Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 9bf660b commit 0f63e689a04076a3acb469c1fa00f240d402bdd1 carlesbellver committed Nov 3, 2005
Showing with 40 additions and 10 deletions.
  1. +40 −10 lang/ca/workshop.php
View
50 lang/ca/workshop.php
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['addcomment'] = 'Afegeix comentari';
$string['afterdeadline'] = 'Després de la data límit: $a';
$string['ago'] = 'Fa $a';
-$string['agrade'] = 'Qual.<br />Aval.';
+$string['agrade'] = 'Qualificació<br />de l\'avaluació';
$string['agreetothisassessment'] = 'Accepta aquesta avaluació';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Totes les qualificacions tenen un màxim de: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -30,7 +30,7 @@
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Avaluació encara no acceptada';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Avaluació encara no qualificada';
$string['assessmentof'] = 'Avaluació de $a';
-$string['assessmentofresubmission'] = 'Això és una avaluació d\'una part revisada del treball. <br/> Aquest formulari ha estat emplenat amb els vostres comentaris i qualificacions prèvies.<br />Si us plau feu les correccions pertinents després d\'examinar el treball revisat.';
+$string['assessmentofresubmission'] = 'Això és una avaluació d\'una part revisada del treball. <br/> Aquest formulari ha estat emplenat amb els vostres comentaris i qualificacions prèvies.<br />Si us plau, feu les correccions pertinents després d\'examinar el treball revisat.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Avaluació d\'aquesta tramesa';
$string['assessments'] = 'Avaluacions';
$string['assessmentsareok'] = 'Les avaluacions són correctes';
@@ -49,21 +49,25 @@
$string['attachment'] = 'Fitxer adjunt';
$string['attachments'] = 'Fitxers adjunts';
$string['authorofsubmission'] = 'Autor de la tramesa';
-$string['automaticgradeforassessment'] = 'Qualificació automàtica d\'aquesta avaluació';
+$string['automaticgradeforassessment'] = 'Qualificació automàtica de l\'avaluació';
$string['averageerror'] = 'Mitjana d\'error';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'S\'està esperant la qualificació de $a';
$string['beforedeadline'] = 'Abans de la data límit: $a';
$string['by'] = 'Tramès per';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
+$string['clearlateflag'] = 'Neteja l\'indicador d\'endarreriment';
$string['closeassignment'] = 'Tanca la tasca';
$string['comment'] = 'Comentari';
+$string['commentbank'] = 'Banc de comentaris';
$string['commentby'] = 'Comentari de';
$string['comparisonofassessments'] = 'Comparació d\'avaluacions';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Confirma la supressió d\'aquest $a';
$string['correct'] = 'Correcte';
+$string['count'] = 'Recompte';
$string['criterion'] = 'Criteri';
$string['currentphase'] = 'Fase actual';
$string['date'] = 'Data';
+$string['datestr'] = '%%d/%%m/%%y<br />%%H:%%M';
$string['deadline'] = 'Data límit';
$string['deadlineis'] = 'La data límit és $a';
$string['delete'] = 'Suprimeix';
@@ -88,6 +92,7 @@
$string['excellent'] = 'Excel·lent';
$string['excludingdroppedassessments'] = 's\'estan excloent les avaluacions omeses';
$string['expectederror'] = 'Valor esperat d\'error suposant: $a';
+$string['fair'] = 'Normal';
$string['feedbackgoeshere'] = 'La retroacció va aquí';
$string['firstname'] = 'Nom';
$string['generalcomment'] = 'Comentari general';
@@ -104,15 +109,22 @@
$string['gradegiventoassessment'] = 'Qualificació de l\'avaluació';
$string['gradeofsubmission'] = 'Qualificació de la tramesa: $a';
$string['grades'] = 'Qualificacions';
+$string['gradesforassessmentsare'] = 'Les qualificacions de les avaluacions són fins a $a';
+$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Qualificacions per a l\'avaluació de $a';
+$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Les qualificacions de les trameses són fins a $a';
$string['gradetable'] = 'Taula de qualificacions';
+$string['gradingallassessments'] = 'S\'estan qualificant totes les avaluacions';
+$string['gradinggrade'] = 'Qualificació de les qualificacions';
