
  2
+ rtl.css
  3
+
  4
+ This CSS file contains all layout definitions that are required for
  5
+ right-to-left languages. It overrides definitions in other fils to
  6
+ move right-floating blocks to the left, align text to the right, 
  7
+ swap left and right margins, etc.
  8
+ 
  9
+ *******************************************************************/
  10
+
  11
+body, td, li, div {
  12
+  direction: rtl;
  13
+}
  14
+
  15
+/* required for chat windows */
  16
+
  17
+.ltr-input {
  18
+  direction: ltr;
  19
+}
  20
+
  21
+/* for input that require LTR, e.g. filenames or URLs */
  22
+
  23
+.headermain, h1.headermain {
  24
+  float: right;
  25
+}
  26
+
  27
+.headermenu {
  28
+  float: left;
  29
+  text-align: left;
  30
+}
  31
+
  32
+.navbar .breadcrumb {
  33
+  float: right;
  34
+}
  35
+
  36
+.breadcrumb {
  37
+  padding-left: 0px;
  38
+  padding-right: 3px;
  39
+}
  40
+
  41
+.navbar .navbutton, .navbar .menu {
  42
+  float: left;
  43
+}
  44
+
  45
+.navbar .navbutton {
  46
+  padding-left: 3px;
  47
+  padding-right: 0px;
  48
+}
  49
+
  50
+.navbar {
  51
+  margin-left: 5px;
  52
+  margin-right: 0px;
  53
+}
  54
+
  55
+/* login window */
  56
+
  57
+.loginbox.twocolumns .signuppanel {
  58
+  float: left;
  59
+}
  60
+
  61
+.loginbox.twocolumns .loginpanel {
  62
+  float: right;
  63
+}
  64
+
  65
+.loginbox .loginform .form-label {
  66
+  float: right;
  67
+  text-align: left;
  68
+}
  69
+
  70
+.loginbox .loginform .form-input {
  71
+  float: left;
  72
+}
  73
+
  74
+.loginbox .loginform {
  75
+  text-align: right;
  76
+}
  77
+
  78
+.loginbox .signuppanel .subcontent {
  79
+  text-align: right;
  80
+}
  81
+
  82
+.calendar-controls .previous, .calendar-controls .current, .calendar-controls .next {
  83
+  float: right;
  84
+}
  85
+
  86
+.coursebox .summary {
  87
+  float: left;
  88
+  text-align: right;
  89
+}
  90
+
  91
+.coursebox .info {
  92
+  float: right;
  93
+  text-align: right;
  94
+}
  95
+
  96
+.calendar-controls .previous {
  97
+  text-align: right;
  98
+}
  99
+
  100
+.calendar-controls .next {
  101
+  text-align: left;
  102
+}
  103
+
  104
+.reportlink {
  105
+  text-align: left;
  106
+}
  107
+
  108
+form.mform fieldset legend {
  109
+  margin-left: 0px;
  110
+  margin-right: 0.5em;
  111
+}
  112
+
  113
+form.mform div.felement, form.mform fieldset.felement {
  114
+  margin: 5px 10pt 0pt 0px;
  115
+}
  116
+
  117
+form.mform .fitemtitle {
  118
+  margin: 5px 10pt 0pt 0px;
  119
+}
  120
+
  121
+form.mform fieldset .advancedbutton {
  122
+  text-align: left;
  123
+}
  124
+
  125
+form.mform .fdescription.required {
  126
+  text-align: left;
  127
+}
  128
+
  129
+/* language selectors */
  130
+
  131
+#chooselang_jump {
  132
+  direction: ltr;
  133
+}
  134
+
  135
+#id_lang {
  136
+  direction: ltr;
  137
+}
  138
+
  139
+/* admin > lang > language pack selection */
  140
+
  141
+select#pack {
  142
+  direction: ltr;
  143
+}
  144
+
  145
+select#uninstalllang {
  146
+  direction: ltr;
  147
+}
  148
+
  149
+.mod-forum .indent {
  150
+  margin-right: 30px;
  151
+  margin-left: 0px;
  152
+}
  153
+
  154
+.glossarypost {
  155
+  text-align: right;
  156
+}
  157
+
  158
+h1, h2, h3, h4 {
  159
+  text-align: right;
  160
+  padding-left: 0px;
  161
+  padding-right: 5px;
  162
+}
  163
+
  164
+/* lessons */
  165
+
  166
+.mod-lesson .invisiblefieldset.fieldsetfix tr {
  167
+  text-align: right;
  168
+}
  169
+
  170
+.mod-lesson .contents {
  171
+  text-align: right;
  172
+}
  173
+
  174
+.sideblock .header .hide-show {
  175
+  float: left;
  176
+}
  177
+
  178
+.sideblock .content h3, .sideblock .content h2 {
  179
+  text-align: right;
  180
+}
  181
+
  182
+.sideblock .footer {
  183
+  text-align: right;
  184
+}
  185
+
  186
+/* blocks */
  187
+
  188
+h1.main, h2.main, h3.main, h4.main, h5.main, h6.main {
  189
+  text-align: right;
  190
+}
  191
+
  192
+.entrylowersection .icons, .entrylowersection .ratings {
  193
+  text-align: left;
  194
+  padding-left: 5px;
  195
+  padding-right: 0px;
  196
+}
  197
+
  198
+.block_calendar_upcoming .event .date {
  199
