Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

removing wiki.html

  • Loading branch information...
commit 0da8e4f358e91761651ad6a1ec70a70bb8cda1d6 1 parent 3736934
rcantada authored
Showing with 0 additions and 197 deletions.
  1. +0 −197 lang/tl/help/wiki.html
View
197 lang/tl/help/wiki.html
@@ -1,197 +0,0 @@
-<p align="center"><b> Pagsusulat ng mga Pahinang Ipinormat sa anyong
-Mala-Wiki</b></p>
-
-<p>Ang mga pahinang naformat sa Wiki ay may mga pasilidad para sa
-pagmamarka ng plain tekst ng madaling mabasa na formatting, na
-ikukumberte sa XHTML kapag idinispley. Ang bentahe nito ay hindi mo na
-kailangang mag-aral ng HTMl upang makalikha ng masalimuot na resulta, at
-ang tekstong isusulat mo ay <em>maalwan</em> sa mata kahit
-<em>bagopaman</em> ito ikumberte. Magandang alternatibo ito sa kung
-isesave ang Word file sa HTML na mahirap iedit nang online.
-</p>
-
-<p>Magpasok ka lang ng plain text. Marami kang <em>espesyal</em> na
-karakter na maaaring lagay upang makapagsingit ng formatting</p>
-
-
-<h3>Block level formatting</h3>
-
-<p>Ang mga block ng parapo ay hinahati ng kahit isang blangkong linya
-lamang. Upang malagyan ng espesyal na formatting ang isang parapo,
-ilagay ang isa sa mga sumusunod na espesyal na karakter sa unang
-karakter ng unang linya ng block, pagkatapos ay sundan ng isang space...
-</p>
-
-<table>
- <tr><th>Karakter</th><th>Uri ng Block</th></tr>
- <tr><td>Walang karakter</td><td>Ordinaryong parapo</td></tr>
- <tr><td>&gt;</td><td>Quotation</td></tr>
- <tr><td>Space</td><td>Preformatted Text (Monospaced)</td></tr>
- <tr><td>%</td><td>Preformatted <em>at</em> ang Wikki formatting ay
-hindi papansinin</td></tr>
- <tr><td>!#</td><td>Heading - na ang # ay 1-6, ang lebel ng heading
-(1 ang pinakamalaki)</td></tr>
- <tr><td>Q.</td><td>Question - info na style na inilalagay sa parapo
-upang mapaunlad ang presentasyon ng tanong/sagot (sa tema)</td></tr>
- <tr><td>A.</td><td>Answer - tulad ng sa itaas pero sagot</td></tr>
-</table>
-
-<h3>List Formatting</h3>
-
-<p>Ang mga simpleng listahan ay madaling magagawa sa pamamagitan
-ngpaglalagay ng espesyal na karakter sa simula ng bawat linya sa
-listahan, pagkatapos ay susundan ng space. Ang listahan ay tinatapos ng
-isang blangkong linya. Ang mga list ay puwedeng i-nest - at ang mga
-ninest na listahan ay maaaring magbago ng uri ng listahan. Ang mga
-depinisyon, depinisyon sa listahan at mga uri ng teksto ay maaaring
-paghaluhaluin upang makagawa ng nais na epekto. Ang mga espesyal na
-karakter ay ang sumusunod...
-</p>
-
-<table>
- <tr><th>Karakter</th><th>Uri ng List item</th></tr>
- <tr><td>*</td><td>Unordered List (bullet points)</td></tr>
- <tr><td>#</td><td>Ordered List (1,2,3 etc)</td></tr>
- <tr><td>:</td><td>Definition list, definition</td></tr>
- <tr><td>;</td><td>Definition list, text</td></tr>
-</table>
-
-<p>Halimbawa ng mga Nested list:</p>
-<p><pre>
- * Unang Bullet
- * Ikalawang Bullet
- ## 1 nakanest na linya
- ## 2 nakanest na linya
- * Ikatlong Bullet
-</pre></p>
-<p>Ay Lilikha ng:
-<ul><li>Unang Bullet</li>
- <li>Ikalawang Bullet</li>
- <ol><li>1 nakanest na linya</li>
- <li>2 nakanest na linya</li></ol>
- <li>Ikatlong Bullet
-</ul></p>
-
-<h3>Inline formatting</h3>
-
-<p>Sa inline formatting, mamamarkahan ang bahagi ng isang linya ng isang
-partikular na estilo. Ang mga espesyal na karakter na ginagamit ay
-maaaring ilagay sa alinmang bahagi ng linya, pero tandaan na ang
-formatting ay hindi maaaring lumagpas ng isang linya. Ang mga code ay
-ang mga sumusunod...
