Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
commit 0f84e9207e8bd04c55a2d750a1749105ba19094c 1 parent 81b5c8e
minkowski authored
View
3  lang/th/admin.php
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['cachetext'] = '嗲乓氛栲$孩橥で伊淝殂工且哩邮用艇';
+$string['filteruploadedfiles'] = '淇澎吭培低渺氛柰丫馑糯';
$string['upgradelogs'] = '艘〉橥А颐闼楹压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠啻粤悛椤颐浯椤秘骋脱距∶搐栊 <a href=\"$a\">靡屡朽驼麓嗑澡拎翟�</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = '愎∫么俸压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠啻粤ㄐ甸艇酚∫猛丫唷么¤凸よ� 疏枪嗲乓氛桡愎∫猛丫唷么寡楣⒅楣吐勹⊙亨晴轰膦艇へ� 阂о晴和舀ㄐ悛猷桥亦荤梗谚氢璃 阂о晴� 鸵è秀嗲乓嗑章т凌≌韫曳� 艘∴迷枇酚∫猛丫唷么崤榍で猫谢盆吐闼猷晴和丫唷么ü试楣守础眯呵埂颐 へ陈学室烈枚悛猷晴轰熹撮狄粱〉糟耿承氛栲晴骸优学酚∫猛丫唷么㈤土倥囱А盆仪 .<br /><br /> 甸艇∫猛丫唷么低构臻渌沥�';
$string['upgradinglogs'] = '脱距∶春压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠';
View
4 lang/th/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004021500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['uploadbadname'] = 'ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì';
$string['uploadedfiles'] = 'ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ';
$string['uploaderror'] = 'à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿ÅìàÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³';
$string['uploadfiletoobig'] = '¢ÍÍÀÑ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'ËÒä¿ÅìäÁ辺 ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ';
View
95 lang/th/attendance.php
@@ -1,71 +1,72 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['absentlong'] = '¢Ò´àÃÕ¹';
$string['absentshort'] = '¢Ò´';
-$string['addingmultiple'] = '∂턺㏅앝窪愾擄촤징櫓夕鹽ぷ琓';
-$string['addmultiple'] = '宣逗죄텀쩠擄⌒축ょㄺ羸';
-$string['allmodulename'] = '촤징櫓¶묫羸庫駱㎂졍';
+$string['addingmultiple'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÍѹ';
+$string['addmultiple'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['allmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
$string['auto'] = 'Íѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['autoattend'] = '夕鹽ぷ琓솝禹�腦촹쨔錮듈뮐祁枓는다ⓕ 櫓톨癸高묄系솝芋ら';
-$string['autoattendmulti'] = '夕鹽ぷ琓솝禹�腦촹쨔錮듈뮐祁枓는다ⓕ 櫓톨癸高묄系솝芋ら尸♨㎎立촤징櫓ぷ琓';
-$string['autoattendshort'] = '錮듈뮐祁棹櫓촤징櫓톨癸高';
-$string['choosedays'] = '한묄系巢訛謹念鍍쯧롱鼇鈞丹櫓夕鹽ぷ琓';
-$string['dayofroll'] = '한뭍戾롱鼇鈞丹櫓夕鹽ぷ琓';
-$string['defaultautoattend'] = '瑄勒□액琓롱鼇汲鉅⌒축ょㄺ羸姑茸쩨零ㅝ瀆先濚ㅸ怒撚챨拈';
-$string['defaultdynamicsection'] = '瑄勒□액琓롱鼇汲鉅촛볶쮸擄촤징櫓煽覽―羸琨뼘欺雇롯돠痍戾뛰〉于';
-$string['defaultgrade'] = '瑄勒□액琓롱鼇槿磯胥척⌒축촹징ぷ琓錮듈뮐祁';
-$string['defaulthoursinclass'] = '≡沃酪향젝롱筽卍들系⌒춤묀櫓煽覽―羸袴祁繡죙둣';
-$string['defaultmaxgrade'] = '胥척稈㎁娩♨㏈无舒友煽覽뭍戾舒友煽覽뭍立ㅓ駱';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'ㅸ怒撚챨拈복街拈橘朞煽覽밤個';
-$string['downloadexcelfull'] = '닐퓜蚓愾닮汨□ヅ톺롤蓼個';
-$string['downloadexceltotals'] = '닐퓜蚓愾닯쇠밝汨□ヅ톺롱椀쵤뻤';
-$string['downloadtextfull'] = '닐퓜蚓愾늘擄㎾밝든줬볶둘핏朞';
-$string['downloadtexttotals'] = '닐퓜蚓愾늘擄㎾믐쵤삔볶둘핏朞';
-$string['dynamicsection'] = '둘蓼ㅸ臘系雇롯돠蚓는丞茸箕밌禹사믓턺';
-$string['dynamicsectionmulti'] = '롭⌒축ょㄺ羸滾뭍立雇롯돠翊祁繡죙둣';
-$string['dynsectionshort'] = '쮸擄褐퓜밌';
-$string['endbeforestart'] = '한믐頭믐娩죠↑攷한밝촬窪들밥쥡芽';
-$string['endmulti'] = '한뭍戾롱窪蘿櫓夕鹽ぷ琓ㅓ駱㎁娩룬擄';
+$string['autoattend'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['autoattendmulti'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['autoattendshort'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['choosedays'] = 'Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['dayofroll'] = 'Çѹ·Õè¨Ðàªç¤ª×èÍ';
+$string['defaultautoattend'] = 'àÅ×Í¡µÑ駤èҺѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'àÅ×Í¡à¾×èÍãËéÂéÒºѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËé¶Ù¡ÊÑ»´ÒËì';
+$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËéà¡Ã´¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'ÃкØàÇÅÒ·ÕèãËéÃкÐãªé㹡Òúѹ·Ö¡àÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaultmaxgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'ʶҹСÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹺ѹ·Ö¡àÇÅÒàÃÕ¹';
+$string['downloadexcelfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ Excel ·Ñé§ËÁ´';
+$string['downloadexceltotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì Excel ÊÃØ»¼Å';
+$string['downloadtextfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹàµçÁẺ text';
+$string['downloadtexttotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹÊÃػẺ text';
+$string['dynamicsection'] = 'ÊÑ»´ÒËìÊÃØ»¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹â´Â¨ÐÊÃØ»ã¹Çѹ·ÕèÃкØäÇé¹Õé';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['dynsectionshort'] = 'ÂéÒÂÁÒÊèǹ¹Õé';
+$string['endbeforestart'] = 'äÁèÊÒÁÒöÃкØÇѹÊØ´·éÒ¡è͹ÇѹàÃÔèÁàÃÕ¹äÁèä´é';
+$string['endmulti'] = 'Çѹ·Õè¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èͤÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['for'] = 'à¾×èÍ';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
-$string['gradeshort'] = '試禹≥';
-$string['gradevalue'] = '瑄勒▲鉅杆죠철胥척촤짧羸琨닻';
-$string['gradevaluemulti'] = '瑄勒▲鉅杆죠철胥척촤짧羸昆愾脘밌藕닻';
-$string['hoursinclass'] = 'ⓖ므묫酪향젝尸鉅系煽覽';
-$string['hoursineachclass'] = 'ⓖ므묫酪향젝尸巢訛圭捻煽覽';
-$string['hoursinfullreport'] = 'ⓖ므묫酪향젝舒友煽覽믐椧磵뉠戾ⓓ試禹賈孤琓薑朧㎂백臘系촤짠拈';
-$string['maxgradeshort'] = '胥척稈㎁娩';
-$string['maxgradevalue'] = '胥척稈㎁娩柬塏紀밂□촹쨔舒友煽覽뭍立ㅓ駱';
-$string['modulename'] = 'ⓖ므묀櫓舒友煽覽';
-$string['modulenameplural'] = '촤징櫓夕鹽ぷ琓';
+$string['gradeshort'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
+$string['gradevalue'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['gradevaluemulti'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['hoursinclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·ÕèàÃÕ¹';
+$string['hoursineachclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÓËÃѺáµèÅФҺàÃÕ¹';
+$string['hoursinfullreport'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÙ§ÊØ´·Õè¨ÐáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒÃÒ§ҹ';
+$string['maxgradeshort'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
+$string['maxgradevalue'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['modulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['modulenameplural'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
-$string['norolls'] = '幄窪邏밝�怒腦촹쨔尸ㅝ췬賈旅';
-$string['notes'] = '�皐芼배路밤';
-$string['notesfor'] = '�皐芼배路밤㉹沓총';
-$string['noviews'] = '♨痼豈 幄窪螺于줄큅系ㅨ낮戾밌';
+$string['norolls'] = 'äÁèÁպѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['notes'] = '¢éÍ¡àÇé¹';
+$string['notesfor'] = '¢éÍ¡àÇé¹ÊÓËÃѺ';
+$string['noviews'] = '¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ¤Ø³¤èÐ';
$string['of'] = '¨Ò¡';
$string['pages'] = '˹éÒ';
$string['presentlong'] = 'à¢éÒàÃÕ¹';
-$string['presentshort'] = '舒友';
+$string['presentshort'] = 'à¢éÒàÃÕ¹';
$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
-$string['startafterend'] = '한밝촬窪들뮐納琓므箕롱歪촬窪先都ㅝ췬';
+$string['startafterend'] = 'ÇѹàÃÔèÁµé¹ÍÂÙèËÅѧÇѹ»Ô´ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['startmulti'] = 'Çѹ·Õè·ÕèÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èͤÃÑé§áá';
$string['sunday'] = 'ÍÒ·ÔµÂì';
$string['takeroll'] = 'àªç¤ª×èÍÇѹ¹Õé';
-$string['tardiesperabsence'] = '⌒축�腦촹쨔杆징戾ㅓ駱㎤連ⓓ밂뷕사묄年煽覽';
+$string['tardiesperabsence'] = '¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ÊÒ¡Õè¤ÃÑ駨֧¨Ð¹Ñºà»ç¹¡ÒâҴàÃÕ¹ 1 ¤ÃÑé§';
$string['tardylong'] = 'à¢éÒÊÒÂ';
$string['tardyshort'] = 'ÊÒÂ';
+$string['teacheredit'] = 'àªç¤ª×è͹ѡàÃÕ¹';
$string['thursday'] = '¾ÄËÑÊ';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
-$string['viewall'] = '다촤징櫓⌒축ょㄺ羸庫駱㎂졍';
-$string['viewmulti'] = '다촤짠拈尸愾擄薑友';
+$string['viewall'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['viewmulti'] = '´ÙÃÒ§ҹẺËÅÒÂ˹éÒ';
$string['viewone'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ø¡Ë¹éÒ';
-$string['viewsection'] = '다촤징櫓夕鹽ぷ琓롤蓼個뇽納褐퓜밌';
-$string['viewtable'] = '다촤짠拈尸쵬삔볶둠촤';
-$string['viewweek'] = '다촤짠拈⌒축ょㄺ羸昆사뮨擄雇롯돠';
+$string['viewsection'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´¨Ò¡Êèǹ¹Õé';
+$string['viewtable'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ñé§ËÁ´ã¹Ë¹Ö觵ÒÃÒ§';
+$string['viewweek'] = '´ÙÃÒ§ҹ¡ÒÃàªç¤ª×èÍà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
-$string['weekmodulename'] = '촤징櫓夕鹽ぷ琓롤蓼個늰念鍍쯧롱雍脘뮐';
+$string['weekmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ã¹ÊÑ»´ÒËì·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
?>
View
17 lang/th/auth.php
@@ -1,20 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004021500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺ ÇèÒ ª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹ ¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§æ ã¹ Moodle';
+$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
$string['auth_dbextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ password ';
-$string['auth_dbfielduser'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ usernames';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ username';
$string['auth_dbhost'] = '¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbname'] = 'ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbpass'] = 'password µÃ§¡Ñº username';
$string['auth_dbpasstype'] = 'ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
-$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )';
+$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
$string['auth_dbuser'] = 'Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
-$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹ default ¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéãªéÊÁѤà áÅÐàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕ ÅÔ§¤ì ¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§ page «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ â´Âãªéª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹ àÇçº';
+$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕÅÔ§¤ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
@@ -31,9 +31,10 @@
´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'ÃÐºØ LDAP host àªè¹ \'ldap://ldap.myorg.com/\' ËÃ×Í \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ &lt;&gt; 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èͼÙéãªé ÊèǹãË­è¨Ðãªé \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'ÃØ蹢ͧ LDAP ·ÕèãªéÍÂÙè';
$string['auth_ldapdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
$string['auth_ldaptitle'] = 'ãªé LDAP server';
@@ -51,7 +52,7 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)';
$string['auth_pop3title'] = 'ãªé POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.';
-$string['auth_user_create'] = '͹حҵãËé¼ÙéãªéÊÃéÒ§ä´é';
+$string['auth_user_create'] = '͹حҵãËéà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ä´é';
$string['auth_user_creation'] = '͹حҵãËé¼Ùéãªé·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼ÙéãªéáÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ';
$string['auth_usernameexists'] = 'ÁÕ¼Ùéãªéª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè';
$string['authenticationoptions'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
