Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 81b5c8e commit 0f84e9207e8bd04c55a2d750a1749105ba19094c minkowski committed Jun 6, 2004
View
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // admin.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['cachetext'] = '嗲乓氛栲$孩橥で伊淝殂工且哩邮用艇';
+$string['filteruploadedfiles'] = '淇澎吭培低渺氛柰丫馑糯';
$string['upgradelogs'] = '艘〉橥А颐闼楹压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠啻粤悛椤颐浯椤秘骋脱距∶搐栊 <a href=\"$a\">靡屡朽驼麓嗑澡拎翟�</a>';
$string['upgradelogsinfo'] = '愎∫么俸压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠啻粤ㄐ甸艇酚∫猛丫唷么¤凸よ� 疏枪嗲乓氛桡愎∫猛丫唷么寡楣⒅楣吐勹⊙亨晴轰膦艇へ� 阂о晴和舀ㄐ悛猷桥亦荤梗谚氢璃 阂о晴� 鸵è秀嗲乓嗑章т凌≌韫曳� 艘∴迷枇酚∫猛丫唷么崤榍で猫谢盆吐闼猷晴和丫唷么ü试楣守础眯呵埂颐 へ陈学室烈枚悛猷晴轰熹撮狄粱〉糟耿承氛栲晴骸优学酚∫猛丫唷么㈤土倥囱А盆仪 .<br /><br /> 甸艇∫猛丫唷么低构臻渌沥�';
$string['upgradinglogs'] = '脱距∶春压分 颐悛椐夜嗲绾浍奠';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.2 development (2004021500)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['allowresubmit'] = '͹حҵãËéÊ觡ÒúéÒ¹«éÓÍÕ¡¤ÃÑé§';
@@ -41,7 +41,7 @@
$string['uploadbadname'] = 'ä¿Åì¹Õé ÁÕª×èÍ·ÕèãªéµÑÇÍÑ¡Éà äÁè¶Ù¡µéͧ äÁèÊÒÁÒö·Ó¡Òà ÍѾâËÅ´ä´é ¡ÃسÒà»ÅÕ蹪×èÍä¿Åì';
$string['uploadedfiles'] = 'ä¿Åì·ÕèÍѾâËÅ´áÅéÇ';
$string['uploaderror'] = 'à¡Ô´¢é͢Ѵ¢éͧã¹ÃÐËÇèÒ§¡Òúѹ·Ö¡ä¿Åìŧº¹à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿àÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'ÍѾâËÅ´ä¿ÅìàÃÕºÃéÍ áµèäÁèÊÒÁÒöÍѾഷ §Ò¹·ÕèÊè§Å§ã¹á¿éÁ§Ò¹¢Í§¤Ø³';
$string['uploadfiletoobig'] = '¢ÍÍÀÑ ä¿ÅìÁÕ¢¹Ò´ãË­èà¡Ô¹ä»( ä¿Åì¤ÇÃÁÕ¢¹Ò´¹éÍ¡ÇèÒ $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'ËÒä¿ÅìäÁ辺 ¡ÃسҵÃǨÊͺÇèÒ·Ó¡ÒÃàÅ×Í¡ä¿Åì ¡è͹ÍѾâËÅ´ËÃ×ÍäÁè';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' ÍѾâËÅ´àÃÕºÃéÍ áµèÇèÒ§Ò¹·ÕèÊ觹ÕéÂѧäÁèä´éÃѺ¡ÒÃŧ·ÐàºÕ¹ ';
View
@@ -1,71 +1,72 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['absentlong'] = '¢Ò´àÃÕ¹';
$string['absentshort'] = '¢Ò´';
-$string['addingmultiple'] = '∂턺㏅앝窪愾擄촤징櫓夕鹽ぷ琓';
-$string['addmultiple'] = '宣逗죄텀쩠擄⌒축ょㄺ羸';
-$string['allmodulename'] = '촤징櫓¶묫羸庫駱㎂졍';
+$string['addingmultiple'] = '¡ÓÅѧà¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ËÅÒÂÍѹ';
+$string['addmultiple'] = 'à¾ÔèÁºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['allmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
$string['auto'] = 'Íѵâ¹ÁѵÔ';
-$string['autoattend'] = '夕鹽ぷ琓솝禹�腦촹쨔錮듈뮐祁枓는다ⓕ 櫓톨癸高묄系솝芋ら';
-$string['autoattendmulti'] = '夕鹽ぷ琓솝禹�腦촹쨔錮듈뮐祁枓는다ⓕ 櫓톨癸高묄系솝芋ら尸♨㎎立촤징櫓ぷ琓';