-</p>
-
-<table>
- <tr><th>Halimbawa</th><th>Halimbawa</th><th>Formatting</th></tr>
- <tr><td>*mabuhay daigdig*</td><td><strong>mabuhay daigdig</strong></td><td>Strong o Bold</td></tr>
- <tr><td>/mabuhay daigdig/</td><td><em>mabuhay daigdig</em></td><td>Emphasis o Italics</td></tr>
- <tr><td>+mabuhay daigdig+</td><td><ins>mabuhay daigdig</ins></td><td>Inserted text</td></tr>
- <tr><td>-mabuhay daigdig-</td><td><del>mabuhay daigdig</del></td><td>Deleted o Strikethrough</td></tr>
- <tr><td>mabuhay ~daigdig~</td><td>mabuhay <sub>daigdig</sub></td><td>Subscript</td></tr>
- <tr><td>mabuhay ^daigdig^</td><td>mabuhay <sup>daigdig</sup></td><td>Superscript</td></tr>
- <tr><td>"mabuhay daigdig"</td><td><q>mabuhay daigdig</q></td><td>Quoted</td></tr>
- <tr><td>%mabuhay daigdig%</td><td><code>mabuhay daigdig</code></td><td>Code o Monospaced</td></tr>
- <tr><td>@mabuhay daigdig@</td><td><cite>mabuhay daigdig</cite></td><td>Cite</td></tr>
-</table>
-
-<h3>Mga Acronym</h3>
-
-<p>Ang paglalagay ng tag na acronym ay ginagawa sa pamamagitan ng
-paglalagay ng
-acronym na nasa malaking titik, pagkatapos ay sundan ng
-deskripsiyon na nasa panaklong. Dapat ay walang space sa pagitan ng
-acronym at ng panaklong. Halimbawa...
-</p>
-
-<p>HTML(Hypertext Markup Language) <br /> <acronym title="Hypertext Markup Language">HTML</acronym></p>
-
-<h3>Mga Hyper Link</h3>
-
-Maaaring maglagay ng mga link sa teksto, susundan ng (walang space)
-teksto na nakadisplay sa pagitan ng mga bracket. Halimbawa
-</em>http://www.google.com/(Hanapin na)</em> ay makukumberte sa <a
-href="http://www.google.com/">Hanapin na</a>.
-
-<p>Ganito rin ang paggawa ng mail-link, hal., </p>
-<p>nobody@halimbawa.com(Súbok na User) ay makukumberte sa
-<a href="mailto:nobody&halimbawa.com">Súbok na User</a></p>
-
-<h3>Mga Moodle Module Link</h3>
-
-<p>Kung alam mo ang Moodle id number (hanapin ang ?id=nn sa dulo ng
-isang module address) at ang pangalan ng module, makakalink ka nang
-rekta sa rekursong iyon sa pamamagitan ng syntax na:
-
-</p>
-
-<p>Pangalan_ng_Modyul:nn(Tekstong Deskripsiyon)</p>
-<p>eg, <em>resource:36(Bagong Pahina Ko)</em>
-<em>forum:10(Lumundag sa talakayan)</em></p>
-
-<h3>Mga Moodle Picture Link</h3>
-
-<p>Maaaring maglagay ng mga inline graphic sa pahinang wiki. Kailangan
-mong iupload ang graphic at tandaan ang path sa loob ng file upload
-area. Ang sintaks ay:
-</p>
-
-<p>/<em>..path papunta sa file..</em>(alt text)</p>
-
-<p>halimbawa, /mypics/graphic.jpg(Staff picture)</p>
-
-<h3>Moodle File Link </h3>
-
-<p>Katulad din ng Picture link (sa itaas), magagawa sa pamamagitan
-ng katangiang ito ang paglalagay ng mga link sa inaplowd na file. Ang
-sintaks ay: </p>
-
-<p><b>file:</b><em>..path tungo sa file</em>(teksto ng link)</p>
-
-<p>halimbawa, file:/pdfs/moodle.pdf(Impormasyon Hinggil sa Moodle)</p>
-
-
-<h3>Automatic reformating</h3>
-
-<p>Maraming function na karaniwang ginagamit ang awtomatikong
-ikinukumberte sa katumbas nilang XHTML.. Ang mga pangunahin ay ang
-sumusunod...
-</p>
-
-<ul>
- <li>ang mga HTTP link ay kinukumberte sa mga aktibong link
- <li> ..., (R), (TM), (C), 1/4, 1/2, 3/4 ay ikinukumberte lahat sa mga
-tamang karakter
- <li> bilang x bilang ay nakukumberte sa tamang simbolo ng
-pagmumultiplay
- <li>Ang linya na nagsisimula sa dibababa sa apat na dash ay
-ikukumberte sa isang pahigang linya
-</ul>
-
-<h3>Pangsuri ng Ispeling (Eksperimental) </h3>
-
-<p>Maaaring i-switch sa mode na nagsusuri-ng-ispeling ang wiki
-formatter. Ilagay ang sumusunod sa isang hiwalay na linya sa teksto.
-Ang lahat nang susunod dito ay susuriin...
-
-<pre>
-!SPELL:language_code:language_variant
-
-Mga halimbawa:
-!SPELL:en:british
-
-!SPELL:sp
-</pre>
-
-<p>Ang "language_code"ay dapat palitan ng angkop na code (hal., EN, FR
-atbp.), ang "language_variant"(kasama ang tutuldok) ay opsiyonal at
-puwedeng "american", "british", o "canadian" kung ang language code ay
-EN. </p>
-
-<p>Kapag nakadispley ang anumang dikilalang salita, ito ay
-naka-highlight at makakakita ka ng mga mungkahi sa pamamagitan ng
-pagtapat ng cursor ng mouse sa salita.</p>
-
-<p><em>TALA: ginagamit ng ispeling ang <strong>pspell</strong> na
-library. Ito atg ang mga kinakailangang diksiyonaryo ay kailangang nasa
-server mo upang gumana ang pangsuri ng ispeling. Ang platapormang
-Windows ay hindi suportado.</em></p>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.