Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 0f63e689a04076a3acb469c1fa00f240d402bdd1 1 parent 9bf660b
authored November 03, 2005

Showing 1 changed file with 40 additions and 10 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. 50  lang/ca/workshop.php
50  lang/ca/workshop.php
@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 $string['addcomment'] = 'Afegeix comentari';
10 10
 $string['afterdeadline'] = 'Després de la data límit: $a';
11 11
 $string['ago'] = 'Fa $a';
12  
-$string['agrade'] = 'Qual.<br />Aval.';
  12
+$string['agrade'] = 'Qualificació<br />de l\'avaluació';
13 13
 $string['agreetothisassessment'] = 'Accepta aquesta avaluació';
14 14
 $string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Totes les qualificacions tenen un màxim de: $a';
15 15
 $string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -30,7 +30,7 @@
30 30
 $string['assessmentnotyetagreed'] = 'Avaluació encara no acceptada';
31 31
 $string['assessmentnotyetgraded'] = 'Avaluació encara no qualificada';
32 32
 $string['assessmentof'] = 'Avaluació de $a';
33  
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Això és una avaluació d\'una part revisada del treball. <br/> Aquest formulari ha estat emplenat amb els vostres comentaris i qualificacions prèvies.<br />Si us plau feu les correccions pertinents després d\'examinar el treball revisat.';
  33
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Això és una avaluació d\'una part revisada del treball. <br/> Aquest formulari ha estat emplenat amb els vostres comentaris i qualificacions prèvies.<br />Si us plau, feu les correccions pertinents després d\'examinar el treball revisat.';
34 34
 $string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluació d\'aquesta tramesa';
35 35
 $string['assessments'] = 'Avaluacions';
36 36
 $string['assessmentsareok'] = 'Les avaluacions són correctes';
@@ -49,21 +49,25 @@
49 49
 $string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
50 50
 $string['attachments'] = 'Fitxers adjunts';
51 51
 $string['authorofsubmission'] = 'Autor de la tramesa';
52  
-$string['automaticgradeforassessment'] = 'Qualificació automàtica d\'aquesta avaluació';
  52
+$string['automaticgradeforassessment'] = 'Qualificació automàtica de l\'avaluació';
53 53
 $string['averageerror'] = 'Mitjana d\'error';
54 54
 $string['awaitinggradingbyteacher'] = 'S\'està esperant la qualificació de $a';
55 55
 $string['beforedeadline'] = 'Abans de la data límit: $a';
56 56
 $string['by'] = 'Tramès per';
57 57
 $string['calculationoffinalgrades'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
  58
+$string['clearlateflag'] = 'Neteja l\'indicador d\'endarreriment';
58 59
 $string['closeassignment'] = 'Tanca la tasca';
59 60
 $string['comment'] = 'Comentari';
  61
+$string['commentbank'] = 'Banc de comentaris';
60 62
 $string['commentby'] = 'Comentari de';
61 63
 $string['comparisonofassessments'] = 'Comparació d\'avaluacions';
62 64
 $string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirma la supressió d\'aquest $a';
63 65
 $string['correct'] = 'Correcte';
  66
+$string['count'] = 'Recompte';
64 67
 $string['criterion'] = 'Criteri';
65 68
 $string['currentphase'] = 'Fase actual';
66 69
 $string['date'] = 'Data';
  70
+$string['datestr'] = '%%d/%%m/%%y<br />%%H:%%M';
67 71
 $string['deadline'] = 'Data límit';
68 72
 $string['deadlineis'] = 'La data límit és $a';
69 73
 $string['delete'] = 'Suprimeix';
@@ -88,6 +92,7 @@
88 92
 $string['excellent'] = 'Excel·lent';
89 93
 $string['excludingdroppedassessments'] = 's\'estan excloent les avaluacions omeses';
90 94
 $string['expectederror'] = 'Valor esperat d\'error suposant: $a';
  95
+$string['fair'] = 'Normal';
91 96
 $string['feedbackgoeshere'] = 'La retroacció va aquí';
92 97
 $string['firstname'] = 'Nom';
93 98
 $string['generalcomment'] = 'Comentari general';
@@ -104,15 +109,22 @@
104 109
 $string['gradegiventoassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació';
105 110
 $string['gradeofsubmission'] = 'Qualificació de la tramesa: $a';
106 111
 $string['grades'] = 'Qualificacions';
  112
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Les qualificacions de les avaluacions són fins a $a';
  113
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Qualificacions per a l\'avaluació de $a';
  114
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Les qualificacions de les trameses són fins a $a';
107 115
 $string['gradetable'] = 'Taula de qualificacions';
  116
+$string['gradingallassessments'] = 'S\'estan qualificant totes les avaluacions';
  117
+$string['gradinggrade'] = 'Qualificació de les qualificacions';