-$string['autoattendshort'] = '錮듈뮐祁棹櫓촤징櫓톨癸高';
-$string['choosedays'] = '한묄系巢訛謹念鍍쯧롱鼇鈞丹櫓夕鹽ぷ琓';
-$string['dayofroll'] = '한뭍戾롱鼇鈞丹櫓夕鹽ぷ琓';
-$string['defaultautoattend'] = '瑄勒□액琓롱鼇汲鉅⌒축ょㄺ羸姑茸쩨零ㅝ瀆先濚ㅸ怒撚챨拈';
-$string['defaultdynamicsection'] = '瑄勒□액琓롱鼇汲鉅촛볶쮸擄촤징櫓煽覽―羸琨뼘欺雇롯돠痍戾뛰〉于';
-$string['defaultgrade'] = '瑄勒□액琓롱鼇槿磯胥척⌒축촹징ぷ琓錮듈뮐祁';
-$string['defaulthoursinclass'] = '≡沃酪향젝롱筽卍들系⌒춤묀櫓煽覽―羸袴祁繡죙둣';
-$string['defaultmaxgrade'] = '胥척稈㎁娩♨㏈无舒友煽覽뭍戾舒友煽覽뭍立ㅓ駱';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'ㅸ怒撚챨拈복街拈橘朞煽覽밤個';
-$string['downloadexcelfull'] = '닐퓜蚓愾닮汨□ヅ톺롤蓼個';
-$string['downloadexceltotals'] = '닐퓜蚓愾닯쇠밝汨□ヅ톺롱椀쵤뻤';
-$string['downloadtextfull'] = '닐퓜蚓愾늘擄㎾밝든줬볶둘핏朞';
-$string['downloadtexttotals'] = '닐퓜蚓愾늘擄㎾믐쵤삔볶둘핏朞';
-$string['dynamicsection'] = '둘蓼ㅸ臘系雇롯돠蚓는丞茸箕밌禹사믓턺';
-$string['dynamicsectionmulti'] = '롭⌒축ょㄺ羸滾뭍立雇롯돠翊祁繡죙둣';
-$string['dynsectionshort'] = '쮸擄褐퓜밌';
-$string['endbeforestart'] = '한믐頭믐娩죠↑攷한밝촬窪들밥쥡芽';
-$string['endmulti'] = '한뭍戾롱窪蘿櫓夕鹽ぷ琓ㅓ駱㎁娩룬擄';
+$string['autoattend'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['autoattendmulti'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´Íѵâ¹ÁѵÔâ´Â´Ù¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹';
+$string['autoattendshort'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['choosedays'] = 'Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['dayofroll'] = 'Çѹ·Õè¨Ðàªç¤ª×èÍ';
+$string['defaultautoattend'] = 'àÅ×Í¡µÑ駤èҺѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'àÅ×Í¡à¾×èÍãËéÂéÒºѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ãËé¶Ù¡ÊÑ»´ÒËì';
+$string['defaultgrade'] = 'àÅ×Í¡à¾×è͵Ñ駤èÒãËéà¡Ã´¨Ò¡¡ÒÃàÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'ÃкØàÇÅÒ·ÕèãËéÃкÐãªé㹡Òúѹ·Ö¡àÇÅÒà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['defaultmaxgrade'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'ʶҹСÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹㹺ѹ·Ö¡àÇÅÒàÃÕ¹';
+$string['downloadexcelfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ Excel ·Ñé§ËÁ´';
+$string['downloadexceltotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ä¿Åì Excel ÊÃØ»¼Å';
+$string['downloadtextfull'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹàµçÁẺ text';
+$string['downloadtexttotals'] = '´ÒǹìâËÅ´ÃÒ§ҹÊÃػẺ text';
+$string['dynamicsection'] = 'ÊÑ»´ÒËìÊÃØ»¨Ó¹Ç¹Çѹ·Õèà¢éÒàÃÕ¹â´Â¨ÐÊÃØ»ã¹Çѹ·ÕèÃкØäÇé¹Õé';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'áÊ´§ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹Íѵâ¹ÁѵÔ';
