Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 0dd8f2223baadf9c4ba79fa2501272c1ffd64a2d 1 parent 87b97ba
authored October 26, 2005
20  lang/ca/help/forum/subscription.html
... ...
@@ -1,18 +1,10 @@
1  
-<p align="center"><b>Forum Subscription</b></p>
  1
+<p align="center"><b>Subscripció a un fòrum</b></p>
2 2
 
3  
-<p>When a person is subscribed to a forum it means that 
4  
-they will be sent email copies of every post in that forum
5  
-(posts are sent about <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minutes 
6  
-after the post was first written).</p>
  3
+<p>Quan una persona se subscriu a un fòrum això vol dir que rebrà còpies per correu electrònic de cada missatge del fòrum (els missatges s'envien aproximadament <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minuts 
  4
+després que s'hagi escrit el missatge).</p>
7 5
 
8  
-<p>People can usually choose whether or not they want to be 
9  
-subscribed to each forum.</p>
  6
+<p>Normalment la gent pot triar si vol o no subscriure's a cada fòrum.</p>
10 7
 
11  
-<p>However, if a teacher forces subscription on a particular forum 
12  
-then this choice is taken away and everyone in the class will get 
13  
-email copies.</p>
14  
-
15  
-<p>This is especially useful in the News forum and in forums
16  
-towards the beginning of the course (before everyone has 
17  
-worked out that they can subscribe to these emails themselves).</p>
  8
+<p>Tanmateix, si un professor imposa la susbcripció a un fòrum concret, aquesta opció queda suprimida i tots els membres del curs reben còpies dels missatges per correu electrònic.</p>
18 9
 