@@ -63,6 +64,6 @@
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò';
-$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
+$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
?>
View
7 lang/th/block_course_summary.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'à¹×éÍËÒÂèͧ͢ÃÒÂÇÔªÒ';
+
+?>
View
9 lang/th/block_online_users.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'ÊÁÒªÔ¡Í͹äŹì';
+$string['configtimetosee'] = '¨Ó¹Ç¹¹Ò·Õ·Õè¨Ð¨Ñ´ÇèÒ¼ÙéãªéÍ͹äŹìÍÂÙè';
+$string['periodnminutes'] = '㹪èǧ $a ¹Ò·Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
+
+?>
View
11 lang/th/block_section_links.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'ÅÔ駤ìä»ÊèǹÍ×è¹ æ';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'ä»ÂѧËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'ä»ÂѧÊÑ»´ÒËì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
+$string['topics'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['weeks'] = 'ÊÑ»´ÒËì';
+
+?>
View
7 lang/th/block_social_activities.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ㹪Ñé¹àÃÕ¹';
+
+?>
View
111 lang/th/calendar.php
@@ -0,0 +1,111 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['april'] = 'àÁÉÒ¹';
+$string['august'] = 'ÊÔ§ËÒ¤Á';
+$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
+$string['calendarheading'] = '$a »¯Ô·Ô¹';
+$string['clickhide'] = '¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹';
+$string['clickshow'] = '¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§';
+$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨Ã֤зÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
+$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['dayview'] = '´ÙÇѹ';
+$string['daywithnoevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Õé';
+$string['december'] = '¸Ñ¹ÇÒ¤Á';
+$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['detailedmonthview'] = 'áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§à´×͹';
+$string['durationminutes'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õ';
+$string['durationnone'] = 'äÁèÁÕªèǧàÇÅÒ';
+$string['durationuntil'] = '¨¹¡ÃзÑè§';
+$string['editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'äÁèÊÒÁÒö¨Ñ´µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡è͹Çѹ·Õè¤ÍÃìʨÐàÃÔèÁ';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Çѹ·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ';
+$string['errorinvalidminutes'] = '¡Ó˹´ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 999';
+$string['errorinvalidrepeats'] = '¡Ó˹´¨Ó¹Ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 99';
+$string['errornodescription'] = 'µéͧ¡Ó˹´¤Ó͸ԺÒÂ';
+$string['errornoeventname'] = 'µéͧ¡Ó˹´ª×èÍ';
+$string['eventdate'] = 'Çѹ·Õè';
+$string['eventdescription'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
+$string['eventduration'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ';
+$string['eventendtime'] = 'ÊÔé¹ÊØ´àÇÅÒ';
+$string['eventinstanttime'] = 'àÇÅÒ';
+$string['eventkind'] = 'ª¹Ô´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventname'] = 'ª×èͧ͢¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventrepeat'] = '¨Ñ´«éÓ';
+$string['eventsfor'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventstarttime'] = 'àÃÔèÁàÇÅÒ';
+$string['eventtime'] = 'àÇÅÒ';
+$string['eventview'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['expired'] = 'ËÁ´àÇÅÒ';
+$string['explain_lookahead'] = 'µÃ§¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÇèÒ ¡è͹·Õè¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹à»ç¹¨Ó¹Ç¹¡ÕèÇѹãËéª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ件١áÊ´§ã¹ÃÒ¡Òê×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡Óŧ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ <strong>áµèäÁèÁÕ¡ÒÃÃѺÃͧÇèÒ</strong> ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ø¡Íѹ·ÕèàÃÔèÁ㹪èǧàÇÅҨж١¹ÓÁÒáÊ´§·Ñé§ËÁ´ ¶éÒÁÕÃÒª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨ÐàÃÔèÁÁÒ¡à¡Ô¹ä»( ÁÒ¡¡ÇèÒ¤èÒÊÙ§ÊØ´·ÕèµÑé§äÇéã¹µÑÇàÅ×Í¡·ÕèªÍº) ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨Ñ´äÇéä¡Åä»ã¹Í¹Ò¤µ¨ÐäÁè¶Ù¡áÊ´§';
+$string['explain_maxevents'] = 'µÃ§¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ·Õè¨Ð¶Ù¡áÊ´§º¹àÇçº ¶éҤسàÅ×Í¡ãËéáÊ´§ËÅÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÃÒª×èÍÂÒÇáÅÐãªéà¹×éÍ·Õ躹¨ÍÁÒ¡ä»';
+$string['explain_startwday'] = '»¯Ô·Ô¹ÃÒÂÍÒ·ÔµÂì¨Ð¶Ù¡áÊ´§ àÃèÁ¨Ò¡Çѹ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡µÃ§¹Õéà»ç¹µé¹ä»';
+$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹ËÅÑ¡ 12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹) ËÃ×Í ËÅÑ¡ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ»¡µÔ\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
+$string['february'] = '¡ØÁÀҾѹ¸ì';
+$string['fri'] = 'È.';
+$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
+$string['globalevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»';
+$string['gotocalendar'] = 'ä»·Õ軯ԷԹ';
+$string['groupevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
+$string['hidden'] = '¶Ù¡«è͹';
+$string['january'] = 'Á¡ÃÒ¤Á';
+$string['july'] = '¡Ã¡®Ò¤Á';
+$string['june'] = 'ÁԶعÒ¹';
+$string['manyevents'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['march'] = 'ÁÕ¹Ò¤Á';
+$string['may'] = '¾ÄÉÀÒ¤Á';
+$string['mon'] = '¨.';
+$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
+$string['monthlyview'] = '´ÙÃÒÂà´×͹';
+$string['newevent'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
+$string['noupcomingevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
+$string['november'] = '¾ÄȨԡÒ¹';
+$string['october'] = 'µØÅÒ¤Á';
+$string['oneevent'] = '1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['pref_lookahead'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ ';
+$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
+$string['pref_startwday'] = 'Çѹáá¢Í§ÊÑ»´ÒËì';
+$string['pref_timeformat'] = 'ÃٻẺ¡ÒÃáÊ´§àÇÅÒ';
+$string['preferences'] = 'àÅ×Í¡µÒÁªÍº';
+$string['preferences_available'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³ªÍº';
+$string['repeatnone'] = 'äÁèÁÕ¡ÒëéÓ';
+$string['repeatweeksl'] = '«éÓà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì, ÊÃéÒ§¾ÃéÍÁ¡Ñ¹';
+$string['repeatweeksr'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['sat'] = 'Ê.';
+$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
+$string['september'] = '¡Ñ¹ÂÒ¹';
+$string['shown'] = '¶Ù¡áÊ´§';
+$string['spanningevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢³Ð¹Õé';
+$string['sun'] = 'ÍÒ.';
+$string['sunday'] = 'ÍÒ·ÔµÂì';
+$string['thu'] = '¾Ä.';
+$string['thursday'] = '¾ÄËÑʺ´Õ';
+$string['timeformat_12'] = '12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹)';
+$string['timeformat_24'] = '24 ªÑèÇâÁ§';
+$string['today'] = 'Çѹ¹Õé';
+$string['tomorrow'] = 'Çѹ¾ÃØ觹Õé';
+$string['tt_deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['tt_editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
+$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìÊáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»áÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼ÙéãªéáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_showcourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìʶ١«è͹ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇ件١«è͹ÍÂÙè(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showgroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ¶Ù¡«è͹ÍÂÙè(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé¶Ù¡«è͹ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tue'] = 'Í.';
+$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
+$string['typecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìÊ';
+$string['typegroup'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
+$string['typesite'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì';
+$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['upcomingevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹';
+$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['wed'] = '¾.';
+$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
+$string['yesterday'] = 'àÁ×èÍÇÒ¹';
+
+?>
View
388 lang/th/moodle.php
@@ -1,9 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['action'] = 'µéͧ¡Ò÷Ó..';
-$string['active'] = 'ÁÕ¡ÒÃãªé§Ò¹';
+$string['active'] = 'ãªé§Ò¹';
$string['activities'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´';
$string['activity'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['activityclipboard'] = '¡ÓÅѧÂéÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ¹Õé : <b>$a</b>';
@@ -14,43 +14,47 @@
$string['activitysince'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ µÑé§áµè $a';
$string['add'] = 'à¾ÔèÁ';
$string['addadmin'] = 'à¾ÔèÁ¼Ùé´ÙáÅÃкº';
-$string['addcreator'] = 'à¾Ô觼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ';
+$string['addcreator'] = 'à¾ÔèÁ¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['added'] = 'à¾ÔèÁ $a áÅéÇ';
+$string['addedtogroup'] = 'à¾ÔèÁ $a 㹡ÅØèÁàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['addedtogroupnot'] = 'ÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁà¢éÒä»ã¹¡ÅØèÁ$a';
+$string['addedtogroupnotenrolled'] = 'ÂѧäÁèä´éà¾ÔèÁà¢éÒä»ã¹¡ÅØèÁ $a à¾ÃÒÐÂѧäÁèä´éÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹ã¹ÇÔªÒ¹Õé';
$string['addinganew'] = 'à¾ÔèÁ $a';
-$string['addinganewto'] = 'à¾ÔèÁ $a->what to $a->to';
+$string['addinganewto'] = 'à¾ÔèÁ $a->what ŧ㹠$a->to';
$string['addingdatatoexisting'] = 'à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅŧ㹷ÕèÁÕÍÂÙèáÅéÇ';
$string['addnewcategory'] = 'à¾ÔèÁ»ÃÐàÀ·ãËÁè';
-$string['addnewcourse'] = 'à¾ÔèÁ¤ÍÃìÊãËÁè';
-$string['addnewuser'] = 'à¾ÔèÁ¼Ùéãªé';
+$string['addnewcourse'] = 'à¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒãËÁè';
+$string['addnewuser'] = 'à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡';
$string['address'] = '·ÕèÍÂÙè';
$string['addstudent'] = 'à¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['addteacher'] = 'à¾ÔèÁÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['admin'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкº';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ãËÁè´éǵ¹àͧ';
$string['adminhelpassignadmins'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкºÊÒÁÒö·ÓÍÐäáçä´é áÅÐä»·Õèä˹¡çä´éã¹àÇçº';
-$string['adminhelpassigncreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÊÒÁÒöà¾ÔèÁ¤ÍÃìÊãËÁèáÅÐÊ͹㹤ÍÃìÊ·ÕèÊÃéÒ§à·èÒ¹Ñé¹';
-$string['adminhelpassignstudents'] = 'ä»Âѧ¤ÍÃìÊ áÅÐà¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ò¡àÁ¹Ù¼Ùé´ÙáÅÃкº';
-$string['adminhelpassignteachers'] = '¤é¹ËÒ¤ÍÃìÊ ¨Ò¡¹Ñé¹ãªéäͤ͹à¾×èÍà¾ÔèÁ¼ÙéÊ͹ ';
+$string['adminhelpassigncreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒÊÒÁÒöà¾ÔèÁÃÒÂÇÔªÒãËÁèáÅÐÊ͹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ·Õèµ¹ÊÃéÒ§';
+$string['adminhelpassignstudents'] = 'ä»ÂѧÃÒÂÇÔªÒ áÅÐà¾ÔèÁ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ò¡àÁ¹Ù¼Ùé´ÙáÅÃкº';