108 118
 $string['gradingstrategy'] = 'Estratègia de qualificació';
109 119
 $string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Oculta les qualificacions fins que siguin acceptades';
110 120
 $string['hidenamesfromstudents'] = 'Oculta els noms als $a';
111 121
 $string['includeteachersgrade'] = 'Inclou la qualificació del professor';
112 122
 $string['incorrect'] = 'Incorrecte';
  123
+$string['info'] = 'Info';
113 124
 $string['invaliddates'] = 'Les dates que heu introduït no són possibles.<br />Utilitzeu el botó Enrere del navegador per tornar al formulari i corregiu les dates.';
114 125
 $string['iteration'] = 'Repetició de l\'$a complet';
115 126
 $string['lastname'] = 'Cognoms';
  127
+$string['lax'] = 'Lax';
116 128
 $string['leaguetable'] = 'Taula de treballs tramesos';
117 129
 $string['listassessments'] = 'Llista les avaluacions';
118 130
 $string['listofallsubmissions'] = 'Llista de totes les trameses';
@@ -127,10 +139,11 @@
127 139
 $string['mail6'] = 'La vostra avaluació de la tasca \'$a\' ha estat revisada';
128 140
 $string['mail7'] = 'Els comentaris del $a es poden veure en la tasca del taller ';
129 141
 $string['mail8'] = 'La tasca $a és una part revisada del treball.';
130  
-$string['mail9'] = 'Si us plau avalueu-lo a la tasca del taller $a ';
  142
+$string['mail9'] = 'Si us plau, avalueu-lo a la tasca del taller $a ';
131 143
 $string['managingassignment'] = 'S\'està gestionant la tasca';
132 144
 $string['maximum'] = 'Màxim';
133 145
 $string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
  146
+$string['mean'] = 'Mitjana';
134 147
 $string['minimum'] = 'Mínim';
135 148
 $string['modulename'] = 'Taller';
136 149
 $string['modulenameplural'] = 'Tallers';
@@ -149,6 +162,7 @@
149 162
 $string['notavailable'] = 'No disponible';
150 163
 $string['notenoughexamplessubmitted'] = 'No s\'han tramès prou exemples.';
151 164
 $string['noteonassessmentelements'] = 'Teniu en compte que la qualificació es compon d\'una sèrie d\'\"elements d\'avaluació\". Això fa la qualificació més senzilla i consistent. Com a professor heu d\'afegir aquests elements abans de presentar la tasca als estudiants. Això s\'aconsegueix fent clic en la tasca, dins del curs. Si encara no hi ha elements se us demanarà que els afegiu. Podeu canviar el nombre d\'elements en la pantalla \"Edita tasca\", o modificar els elements en la pantalla \"Gestiona tasca\".';
  165
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Qualificació de l\'estudiant / Qualificació de les qualificacions de l\'avaluació}';
152 166
 $string['notgraded'] = 'No qualificat';
153 167
 $string['notitle'] = 'Sense títol';
154 168
 $string['notitlegiven'] = 'Sense títol';
@@ -157,11 +171,15 @@
157 171
 $string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluació, escales de qualificació, declaracions de criteris o categories d\'una rúbrica';
158 172
 $string['numberofassessments'] = 'Nombre d\'avaluacions';
159 173
 $string['numberofassessmentschanged'] = 'Nombre d\'avaluacions canviades: $a ';
  174
+$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Nombre d\'avaluacions omeses: $a';
160 175
 $string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Nombre d\'avaluacions de les trameses dels estudiants';
161 176
 $string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Nombre d\'avaluacions dels exemples del professor';
  177
+$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Nombre d\'avaluacions (ponderades): $a';
  178
+$string['numberofattachments'] = 'Nombre de fitxers adjunts que s\'esperen en les trameses';
162 179
 $string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
163 180
 $string['numberofnegativeresponses'] = 'Nombre de respostes negatives';
164 181
 $string['numberofsubmissions'] = 'Nombre de trameses: $a ';
  182
+$string['ograde'] = 'Qualificació<br />total';
165 183
 $string['on'] = 'en $a';
166 184
 $string['openassignment'] = 'Tasca oberta';
167 185
 $string['optionaladjustment'] = 'Ajustament opcional';
@@ -172,6 +190,7 @@
172 190
 $string['overallpeergrade'] = 'Qualificació global dels companys: $a';
173 191
 $string['overallteachergrade'] = 'Qualificació global del professor: $a';
174 192
 $string['ownwork'] = 'Treball propi';
  193
+$string['passmnts'] = 'Avaluacions<br />dels companys';
175 194
 $string['passwordprotectedworkshop'] = 'Taller protegir amb contrasenya';
176 195
 $string['percentageofassessments'] = 'Percentatge d\'avaluacions per ometre';
177 196
 $string['phase'] = 'Fase';
@@ -187,13 +206,14 @@
187 206
 $string['phase4short'] = 'Avaluacions';
188 207