  10
+<p>Això és especialment útil en el fòrum de Notícies i en general en qualsevol fòrum quan acaba de començar el curs (abans que tots hagin entès que poden subscriure's ells mateixos a aquests correus).</p>
10  lang/ca/help/forum/trackingtype.html
... ...
@@ -0,0 +1,10 @@
  1
+<p align="center"><b>Tipus de seguiment dels fòrums</b></p>
  2
+
  3
+<p>Si els fòrums tenen habilitada l'opció de seguiment, els usuaris poden realitzar el seguiment dels missatges llegits i no llegits en els fòrums i els debats. El professor pot imposar un tipus de seguiment en un fòrum utilitzant aquest paràmetre.</p>
  4
+
  5
+<p>Aquest paràmetre admet tres possibilitats:</p>
  6
+<ul>
  7
+<li>Opcional [per defecte]: els estudiants poden activar o desactivar el seguiment com i quan vulguin.</li>
  8
+<li>Actiu: el seguiment està sempre actiu.</li>
  9
+<li>Inactiu: el seguiment no està mai actiu.</li>
  10
+</ul>
7  lang/ca/help/glossary/aliases2.html
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<p align="center"><b>Paraules clau</b></p>
  2
+
  3
+<p>Cada entrada del glossari pot tenir associada una llista de paraules clau (o àlies).</p>
  4
+
  5
+<p><b>Introduïu cada àlies en una nova línia</b> (no separades per comes).</p>
  6
+
  7
+<p>Les paraules i frases que fan d'àlies poden utilitzar-se com una manera alternativa de referir-se a l'entrada. Per exemple, si esteu emprant el filtre d'enllaçament automàtic del glossari, els àlies s'utilitzaran també (així com el nom principal de l'entrada) per decidir quines paraules s'enllacen a una entrada.</p>
7  lang/ca/help/glossary/allowprintview.html
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<p align="center"><b>Permet visualització per a imprimir</b></p>
  2
+
  3
+<p>Es pot permetre als estudiants la visualització per a imprimir del glossari.</p>
  4
+
  5
+<p>Podeu triar si s'habilita o es deshabilita aquesta característica.</p>
  6
+
  7
+<p>Els professors sempre poden utilitzar la visualització per a imprimir.</p>
11  lang/ca/help/glossary/attachment.html
... ...
@@ -0,0 +1,11 @@
  1
+<p align="center"><b>Fitxers adjunts en les entrades</b></p>
  2
+
  3
+<p>Opcionalment, podeu adjuntar UN fitxer des del vostre ordinador a qualsevol entrada de glossari. Aquest fitxer es penja en el servidor i s'emmagatzema amb l'entrada.</p>
  4
+
  5
+<p>Això és útil si voleu compartir una imatge, per exemple, o un document PDF.</p>
  6
+
  7
+<p>El fitxer pot ser de qualsevol tipus, però en tot cas és altament recomanable que els noms d'aquests fitxers incloguin els sufixos estàndard de tres lletres emprats en Internet, com ara .pdf per a un document PDF, .jpg o .png per a una imatge, etc. Això facilitarà que els fitxers es baixin i es vegin correctament en els navegadors.</p>
  8
+
  9
+<p>Si torneu a editar una entrada i adjunteu un nou fitxer, qualsevol fitxer adjunt anterior serà reemplaçat.</p>
  10
+   
  11
+<p>Si torneu a editar una entrada amb un fitxer adjunt i deixeu aquest espai en blanc, es conservarà l'adjunt original.</p>
16  lang/ca/help/glossary/destination.html
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1  
-<p align="center"><b>Definir la destinaci&oacute; de les entrades importades</b></p>
2  
-
3  
-<p>Podeu especificar on voleu importar les entrades:</p>
4  
-
5  
-<ul>
6  
-	<li><b>Glossari actual:</b> les entrades importades s'afegiran al glossari obert actualment.</li>
7  
-	<li><b>Nou glossari:</b> es crear&agrave; un glossari nou basat en la informaci&oacute; que proporcioni el fitxer i les noves entrades s'inseriran en aquest.</li>
8  
-</ul>
  1
+<p align="center"><b>Definició de la destinaci&oacute; de les entrades importades</b></p>
  2
+
  3
+<p>Podeu especificar on voleu importar les entrades:</p>
  4
+
  5
+<ul>
  6
+	<li><b>Glossari actual:</b> les entrades importades s'afegiran al glossari obert actualment.</li>
  7
+	<li><b>Nou glossari:</b> es crear&agrave; un glossari nou basat en la informaci&oacute; que proporcioni el fitxer i les noves entrades s'inseriran en aquest.</li>
  8
+</ul>
10  lang/ca/help/glossary/entbypage.html
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1  
-<p align="center"><b>Definir el nombre d'entrades per p&agrave;gina</b></p>
2  
-
3  
-<p>El glossari es pot configurar per limitar el nombre d'entrades que es mostren en una p&agrave;gina.</p>
4  
-
5  
-<p>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enlla&ccedil;ades autom&agrave;ticament, haureu de posar un valor baix en aquest par&agrave;metre per tal de previndre temps llargs de c&agrave;rrega de la p&agrave;gina.</p>
  1
+<p align="center"><b>Definició del nombre d'entrades per p&agrave;gina</b></p>
  2
+
  3
+<p>El glossari es pot configurar per limitar el nombre d'entrades que es mostren en una p&agrave;gina.</p>
  4
+
  5
+<p>Si teniu un nombre molt gran d'entrades enlla&ccedil;ades autom&agrave;ticament haureu de posar un valor baix en aquest par&agrave;metre per tal de previndre temps llargs de c&agrave;rrega de la p&agrave;gina.</p>
6  lang/ca/help/glossary/filetoimport.html
... ...
@@ -1,3 +1,3 @@
1  
-<p align="center"><b>Fitxer per importar</b></p>
2  
-
3  
-<p>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que cont&eacute; les entrades per importar.</p>
  1
+<p align="center"><b>Fitxer per a importar</b></p>
  2
+
  3
+<p>Seleccioneu el fitxer XML del vostre ordinador que cont&eacute; les entrades per a importar.</p>
16  lang/ca/help/glossary/globalglossary.html
... ...
@@ -1,8 +1,8 @@
1  
-<p align="center"><b>Definir un glossari global</b></p>
2  
-
3  
-<p>Els administradors poden definir que un glossari sigui global.</p>
4  
-
5  
-<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (per&ograve; m&eacute;s particularment de la p&agrave;gina principal).</p>
6  
-
7  
-<p>La difer&egrave;ncia amb un glossari normal local &eacute;s que les entrades s'utilitzen per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al
8  
-qual pertany el glossari).</p>
  1
+<p align="center"><b>Definició d'un glossari global</b></p>
  2
+
  3
+<p>Els administradors poden definir que un glossari sigui global.</p>
  4
+
  5
+<p>Aquests glossaris poden ser part de qualsevol curs (per&ograve; m&eacute;s particularment de la p&agrave;gina principal).</p>
  6
+
  7
+<p>La difer&egrave;ncia amb un glossari normal local &eacute;s que les entrades s'utilitzen per crear enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a tot el lloc (i no sols dins del mateix curs al
  8
+qual pertany el glossari).</p>
6  lang/ca/help/glossary/importcategories.html
... ...
@@ -1,3 +1,3 @@
1  
-<p align="center"><b>Importar categories</b></p>
2  
-
3  
-<p>Per defecte s'importaran totes les entrades. Podeu especificar si voleu que tamb&eacute; s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</p>
  1
+<p align="center"><b>Importació de les categories</b></p>
  2
+
  3
+<p>Per defecte s'importaran totes les entrades. Podeu especificar si voleu que tamb&eacute; s'importin les categories (i que s'hi assignin les noves entrades).</p>
10  lang/ca/help/glossary/linkcategory.html
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1  
-<p align="center"><b>Enlla&ccedil;ar autom&agrave;ticament les categories</b></p>
2  
-
3  
-<p>Podeu especificar si voleu que les categories s'enllacin autom&agrave;ticament o no.</p>
4  
-
5  
-<p>Av&iacute;s: les categories s'enllacen diferenciant maj&uacute;scules i min&uacute;scules i nom&eacute;s si coincideix el mot complet.</p>
  1
+<p align="center"><b>Enllaços automàtics a les categories</b></p>
  2
+
  3
+<p>Podeu especificar si voleu que les categories s'enllacin automàticament o no.</p>
  4
+
  5
+<p>Avís: les categories s'enllacen diferenciant majúscules i minúscules i només si coincideix el mot complet.</p>
17  lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
4  lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
... ...
@@ -1,7 +1,7 @@
1  
-<p align="center"><b>Permetre l'enlla&ccedil;at automàtic a una entrada</b></p>
  1
+<p align="center"><b>Habilitació dels enllaços automàtics a una entrada</b></p>
2 2
 
