Permalink
Browse files

initial translation by Koen Roggemans

  • Loading branch information...
1 parent b5937aa commit 0d918273ce1aa8747636a531cea7875b3d474c9f koenr committed Aug 27, 2004
Showing with 13 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 lang/nl/help/quiz/questiondatasets.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Datasets voor vragen</B></P>
+
+<p>Een dataset is een verzameling gegevens die gebruikt wordt om een vraag te maken (zoals een berekende vraag). De gegevens worden gebruikt om er een variable in de vraag mee te vervangen.</p>
+
+<p>Je kunt een "<i>private</i>" dataset fvoor een specifieke vraag kiezen of een "<i>herbruikbare</i>" dataset die in alle vragen van één categorie kan gebruikt worden.</p>
+
+<p>Als je een vraag die datasets gebruikt maakt, dan krijg je twee schermen te zien.
+
+<p>Met het eerste scherm wijs je een dataset toe aan elke variable van de vraag.</p>
+
+<p>Met het tweede scherm kun je getallen aan de dataset toevoegen of uit de dataset verwijderen. De getallen die voor de individuele vragen gebruikt worden zullen uit deze set gehaald worden wanneer de vragen aan de leerlingen getoond worden.</p>
+
+

0 comments on commit 0d91827

Please sign in to comment.