+$string['adminhelpassignteachers'] = '¤é¹ËÒÃÒÂÇÔªÒ¨Ò¡¹Ñé¹ãªéäͤ͹à¾×èÍà¾ÔèÁ¼ÙéÊ͹ ';
$string['adminhelpauthentication'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöãªé account ÀÒÂã¹ËÃ×͹͡Ãкº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['adminhelpbackup'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'µÑ駤èÒ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢Í§àÇçºä«µì';
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'µÑ駤èÒµÑÇá»Ã·ÕèÁռŵèÍ¡Ò÷ӧҹ¢Í§àÇçºä«µì';
-$string['adminhelpcourses'] = 'ÃкؤÍÃìÊ áÅлÃÐàÀ·áÅéÇÁͺËÁÒ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
+$string['adminhelpcourses'] = 'ÃкØÃÒÂÇÔªÒáÅлÃÐàÀ·áÅéÇÁͺËÁÒ¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
$string['adminhelpedituser'] = 'browse ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡áÅÐá¡é䢢ͧã¤Ã¡çä´é';
$string['adminhelplanguage'] = 'ÊÓËÃѺµÃǨÊͺáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['adminhelplogs'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñé§ËÁ´º¹àÇçºä«µì';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = '¨Ñ´¡ÒúÅçͤáÅеÑ駤èÒ';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'à¢éÒä»°Ò¹¢éÍÁÙÅâ´ÂµÃ§ ( ÃÐÇѧ ! )';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'àÅ×Í¡¿ÔÅàµÍÃìáÅеÑ駤èÒ·Õèà¡ÕèÂÇ¢éͧ';
$string['adminhelpmanagemodules'] = '¨Ñ´¡ÒõԴµÑé§âÁ´ÙÅáÅеÑ駤èÒµèÒ§ æ';
-$string['adminhelpsitefiles'] = 'ÊÓËÃѺà¼Âá¾Ãèä¿Åì·ÑèÇä»áÅÐÍѾâËÅ´áºç¤ÍѾ¨Ò¡¢éÒ§¹Í¡';
+$string['adminhelpsitefiles'] = 'ÊÓËÃѺà¼Âá¾Ãèä¿Åì·ÑèÇä»ËÃ×ÍÍѾâËÅ´¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ¨Ò¡¢éÒ§¹Í¡';
$string['adminhelpsitesettings'] = 'ÃкØãËé˹éÒáá¢Í§àÇçºãËéáÊ´§ÍÂèÒ§äÃ';
$string['adminhelpthemes'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃãËéàÇçºáÊ´§ÍÂèÒ§äà ( ÊÕ, µÑÇ˹ѧÊ×Í ÏÅÏ )';
$string['adminhelpuploadusers'] = '¹Óà¢éÒÊÁÒªÔ¡ãËÁè¨Ò¡ä¿Åì';
-$string['adminhelpusers'] = 'ÃкؼÙéãªéáÅÐÃдѺ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
+$string['adminhelpusers'] = 'ÃкØÊÁÒªÔ¡áÅÐÃдѺ¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
$string['administration'] = '¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
$string['administrator'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкº';
$string['administrators'] = '¼Ùé´ÙáÅÐÃкº';
-$string['advancedfilter'] = '¿ÔÅàµÍÃìÍ×è¹ æ';
+$string['advancedfilter'] = '¡Òäé¹ËÒ¢Ñé¹ÊÙ§';
$string['again'] = 'ÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['all'] = '·Ñé§ËÁ´';
$string['allactivities'] = '·Ø¡¡Ô¨¡ÃÃÁ';
@@ -62,94 +66,106 @@
$string['allowguests'] = '¤ÍÃìʹÕé͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä» à¢éÒÁÒÈÖ¡ÉÒä´é';
$string['allownot'] = 'äÁè͹حҵ';
$string['allparticipants'] = 'ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´';
-$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z';
+$string['alphabet'] = 'A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z,¡,¢,¤,¦,§,¨,©,ª,«,¬,­,®,¯,°,±,²,³,´,µ,¶,·,¸,¹,º,»,¼,½,¾,¿,À,Á,Â,Ã,Å,Ç,È,É,Ê,Ë,Ì,Í,Î,à,á,ä,ã';
$string['alphanumerical'] = 'ÊÒÁÒöà¾ÔèÁä´é੾ÒеÑÇÍÑ¡ÉÃáÅеÑÇàÅ¢à·èÒ¹Ñé¹';
$string['alreadyconfirmed'] = '¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹ÂѹáÅéÇ';
+$string['always'] = 'µÅÍ´àÇÅÒ';
$string['answer'] = '¤ÓµÍº';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'µéͧ¡Ò÷ӵèÍä»ËÃ×ÍäÁè';
-$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'ËÅѧ¨Ò¡¢Ñ鹵͹¹Õé ¨ÐÁÕµÑÇàÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁáºç¤ÍѾŧ㹤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙèËÃ×ÍÇèÒÊÃéÒ§¤ÍÃìÊãËÁè';
-$string['assessment'] = '¡ÒúéÒ¹';
+$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'ËÅѧ¨Ò¡¢Ñ鹵͹¹Õé ¨ÐÁÕ¤Ó¶ÒÁãËéàÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧŧã¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙèËÃ×ÍÇèÒÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒãËÁè';
+$string['assessment'] = '¡ÒûÃÐàÁÔ¹';
$string['assignadmins'] = '¼Ùé´ÙáÅÃкº';
-$string['assigncreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ';
+$string['assigncreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['assignstudents'] = 'ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['assignstudentsnote'] = '»Å. äÁèÁÕ¤ÇÒÁ¨Óà»ç¹·Õèµéͧãªé˹éÒ¹Õéà¾ÃÒÐÇèҹѡàÃÕ¹ÊÒÁÒöÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹´éǵ¹àͧ';
-$string['assignstudentspass'] = 'ÊÔ觷Õèµéͧ·Ó¤×Í ºÍ¡ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÃÒºÃËÑʼèÒ¹à¾×èÍà¢éÒÈÖ¡ÉÒ㹤ÍÃìʹÕé ÃËÑʻѨ¨ØºÑ¹¤×Í : \'$a\'';
+$string['assignstudentspass'] = 'ÊÔ觷Õèµéͧ·Ó¤×Í á¨é§ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·ÃÒºÃËÑʼèÒ¹à¾×èÍà¢éÒÈÖ¡ÉÒ㹤ÍÃìʹÕé ÃËÑʻѨ¨ØºÑ¹¤×Í : \'$a\'';
$string['assignteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÃѺ¼Ô´ªÍº';
$string['authentication'] = '¡ÒÃ͹ØÁѵÔ';
$string['autosubscribe'] = 'ÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡ÃдҹàÊǹÒÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['autosubscribeno'] = 'äÁè : ÍÂèÒÊÁѤéѹà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ㴠æ';
$string['autosubscribeyes'] = 'µ¡Å§: ¶éÒâ¾ÊµìàÁ×èÍäËÃèãËéÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¡Ãдҹ¹Ñé¹ æ';
-$string['availability'] = '¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['availablecourses'] = '¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['backup'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
-$string['backupcoursefileshelp'] = 'ä¿Åì㹤ÍÃìʨж١ÃÇÁäÇé㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁÑµÔ ¶éÒËÒ¡àÅ×Í¡ \"ãªè\"';
-$string['backupdate'] = 'Çѹ·ÕèÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
-$string['backupdetails'] = 'ÃÒ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['availability'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['availablecourses'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['backup'] = '¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['backupcoursefileshelp'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡ \"ãªè\" ä¿Åì·Ñé§ËÁ´ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Ñé¹ æ ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['backupdate'] = 'Çѹ·Õè·Ó¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['backupdetails'] = 'ÃÒÂÃÐàÍÕ´¢Í§¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
$string['backupfilename'] = 'ª×èÍä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
-$string['backupfinished'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂ';
-$string['backupincludemoduleshelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃÃÇÁ¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡ã¹áµèÅФÍÃìÊŧ㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
-$string['backupkeephelp'] = 'µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÂé͹ËÅѧ¨Ó¹Ç¹¡Õèä¿Åì';
-$string['backuplogshelp'] = 'àÅ×Í¡¢é͹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅ¡ÒÃãªé§Ò¹¤ÍÃìÊŧ㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['backupfinished'] = '¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅàÊÃç¨ÊÔ鹤èÐ';
+$string['backupincludemoduleshelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃãÊè¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒŧ㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔËÃ×ÍäÁè';
+$string['backupkeephelp'] = 'µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧÂé͹ËÅѧ¨Ó¹Ç¹¡Õèä¿Åì';
+$string['backuplogdetailed'] = 'ºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['backuploglaststatus'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙŤÃÑé§ÅèÒÊØ´';
+$string['backuplogshelp'] = 'àÅ×Í¡¢é͹ÕéËÒ¡µéͧ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅ¡ÒÃãªé§Ò¹¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒŧ㹡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['backupnameformat'] = '%%»Õ%%à´×͹%%Çѹ-%%ªÑèÇâÁ§%%¹Ò·Õ';
-$string['backuporiginalname'] = 'ª×èͧ͢ ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
-$string['backupsavetohelp'] = 'ãÊèª×èÍá¿éÁ»ÅÒ·ҧ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿ÅìÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
-$string['backupuserfileshelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃÃÇÁ¢éÍÁÙŢͧÊÁҪԡŧä»ã¹¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ´éÇÂËÃ×ÍäÁè';
-$string['backupusershelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃÃÇÁ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ËÃ×ÍÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾Õ§ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊ';
+$string['backuporiginalname'] = 'ª×èͧ͢¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
+$string['backupsavetohelp'] = 'ãÊèª×èÍá¿éÁ»ÅÒ·ҧ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¡çºä¿Åì¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
+$string['backupuserfileshelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙŢͧÊÁҪԡŧä»ã¹¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ´éÇÂËÃ×ÍäÁè';
+$string['backupusershelp'] = 'àÅ×Í¡ÇèÒµéͧ¡Òúѹ·Ö¡¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ËÃ×ÍÇèÒµéͧ¡ÒÃà¾Õ§ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊ';
$string['backupversion'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
-$string['bycourseorder'] = 'àÃÕ§µÒÁÅӴѺ¤ÍÃìÊ';
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźºÅçͤ \'$a\' ? ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´à¡ÕèÂǡѺºÅçͤ¹Õé¨Ð¶Ù¡ÅºÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅä»´éÇÂ';
+$string['blockdeletefiles'] = 'ÁÕ¡ÒÃź¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´·Õèà¡ÕèÂǡѺºÅçͤ\'$a->block\' ÍÍ¡¨Ò¡°Ò¹¢éÍÁÙÅàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ à¾×èÍãËé¡ÒÃźàÊÃç¨ÊÔé¹ÍÂèÒ§ÊÁºÙóì¤Ø³¤Ç÷ӡÒÃźá¿éÁ $a->directory ÍÍ¡¨Ò¡à«ÔÃì¿àÇÍÃìà¾×èÍ»éͧ¡Ñ¹ºÅçͤà¾ÔèÁµÑÇÁѹàͧà¢éÒÁÒãËÁè';
+$string['blocks'] = 'ºÅçͤ';
+$string['blocksetup'] = 'µÑ駤èÒµÒÃÒ§ºÅçͤ';
+$string['blocksuccess'] = 'µÑ駤èÒàÊÃç¨ÊÔé¹áÅéÇ $a µÒÃÒ§';
+$string['bycourseorder'] = 'àÃÕ§µÒÁÅӴѺÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['byname'] = 'â´Â $a ';
$string['cancel'] = '¡àÅÔ¡';
-$string['categories'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ';
+$string['categories'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['category'] = '»ÃÐàÀ·';
$string['categoryadded'] = '»ÃÐàÀ· \'$a\' ä´éÃѺ¡ÒÃà¾ÔèÁáÅéÇ';
$string['categorydeleted'] = '»ÃÐàÀ· \'$a\' ¶Ù¡ÅºáÅéÇ';
$string['categoryduplicate'] = '»ÃÐàÀ· \'$a\' ÁÕÍÂÙèáÅéÇ';
-$string['changedpassword'] = 'ÃËÑʶ١à»ÅÕè¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['changedpassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
$string['changepassword'] = 'à»ÅÕè¹ÃËÑʼèÒ¹';
-$string['changessaved'] = '¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä´éÃѺ¡Òúѹ·Ö¡áÅéÇ';
+$string['changessaved'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§áÅéÇ';
$string['checkingbackup'] = 'µÃǨÊͺ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
-$string['checkingcourse'] = 'µÃǨÊͺ¤ÍÃìÊ';
-$string['checkinginstances'] = 'µÃǨÊͺµÑÇÍÂèÒ§';