3 3
 <p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, etc.</p>
4 4
 
5 5
 <p>Si no voleu que cert text particular s'enlla&ccedil; (com ara en un enviament a un f&ograve;rum), aleshores heu d'afegir marcadors &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant del text.</p>
6 6
 
7  
-<p>Per tal d'activar aquesta característica, l'autoenlla&ccedil;at ha d'estar habilitat a nivell de glossari.</p>
  7
+<p>Per tal d'activar aquesta característica, l'autoenlla&ccedil;at ha d'estar habilitat a nivell de glossari.</p>
11  lang/ca/help/quiz/analysisdownload.html
... ...
@@ -0,0 +1,11 @@
  1
+<p align="center"><b>Baixada de l'anàlisi</b></p>
  2
+
  3
+<p>És possible que vulgueu baixar la taula de dades que es visualitza en la pantalla per a anàlisis ulteriors. Podeu triar tres formats de fitxer possibles.<br /> 
  4
+En cada cas les dades es presentaran en una taula amb títols apropiats, tal com apareixen en la pantalla. Encara que en pantalla la taula es visualitzi paginada, el fitxer inclourà totes les dades corresponents a totes les pàgines.</p>
  5
+
  6
+<p><b>Format de full de càlcul Excel:</b></p> <p>Obtindreu un document de full de càlcul .xls.</p>
  7
+
  8
+<p><b>Format OpenOffice Writer:</b></p> <p>Les dades es presentaran dins d'una taula en un document de text .sxw.
  9
+<br />Aquest format només estarà disponible si teniu instal·lat la biblioteca PHPWriter en el subdirectori /moodle/lib.</p>
  10
+
  11
+<p><b>Format text</b></p> <p>En aquest cas, les dades s'emmagatzemaran en un fitxer de text normal, amb una línia per cada fila de la taula i les dades separades per tabulacions.</p>
8  lang/ca/help/quiz/maxgrade.html
... ...
@@ -1 +1,7 @@
1  
-

<p align="center"><b>Nota m&agrave;xima</b></p><p>La nota m&agrave;xima que establiu per un q&uuml;estionari &eacute;s la que 

  determineu en les escales.</p>

<p>Per exemple, podeu establir la nota m&agrave;xima en 20 perqu&egrave; el q&uuml;estionari 

  val el 20% de la nota de tot el curs.</p>

<p>Tanmateix podeu tenir un q&uuml;estionari amb 10 preguntes que valguin en total 

  50 punts. En aquest cas totes les notes de les preguntes s'escalaran de manera 

  que la puntuaci&oacute; m&agrave;xima de tot el q&uuml;estionari sigui 20.</p>

  1
+<p align="center"><b>Qualificació màxima</b></p>
  2
+
  3
+<p>Totes les qualificacions s'escalen a la qualificació màxima que definiu per al qüestionari.</p>
  4
+
  5
+<p>Per exemple, podríeu definir una qualificació màxima de 20, posat que el qüestionari valgués un 20% del curs complet.</p>
  6
+
  7
+<p>Llavors, tot i que el qüestionari contingués deu preguntes que sumessin un total màxim de 50 punts, la qualificació sobre 50 es reduiria a escala sobre un màxim de 20.</p>
12  lang/ca/help/quiz/timelimit.html
... ...
@@ -0,0 +1,12 @@
  1
+<p align="center"><strong>Temps màxim</strong></p>
  2
+
  3
+<p>Per defecte, els qüestionaris no tenen un límit de temps, la qual cosa permet als estudiants tant de temps com necessiten per a completar el qüestionari.</p>
  4
+
  5
+<p>Si especifiqueu un temps màxim, el sistema intentarà assegurar per diverses vies que els qüestionari es completi dins d'aquest temps:</p>
  6
+
  7
+<ul>
  8
+  <li>El navegador de l'estudiant ha de permetre l'ús de Javascript i l'ha tenir obligatòriament habilitat perquè funcioni el rellotge.</li>
  9
+  <li>Una finestra flotant amb un rellotge visualitzarà el temps que resta segon a segon.</li>
  10
+  <li>Quan el temps hagi acabat, el qüestionari es trametrà automàticament amb les respostes que l'estudiant hagi emplenat.</li>
  11
+  <li>Si un estudiant aconsegueix fer trampa manipulant el seu ordinador i ultrapassa el temps permès en més de 60 segons, el qüestionari serà qualificat automàticament amb un zero.</li>
  12
+</ul>

0 notes on commit 0dd8f22

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.