$string['gradingstrategy'] = 'Estratègia de qualificació';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Oculta les qualificacions fins que siguin acceptades';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Oculta els noms als $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Inclou la qualificació del professor';
$string['incorrect'] = 'Incorrecte';
+$string['info'] = 'Info';
$string['invaliddates'] = 'Les dates que heu introduït no són possibles.<br />Utilitzeu el botó Enrere del navegador per tornar al formulari i corregiu les dates.';
$string['iteration'] = 'Repetició de l\'$a complet';
$string['lastname'] = 'Cognoms';
+$string['lax'] = 'Lax';
$string['leaguetable'] = 'Taula de treballs tramesos';
$string['listassessments'] = 'Llista les avaluacions';
$string['listofallsubmissions'] = 'Llista de totes les trameses';
@@ -127,10 +139,11 @@
$string['mail6'] = 'La vostra avaluació de la tasca \'$a\' ha estat revisada';
$string['mail7'] = 'Els comentaris del $a es poden veure en la tasca del taller ';
$string['mail8'] = 'La tasca $a és una part revisada del treball.';
-$string['mail9'] = 'Si us plau avalueu-lo a la tasca del taller $a ';
+$string['mail9'] = 'Si us plau, avalueu-lo a la tasca del taller $a ';
$string['managingassignment'] = 'S\'està gestionant la tasca';
$string['maximum'] = 'Màxim';
$string['maximumsize'] = 'Mida màxima';
+$string['mean'] = 'Mitjana';
$string['minimum'] = 'Mínim';
$string['modulename'] = 'Taller';
$string['modulenameplural'] = 'Tallers';
@@ -149,6 +162,7 @@
$string['notavailable'] = 'No disponible';
$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'No s\'han tramès prou exemples.';
$string['noteonassessmentelements'] = 'Teniu en compte que la qualificació es compon d\'una sèrie d\'\"elements d\'avaluació\". Això fa la qualificació més senzilla i consistent. Com a professor heu d\'afegir aquests elements abans de presentar la tasca als estudiants. Això s\'aconsegueix fent clic en la tasca, dins del curs. Si encara no hi ha elements se us demanarà que els afegiu. Podeu canviar el nombre d\'elements en la pantalla \"Edita tasca\", o modificar els elements en la pantalla \"Gestiona tasca\".';
+$string['noteonstudentassessments'] = '{Qualificació de l\'estudiant / Qualificació de les qualificacions de l\'avaluació}';
$string['notgraded'] = 'No qualificat';
$string['notitle'] = 'Sense títol';
$string['notitlegiven'] = 'Sense títol';
@@ -157,11 +171,15 @@
$string['numberofassessmentelements'] = 'Nombre de comentaris, elements d\'avaluació, escales de qualificació, declaracions de criteris o categories d\'una rúbrica';
$string['numberofassessments'] = 'Nombre d\'avaluacions';
$string['numberofassessmentschanged'] = 'Nombre d\'avaluacions canviades: $a ';
+$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Nombre d\'avaluacions omeses: $a';
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Nombre d\'avaluacions de les trameses dels estudiants';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Nombre d\'avaluacions dels exemples del professor';
+$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Nombre d\'avaluacions (ponderades): $a';
+$string['numberofattachments'] = 'Nombre de fitxers adjunts que s\'esperen en les trameses';
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Nombre de respostes negatives';
$string['numberofsubmissions'] = 'Nombre de trameses: $a ';
+$string['ograde'] = 'Qualificació<br />total';
$string['on'] = 'en $a';
$string['openassignment'] = 'Tasca oberta';
$string['optionaladjustment'] = 'Ajustament opcional';
@@ -172,6 +190,7 @@
$string['overallpeergrade'] = 'Qualificació global dels companys: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Qualificació global del professor: $a';
$string['ownwork'] = 'Treball propi';
+$string['passmnts'] = 'Avaluacions<br />dels companys';
$string['passwordprotectedworkshop'] = 'Taller protegir amb contrasenya';
$string['percentageofassessments'] = 'Percentatge d\'avaluacions per ometre';
$string['phase'] = 'Fase';
@@ -187,13 +206,14 @@
$string['phase4short'] = 'Avaluacions';
$string['phase5'] = 'Càlcul de les qualificacions finals';