 $string['phase5'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
189 208
 $string['phase5short'] = 'Càlcul';
190  
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Sisplau, avalueu aquests exemples del $a';
191  
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Sisplau, avalueu aquestes $a trameses';
192  
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Sisplau, avalueu les vostres trameses';
  209
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Si us plau, avalueu aquests exemples del $a';
  210
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Si us plau, avalueu aquestes $a trameses';
  211
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Si us plau, avalueu les vostres trameses';
193 212
 $string['poor'] = 'Pobre';
194 213
 $string['present'] = 'Present';
195 214
 $string['reasonforadjustment'] = 'Raó de l\'ajustament';
196 215
 $string['reassess'] = 'Torna a avaluar';
  216
+$string['regradestudentassessments'] = 'Torna a qualificar les avaluacions de l\'estudiant';
197 217
 $string['releaseteachergrades'] = 'Publica les qualificacions del professor';
198 218
 $string['removeallattachments'] = 'Suprimeix tots els fitxers adjunts';
199 219
 $string['repeatanalysis'] = 'Repeteix l\'anàlisi';
@@ -220,13 +240,15 @@
220 240
 $string['scaleyes'] = 'Escala de 2 punts Sí/No';
221 241
 $string['select'] = 'Tria';
222 242
 $string['selfassessment'] = 'Autoavaluació';
  243
+$string['sgrade'] = 'Qualificació<br />de la tramesa';
223 244
 $string['showdescription'] = 'Mostra la descripció del taller';
224 245
 $string['showgrades'] = 'Mostra qualificacions';
225 246
 $string['showsubmission'] = 'Mostra la tramesa: $a';
226 247
 $string['specimenassessmentform'] = 'Formulari de mostra d\'avaluació';
227  
-$string['standarddeviation'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a :';
228  
-$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviacions estàndard de cero o valors molt menuts poden distorisonar l\'anàlisi.<br /> Aquest element ha sigut exclós de l\'anàlisi.';
229  
-$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a';
  248
+$string['standarddeviation'] = 'Desviació típica';
  249
+$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviació típica zero o valors molt menuts poden distorisonar l\'anàlisi.<br />Aquest element ha estat exclós de l\'anàlisi.';
  250
+$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviació típica de l\'element $a';
  251
+$string['strict'] = 'Estricte';
230 252
 $string['studentassessments'] = '$a avaluacions';
231 253
 $string['studentgrades'] = '$a qualificacions';
232 254
 $string['studentsubmissions'] = '$a trameses';
@@ -247,20 +269,28 @@
247 269
 $string['submitted'] = 'Tramesa';
248 270
 $string['submittedby'] = 'Tramesa per';
249 271
 $string['suggestedgrade'] = 'Suggeriment de qualificació';
  272
+$string['tassmnt'] = 'Avaluació<br />del professor';
250 273
 $string['teacherassessments'] = 'Avaluació del $a';
  274
+$string['teachergradeforassessment'] = 'Qualificació del $a per a l\'avaluació';
251 275
 $string['teacherscomment'] = 'Comentari del professor';
252 276
 $string['teachersgrade'] = 'Qualificació del professor';
253 277
 $string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a trameses del professor per a avaluació';
  278
+$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'La qualificació per a aquesta avaluació és $a';
254 279
 $string['thegradeis'] = 'La qualificació és $a';
255 280
 $string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Aquestes avaluacions estan qualificades pel $a';
  281
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Aquesta és una avaluació omesa.';
256 282
 $string['timeassessed'] = 'Temps avaluat';
257 283
 $string['title'] = 'Títol';
258 284
 $string['typeofscale'] = 'Tipus d\'escala';
  285
+$string['unassessed'] = '$a no avaluat';
  286
+$string['ungradedassessments'] = '$a avaluacions no qualificades';
259 287
 $string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses dels estudiants';
260 288
 $string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses del professor';
261 289
 $string['uploadsuccess'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament';
262 290
 $string['usepassword'] = 'Utilitza contrasenya';
  291
+$string['verylax'] = 'Molt lax';
263 292
 $string['verypoor'] = 'Molt pobre';
  293
+$string['verystrict'] = 'Molt estricte';
264 294
 $string['view'] = 'Mostra';
265 295
 $string['viewassessment'] = 'Mostra avaluació';
266 296
 $string['viewassessmentofteacher'] = 'Mostra avaluació de $a';

0 notes on commit 0f63e68

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.