+$string['dynsectionshort'] = 'ÂéÒÂÁÒÊèǹ¹Õé';
+$string['endbeforestart'] = 'äÁèÊÒÁÒöÃкØÇѹÊØ´·éÒ¡è͹ÇѹàÃÔèÁàÃÕ¹äÁèä´é';
+$string['endmulti'] = 'Çѹ·Õè¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èͤÃÑé§ÊØ´·éÒÂ';
$string['for'] = 'à¾×èÍ';
$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
-$string['gradeshort'] = '試禹≥';
-$string['gradevalue'] = '瑄勒▲鉅杆죠철胥척촤짧羸琨닻';
-$string['gradevaluemulti'] = '瑄勒▲鉅杆죠철胥척촤짧羸昆愾脘밌藕닻';
-$string['hoursinclass'] = 'ⓖ므묫酪향젝尸鉅系煽覽';
-$string['hoursineachclass'] = 'ⓖ므묫酪향젝尸巢訛圭捻煽覽';
-$string['hoursinfullreport'] = 'ⓖ므묫酪향젝舒友煽覽믐椧磵뉠戾ⓓ試禹賈孤琓薑朧㎂백臘系촤짠拈';
-$string['maxgradeshort'] = '胥척稈㎁娩';
-$string['maxgradevalue'] = '胥척稈㎁娩柬塏紀밂□촹쨔舒友煽覽뭍立ㅓ駱';
-$string['modulename'] = 'ⓖ므묀櫓舒友煽覽';
-$string['modulenameplural'] = '촤징櫓夕鹽ぷ琓';
+$string['gradeshort'] = 'ãËé¤Ðá¹¹';
+$string['gradevalue'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['gradevaluemulti'] = 'ãËé¤Ðá¹¹¨Ò¡ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['hoursinclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§·ÕèàÃÕ¹';
+$string['hoursineachclass'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÓËÃѺáµèÅФҺàÃÕ¹';
+$string['hoursinfullreport'] = '¨Ó¹Ç¹ªÑèÇâÁ§ÊÙ§ÊØ´·Õè¨ÐáÊ´§ã¹Ë¹Öè§Ë¹éÒÃÒ§ҹ';
+$string['maxgradeshort'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´';
+$string['maxgradevalue'] = '¤Ðá¹¹ÊÙ§ÊØ´ÊÓËÃѺ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢éÒàÃÕ¹·Ø¡¤ÃÑé§';
+$string['modulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
+$string['modulenameplural'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹';
$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
-$string['norolls'] = '幄窪邏밝�怒腦촹쨔尸ㅝ췬賈旅';
-$string['notes'] = '�皐芼배路밤';
-$string['notesfor'] = '�皐芼배路밤㉹沓총';
-$string['noviews'] = '♨痼豈 幄窪螺于줄큅系ㅨ낮戾밌';
+$string['norolls'] = 'äÁèÁպѹ·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ÊÓËÃѺÃÒÂÇÔªÒ¹Õé';
+$string['notes'] = '¢éÍ¡àÇé¹';
+$string['notesfor'] = '¢éÍ¡àÇé¹ÊÓËÃѺ';
+$string['noviews'] = '¢ÍÍÀѤèÐ äÁèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ¤Ø³¤èÐ';
$string['of'] = '¨Ò¡';
$string['pages'] = '˹éÒ';
$string['presentlong'] = 'à¢éÒàÃÕ¹';
-$string['presentshort'] = '舒友';
+$string['presentshort'] = 'à¢éÒàÃÕ¹';
$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
-$string['startafterend'] = '한밝촬窪들뮐納琓므箕롱歪촬窪先都ㅝ췬';