-$string['checkingsections'] = 'µÃǨÊͺ¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['checkingcourse'] = 'µÃǨÊͺÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['checkinginstances'] = 'µÃǨÊͺ¢Ñ鹵͹';
+$string['checkingsections'] = 'µÃǨÊͺÊèǹµèÒ§ æ';
$string['checklanguage'] = 'µÃǨÊͺÀÒÉÒ';
$string['choose'] = 'àÅ×Í¡';
-$string['choosecourse'] = 'àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ';
-$string['chooselivelogs'] = 'ËÃ×Í´Ù§Ò¹·Õè·ÓÍÂÙ袳йÕé';
+$string['choosecourse'] = 'àÅ×Í¡ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['chooselivelogs'] = 'ËÃ×Í´Ù¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÁÕ¢³Ð¹Õé';
$string['chooselogs'] = 'àÅ×Í¡ä¿ÅìºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì·Õèµéͧ¡ÒôÙ';
-$string['choosereportfilter'] = 'àÅ×Í¡¿ÔÅàµÍÃì·Õèµéͧ¡ÒÃÃÒ§ҹ';
+$string['choosereportfilter'] = 'àÅ×Í¡ÃÒ§ҹ¢Í§¿ÔÅàµÍÃì·Õèµéͧ¡ÒÃ';
$string['choosetheme'] = 'àÅ×Í¡ÃٻẺàÇçºä«µì';
-$string['chooseuser'] = 'àÅ×Í¡¼Ùéãªé';
+$string['chooseuser'] = 'àÅ×Í¡ÊÁÒªÔ¡';
$string['city'] = '¨Ñ§ËÇÑ´';
$string['cleaningtempdata'] = 'ź¢éÍÁÙŪÑèǤÃÒÇ';
$string['clicktochange'] = '¤ÅÔ¡à¾×èÍà»ÅÕè¹á»Å§';
$string['closewindow'] = '»Ô´Ë¹éÒµèÒ§';
$string['comparelanguage'] = 'à»ÃÕºà·ÕºáÅÐá¡éä¢ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
-$string['complete'] = 'àµçÁÃٻẺ';
-$string['configallowunenroll'] = '¶éÒàÅ×Í¡ \"ãªè\" ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöÍÍ¡¨Ò¡¡ÒäÍÃìÊä´éàͧàÁ×èÍäËÃè¡çä´é áµè¶éÒàÅ×Í¡ \"äÁè\" ੾ÒÐÍÒ¨ÒÃÂì ËÃ×ͼÙé´ÙáÅÃкºà·èÒ¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒö·Óä´é';
+$string['complete'] = 'àÊÃç¨ÊÔé¹';
+$string['configallowunenroll'] = '¶éÒàÅ×Í¡ \"ãªè\" ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹ä´éàͧàÁ×èÍäËÃè¡çä´é áµè¶éÒàÅ×Í¡ \"äÁè\" ੾ÒÐÍÒ¨ÒÃÂì ËÃ×ͼÙé´ÙáÅÃкºà·èÒ¹Ñ鹨֧ÊÒÁÒö·Óä´é';
$string['configcachetext'] = '¤èÒ·ÕèµÑ駹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺàÇçºä«µì¢¹Ò´ãË­èËÃ×ÍàÇ纷Õèãªé¿ÔÅàµÍÃìà¾ÃÒÐÇèÒÊÓà¹Ò¢Í§¢éͤÇÒÁ¨Ð¶Ù¡à¡çºàÍÒäÇé㹪èǧàÇÅÒ·ÕèÃкØàÍÒäÇé ËÒ¡ÃкؤèÒ¹ÕéäÇéµèÓÍÒ¨¨Ð·ÓãËéàÇ纪éÒŧàÅ硹éÍÂáµè¶éÒµÑ駤èÒäÇéÊÙ§à¡Ô¹ä»¨Ð·ÓãËéãªéàÇÅҹҹ㹡ÒÃÃÕà¿Ãª';
$string['configcountry'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à«ç·»ÃÐà·Èã¹Êèǹ¹Õé »ÃÐà·È´Ñ§¡ÅèÒǨÐà»ç¹ default ÊÓËÃѺ ÊÁÒªÔ¡ãËÁè ¶éÒµéͧ¡ÒÃãËéÊÒÁÒªÔ¡àÅ×Í¡»ÃÐà·È ãËé·Ôé§ÇèÒ§äÇé';
$string['configdebug'] = '¶éÒËÒ¡¤Ø³à»Ô´ãªéÊèǹ¹Õé àÁ×èÍÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´¢Í§ â¤é´ PHP ¨ÐÁÕ¡ÒÃáÊ´§¼Å¢éͼԴ¾ÅÒ´ãËé·ÃÒº ÁÕ»ÃÐ⪹ìÊÓËÃѺ¹Ñ¡¾Ñ²¹Òâ»Ãá¡ÃÁ';
-$string['configerrorlevel'] = 'àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ Normal';
-$string['configforcelogin'] = '»¡µÔáÅéǺؤ¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ˹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìáÅÐ˹éÒÃÒ¡Òâͧ¤ÍÃìÊ â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧÅçÍ¡ÍÔ¹áµè¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òúѧ¤ÑºãËé¼ÙéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹¡è͹¡çãËéàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡¹Õé';
-$string['configframename'] = 'ËÒ¡¤Ø³àÍçÁິâ»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'ËÒ¡àÅ×Í¡ãªé¡ÒÃ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì ¹Õèà»ç¹¡ÒÃÃкØÃÐÂÐàÇÅÒ㹡ÒõͺÃѺ¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡¼ÙéÊÁѤà ËÅѧ¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ·ÕèÃкØäÇé¹Õé accounts ·ÕèäÁèÁÕ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¨Ð¶Ù¡Åº·Ôé§ä»';
+$string['configenablerssfeeds'] = '¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ¢éÒÁàÇçºä«µì ËÒ¡·èÒ¹µéͧ¡ÒÃàËç¹¢éÍᵡµèÒ§ãËé·Ó¡ÒÃ͹حҵ¡ÒÃãªé RSS ã¹áµèÅÐâÁ´ÙÅ´éÇ ÊÒÁÒö·Óä´éâ´Â¡ÒÃä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒâÁ´ÙÅ ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´éà¾ÃÒÐÇèÒäÁèÁÕ¡ÒÃ͹حҵãËéãªé§Ò¹ RSS ÊÓËÃѺ·Ñé§àÇçºä«µì ËÒ¡µéͧ¡ÒÃãªé§Ò¹ãËéä»·Õè ¡ÒõÑ駤èÒµÑÇá»Ã ã¹Ë¹éÒ¡ÒèѴ¡ÒÃÃкº';
+$string['configerrorlevel'] = 'àÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¡ÒÃàµ×͹¢Í§ PHP ·Õèµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§ ¤ÇÃàÅ×Í¡ »¡µÔ ( Normal)';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = '¡ÒÃàÅ×Í¡¤èÒ¹Õé¨Ð·ÓãËé Moodle ·Ó¡ÒûÃÐÁÇżŠä¿Åì html áÅÐ text â´Â¼èÒ¹¿ÔÅàµÍÃì¡è͹·Õè¨ÐáÊ´§¼Å';
+$string['configforcelogin'] = '»¡µÔáÅéǺؤ¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ˹éÒáá¢Í§àÇçºä«µìáÅÐ˹éÒÃÇÁÃÒÂÇÔªÒ â´ÂäÁè¨Óà»ç¹µéͧÅçÍ¡ÍÔ¹à¢éÒÊÙèÃкºáµè¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òúѧ¤ÑºãËé¼ÙéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹¡è͹¡çãËéàÅ×Í¡µÑÇàÅ×Í¡¹Õé';
+$string['configframename'] = 'ËÒ¡¤Ø³½Ñ§â»Ãá¡ÃÁ¹ÕéäÇéã¹à¿ÃÁ ãËéãÊèª×èͧ͢à¿ÃÁäÇéµÃ§¹Õé äÁèÍÂèÒ§¹Ñé¹áÅéǤèÒ¨Ðà»ç¹ _top';
$string['configfullnamedisplay'] = 'µÑÇàÅ×Í¡¹Õé¨Ðà»ç¹¡ÒÃáÊ´§ª×èͧ͢ÊÁÒªÔ¡ÇèÒµéͧ¡ÒÃãËéáÊ´§¼ÅÍÂèÒ§äà ¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¤×Í ª×èͨÃÔ§ áÅÐ ¹ÒÁÊ¡ØÅ áµè¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨Ð«è͹¹ÒÁÊ¡ØÅ ËÃ×ÍÇèÒ·Ôé§äÇéãËéÃкºàÅ×Í¡ãËéàͧÍѵâ¹ÁѵԢÖé¹ÍÂÙè¡ÑºÀÒÉÒ·Õèãªé';
$string['configgdversion'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ GD ·ÕèµÔ´µÑé§ÍÂÙè ·ÕèàÅ×Í¡ÍÂÙè¹Õéà»ç¹¡ÒÃàÅ×Í¡Íѵâ¹ÁÑµÔ ¡ÃسÒÍÂèÒà»ÅÕè¹á»Å§ËÒ¡äÁèá¹èã¨';
-$string['confightmleditor'] = 'àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªé â¤é· HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é·´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»';
-$string['configidnumber'] = 'ÃкصÑÇàÅ×Í¡¹Õé a. äÁèÁÕ¡ÒöÒÁËÁÒÂàÅ¢ ID b. ¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼ÙéãªéáµèÊÒÁÒö»ÅèÍÂÇèÒ§ä´é c.¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼ÙéãªéáÅÐäÁèÊÒÁÒö»ÅèÍÂÇèÒä´é 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéáÊ´§àÅ¢»ÃШӵÑÇã¹Ë¹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
-$string['configintro'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéÇ ¤èÒ default ¢Í§ â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é';
-$string['configintroadmin'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇáÓ˹´ºÑ­ªÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃä«´ì¹ÕéàµçÁ·Õè ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ';
-$string['configintrosite'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´Ë¹éÒµÒáÅЪ×èͧ͢àǻ䫴ìä´é ·Ñ駷Õè¤Ø³ÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÀÒÂËÅѧä´é';
+$string['confightmleditor'] = 'àÅ×Í¡·Õè¨ÐãËéÁÕ¡ÒÃá¡éä¢ â´Âãªéâ¤é´ HTML ËÃ×ÍäÁè ¶Ö§áÁéàÅ×Í¡·Õè¨Ðãªé â¤é´´Ñ§¡ÅèÒǨзӧҹä´é¡Ñº IE 5.5 ¢Öé¹ä»';
+$string['configidnumber'] = 'ÃкصÑÇàÅ×Í¡¹Õé a. äÁèÁÕ¡ÒöÒÁËÁÒÂàÅ¢ ID b. ¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼Ùéãªéáµè¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é c.¶ÒÁ ID ¨Ò¡¼ÙéãªéáÅШÓà»ç¹µéͧàµÔÁ 㹡óշÕèàÅ×Í¡ãËéáÊ´§àÅ¢»ÃШӵÑÇã¹Ë¹éÒ¢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
+$string['configintro'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöÃкصÑÇàÅ¢¢Í§µÑÇá»ÃµèÒ§æ à¾×èÍãËé Moodle ·Ó§Ò¹º¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì¢Í§¤Ø³â´ÂäÁèÁջѭËÒ â´Â·ÑèÇä»áÅéǤèÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§â»Ãá¡ÃÁ ¡çÊÒÁÒö·Ó§Ò¹ä´éâ´ÂäÁèÁÕ»í­ËÒ ¤Ø³ÊÒÁÒö¡ÅѺÁÒá¡éä¢Ë¹éÒ¹ÕéÀÒÂËÅѧä´é';
+$string['configintroadmin'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³¤ÇÃÃкؼÙé´ÙáÅÃкº·ÕèÁÕÊÔ·¸Ô㹡ÒèѴ¡ÒÃàÇéºä«µì ·Ñ駹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¾ÔèÁàµÔÁ¼Ùé´ÙáÅÃÒÂÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ';
+$string['configintrosite'] = 'ã¹Ë¹éÒ¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒö¡Ó˹´ÃٻẺáÅЪ×èͧ͢àÇçºä«µìä´é áÅÐÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÀÒÂËÅѧä´é';
$string['configlang'] = 'àÅ×Í¡ÀÒÉÒËÅÑ¡ÊÓËÃѺàÇçºä«µì ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡à»ÅÕè¹à»ç¹ÀÒÉÒÍ×è¹ä´éã¹ÀÒÂËÅѧ';
$string['configlangdir'] = 'ÀÒÉÒÊèǹãË­èáÅéÇ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡«éÒÂ仢ÇÒ áµèºÒ§ª¹Ô´ àªè¹ ÍÒÃÒºÔ¡ ÎÔºÃÙ ¨Ð¾ÔÁ¾ì¨Ò¡¢ÇÒ仫éÒÂ';
-$string['configlanglist'] = '»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéãªéàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é
-´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§: th,en,de';
+$string['configlanglist'] = 'äÁèàµÔÁ¡çä´é:: ¶éҤسµéͧ¡ÒÃãËé¼ÙéãªéàÅ×Í¡ÀÒÉÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¤Ø³µÔ´µÑé§ ÍÂèÒ§äáçµÒÁ¤Ø³ÊÒÁÒöãËéàÅ×Í¡ä´é੾ÒкҧÀÒÉÒä´é µÑÇÍÂèÒ§àªè¹: th,en,de';
$string['configlangmenu'] = 'àÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§áÅÐäÁèáÊ´§µÑÇà»ÅÕè¹ÀÒÉÒ ';
-$string['configlocale'] = 'àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§';
-$string['configloglifetime'] = '¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çº»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹Ãкº ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇÂ';
+$string['configlocale'] = 'àÅ×Í¡ locale àªè¹ÅѡɳР¢Í§á»é¹¾ÔÁ¾ì µÑÇÍÑ¡Éà ÀÒÉÒ Çѹ·Õè ¤Ø³µéͧÁÕ Locale ¹ÕéµÔ´µÑé§ã¹à¤Ã×èͧ¢Í§¤Ø³ ¶éÒËÒ¡äÁè·ÃÒºÇèÒ¨ÐàÅ×Í¡ÍÐäÃãËé»ÅèÍÂÇèÒ§äÇé <b> ÊÓËÃѺÀÒÉÒä·ÂãËéãÊè th_TH</b>';
+$string['configloglifetime'] = '¡Ó˹´ªèǧàÇÅÒà¡çººÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì¢Í§ÊÁÒªÔ¡ ¡Ó˹´ãËé¹Ò¹à·èÒ·Õè¤Ø³µéͧ¡Òà áµè·Ñ駹Õé¡ç¨Ð·ÓãËéÁÕ¡ÒÃãªé·ÃѾÂÒ¡ÃÃкºÁÒ¡¢Öé¹µÒÁä»´éÇ ÊÓËÃѺàÇçºä«µì·ÕèÁÕÊÁÒªÔ¡¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡¤ÇõÑ駤èÒ¹ÕéãËé¹éÍÂŧ';
$string['configlongtimenosee'] = '¶éҹѡàÃÕ¹äÁèä´éÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒõѴª×è͹ѡàÃÕ¹ÍÍ¡¨Ò¡¤ÍÃìÊ·ÕèàÃÕ¹â´ÂÍѵâ¹ÁÑµÔ ';
$string['configmaxbytes'] = 'Ãкآ¹Ò´ä¿Åì·ÕèãË­è·ÕèÊØ´·ÕèÊÒÁÒö¨ÐÍѾâËÅ´¢Ö鹺¹àÇçºä«µìä´é ¤èÒ¹Õé¨Ð¶Ù¡¡Ó˹´äÇéáÅéÇâ´Âà«ÔÃì¿àÇÍÃì à»ç¹¡ÒõÑ駤èҢͧ PHP upload_max_filesize áÅÐ Apache LimitRequestBody áµè¤Ø³¡çÊÒÁÒö¨ÐÃкآ¹Ò´ä¿Åìä´éµÃҺ㴷ÕèäÁèà¡Ô¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¡è͹áÅéÇ';
$string['configmaxeditingtime'] = 'ã¹Êèǹ¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÐºØ àÇÅÒ·ÕèãËé¼Ùéãªé á¡éä¢éâ¾Êµì¢Í§µ¹ º¹¡Ãдҹ ÇÒÃÊÒà feedback ÊèǹãË­èáÅéÇ »ÃÐÁÒ³ÊÒÁÊÔº¹Ò·Õ ¡ÓÅѧ¾Í´Õ';
$string['configopentogoogle'] = '¶éÒËÒ¡àÅ×Í¡ãªéµÑÇàÅ×Í¡¹Õé Google ¨ÐÊÒÁÒöà¢éÒÁÒÂѧàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³ã¹°Ò¹ÐºØ¤¤Å·ÑèÇä» ¼Ùé·Õèà¢éÒÁÒàÇçºä«µì¢Í§¤Ø³¼èÒ¹·Ò§ Google ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃÅçÍ¡ÍԹ㹰ҹкؤ¤Å·ÑèÇä»â´ÂÍѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['configproxyhost'] = '¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹àµÍÃìà¹ç· ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé';
+$string['configproxyhost'] = '¶éÒ <B>server</B> ¨Óà»ç¹µéͧãªé PROXY 㹡ÒÃà¢éÒÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ ãËéÃÐºØ proxy host áÅÐ port ã¹Êèǹ¹Õé';
$string['configsecureforms'] = '¡ÒáÓ˹´ÃдѺ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡ÒÃÃѺ¢éÍÁÙŨҡ¼Ùéãªé ·Ñ駹ÕéÍÒ¨¡èÍãËé¼ÙéãªéºÒ§¤¹·ÕèµÔ´µÑé§Ãкºä¿ÃìÇÍÅäÁèÊÒÁÒöãªé§Ò¹ä´é';
$string['configsessioncookie'] = 'µÑ駪×èͧ͢ cookies ·Õèãªéã¹áµèÅФÃÑ駫Öè§äÁè¨Óà»ç¹µéͧÃÐºØ ¡ÒõÑ駪×è͹Õé¨ÐÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡óշÕè¤Ø³ÁÕ moodle ÍÂÙ躹à«ÔÃì¿àÇÍÃìÁÒ¡¡ÇèÒ˹Ö觡éÍ»»Õé';
$string['configsessiontimeout'] = '¶éÒËÒ¡¼ÙéãªéãªéÅçÍ¡ÍÔ¹à»ç¹àÇÅÒ¹Ò¹â´Â·ÕèäÁèä´éà»Ô´´Ù˹éÒ ã´æ àÅ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÅçÍ¡àÍÒ·ìãËéÍѵâ¹ÁÑµÔ ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¤Ø³ÃкعÕé';
