Permalink
Browse files

forgot to review it: fixed some typo's

  • Loading branch information...
1 parent a0a4a3c commit 0d677409d7762e9ca971fef024eaa00544b18b48 koenr committed Mar 13, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/help/lesson/questionoption.html
@@ -4,6 +4,6 @@
<ol>
<li><p><b>Meerkeuzevragen</b> Er is een variant op de meerkeuzevragen die
- <b>&quot;Meerkeuzevraag met meerdere antwoorden&quot;</b> genoemd wordt. Als de vraagoptie aangevinkt is, dan wordt van de leerling verwacht om alle juiste opties te selecteren uit de aangeboden set antwoorden. In de vraag kun je al dan niet aangeven <i>hoeveel</i> antwoorden uit de set juist zijn. Bijvoorbeeld: &quot;Welke van de volgende personen waren Amerikaanse presidenten?&quot; tegenover &quot;Kies de twee Amerikaanse presidenten uit de onderstaande lijst.&quot;. Het aantal juiste antwoord kan vanaf <b>één</b> tot een willekeurig aantal zijn. (Meerkeuzevragen met de mogelijkheid om meer antwoorden toe te laten en maar één antwoord juist kan ook: het geeft de leerling de mogelijkheid meerdere antwoorden aan te duiden, terwijl een gewone meerkeuzevraag die mogelijkheid niet geeft.)</p></li>
-<li><p><b>Kort antwoord</b>Standaard is hoofdlettergevoeligheid uitgeschakeld. Als de vraagoptie is aangevinkt, dan wordt er bij de verbetering met hoogdletters rekening gehouden.</p></li>
+ <b>&quot;Meerkeuzevraag met meerdere antwoorden&quot;</b> genoemd wordt. Als de vraagoptie aangevinkt is, dan wordt van de leerling verwacht om alle juiste opties te selecteren uit de aangeboden set antwoorden. In de vraag kun je al dan niet aangeven <i>hoeveel</i> antwoorden uit de set juist zijn. Bijvoorbeeld: &quot;Welke van de volgende personen waren Amerikaanse presidenten?&quot; tegenover &quot;Kies de twee Amerikaanse presidenten uit de onderstaande lijst.&quot;. Het aantal juiste antwoorden kan vanaf <b>één</b> tot een willekeurig aantal zijn. (Meerkeuzevragen met de mogelijkheid om meerdere antwoorden te kiezen en waar maar één antwoord juist is, dat kan ook: het geeft de leerling de mogelijkheid meerdere antwoorden aan te duiden, terwijl een gewone meerkeuzevraag die mogelijkheid niet geeft.)</p></li>
+<li><p><b>Kort antwoord</b> Standaard is hoofdlettergevoeligheid uitgeschakeld. Als de vraagoptie is aangevinkt, dan wordt er bij de verbetering met hoofdletters rekening gehouden.</p></li>
<p>De andere vraagtypes gebruiken de vraagopties niet.</p>

0 comments on commit 0d67740

Please sign in to comment.