+$string['startafterend'] = 'ÇѹàÃÔèÁµé¹ÍÂÙèËÅѧÇѹ»Ô´ÃÒÂÇÔªÒ';
$string['startmulti'] = 'Çѹ·Õè·ÕèÁÕ¡ÒÃàªç¤ª×èͤÃÑé§áá';
$string['sunday'] = 'ÍÒ·ÔµÂì';
$string['takeroll'] = 'àªç¤ª×èÍÇѹ¹Õé';
-$string['tardiesperabsence'] = '⌒축�腦촹쨔杆징戾ㅓ駱㎤連ⓓ밂뷕사묄年煽覽';
+$string['tardiesperabsence'] = '¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹ÊÒ¡Õè¤ÃÑ駨֧¨Ð¹Ñºà»ç¹¡ÒâҴàÃÕ¹ 1 ¤ÃÑé§';
$string['tardylong'] = 'à¢éÒÊÒÂ';
$string['tardyshort'] = 'ÊÒÂ';
+$string['teacheredit'] = 'àªç¤ª×è͹ѡàÃÕ¹';
$string['thursday'] = '¾ÄËÑÊ';
$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
-$string['viewall'] = '다촤징櫓⌒축ょㄺ羸庫駱㎂졍';
-$string['viewmulti'] = '다촤짠拈尸愾擄薑友';
+$string['viewall'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´';
+$string['viewmulti'] = '´ÙÃÒ§ҹẺËÅÒÂ˹éÒ';
$string['viewone'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ø¡Ë¹éÒ';
-$string['viewsection'] = '다촤징櫓夕鹽ぷ琓롤蓼個뇽納褐퓜밌';
-$string['viewtable'] = '다촤짠拈尸쵬삔볶둠촤';
-$string['viewweek'] = '다촤짠拈⌒축ょㄺ羸昆사뮨擄雇롯돠';
+$string['viewsection'] = '´ÙºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´¨Ò¡Êèǹ¹Õé';
+$string['viewtable'] = '´ÙÃÒ§ҹ·Ñé§ËÁ´ã¹Ë¹Ö觵ÒÃÒ§';
+$string['viewweek'] = '´ÙÃÒ§ҹ¡ÒÃàªç¤ª×èÍà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì';
$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
-$string['weekmodulename'] = '촤징櫓夕鹽ぷ琓롤蓼個늰念鍍쯧롱雍脘뮐';
+$string['weekmodulename'] = 'ºÑ¹·Ö¡¡ÒÃà¢éÒàÃÕ¹·Ñé§ËÁ´ã¹ÊÑ»´ÒËì·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
?>
View
@@ -1,20 +1,20 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 development (2004021500)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺ ÇèÒ ª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹ ¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§æ ã¹ Moodle';
+$string['auth_dbdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¹Õéà»ç¹¡ÒÃãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡㹡ÒõÃǨÊͺÇèÒª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹¹Ñ鹶١µéͧËÃ×ÍäÁè ¶éÒËÒ¡ account ´Ñ§¡ÅèÒÇà»ç¹ ¢éÍÁÙÅãËÁè ¢éÍÁÙŨж١Êè§ä»ÂѧÊèǹµèÒ§ æ ã¹ Moodle';
$string['auth_dbextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ password ';
-$string['auth_dbfielduser'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ usernames';
+$string['auth_dbfielduser'] = 'Êèǹ·ÕèÁÕ¢éÍÁÙŢͧ username';