@@ -163,30 +179,31 @@
$string['configvariables'] = 'á¡é䢵ÑÇá»Ã';
$string['configwarning'] = 'ÃÐÇѧ㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¤èÒµèÒ§ æ àËÅèÒ¹Õé ¡ÒõÑ駤èÒ¼Ô´¾ÅÒ´¨Ð·ÓãËéà¡Ô´»Ñ­ËÒä´é';
$string['configzip'] = 'áÊ´§·ÕèµÑ駷ÕèµÔ´µÑé§â»Ãá¡ÃÁ zip ã¹ÃкºÂÙ¹Ô¡«ì à·èÒ¹Ñé¹ ÊÓËÃѺà¡çºä¿Åì ¹ÒÁÊ¡ØÅ .zip äÇ麹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
+$string['confirm'] = 'Â×¹Âѹ';
$string['confirmed'] = 'Â×¹Âѹ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹áÅéÇ';
$string['confirmednot'] = '¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¢Í§¤Ø³ÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ';
$string['continue'] = '¢Ñé¹µèÍä»';
$string['cookiesenabled'] = 'àÇ纺ÃÒÇà«ÍÃì·Õè¤Ø³ãªéµéͧ͹حҵãËéÃѺ cookies ';
$string['copy'] = 'ÊÓà¹Ò';
-$string['copyingcoursefiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì㹤ÍÃìÊ';
+$string['copyingcoursefiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒ';
$string['copyinguserfiles'] = '·ÓÊÓà¹Òä¿Åì¢Í§¼Ùéãªé';
$string['copyingzipfile'] = '·ÓÊÓà¹Ò zip ä¿Åì';
$string['copyrightnotice'] = 'ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì';
$string['country'] = '»ÃÐà·È';
-$string['course'] = '¤ÍÃìÊ';
-$string['courseavailable'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¤ÍÃìʹÕéä´é';
-$string['courseavailablenot'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÂѧäÁèÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¤ÍÃìʹÕéä´é';
-$string['coursebackup'] = 'ÊÓÃͧ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ';
-$string['coursecategories'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ';
-$string['coursecategory'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§¤ÍÃìÊ';
-$string['coursecreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ';
-$string['coursefiles'] = 'á¿éÁ¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ';
-$string['courseformats'] = 'ÃٻẺ¢Í§¤ÍÃìÊ';
-$string['coursegrades'] = '¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹¢Í§¤ÍÃìÊ';
-$string['courseinfo'] = '¢éÍÁÙŢͧ¤ÍÃìÊ';
-$string['courserestore'] = '¹Ó¤ÍÃìÊÁÒãªéãËÁè';
-$string['courses'] = '¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´';
-$string['courseupdates'] = '¤ÍÃìÊÍѾഷ';
+$string['course'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['courseavailable'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä´é';
+$string['courseavailablenot'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹ÂѧäÁèÊÒÁÒöà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä´é';
+$string['coursebackup'] = '¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
+$string['coursecategories'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['coursecategory'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['coursecreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['coursefiles'] = 'ä¿Åì¢éÍÁÙÅ';
+$string['courseformats'] = 'ÃٻẺ';
+$string['coursegrades'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃãËé¤Ðá¹¹';
+$string['courseinfo'] = '¢éÍÁÙÅ';
+$string['courserestore'] = '¹ÓÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÊÃéÒ§äÇéÁÒãªéãËÁè';
+$string['courses'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
+$string['courseupdates'] = 'ÍѾഷÃÒÂÇÔªÒ';
$string['courseuploadlimit'] = '¢¹Ò´ä¿ÅìÊÙ§Êش㹡ÒÃÍѾâËÅ´';
$string['create'] = 'ÊÃéÒ§';
$string['createaccount'] = 'ÊÃéÒ§ account ãËÁè';
@@ -194,20 +211,21 @@
$string['createuserandpass'] = 'ÊÃéÒ§ username áÅÐ password ãËÁè';
$string['createziparchive'] = 'ÊÃéÒ§ zip archive';
$string['creatingcategoriesandquestions'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§»ÃÐàÀ·áÅФӶÒÁ';
-$string['creatingcoursemodules'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§âÁ´ÙŤÍÃìÊ';
+$string['creatingcoursemodules'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§âÁ´ÙÅã¹áµèÅÐÇÔªÒ';
$string['creatingevents'] = 'ÊÃéÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
$string['creatinggroups'] = 'ÊÃéÒ§¡ÅØèÁãËÁè';
-$string['creatinglogentries'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªéàÇçºä«µì';
+$string['creatinglogentries'] = '¡ÓÅѧºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªéàÇçºä«µì';
$string['creatingnewcourse'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§¤ÍÃìÊãËÁè';
$string['creatingscales'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´';
-$string['creatingsections'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§¤ÍÅÑÁ¹ì';
+$string['creatingsections'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÊèǹµèÒ§ æ';
$string['creatingtemporarystructures'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§â¤Ã§ÊÃéÒ§ªÑèǤÃÒÇ';
-$string['creatingusers'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§¼Ùéãªé';
+$string['creatingusers'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ÊÁÒªÔ¡';
$string['creatingxmlfile'] = '¡ÓÅѧÊÃéÒ§ xml ä¿Åì';
-$string['currentcourseadding'] = '¤ÍÃìʻѨ¨ØºÑ¹ : à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅà¢éÒä»';
-$string['currentcoursedeleting'] = '¤ÍÃìʻѨ¨ØºÑ¹ : ź¡è͹';
+$string['currentcourseadding'] = 'ÃÒÂÇԪһѨ¨ØºÑ¹ : à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅà¢éÒä»';
+$string['currentcoursedeleting'] = 'ÃÒÂÇԪһѨ¨ØºÑ¹ : ź¡è͹';
$string['currentlanguage'] = 'ÀÒÉһѨ¨ØºÑ¹';
$string['currentlocaltime'] = 'àÇÅһѨ¨ØºÑ¹';
+$string['currentpicture'] = 'ÃÙ»»Ñ¨¨ØºÑ¹';
$string['currentrelease'] = '¢éÍÁÙÅàÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹';
$string['currentversion'] = 'àÇÍÃìªÑ蹻Ѩ¨ØºÑ¹';
$string['databasechecking'] = '¡ÒûÃѺ»Ãا°Ò¹¢éÍÁÙÅ ¨Ò¡ àÇÍÃìªÑè¹ $a->oldversion à»ç¹ $a->newversion...';
@@ -215,16 +233,18 @@
$string['databasesetup'] = 'µÔ´µÑ駰ҹ¢éÍÁÙÅ';
$string['databasesuccess'] = '°Ò¹¢éÍÁÙÅä´éÃѺ¡ÒÃÍѾà¡Ã´áÅéÇ';
$string['databaseupgradebackups'] = 'àÇÍÃìªÑ蹢ͧ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ¤×Í $a';
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'ºÅçͤàÇÍÃìªÑè¹ $a';
$string['databaseupgrades'] = '¡ÓÅѧÍѾà¡Ã´°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Çѹ·Õè : ÇѹÅèÒÊØ´ÁÒ¡è͹';
$string['datemostrecentlast'] = 'Çѹ·Õè : ÇѹÅèÒÊØ´ÍÂÙèËÅѧ';
$string['day'] = 'Çѹ';
$string['days'] = 'Çѹ';
-$string['defaultcoursefullname'] = 'ª×èͤÍÃìÊ';
-$string['defaultcourseshortname'] = 'Êѧ¤Á ñðñ';
+$string['decodinginternallinks'] = 'ÊÃéÒ§ÅÔ§¡ìÀÒÂã¹';
+$string['defaultcoursefullname'] = 'ª×èÍÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['defaultcourseshortname'] = 'MD001';
$string['defaultcoursestudent'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['defaultcoursestudents'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹';
-$string['defaultcoursesummary'] = '͸ԺÒÂÊÑé¹æ à¡ÕèÂǡѺ¤ÍÃìÊ·Õèà»Ô´Ê͹';
+$string['defaultcoursesummary'] = '͸ԺÒÂÊÑé¹æ à¡ÕèÂǡѺÃÒÂÇԪҢͧ·èÒ¹';
$string['defaultcourseteacher'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['defaultcourseteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['delete'] = 'ź';
@@ -234,30 +254,30 @@
$string['deletecheckfull'] = 'á¹èã¨Ð¹Ð¤Ð ÇèÒµéͧ¡ÒÃź $a ?';
$string['deletecheckwarning'] = '¤Ø³¡ÓÅѧ·Ó¡ÒÃźä¿ÅìµèÍ仹Õé';
$string['deletecompletely'] = 'ź·Ñé§ËÁ´';
-$string['deletecourse'] = 'ź¤ÍÃìÊ';
-$string['deletecoursecheck'] = 'á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃź¤ÍÃìÊ áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?';
+$string['deletecourse'] = 'źÃÒÂÇÔªÒ';
+$string['deletecoursecheck'] = 'á¹è㨹ÐÇèÒµéͧ¡ÒÃźÃÒÂÇÔªÒ¹Õé áÅÐ ¢éÍÁÙÅ·Ñé§ËÁ´ 㹤ÍÃìÊ ¹Õé?';
$string['deleted'] = 'źáÅéÇ';
$string['deletedactivity'] = 'ź $a áÅéÇ';
$string['deletedcourse'] = '$a ź·Ñé§ËÁ´áÅéÇ';
$string['deletednot'] = 'äÁèÊÒÁÒöź $a !';
$string['deleteselected'] = 'ź·ÕèàÅ×Í¡';
$string['deletingcourse'] = '¡ÓÅѧź $a';
-$string['deletingexistingcoursedata'] = 'ź¢éÍÁÙŤÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['deletingexistingcoursedata'] = 'ź¢éÍÁÙÅÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
$string['deletingolddata'] = 'ź¢éÍÁÙÅà¡èÒ';
$string['department'] = 'ËÁÇ´';
$string['description'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
$string['disable'] = '»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
$string['displayingfirst'] = 'áÊ´§ $a->count $a-> ¢éÍÁÙÅááà·èÒ¹Ñé¹';
$string['displayingrecords'] = '¡ÓÅѧáÊ´§ $a ¢éÍÁÙÅ';
-$string['displayingusers'] = '¡ÓÅѧáÊ´§ ¼Ùéãªé $a->start to $a->end';
+$string['displayingusers'] = '¡ÓÅѧáÊ´§ÊÁÒªÔ¡ $a->start ¶Ö§ $a->end';
$string['documentation'] = '¤ÙèÁ×Í¡ÒÃãªé Moodle';
$string['donotask'] = 'äÁèµéͧ¶ÒÁÍÕ¡';
$string['down'] = 'ŧ';
$string['downloadexcel'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÒÃÒ§ Excel ';
$string['downloadtext'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃٻẺµÑÇ˹ѧÊ×Í ';
-$string['doyouagree'] = '¤Ø³ÍèÒ¹¢é͵¡Å§à¢éÒã¨áÅéÇÃÖÂѧ¤Ð';
+$string['doyouagree'] = '¤Ø³à¢éÒ㨢é͵¡Å§áÅéÇËÃ×ÍÂѧ¤Ð';
$string['edit'] = 'á¡éä¢ $a';
-$string['editcoursesettings'] = 'á¡é䢤ÍÃìÊ';
+$string['editcoursesettings'] = 'á¡éä¢ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['editgroupprofile'] = 'á¡é䢢éÍÁÙŢͧ¡ÅØèÁ';
$string['editinga'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ $a';
$string['editmyprofile'] = 'á¡é䢢éÍÁÙÅÊèǹµÑÇ';
@@ -268,7 +288,7 @@
$string['email'] = 'ÍÕàÁÅì';
$string['emailagain'] = 'ãÊèÍÕàÁÅìÍÕ¡¤ÃÑé§';
$string['emailconfirm'] = 'Â×¹Âѹ account ¢Í§¤Ø³ ';
-$string['emailconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ $a->firstname,
+$string['emailconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ¤Ø³ $a->firstname,
account ãËÁè¢Í§¤Ø³ä´éÃѺ¡ÒõԴµÑ駷Õè \'$a->sitename\'
¡ÃسÒãªé ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³Â×¹Âѹ account ¹Õéâ´Â¡Òà ¤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ì¢éÒ§ÅèÒ§
@@ -279,19 +299,19 @@
¨Ò¡ ¼Ùé´ÙáÅ \'$a->sitename\' ,
$a->admin';
-$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¢éÍÁÙźѭªÕ¼Ùéãªé§Ò¹';
+$string['emailconfirmationsubject'] = '$a: ¡ÒÃÂ×¹Âѹ account ';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>ÍÕàÁÅìÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè <B>$a</B>
- <P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡Òà ŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº';
-$string['emaildisable'] = 'ÍÕàÁÅì¹Õé¶Ù¡ËéÒÁ¡ÒÃãªé§Ò¹';
+ <P>»ÃСͺ仴éÇÂÇÔ¸Õ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹¢Ñé¹ÊØ´·éÒ <P>¶éÒËÒ¡¤Ø³ÁջѭËÒ㹡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ¡ÃسҵԴµèͼÙé´ØáÅÃкº';
+$string['emaildisable'] = 'äÁèÊÒÁÒöãªéÍÕàÁÅì¹Õéä´é';
$string['emaildisplay'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
-$string['emaildisplaycourse'] = 'ÊÁҪԡ㹤ÍÃìÊà·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì';
+$string['emaildisplaycourse'] = 'ÊÁÒªÔ¡ã¹ÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹à·èÒ¹Ñé¹·Õè¨ÐàËç¹ÍÕàÁÅì';
$string['emaildisplayno'] = '«è͹ÍÕàÁÅì';
$string['emaildisplayyes'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
$string['emailenable'] = 'ÍÕàÁÅì¹Õéãªé§Ò¹ä´é';
-$string['emailexists'] = 'ÍÕàÁÅì¹ÕéÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ä»áÅéÇ';
