Skip to content
Permalink
Browse files

By Daniel Miksik

  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed Jul 26, 2005
1 parent 7e014a4 commit 0ef7915dc46b1382459342c3bfb1e4d683f34a09
Showing with 36 additions and 0 deletions.
  1. +13 −0 lang/cs/help/coursehiddensections.html
  2. +7 −0 lang/cs/help/courseidnumber.html
  3. +16 −0 lang/cs/help/enrolperiod.html
@@ -0,0 +1,13 @@
<p align="center"><b>Skryté sekce</b></p>

<p>Tato volba umožňuje nastavit, jak budou studentům zobrazovány skryté sekce
kurzu.</p>

<p>Ve výchozím nastavení se studentům namísto každé skryté sekce zobrazí malá
(obvykle šedá) plocha, která označuje umístění sekce, neobsahuje však ani
odkazy na aktivity, ani texty vepsané přímo do těla sekce. Tento způsob je
výhodný především u týdenního uspořádání kurzu, protože umožňuje zřetelně
označit týdny, v&nbsp;nichž se nekoná výuka.</p>

<p>Druhou možností je skrýt sekce úplně, takže studenti nebudou o jejich
umístění v&nbsp;kurzu vůbec vědět.</p>
@@ -0,0 +1,7 @@
<p align="center"><b>ID &ndash; identifikační číslo kurzu</b></p>

<p>Identifikační číslo kurzu (ID) se používá pouze v&nbsp;případě propojení
kurzu s&nbsp;externím systémem, v&nbsp;Moodlu se ID nikde nezobrazuje. Pokud
má váš kurz přidělen oficiální kód, napište jej zde ... nebo ponechte pole
nevyplněné.</p>

@@ -0,0 +1,16 @@
<p align="center"><b>Lhůta k zápisu</b></b></p>

<p>Nastavená hodnota udává počet dnů, po které bude student zapsán v&nbsp;kurzu
(od okamžiku, kdy se do kurzu zapíše).</p>

<p>Jestliže je nastavena jiná hodnota než &bdquo;Neomezeno&ldquo;, budou
studenti po uplynutí zadaného období z&nbsp;kurzu automaticky vyškrtnuti. To
je zvlášť výhodné především u kurzů bez pevného data zahájení nebo
ukončení.</p>

<p>Jestliže nenastavíte žádné konkrétní číslo, zůstanou studenti v&nbsp;kurzu
zapsáni do té doby, než budou vyškrtnuti ručně, nebo než vyškrtnutí provede
systémová funkce pro odstraňování nefunkčních uživatelských účtů.</p>

<p>Pokud jste určili, že budete tento kurz spravovat jako metakurz, nebude na
nastavení lhůty k&nbsp;zápisu brán zřetel.</p>

0 comments on commit 0ef7915

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.