$string['phase5short'] = 'Càlcul';
-$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Sisplau, avalueu aquests exemples del $a';
-$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Sisplau, avalueu aquestes $a trameses';
-$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Sisplau, avalueu les vostres trameses';
+$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Si us plau, avalueu aquests exemples del $a';
+$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Si us plau, avalueu aquestes $a trameses';
+$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Si us plau, avalueu les vostres trameses';
$string['poor'] = 'Pobre';
$string['present'] = 'Present';
$string['reasonforadjustment'] = 'Raó de l\'ajustament';
$string['reassess'] = 'Torna a avaluar';
+$string['regradestudentassessments'] = 'Torna a qualificar les avaluacions de l\'estudiant';
$string['releaseteachergrades'] = 'Publica les qualificacions del professor';
$string['removeallattachments'] = 'Suprimeix tots els fitxers adjunts';
$string['repeatanalysis'] = 'Repeteix l\'anàlisi';
@@ -220,13 +240,15 @@
$string['scaleyes'] = 'Escala de 2 punts Sí/No';
$string['select'] = 'Tria';
$string['selfassessment'] = 'Autoavaluació';
+$string['sgrade'] = 'Qualificació<br />de la tramesa';
$string['showdescription'] = 'Mostra la descripció del taller';
$string['showgrades'] = 'Mostra qualificacions';
$string['showsubmission'] = 'Mostra la tramesa: $a';
$string['specimenassessmentform'] = 'Formulari de mostra d\'avaluació';
-$string['standarddeviation'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a :';
-$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviacions estàndard de cero o valors molt menuts poden distorisonar l\'anàlisi.<br /> Aquest element ha sigut exclós de l\'anàlisi.';
-$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviació estàndard de l\'element $a';
+$string['standarddeviation'] = 'Desviació típica';
+$string['standarddeviationnote'] = 'Els elements amb desviació típica zero o valors molt menuts poden distorisonar l\'anàlisi.<br />Aquest element ha estat exclós de l\'anàlisi.';
+$string['standarddeviationofelement'] = 'Desviació típica de l\'element $a';
+$string['strict'] = 'Estricte';
$string['studentassessments'] = '$a avaluacions';
$string['studentgrades'] = '$a qualificacions';
$string['studentsubmissions'] = '$a trameses';
@@ -247,20 +269,28 @@
$string['submitted'] = 'Tramesa';
$string['submittedby'] = 'Tramesa per';
$string['suggestedgrade'] = 'Suggeriment de qualificació';
+$string['tassmnt'] = 'Avaluació<br />del professor';
$string['teacherassessments'] = 'Avaluació del $a';
+$string['teachergradeforassessment'] = 'Qualificació del $a per a l\'avaluació';
$string['teacherscomment'] = 'Comentari del professor';
$string['teachersgrade'] = 'Qualificació del professor';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a trameses del professor per a avaluació';
+$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'La qualificació per a aquesta avaluació és $a';
$string['thegradeis'] = 'La qualificació és $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Aquestes avaluacions estan qualificades pel $a';
+$string['thisisadroppedassessment'] = 'Aquesta és una avaluació omesa.';
$string['timeassessed'] = 'Temps avaluat';
$string['title'] = 'Títol';
$string['typeofscale'] = 'Tipus d\'escala';
+$string['unassessed'] = '$a no avaluat';
+$string['ungradedassessments'] = '$a avaluacions no qualificades';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses dels estudiants';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a avaluacions no qualificades de les trameses del professor';
$string['uploadsuccess'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament';
$string['usepassword'] = 'Utilitza contrasenya';
+$string['verylax'] = 'Molt lax';
$string['verypoor'] = 'Molt pobre';
+$string['verystrict'] = 'Molt estricte';
$string['view'] = 'Mostra';
$string['viewassessment'] = 'Mostra avaluació';
$string['viewassessmentofteacher'] = 'Mostra avaluació de $a';

0 comments on commit 0f63e68

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.