-$string['emailformat'] = 'ÅѡɳТͧÍÕàÁÅì';
+$string['emailexists'] = 'ÁÕ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹â´ÂãªéÍÕàÁÅì¹ÕéáÅéǤèÐ';
+$string['emailformat'] = 'ÃٻẺÍÕàÁÅì';
$string['emailmustbereal'] = 'ËÁÒÂà˵Ø: ÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³µéͧà»ç¹ÍÕàÁÅì¨ÃÔ§';
-$string['emailpasswordconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ $a->firstname,
+$string['emailpasswordconfirmation'] = 'ÊÇÑÊ´Õ¤èÐ ¤Ø³ $a->firstname,
ÂÔ¹´Õµé͹ÃѺà¢éÒÊÙèÃкº¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÍ͹äŹì:
\'$a->sitename\'
@@ -310,15 +330,15 @@
â»Ã´µÔ´µèÍ ¼Ùé´ÙáÅÃкº ';
$string['emailpasswordsent'] = '¢Íº¤Ø³ÊÓËÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃËÑʼèÒ¹
-<p> ÍÕàÁÅì·ÕèºÃèØÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³áÅÐÊè§ä»ãËé¤Ø³·Õè
+<p> Ãкºä´éÊè§ÃËÑʼèÒ¹ãËÁèä»ãËé¤Ø³·Õè
<b>$a->email</b>
-<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËéÊÒÁÒö¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=$a->link>change your password</a>';
+<p> ÃËÑʼèÒ¹ãËÁè¢Í§¤Ø³à»ç¹¡ÒáÓ˹´¢Öé¹â´ÂÃкº ¤Ø³¤ÇÃà¢éÒä»·Ó¡ÒÃá¡éã¢ãËé¨Óä´é§èÒ·Õè <a href=$a->link>change your password</a>';
$string['enable'] = 'à»Ô´¡ÒÃãªé§Ò¹';
-$string['enrolledincourse'] = 'ŧ·ÐàºÕ¹㹤ÍÃìʹÕéàÃÕºÃéÍÂ';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'äÁèä´éŧ·ÐàºÕ¹㹤ÍÃìʹÕé';
-$string['enrolmentconfirmation'] = '¤Ø³¡ÓÅѧÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¤ÍÃìʹÕé .<br /> µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃËÃ×ÍäÁè ?';
-$string['enrolmentkey'] = 'ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒ¤ÍÃìÊ';
+$string['enrolledincourse'] = 'ŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹ÕéàÃÕºÃéÍÂ';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'äÁèä´éŧ·ÐàºÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['enrolmentconfirmation'] = '¤Ø³¡ÓÅѧÊÁѤÃà¢éÒà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé .<br /> µéͧ¡ÒÃÊÁѤÃËÃ×ÍäÁè ?';
+$string['enrolmentkey'] = 'ÃËÑʼèÒ¹à¢éÒàÃÕ¹';
$string['enrolmentkeyfrom'] = '¤ÍÃìʹÕé µéͧ¡Òà \'ÃËÑʼèÒ¹\' <BR>
¤Ø³¤ÇÃä´éÃѺÃËÑʼèÒ¹¨Ò¡ $a';
$string['enrolmentkeyhint'] = 'ÃËÑÊäÁè¶Ù¡µéͧ¡ÃسҵÃǨÊͺ<BR>
@@ -326,15 +346,15 @@
$string['entercourse'] = '¤ÅÔ¡·Õè¹Õèà¾×èÍà¢éÒÊÙ躷àÃÕ¹';
$string['enteremailaddress'] = 'ãÊèÍÕàÁÅì¢Í§¤Ø³à¾×èÍ·Ó¡Òà reset ÃËÑÊ áÅÐÃкº¨ÐÊè§ÃËÑÊãËÁèãËé¤Ø³ ';
$string['error'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´';
-$string['errortoomanylogins'] = '¢ÍÍÀÑ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè';
-$string['errorwhenconfirming'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¶éҤسÁÒ·Õè¹Õèâ´Â¡ÒäÅÔé¡·ÕèÍÕàÁÅì¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ ª×èÍÍÕàÁÅì¹Ñ鹶١µéͧäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å¡»ÅÍÁÍ×è¹ÍÂÙè ¤Ø³ÊÒÁÒö¡êÍ»»Õéª×èÍÍÕàÁÅì¹Ñé¹ÁÒá»Ðä´éà¾×èͤÇÒÁ¶Ù¡µéͧ';
-$string['executeat'] = '¨Ñ´¡Ò÷Õè';
-$string['existing'] = 'ÊÔ觷ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['errortoomanylogins'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹à¡Ô¹¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÃкºµÑé§äÇé ¡ÃسһԴ browser áÅéÇà»Ô´ãËÁè';
+$string['errorwhenconfirming'] = 'ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´ ¶éҤسÁÒ·Õè¹Õèâ´Â¡ÒäÅÔê¡·ÕèÍÕàÁÅì¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ ª×èÍÍÕàÁÅì¹Ñ鹶١µéͧäÁèµÔ´à¤Ã×èͧËÁÒÂá»Å¡»ÅÍÁÍ×è¹ÍÂÙè ¤Ø³ÊÒÁÒö¡êÍ»»Õéª×èÍÍÕàÁÅì¹Ñé¹ÁÒá»Ðä´éà¾×èͤÇÒÁ¶Ù¡µéͧ';
+$string['executeat'] = '´Óà¹Ô¹¡ÒÃàÁ×èÍ';
+$string['existing'] = 'ÁÕÍÂÙè';
$string['existingadmins'] = '¼Ùé´ÙáÅ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['existingcourse'] = '¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['existingcourseadding'] = 'à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅŧ㹤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè';
-$string['existingcoursedeleting'] = 'ź¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè¡è͹';
-$string['existingcreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['existingcourse'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['existingcourseadding'] = 'à¾ÔèÁ¢éÍÁÙÅŧã¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
+$string['existingcoursedeleting'] = 'ź¢éÍÁÙÅã¹ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè¡è͹';
+$string['existingcreators'] = '¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕÍÂÙè';
$string['existingstudents'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹·Õèà»ç¹ÊÁѤÃà¢éÒàÃÕ¹áÅéÇ';
$string['existingteachers'] = 'ÍÒ¨ÒÃÂì ·ÕèÁÕÍÂÙè';
$string['feedback'] = '¤ÇÒÁàËç¹';
@@ -342,10 +362,10 @@
$string['files'] = 'ä¿Åì';
$string['filesfolders'] = 'ä¿Åì/á¿éÁ';
$string['filloutallfields'] = '¡ÃسҡÃ͡Ẻ¿ÍÃìÁ¹Õé';
-$string['findmorecourses'] = '¤é¹ËÒ¤ÍÃìÊÍ×è¹ æ';
-$string['firstdayofweek'] = 'ÈÙ¹Âì';
+$string['findmorecourses'] = '¤é¹ËÒÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹ æ';
+$string['firstdayofweek'] = '0';
$string['firstname'] = 'ª×èÍ';
-$string['firsttime'] = '¹Õèà»ç¹¤ÃÑé§áá·Õè¤Ø³à¢éÒÁÒÃÖà»ÅèÒ';
+$string['firsttime'] = '¤Ø³à¢éÒÁÒ·Õè¹Õèà»ç¹¤ÃÑé§ááËÃ×Íà»ÅèÒ¤Ð';
$string['followingoptional'] = 'äÁè¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡';
$string['followingrequired'] = '¨Óà»ç¹µéͧ¡ÃÍ¡';
$string['force'] = 'ºÑ§¤Ñº';
@@ -355,7 +375,7 @@
$string['forgotten'] = 'Å×Á username ËÃ×Í password ?';
$string['format'] = 'ÃٻẺ';
$string['formathtml'] = 'ãªéâ¤é´ HTML ';
-$string['formatplain'] = 'ÃٻẺ¢éͤÇÒÁ·ÑèÇä»';
+$string['formatplain'] = 'ÃٻẺ¢éͤÇÒÁ(Plain Text)';
$string['formatsocial'] = 'Ẻ¡ÅØèÁʹ·¹Ò';
$string['formattext'] = 'ÃٻẺÍѵâ¹ÁѵÔ';
$string['formattexttype'] = 'ÃٻẺ';
@@ -364,11 +384,11 @@
$string['formatwiki'] = 'ÃٻẺ Wiki';
$string['from'] = '¨Ò¡';
$string['frontpagecategorynames'] = 'áÊ´§ÃÒª×èÍ»ÃÐàÀ·';
-$string['frontpagecourselist'] = 'áÊ´§ÃÒª×èͤÍÃìÊ';
+$string['frontpagecourselist'] = 'áÊ´§ÃÒª×èÍÃÒÂÇÔªÒ';
$string['frontpagedescription'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´˹éÒáá';
-$string['frontpageformat'] = 'ÅѡɳзÕèµéͧ¡ÒÃáÊ´§Ë¹éÒáá';
-$string['frontpagenews'] = 'áÊ´§¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ';
-$string['fulllistofcourses'] = '¤ÍÃìÊ·Ñé§ËÁ´';
+$string['frontpageformat'] = 'ÃٻẺ˹éÒáá¢Í§àÇçº';
+$string['frontpagenews'] = '¨Ó¹Ç¹¢èÒÇ·Õèµéͧ¡ÒÃáÊ´§';
+$string['fulllistofcourses'] = 'ÃÒÂÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
$string['fullname'] = 'ª×èÍàµçÁ';
$string['fullnamedisplay'] = '$a->firstname $a->lastname';
$string['fullprofile'] = '»ÃÐÇѵÔàµçÁ';
@@ -394,23 +414,24 @@
$string['grades'] = '¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´';
$string['group'] = '¡ÅØèÁ';
$string['groupadd'] = 'à¾ÔèÁ¡ÅØèÁ¼Ùéãªé';
-$string['groupaddusers'] = 'à¾ÔèÁ¼Ùéãªé·Õè¶Ù¡àÅ×Í¡';
+$string['groupaddusers'] = 'à¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×͡ŧ㹡ÅØèÁ';
$string['groupinfo'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡ÅØèÁ';
$string['groupinfomembers'] = '¢éÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺÊÁÒªÔ¡';
-$string['groupinfopeople'] = '¢éÍÁÙŢͧºØ¤¤Å·ÕèàÅ×Í¡';
+$string['groupinfopeople'] = '¢éÍÁÙŢͧÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡';
$string['groupmemberssee'] = '´ÙÃÒª×èÍÊÁҪԡ㹡ÅØèÁ';
$string['groupmembersselected'] = 'ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ·Õè¶Ù¡àÅ×Í¡';
-$string['groupmode'] = 'Ẻ¡ÅØèÁ';
-$string['groupmodeforce'] = 'Ẻ¡ÅØèÁºÑ§¤Ñº';
+$string['groupmode'] = 'Ãкº¡ÅØèÁ';
+$string['groupmodeforce'] = 'ºÑ§¤ÑºãËéãªéÃкº¡ÅØèÁ';
$string['groupmy'] = '¡ÅØèÁ¢Í§©Ñ¹';
$string['groupnonmembers'] = 'ºØ¤¤Å·ÕèäÁèä´éÍÂÙè㹡ÅØèÁ';
+$string['groupnotamember'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³äÁèä´éà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ¹Õé';
$string['grouprandomassign'] = 'ÊØèÁàÅ×Í¡·Ø¡¤¹à¢éÒ¡ÅØèÁ';
$string['groupremove'] = 'àÍÒ¡ÅØèÁ·ÕèàÅ×Í¡ÍÍ¡';
$string['groupremovemembers'] = 'àÍÒÊÁÒªÔ¡·ÕèàÅ×Í¡ÍÍ¡';
$string['groups'] = '¡ÅØèÁ';
-$string['groupsnone'] = 'äÁèÁÕ¡ÅØèÁ';
-$string['groupsseparate'] = 'á¡¡ÅØèÁ';
-$string['groupsvisible'] = '¡ÅØèÁ·ÕèÁͧàËç¹';
+$string['groupsnone'] = 'àÃÕ¹ÃÇÁ¡Ñ¹äÁèáºè§¡ÅØèÁ';
+$string['groupsseparate'] = '¡ÅØèÁẺᡡѹÍÂèÒ§ªÑ´à¨¹(ÈÖ¡ÉÒ¢éÒÁ¡ÅØèÁäÁèä´é)';
+$string['groupsvisible'] = '¡ÅØèÁẺÈÖ¡ÉÒ¢éÒÁ¡ÅØèÁä´é(áµè·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ㹡ÅØèÁÍ×è¹äÁèä´é)';
$string['guestskey'] = '͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»·ÕèÁÕÃËÑʼèÒ¹ ';
$string['guestsno'] = 'äÁè͹حҵãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÍèÒ¹';
$string['guestsnotallowed'] = '¢ÍÍÀѺؤ¤Å·ÑèÇä»äÁèÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹ \'$a\' ä´éµéͧÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡';
@@ -422,14 +443,17 @@
$string['helpformatting'] = 'à¡ÕèÂǡѺÃٻẺ¢éͤÇÒÁ';
$string['helphtml'] = 'ÇÔ¸Õà¢Õ¹ html ';
$string['helpindex'] = '˹éÒáá¢Í§ä¿ÅìªèÇÂàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´';
-$string['helppicture'] = 'ÇÔ¸Õ ÍѾâËÅ´ÀÒ¾';
+$string['helppicture'] = 'ÇÔ¸ÕÍѾâËÅ´ÀÒ¾';
$string['helpquestions'] = 'ÇÔ¸Õ¶ÒÁ¤Ó¶ÒÁ';
-$string['helpreading'] = 'µÑé§ã¨ÍèÒ¹';
+$string['helpreading'] = '¡ÃسÒÍèÒ¹';
$string['helprichtext'] = 'à¡ÕèÂǡѺ Richtext HTML editor';
$string['helpsummaries'] = 'à¡ÕèÂǡѺ º·¤Ñ´ÂèÍ·Ñé§ËÁ´¹Õé';
$string['helptext'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹ text ';
$string['helpwiki'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃà¢Õ¹¢éͤÇÒÁẺ Wiki';
$string['helpwriting'] = 'à¢Õ¹ÍÂèÒ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ';
+$string['hiddensections'] = 'Êèǹ·Õè«è͹äÇé';
+$string['hiddensectionscollapsed'] = 'áÊ´§Êèǹ·Õè«è͹Ẻ¾ÑºäÇé';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'äÁèãËéã¤ÃàËç¹Êèǹ·Õè«è͹äÇé';
$string['hide'] = '«è͹ ';
$string['hidepicture'] = '«è͹';
$string['hits'] = '¤ÃÑé§';
@@ -448,14 +472,14 @@
$string['icqnumber'] = 'ËÁÒÂàÅ¢ ICQ';
$string['idnumber'] = 'àÅ¢»ÃШӵÑǹѡàÃÕ¹';
$string['inactive'] = 'äÁèà»Ô´ãªé§Ò¹';
-$string['include'] = '»ÃСͺ´éÇÂ';
+$string['include'] = 'ÃÇÁ';
$string['includeallusers'] = 'ÃÇÁ¼Ùéãªé·Ñé§ËÁ´';
-$string['includecoursefiles'] = 'ÃÇÁ¤ÍÃìÊä¿Åì';
-$string['includecourseusers'] = 'ÃÇÁ¼Ùéãªé¤ÍÃìÊ';
+$string['includecoursefiles'] = 'ÃÇÁä¿Åì¢Í§áµèÅÐÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
+$string['includecourseusers'] = 'ÃÇÁÊÁÒªÔ¡¢Í§áµèÅÐÇÔªÒ';
$string['included'] = 'ÃÇÁáÅéÇ';
$string['includelogentries'] = 'ÃÇÁ»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹';
-$string['includemodules'] = 'ÃÇÁ&nbsp;Modules';
-$string['includeneededusers'] = 'ÃÇÁ¼Ùé·Õè¨Óà»ç¹';
+$string['includemodules'] = 'ÃÇÁâÁ´ÙÅ';
+$string['includeneededusers'] = 'ÃÇÁÊÁÒªÔ¡·Õè¨Óà»ç¹';
$string['includeuserfiles'] = 'ÃÇÁä¿Åì¼Ùéãªé§Ò¹';
$string['institution'] = 'ʶҺѹ';
$string['invalidemail'] = 'ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ';
@@ -493,9 +517,9 @@
<LI>¡Ã͡Ẻ¿ÍÃìÁ<A HREF=$a>ÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè</A>
<LI>Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»ÂѧÍÕàÁÅì·Õè¤Ø³ãËéäÇé<LI>ÍèÒ¹ÍÕàÁÅì ¨Ò¡¹Ñ鹤ÅÔ¡·Õè ÅÔ§¤ìã¹ÍÕàÁÅì¹Ñé¹ .
