Permalink
Browse files

By Daniel Miksik

  • Loading branch information...
1 parent 7e014a4 commit 0ef7915dc46b1382459342c3bfb1e4d683f34a09 mudrd8mz committed Jul 26, 2005
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 lang/cs/help/coursehiddensections.html
  2. +7 −0 lang/cs/help/courseidnumber.html
  3. +16 −0 lang/cs/help/enrolperiod.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<p align="center"><b>Skryté sekce</b></p>
+
+<p>Tato volba umožňuje nastavit, jak budou studentům zobrazovány skryté sekce
+ kurzu.</p>
+
+<p>Ve výchozím nastavení se studentům namísto každé skryté sekce zobrazí malá
+ (obvykle šedá) plocha, která označuje umístění sekce, neobsahuje však ani
+ odkazy na aktivity, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je
+ výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně
+ označit týdny, v&nbsp;nichž se nekoná výuka.</p>
+
+<p>Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich
+ umístění v&nbsp;kurzu vůbec vědět.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>ID &ndash; identifikační číslo kurzu</b></p>
+
+<p>Identifikační číslo kurzu (ID) se používá pouze v&nbsp;případě propojení
+ kurzu s&nbsp;externím systémem, v&nbsp;Moodlu se ID nikde nezobrazuje. Pokud
+ má váš kurz přidělen oficiální kód, napište jej zde ... nebo ponechte pole
+ nevyplněné.</p>
+
@@ -0,0 +1,16 @@
+<p align="center"><b>Lhůta k zápisu</b></b></p>
+
+<p>Nastavená hodnota udává počet dnů, po které bude student zapsán v&nbsp;kurzu
+ (od okamžiku, kdy se do kurzu zapíše).</p>
+
+<p>Jestliže je nastavena jiná hodnota než &bdquo;Neomezeno&ldquo;, budou
+ studenti po uplynutí zadaného období z&nbsp;kurzu automaticky vyškrtnuti. To
+ je zvlášť výhodné především u kurzů bez pevného data zahájení nebo
+ ukončení.</p>
+
+<p>Jestliže nenastavíte žádné konkrétní číslo, zůstanou studenti v&nbsp;kurzu
+ zapsáni do té doby, než budou vyškrtnuti ručně, nebo než vyškrtnutí provede
+ systémová funkce pro odstraňování nefunkčních uživatelských účtů.</p>
+
+<p>Pokud jste určili, že budete tento kurz spravovat jako metakurz, nebude na
+ nastavení lhůty k&nbsp;zápisu brán zřetel.</p>

0 comments on commit 0ef7915

Please sign in to comment.