Permalink
Browse files

Translated by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent ddd0f4e commit 0d1a280055c5a55daba471a604df6014336a45b3 koenr committed Sep 28, 2003
Showing with 54 additions and 0 deletions.
  1. +54 −0 lang/nl/help/workshop/calculatingfinalgrade.html
@@ -0,0 +1,54 @@
+<p align=CENTER><b>De Berekening van de Eindtotalen</b></p>
+<p>De tabel op dit scherm toont hoe de eindtotalen voor de leerlingen worden berekend. De totalen
+ zijn een gewogen som van maximum vijf elementen.
+
+<ol>
+<li>Gewicht voor leraarbeoordelingen.
+Dit is facultatief en zal worden gebruikt als de leraar werkelijk het werk van de student beoordeelt.
+Als de student meerdere versies van het werk instuurde, dan wordt het "beste" cijfer gebruikt.
+Hier wordt met "beste" het werk bedoeld datgene met de hoogste gewogen combinatie van het cijfer
+van de leraar en de klasgenoten...
+
+<li>Beoordelingsgewicht van evaluaties door klasgenoten.
+Opnieuw, als de leerling meer dan één werkstuk instuurde, wordt het cijfer van het "beste" gebruikt.
+Optionneel kan de beoordeling door klasgenoten de beoordeling van de leraar bevatten.
+Dit cijfer kan inbegrepen worden als het aantal beoordelingen door klasgenoten erg laag is
+of wanneer de juistheid van de cijfers twijfelachtig is, ofwel door afwijking (meestal aan de hoge kant), ofwel
+omdat ze onbetrouwbaar zijn.
+Als het cijfer van de leraar mee inbegrepen wordt bij de cijfers van de klasgenoten, dan wordt het op dezelfde
+manier meegerekend.
+
+<LI>Beoordelingsgewicht voor vertekening. Dit meet of de student de werkstukken
+te laag of eerder te hoog beoordeelt. Het is geen absoluut cijfer omdat het gebaseerd is op het verschil tussen
+het cijfer dat de leerling geeft en het gemiddelde van de cijfers van de klasgenoten voor elk van de inzendingen die
+de leerling beoordeeld heeft. Deze component kan best geen hoog gewicht gegeven worden.
+
+<LI>Beoordelingsgewicht voor betrouwbaarheid:.
+Dit is een maat van hoe goed de beoordelingen van een leerling het gemiddelde van de beoordelingen van de andere leerlingen
+volgt. De maat vermindert de afwijking van de cijfers van de leerling en maakt een gemiddelde van de absolute verschillen
+tussen de cijfers van de leerling en die van zijn klasgenoten. Als de leerling hoge cijfers geeft voor goede
+werkstukken en lage cijfers voor slechte werkstukken, dan zal de betrouwbaarheid hoog zijn. Als vermoed wordt dat
+de leerlingen slechte beoordelers zijn, dan kan het meerekenen van de cijfers van de leraar de cijfers voor
+betrouwbaarheid meer betekenis geven.
+
+<LI>Beoordelingsgewicht van het beoordelen van de evaluaties.
+Hierin zitten zowel het cijfer van de beoordeling van de leerling voor het voorbeeldwerk dat
+de leraar ingezonden heeft, als elk cijfer dat de leraar geeft op een beoordeling die de leerling
+geeft tijdens de fase van de beoordeling door klasgenoten. Gewoonlijk is deze component
+belangrijker dan de vertekenings- en de betrouwbaarheidscomponent en kan die dus beter een groter gewicht krijgen.
+
+</OL>
+
+<P>Deze vijf componenten kunnen gewogen worden zoals nodig geacht voor de opdracht.
+Het cijfer van de leraar kan bijvoorbeeld een hoog gewicht krijgen al het beoordelen
+door klasgenoten al een minder belangrijk deel van de beoordeling als geheel beschouwd
+wordt. Anderzijds, als de leraar slechts enkele werkstukken beoordeeld, dan kan aan deze cijfers
+een weging van nul meegegeven worden, zodat ze genegeerd worden. Als de opdracht helemaal draait
+rond de leerlingen als rechters en het geven van feedback, dan kunnen de eerst twee elementen op nul (of laag)
+gezet worden en dan zullen de cijfers van de leerlingen het eindcijfer bepalen.
+
+
+<P>Merk op dat dit scherm opbouwend gebruikt wordt en dat de eindtotalen normaal gezien niet ter inzage
+aan de leerlingen gegeven worden voor de laatste fase van de opdracht. Eens de leraar tevreden is met de
+eindtotalen en hun wegingen, dan kunnen ze aan de leerlingen getoond worden.
+</P>

0 comments on commit 0d1a280

Please sign in to comment.