+  text-align: left;
  200
+  direction: ltr;
  201
+}
  202
+
  203
+.block_admin_tree .admintree {
  204
+  text-align: right;
  205
+}
  206
+
  207
+body#admin-blocks table.generaltable th.c0, body#admin-blocks table.generaltable td.c0, body#admin-filters table.generaltable th.c0, body#admin-filters table.generaltable td.c0, body#admin-modules table.generaltable th.c0, body#admin-modules table.generaltable td.c0, body#admin-auth table.generaltable th.c0, body#admin-auth table.generaltable td.c0 {
  208
+  text-align: right;
  209
+}
  210
+
  211
+#mod-chat-gui_header_js-jsupdate
  212
+.chat-event,
  213
+#mod-chat-gui_header_js-jsupdate
  214
+.fdate_time_selector {
  215
+  direction: ltr;
  216
+}
  217
+
  218
+.chat-event .text, .chat-message .text {
  219
+  text-align: right;
  220
+}
  221
+
  222
+/* participants */
  223
+
  224
+body#user-index table#participants td, body#user-index table#participants th {
  225
+  text-align: right;
  226
+}
  227
+
  228
+/* Admin > Security */
  229
+
  230
+#adminsettings label {
  231
+  float: right;
  232
+  text-align: left;
  233
+}
  234
+
  235
+#adminsettings select, #adminsettings input {
  236
+  float: right;
  237
+  margin: 0pt 10pt 0pt 0px;
  238
+}
  239
+
  240
+#adminsettings .description {
  241
+  margin: 0pt 160px 0pt 1em;
  242
+}
  243
+
  244
+#adminsettings .form-group {
  245
+  float: right;
  246
+}
  247
+
  248
+/* Courses backup */
  249
+
  250
+#admin-backup_sche_hour .form-group {
  251
+  direction: ltr;
  252
+  float: right;
  253
+}
  254
+
  255
+/* backup_sche_hour */
  256
+
  257
+form.mform div.felement, form.mform fieldset.felement {
  258
+  float: right;
  259
+  text-align: right;
  260
+  margin-right: 10px;
  261
+	margin-left: 0px;
  262
+}
  263
+
  264
+.que .info {
  265
+  float: right;
  266
+}
  267
+
  268
+.que .prompt {
  269
+  float: right;
  270
+}
  271
+
  272
+.que {
  273
+  text-align: right;
  274
+}
  275
+
  276
+body#mod-quiz-report table#attempts .header {
  277
+  text-align: right;
  278
+}
  279
+
  280
+.logtable th {
  281
+  text-align: right;
  282
+}
  283
+
  284
+form.mform .fitemtitle {
  285
+  float: right;
  286
+  text-align: left;
  287
+  margin-right: 10px;
  288
+	margin-left: 0px;
  289
+}
  290
+
  291
+#course-view .section td.right {
  292
+  border-left-width: 1px;
  293
+  border-left-style: solid;
  294
+  border-right-width: 0px;
  295
+  border-right-style: none;
  296
+}
  297
+
  298
+/* ========================
  299
+	for tabs support
  300
+  ======================== */
  301
+
  302
+.tabrow0 {
  303
+  overflow: auto;
  304
+  PADDING-BOTTOM: 2.75em;
  305
+}
  306
+
  307
+.tabrow0 LI {
  308
+  float: right;
  309
+  MARGIN: 0px;
  310
+  width: 130px;
  311
+  BACKGROUND: url(pix/tab/rtlbg.gif) no-repeat right top;
  312
+}
  313
+
  314
+.tabrow0 A SPAN {
  315
+  padding: 10px 0px 0.35em 0px;
  316
+  BACKGROUND: none;
  317
+}
  318
+
  319
+.tabrow0 A {
  320
+  PADDING-LEFT: 0px !important;
  321
+  MARGIN: 0px;
  322
+  BACKGROUND-IMAGE: none;
  323
+}
  324
+
  325
+.tabrow0 A:hover,
  326
+.tabrow0 A:hover span,
  327
+.tabrow0 .here A:hover,
  328
+.tabrow0 .here A:hover span {
  329
+  BACKGROUND-IMAGE: none
  330
+}
  331
+
  332
+.tabrow0 ul a {
  333
+  PADDING-LEFT: 0px;
  334
+}
  335
+
  336
+UL.tabrow1 {
  337
+  right: 0px;
  338
+  width: 800px;
  339
+
  340
+/* must have absolute width here, otherwise IE makes a total mess */
  341
+	min-width: 100%;
  342
+}
  343
+
  344
+UL.tabrow1 li {
  345
+  float: right;
  346
+}
  347
+
  348
+.tabtree * {
  349
+  width: auto;
  350
+}
  351
+
  352
+/* ========================
  353
+	overrides styles_ie6 
  354
+  ======================== */
  355
+
  356
+FORM.mform INPUT {
  357
+  margin-left: 5px !important;
  358
+  margin-right: -5px !important;
  359
+}
  360
+
  361
+/* ========================
  362
+	for htmlarea editor
  363
+  ======================== */
  364
+
  365
+.htmlarea {
  366
+  direction: rtl;
  367
+}
  368
+
  369
+form#adminsettings div.htmlarea {
  370
+  clear: right;
  371
+}

0 notes on commit 0d00355

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.