$string['auth_dbhost'] = '¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õèãªé à¡çº°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbname'] = 'ª×èͧ͢°Ò¹¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbpass'] = 'password µÃ§¡Ñº username';
$string['auth_dbpasstype'] = 'ÃкØÃٻẺ·Õè¨Ðãªé㹪èͧãÊè password ¡ÒÃãªé MD5 encrption ÁÕ»ÃÐ⪹ì㹡ÒõԴµè͡Ѻâ»Ãá¡ÃÁ¡ÒèѴ¡ÒÃàÇçºÍ×è¹æ àªè¹ PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'ª×èͧ͢µÒÃҧ㹰ҹ¢éÍÁÙÅ';
$string['auth_dbtitle'] = 'ãªé°Ò¹¢éÍÁÙŹ͡';
-$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb documentation</A> )';
+$string['auth_dbtype'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§°Ò¹¢éÍÁÙÅ(´Ù¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡ <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>¡ÒÃãªé ADOdb </A> )';
$string['auth_dbuser'] = 'Username ·ÕèÊÒÁÒöà¢éÒä»ÍèÒ¹°Ò¹¢éÍÁÙÅä´é';
-$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¨Ðä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹ default ¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéãªéÊÁѤà áÅÐàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕ ÅÔ§¤ì ¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§ page «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒö ÅçÍ¡ÍÔ¹ â´Âãªéª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ ¼èÒ¹ àÇçº';
+$string['auth_emaildescription'] = '㹡ÒÃÊÁѤÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡¹Ñé¹ ¼ÙéÊÁѤèÐä´éÃѺ¡ÒÃ͹ØÁÑµÔ ¼èÒ¹ÍÕàÁÅì «Öè§à»ç¹¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé¢Í§Ãкº àÁ×èͼÙéÊÁѤÃàÅ×Í¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑʼèÒ¹áÅéÇ Ãкº¨Ð·Ó¡ÒÃÊè§ÍÕàÁÅìä»Âѧ ÍÕàÁÅì¢Í§¼Ùéãªé¹Ñé¹ ÍÕàÁÅì¹Õé¨ÐÁÕÅÔ§¤ì¡ÅѺä»Âѧ˹éÒËÅÑ¡¢Í§Ë¹éÒ «Ö觨Ðà»ç¹¡ÒÃÂ×¹ÂѹÇèÒ ÍÕàÁÅì´Ñ§¡ÅèÒÇãªéä´é¨ÃÔ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹¼Ùéãªé ÊÒÁÒöÅçÍ¡ÍÔ¹â´Âãªéª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹àÇçº';
$string['auth_emailtitle'] = 'ãªéÇÔ¸Õ͹ØÁѵԼèÒ¹ÍÕàÁÅì';
$string['auth_imapdescription'] = 'ãªéÇÔ¸Õ¡Òà ª×èÍáÅÐÃËÑÊ â´Â IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì';
$string['auth_imaphost'] = 'IMAP à«ÔÃì¿àÇÍÃì¹Ñé¹ ãªé àÅ¢ IP äÁèãªèàÅ¢ DNS ';
@@ -31,9 +31,10 @@