<LI>account ¢Í§¤Ø³¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃÂ×¹Âѹ áÅÐ ¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é·Ñ¹·Õ
- <LI> àÅ×Í¡¤ÍÃìÊ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
+ <LI> àÅ×Í¡ÃÒÂÇÔªÒ·Õèµéͧ¡ÒÃà¢éÒä»àÃÕ¹
<LI>¶éÒËÒ¡¤Ø³¶Ù¡¶ÒÁãËéãÊè ÃËÑÊ㹡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ ãËéãÊè ÃËÑÊ·ÕèÍÒ¨ÒÃÂì¢Í§¤Ø³ãËéäÇé
-<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅ㹤ÍÃìÊä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>';
+<LI> ¹Ñº¨Ò¡¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöà¢éÒÍèÒ¹áÅÐãªé¢éÍÁÙÅã¹áµèÅÐÃÒÂÇÔªÒä´é â´Â ¤ÃÑ駵èÍä»à¾Õ§áµèãÊè username áÅÐ password à·èÒ¹Ñé¹ ¨Ò¡Ë¹éÒ¹Õé </OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'ÊÇÑÊ´Õ<P>¡ÃسÒÊÁѤÃÊÁÒªÔ¡ãËÁè à¾×èÍ·Õè¤Ø³¨ÐÊÒÁÒö à¢éÒä»Âѧº·àÃÕ¹µèÒ§æä´é <P>¶éÒËÒ¡ ÁÕ¤¹ àÅ×Í¡ Username ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃä»áÅéÇ¡ÃسÒàÅ×Í¡ ª×èÍãËÁè';
$string['loginto'] = 'à¢éÒÊÙèÃкºã¹ª×èÍ $a';
$string['loginusing'] = 'à¢éÒÊÙèÃкº·Õè¹Õè ãªé username áÅÐ password ¢Í§¤Ø³';
@@ -504,10 +528,11 @@
$string['mainmenu'] = '˹éÒËÅÑ¡';
$string['makeafolder'] = 'ÊÃéÒ§á¿éÁ';
$string['makeeditable'] = 'ËÒ¡µéͧ¡ÒÃá¡éä¢ \'$a\' ¼èÒ¹àÇçºä´é ¤Ç÷ӡÒà chmode ¢Í§ä¿Åìà»ç¹ 777 ¡è͹';
+$string['manageblocks'] = 'ºÅçͤ';
$string['managedatabase'] = '¨Ñ´¡Òðҹ¢éÍÁÙÅ';
$string['managefilters'] = '¡Ãͧ';
$string['managemodules'] = '¨Ñ´¡ÒÃâÁ´ØÅ';
-$string['markedthistopic'] = 'ËÑÇ¢é͹Õéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
+$string['markedthistopic'] = 'ËÑÇ¢é͹Õé¤×ÍËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
$string['markthistopic'] = 'àÅ×Í¡ËÑÇ¢é͹ÕéãËéà»ç¹ËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
$string['maximumchars'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ $a µÑÇÍÑ¡ÉÃ';
$string['maximumgrade'] = '¤Ðá¹¹àµçÁ';
@@ -547,9 +572,9 @@
$string['mostrecently'] = 'ÅèÒÊØ´';
$string['move'] = 'ÂéÒÂ';
$string['movecategoryto'] = 'ÂéÒ»ÃÐàÀ·ä»Âѧ';
-$string['movecourseto'] = 'ÂéÒ¤ÍÃìÊä»Âѧ';
+$string['movecourseto'] = 'ÂéÒÂÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä»Âѧ';
$string['movedown'] = 'àÅ×è͹ŧ';
-$string['movefilestohere'] = 'ÂéÒÂä¿Åìä»·Õè¹Õè';
+$string['movefilestohere'] = 'ÂéÒÂä¿ÅìÁÒ·Õè¹Õè';
$string['movefull'] = 'ÂéÒ $a ä»Âѧ';
$string['movehere'] = 'ÂéÒÂÁÒ·Õè¹Õè';
$string['moveleft'] = 'ÂéÒÂä»·Ò§«éÒÂ';
@@ -568,7 +593,7 @@
$string['neverdeletelogs'] = 'äÁèà¤Âźä¿Åì»ÃÐÇѵԡÒÃãªé§Ò¹';
$string['new'] = 'ãËÁè';
$string['newaccount'] = 'account ãËÁè';
-$string['newcourse'] = '¤ÍÃìÊãËÁè';
+$string['newcourse'] = 'ÃÒÂÇÔªÒãËÁè';
$string['newpassword'] = 'password ãËÁè';
$string['newpasswordtext'] = 'ÊÇÑÊ´Õ $a->firstname,
@@ -595,34 +620,34 @@
$string['newusers'] = 'ÊÁÒªÔ¡ãËÁè·Ñé§ËÁ´';
$string['next'] = 'µèÍä»';
$string['no'] = 'äÁè';
-$string['nocoursesfound'] = 'äÁ辺¤ÍÃìÊ·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ \'$a\'';
-$string['nocoursesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¤ÍÃìÊã¹»ÃÐàÀ·¹Õé';
+$string['nocoursesfound'] = 'äÁ辺ÃÒÂÇÔªÒ·ÕèÁÕ¤ÓÇèÒ \'$a\'';
+$string['nocoursesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÃÒÂÇÔªÒã¹»ÃÐàÀ·¹Õé';
$string['noexistingadmins'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé´ÙáÅÃкº ¤Ø³äÁè¤Ç÷Õè¨ÐàËç¹¢éͤÇÒÁ¹Õé ÊӤѭÁÒ¡ ÁÕ¢éͼԴ¾ÅÒ´áÅéÇ';
-$string['noexistingcreators'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊ';
+$string['noexistingcreators'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['noexistingstudents'] = 'ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹';
$string['noexistingteachers'] = 'ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì';
$string['nofilesselected'] = 'ÂѧäÁèä´éàÅ×Í¡ä¿Åì·Õèµéͧ¡ÒùӡÅѺÁÒãËÁè';
-$string['nofilesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕä¿ÅìÍѾâËÅ´ÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé';
+$string['nofilesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕä¿ÅìÍѾâËÅ´ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['nograde'] = 'äÁèÁÕ¤Ðá¹¹';
-$string['noimagesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÀÒ¾ÍѾâËÅ´ÁÒÊÓËÃѺ¤ÍÃìʹÕé';
-$string['nomorecourses'] = 'äÁ辺¤ÍÃìÊ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
+$string['noimagesyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÀÒ¾ÍѾâËÅ´ÁÒÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['nomorecourses'] = 'äÁ辺ÃÒÂÇÔªÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
$string['none'] = 'äÁèÁÕ';
$string['nopotentialadmins'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкº ä´é';
-$string['nopotentialcreators'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é';
+$string['nopotentialcreators'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒä´é';
$string['nopotentialstudents'] = 'ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹';
-$string['nopotentialteachers'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙ¼ÙéÊ͹ ä´é';
+$string['nopotentialteachers'] = 'ÂѧäÁèÁÕ¼Ùé·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊ͹ä´é';
$string['normal'] = '»¡µÔ';
-$string['normalfilter'] = '¡Ãͧ»¡µÔ';
+$string['normalfilter'] = '¤é¹ËÒ¸ÃÃÁ´Ò';
$string['nostudentsfound'] = 'äÁ辺$a';
-$string['nostudentsyet'] = 'ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹㹤ÍÃìʹÕé';
+$string['nostudentsyet'] = 'ÂѧäÁèÁչѡàÃÕ¹ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['nosuchemail'] = 'ÍÕàÁÅìäÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['notavailable'] = 'äÁ辺';
-$string['noteachersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂì㹤ÍÃìʹÕé';
-$string['notenrolled'] = '$a äÁèä´éÊÁѤÃ㹤ÍÃìʹÕé';
-$string['noteuserschangednonetocourse'] = '»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙé¤×¹¼Ùéãªé¤ÍÃìÊàÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧ¼Ùéãªé ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³';
+$string['noteachersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÍÒ¨ÒÃÂìã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['notenrolled'] = '$a äÁèä´éÊÁѤÃà¢éÒÈÖ¡ÉÒÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['noteuserschangednonetocourse'] = '»Å. µéͧ·Ó¡ÒáÙéÊÁÒªÔ¡ã¹ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé¤×¹ àÁ×èÍ·Ó¡ÒáÙé¢éÍÁÙŢͧ¼Ùéãªé ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕ蹤èÒ¹ÕéÊÓËÃѺ¤Ø³';
$string['nothingnew'] = 'äÁèÁÕÍÐäÃãËÁè¹ÑºµÑé§áµè¤Ø³ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['notincluded'] = 'äÁèÃÇÁ';
-$string['notingroup'] = '¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ¨Ö§¨Ðà¢éÒ´Ù¡Ô¨¡ÃÃÁä´é';
+$string['notingroup'] = '¢ÍÍÀѤèÐ ¤Ø³µéͧà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§¡ÅØèÁ¹Õé¡è͹¨Ö§¨Ðà¢éÒÈÖ¡ÉÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹡ÅØèÁ¹Õéä´é';
$string['nousersmatching'] = 'ËÒ¼Ùéãªé·ÕèµÃ§¡Ñº \'$a\' äÁ辺';
$string['nousersyet'] = 'ÂѧäÁèÁÕÊÁÒªÔ¡';
$string['now'] = 'µÍ¹¹Õé';
@@ -658,23 +683,24 @@
$string['phpinfo'] = 'PHP info';
$string['popupwindow'] = 'à»Ô´ä¿Åìã¹Ë¹éÒµèÒ§ãËÁè';
$string['potentialadmins'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼Ùé´ÙáÅÃкºä´é';
-$string['potentialcreators'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§¤ÍÃìÊä´é';
+$string['potentialcreators'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¼ÙéÊÃéÒ§ÃÒÂÇÔªÒä´é';
$string['potentialstudents'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹·Õè¨ÐªèǵÃǨ';
-$string['potentialteachers'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹¤ÃÙä´é';
+$string['potentialteachers'] = '¤¹·ÕèÊÒÁÒöà»ç¹ÍÒ¨ÒÃÂì¼ÙéÊ͹ä´é';
$string['preferredlanguage'] = 'ÀÒÉÒ·Õèµéͧ¡ÒÃ';
$string['preview'] = '¢Í´Ù¡è͹';
$string['previeworchoose'] = '¢Í´Ù¡è͹ ËÃ×Í àÅ×Í¡ ÃٻẺ';
$string['previous'] = '¡è͹˹éÒ';
$string['publicdirectory'] = '·Õèà¡çº¢éÍÁÙÅÊÒ¸ÒóÐ';
-$string['publicdirectory0'] = 'â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§ä«´ì¹Õé';
-$string['publicdirectory1'] = 'áÊ´§á¤èª×èÍä«´ìà·èÒ¹Ñé¹';
-$string['publicdirectory2'] = 'áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¤ì¢Í§ä«´ì';
+$string['publicdirectory0'] = 'â»Ã´ÍÂèÒáÊ´§àÇçºä«µì¹Õé';
+$string['publicdirectory1'] = 'áÊ´§á¤èª×èÍàÇçºä«µìà·èÒ¹Ñé¹';
+$string['publicdirectory2'] = 'áÊ´§ª×èÍáÅÐÅÔ§¤ì¢Í§àÇçºä«µì';
$string['publicsitefileswarning'] = '»Å. ·Ø¡¤¹ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä¿Åì·ÕèÍÂÙèã¹Ë¹éÒ¹Õéä´é';
$string['question'] = '¤Ó¶ÒÁ';
$string['readinginfofrombackup'] = '¡ÓÅѧÍèÒ¹¢éÍÁÙŨҡ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
$string['readme'] = 'ÍèÒ¹·Õè¹Õè¡è͹';
$string['recentactivity'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´';
$string['recentactivityreport'] = 'ÃÒ§ҹ©ºÑºÊÁºÙóì¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´';
+$string['refreshingevents'] = 'ÃÕà¿Ãª¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['registration'] = '¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ Moodle';
$string['registrationemail'] = 'áÊ´§ÍÕàÁÅì';
$string['registrationinfo'] = '<p>This page allows you to register your Moodle site with moodle.org. Registration is free.
@@ -706,6 +732,8 @@
$string['returningtosite'] = '¡ÅѺÁÒ·ÕèàÇçºä«µì¹Õé?';
$string['revert'] = 'Âé͹¡ÅѺ';
$string['role'] = 'º·ºÒ·';
+$string['rssarticles'] = '¨Ó¹Ç¹¢Í§º·¤ÇÒÁ RSS';
+$string['rsstype'] = 'RSS ÊÓËÃѺ¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
$string['savechanges'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§';
$string['saveto'] = 'ºÑ¹·Ö¡äÇé·Õè';
$string['scale'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´';
@@ -716,10 +744,10 @@
$string['scalesstandard'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´Áҵðҹ';
$string['scalestip'] = 'à¾×èÍ·Õè¨ÐÊÃéÒ§¡ÒÃÇÑ´ã¹áºº¢Í§¤Ø³ ãËéãªéÅÔ駤ìÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´¨Ò¡µÑÇàÅ×Í¡¢Í§ÃÒ¡ÒÃËÅÑ¡¢Í§¤ÍÃìÊ';
$string['schedule'] = 'µÒÃÒ§';
-$string['scheduledbackupstatus'] = 'ʶҹеÒÃÒ§¡ÒèѴà¡çº¢éÍÁÙÅ';
+$string['scheduledbackupstatus'] = 'ʶҹТͧµÒÃÒ§¡ÒÃÊÓÃͧ¢éÍÁÙÅ';
$string['search'] = '¤é¹ËÒ';
$string['searchagain'] = '¤é¹ÍÕ¡¤ÃÑé§';
-$string['searchcourses'] = '¤é¹ËÒ¤ÍÃìÊ ';
+$string['searchcourses'] = '¤é¹ËÒÃÒÂÇÔªÒ';
$string['searchhelp'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö¤é¹ËÒ¤ÓËÅÒÂ æ ¤Ó㹤ÃÑé§à´ÕÂÇ <p> ¤Ó : ¤é¹ËÒ¤Ó·ÕèÍÂÙèã¹¢éͤÇÒÁãËéµÃ§¡Ñº¤Ó·ÕèãÊè <br> +¤Ó : ¤é¹ËÒ੾ÒФӷÕèµÃ§¡Ñº·ÕèÃкØà·èÒ¹Ñé¹ <br>-¤Ó: äÁèÃÇÁ¼Å¡Òäé¹ËÒ·ÕèÁÕ¤Ó æ ¹ÕéÍÂÙè';
$string['searchresults'] = '¼Å¡Òäé¹ËÒ';
$string['sec'] = 'ÇÔ¹Ò·Õ';
@@ -734,20 +762,20 @@
$string['serverlocaltime'] = 'àÇÅҢͧà«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['settings'] = '¡ÒõÑ駤èÒ';
$string['shortname'] = 'ª×èÍÂèÍ';
-$string['shortnametaken'] = '¤ÍÃìÊÍ×è¹ãªéª×èÍÂè͹Õéä»áÅéÇ ($a)';
+$string['shortnametaken'] = 'ÃÒÂÇÔªÒÍ×è¹ãªéª×èÍÂè͹Õéä»áÅéÇ ($a)';
$string['shortsitename'] = 'ª×èÍÂèͧ͢àÇçº';
$string['show'] = 'áÊ´§';
$string['showall'] = 'áÊ´§ $a ·Ñé§ËÁ´';
-$string['showallcourses'] = 'áÊ´§·Ø¡¤ÍÃìÊ';
+$string['showallcourses'] = 'áÊ´§·Ø¡ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['showalltopics'] = 'áÊ´§·Ø¡ËÑÇ¢éÍ';
$string['showallusers'] = 'áÊ´§ÊÁÒªÔ¡·Ñé§ËÁ´';
$string['showallweeks'] = 'áÊ´§·Ø¡ÊÑ»´ÒËì';
$string['showgrades'] = 'áÊ´§¤Ðá¹¹';
-$string['showlistofcourses'] = 'áÊ´§ÃÒª×èͤÍÃìÊ';
+$string['showlistofcourses'] = 'áÊ´§ÃÒÂÇÔªÒ·Ñé§ËÁ´';
$string['showonlytopic'] = 'áÊ´§à©¾ÒÐËÑÇ¢éÍ $a';
$string['showonlyweek'] = 'áÊ´§à©¾ÒÐÊÑ»´ÒËì $a';
$string['showrecent'] = 'áÊ´§¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´';
-$string['showreports'] = 'áÊ´§ÃÒ§ҹ¡Ô¨¡ÃÃÁÅèÒÊØ´';
+$string['showreports'] = 'áÊ´§ÃÒ§ҹ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['showtheselogs'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃãªé§Ò¹àÇçºä«µì';
$string['since'] = 'µÑé§áµè';
$string['site'] = 'àÇçºä«µì';
@@ -758,10 +786,10 @@
$string['sitesettings'] = '¡ÒõÑ駤èҢͧàÇçºä«µì';
$string['size'] = '¢¹Ò´';
$string['sizeb'] = '亵ì';
-$string['sizegb'] = '¡Ôê¡¡Ð亵ì';
+$string['sizegb'] = '¡Ô¡¡Ð亵ì';
$string['sizekb'] = '¡ÔâÅ亵ì';
-$string['sizemb'] = 'àÁ¡Ò亵ì';
-$string['socialheadline'] = '¡ÃдҹÊѧ¤Á ËÑÇ¢éÍÅèÒÊØ´';
+$string['sizemb'] = 'àÁ¡Ð亵ì';
+$string['socialheadline'] = '¡Ãдҹʹ·¹ÒËÑÇ¢éÍÅèÒÊØ´';
$string['someallowguest'] = 'ºØ¤¤Å·ÑèÇä»ÊÒÁÒöà¢éÒªÁä´é੾ÒФÍÃìÊ·ÕèÁÕ ÊÑ­Åѡɳì˹éÒ¤¹µÔ´ÍÂÙè ¹Ñ蹤×Í Í¹Ø­ÒµãËéºØ¤¤Å·ÑèÇä»à¢éÒÈÖ¡ÉÒä´é ¹Í¡¹Ñé¹ ÊÓËÃѺ·èÒ¹·Õèà»ç¹ÊÁÒªÔ¡à·èÒ¹Ñé¹';
$string['someerrorswerefound'] = '¢éÍÁÙźҧÍÂèÒ§ËÒÂä» ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕ´¢éÒ§ÅèÒ§';
$string['sortby'] = 'àÃÕ§ÅӴѺâ´Â';
@@ -774,11 +802,13 @@
$string['strftimedatetime'] = '%%d%%B %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d%%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M%%p';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d %%B';
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d%%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%a, %%d%%b %%Y, %%I:%%M %%p';
$string['strftimetime'] = '%%I:%%M %%p';
$string['stringsnotset'] = 'strings µèÍ仹ÕéÂѧäÁèÁÕ¡ÒõÑ駤èÒ ã¹ $a';
-$string['studentnotallowed'] = '¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»Âѧ¤ÍÃìʹÕéä´é 㹰ҹР\'$a\'';
+$string['studentnotallowed'] = '¢ÍÍÀÑ áµè¤Ø³äÁèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÂѧÃÒÂÇÔªÒ¹Õéä´é㹰ҹР\'$a\'';
$string['students'] = '¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['subcategories'] = '»ÃÐàÀ·ÂèÍÂ';
$string['success'] = 'ÊÓàÃç¨';
@@ -814,6 +844,8 @@
$string['turneditingon'] = 'àÃÔèÁ¡ÒÃá¡éä¢ã¹Ë¹éÒ¹Õé';
$string['undecided'] = 'ÂѧäÁèµÑ´ÊÔ¹ã¨';
$string['unenrol'] = 'ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
+$string['unenrolallstudents'] = 'ãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['unenrolallstudentssure'] = '¤Ø³á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃãËé¹Ñ¡àÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['unenrolme'] = 'ÍÍ¡¨Ò¡¡ÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¢Í§ $a';
$string['unenrolsure'] = 'á¹è㨹ФÐÇèÒµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡àÃÕ¹ $a ¢Í§¤ÍÃìʹÕé';
$string['unknowncategory'] = 'äÁè·ÃÒº»ÃÐàÀ·';
@@ -822,28 +854,32 @@
$string['unusedaccounts'] = 'Accounts äÁèä´éãªé à¡Ô¹ $a Çѹ ¶×ÍÇèÒËÁ´ÊÔé¹ÊÁÒªÔ¡ÀÒ¾';
$string['unzip'] = 'Unzip';
$string['unzippingbackup'] = 'Unzip ¢éÍÁÙÅÊÓÃͧ';
-$string['up'] = 'Up';
+$string['up'] = '¢Öé¹¢éÒ§º¹';
$string['update'] = 'ÍѾഷ';
$string['updated'] = '»ÃѺ»Ãا $a áÅéÇ';
$string['updatemyprofile'] = 'ÍѾഷ»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑÇ';
$string['updatesevery'] = 'ÍѾഷ ·Ø¡æ $a ÇÔ¹Ò·Õ';
$string['updatethis'] = 'á¡éä¢ $a';
-$string['updatethiscourse'] = 'á¡é䢤ÍÃìʹÕé';
+$string['updatethiscourse'] = 'á¡éä¢ÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
$string['updatinga'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ $a';
$string['updatingain'] = '¡ÓÅѧá¡éä¢ $a->what ã¹ $a->in';
$string['upload'] = 'ÍѾâËÅ´';
$string['uploadafile'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì';
$string['uploadedfileto'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì $a->file à¢éÒá¿éÁ $a->directory áÅéÇ';
$string['uploadnofilefound'] = 'äÁ辺ä¿Åì´Ñ§¡ÅèÒÇ á¹è㨹ÐÇèÒàÅ×Í¡ä¿Åì·Õè¨ÐÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍÂáÅéÇ';
+$string['uploadnotallowed'] = 'äÁè͹حҵãËéÍѾâËÅ´ä¿Åì';
$string['uploadproblem'] = 'ÁջѭËÒ·ÕèäÁè·ÃÒºÊÒà˵ØÃÐËÇèÒ§¡ÒÃÍѾâËÅ´ \'$a\' (ä¿ÅìÍÒ¨¨ÐãË­èà¡Ô¹ä» ÅͧµÃǨÊͺ´Ù)';
$string['uploadthisfile'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿Åì¹Õé';
-$string['uploadusers'] = 'ÍѾâËÅ´¼Ùéãªé';
-$string['user'] = '¼Ùéãªé';
+$string['uploadusers'] = 'ÍѾâËÅ´ÊÁÒªÔ¡';
+$string['user'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
+$string['userconfirmed'] = 'Â×¹Âѹ $a';
+$string['userdata'] = '¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡';
$string['userdeleted'] = 'user account ¶Ù¡Åºä»áÅéÇ';
$string['userdescription'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´';
$string['userfiles'] = 'ä¿Åì¼Ùéãªé';
$string['username'] = 'username';
$string['usernameexists'] = 'ª×è͹ÕéÁÕ¤¹ãªéáÅéǤèСÃسÒàÅ×Í¡ãËÁè';
+$string['usernotconfirmed'] = 'äÁèÊÒÁÒöÂ×¹Âѹ $a';
$string['userprofilefor'] = '»ÃÐÇѵÔÊèǹµÑǢͧ $a';
$string['users'] = 'ÊÁÒªÔ¡';
$string['usersnew'] = 'ÊÁÒªÔ¡ãËÁè';
@@ -863,8 +899,8 @@
$a->profileurl';
$string['whattocallzip'] = 'µÑ駪×èÍ zip ä¿ÅìÇèÒ';
$string['withchosenfiles'] = 'â´Âä¿Åì·ÕèàÅ×Í¡';
-$string['withoutuserdata'] = 'äÁèÃÇÁ¢éÍÁÙżÙéãªé';
-$string['withuserdata'] = 'ÃÇÁ¢éÍÁÙżÙéãªé';
+$string['withoutuserdata'] = 'äÁèÃÇÁ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡';
+$string['withuserdata'] = 'ÃÇÁ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡';
$string['wordforstudent'] = '¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¹Ñ¡àÃÕ¹';
$string['wordforstudenteg'] = 'àªè¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¼ÙéÃèÇÁ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['wordforstudents'] = '¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¹Ñ¡àÃÕ¹';
@@ -874,7 +910,7 @@
$string['wordforteachers'] = '¤ÓÊÓËÃѺàÃÕ¡¼ÙéÊ͹';
$string['wordforteacherseg'] = 'àªè¹ ¤ÃÙ ÍÒ¨ÒÃÂì ¼ÙéÊ͹ ';
$string['writingcategoriesandquestions'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹»ÃÐàÀ·áÅФӶÒÁ';
-$string['writingcoursedata'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙŤÍÃìÊ';
+$string['writingcoursedata'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙÅÃÒÂÇÔªÒ';
$string['writingeventsinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙŢͧ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
$string['writinggeneralinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»';
$string['writinggroupsinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙŢͧ¡ÅØèÁ';
@@ -882,14 +918,14 @@
$string['writingloginfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹ºÑ¹·Ö¡¡Òô٢éÍÁÙÅ';
$string['writingmoduleinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙÅâÁ´ÙÅ';
$string['writingscalesinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙÅÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´';
-$string['writinguserinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙżÙéãªé';
+$string['writinguserinfo'] = '¡ÓÅѧà¢Õ¹¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡';
$string['wrongpassword'] = 'ÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ';
$string['yes'] = 'ãªè';
$string['youareabouttocreatezip'] = '¤Ø³¡ÓÅѧÊÃéÒ§ zip ä¿Åì »ÃСͺ´éÇÂ';
$string['youaregoingtorestorefrom'] = '¤Ø³¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ¡Ãкǹ¡ÒáÙé¤×¹ÊÓËÃѺ';
$string['yourlastlogin'] = 'ÅçÍ¡ÍÔ¹¤ÃÑé§ÊØ´·éÒÂàÁ×èÍ';
$string['yourself'] = 'µÑǤسàͧ';
-$string['yourteacher'] = ' ¢Í§¤Ø³ $a';
+$string['yourteacher'] = '$a ¢Í§¤Ø³';
$string['zippingbackup'] = 'zip áºç¤ÍѾ';
?>

0 comments on commit 0f84e92

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.