´Ñ§µÑÇÍÂèÒ§ \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'ÃÐºØ LDAP host àªè¹ \'ldap://ldap.myorg.com/\' ËÃ×Í \'ldaps://ldap.myorg.com/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = '¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§ÊÁÒªÔ¡ãËÁè¢Í§¡ÅØèÁ »¡µÔãªé \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ &lt;&gt; 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'ãÊè¤èÒ <> 0 ¶éÒËÒ¡µéͧ¡Òà ¤é¹ËÒ¼Ùéãªé¼èÒ¹ËÑÇ¢éÍÂèÍ ';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'ÍѾഷ¢éÍÁÙÅÊÁÒªÔ¡ (ª×èÍ,¹ÒÁÊ¡ØÅ,·ÕèÍÂÙè..) ¨Ò¡ LDAP ¶Ö§ Moodle. ´Ùà¾ÔèÁàµÔÁ·Õè /auth/ldap/attr_mappings.php ';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'attribute ·Õèãªé㹡Òäé¹ËÒª×èͼÙéãªé ÊèǹãË­è¨Ðãªé \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'ÃØ蹢ͧ LDAP ·ÕèãªéÍÂÙè';
$string['auth_ldapdescription'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃãªé§Ò¹¼èÒ¹ external LDAP server ¶éÒËÒ¡ ª×èÍ áÅÐ ÃËÑÊ·ÕèãÊèÁÒ¹Ñ鹶١µéͧ Moodle ¨Ð·Ó¡ÒÃÊÃéÒ§ ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ãËÁèã¹°Ò¹¢éÍÁÙÅ âÁ´ÙŴѧ¡ÅèÒÇ ÊÒÁÒö ÍèÒ¹ attribute ¢Í§ÊÁÒªÔ¡¨Ò¡ LDAP áÅÐ ãÊè¤èÒ·Õèµéͧ¡ÒÃã¹ moodle Åèǧ˹éÒ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ àÇÅÒÅçÍ¡ÍÔ¹ ¡ç¨ÐÁÕ¡ÒÃàªç¤ á¤èª×èÍáÅÐÃËÑʼèÒ¹à·èÒ¹Ñé¹ ';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'ªèͧ¹Õé¨ÐàµÔÁËÃ×ÍäÁè¡çä´é ¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ·ÕèÃкº µÑé§äÇé¡è͹ ¨Ò¡ <b>LDAP fileds</b><p> ¶éÒËÒ¡ »ÅèÍÂÇèÒ§ äÁèàµÔÁ ¨ÐäÁèÁÕ¡Òô֧¢éÍÁÙŨҡ LDAP Ãкº¨ÐàÅ×Í¡ãªé ¤èÒ default ã¹ moodle <p> áÅÐ ·Ñé§Êͧ¡Ã³Õ ¼ÙéãªéÊÒÁÒö·Õè¨Ðá¡é䢤èÒµèÒ§æ ä´é ÀÒÂËÅѧ¨Ò¡ ÅçÍ¡ÍÔ¹';
$string['auth_ldaptitle'] = 'ãªé LDAP server';
@@ -51,7 +52,7 @@
$string['auth_pop3port'] = 'Server port (110 â´Â·ÑèÇä»)';
$string['auth_pop3title'] = 'ãªé POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = '»ÃÐàÀ·¢Í§à«ÔÃì¿àÇÍÃì ¶éÒà«ÔÃì¿àÇÍÃì ãªé certificate security ãËéàÅ×Í¡ pop3cert.';
-$string['auth_user_create'] = '͹حҵãËé¼ÙéãªéÊÃéÒ§ä´é';
+$string['auth_user_create'] = '͹حҵãËéà¾ÔèÁÊÁÒªÔ¡ä´é';
$string['auth_user_creation'] = '͹حҵãËé¼Ùéãªé·ÑèÇä»ÊÒÁÒöÊÃéÒ§ºÑ­ªÕ¼ÙéãªéáÅеͺÂ×¹Âѹä´é ¶éÒ͹حҵ â»Ã´ÍÂèÒÅ×Áä»»ÃѺá¡éÃкº moodule-specific µÑÇàÅ×Í¡ user creation ´éÇÂ';
$string['auth_usernameexists'] = 'ÁÕ¼Ùéãªéª×è͹Õéã¹ÃкºáÅéÇ ¡ÃسÒàÅ×Í¡ª×èÍãËÁè';
$string['authenticationoptions'] = 'ÇÔ¸Õ¡ÒÃ͹ØÁѵԡÒÃà»ç¹ÊÁÒªÔ¡';
@@ -63,6 +64,6 @@
$string['instructions'] = 'ÇÔ¸Õãªé';
$string['md5'] = 'à¢éÒÃËÑÊẺ MD5 ';
$string['plaintext'] = 'µÑÇ˹ѧÊ×͸ÃÃÁ´Ò';
-$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒ ÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
+$string['showguestlogin'] = '¤Ø³ÊÒÁÒö«è͹ËÃ×ÍáÊ´§»ØèÁ Login ÊÓËÃѺºØ¤¤Å·ÑèÇä»ã¹Ë¹éÒÅçÍ¡ÍÔ¹ä´é ';
?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'à¹×éÍËÒÂèͧ͢ÃÒÂÇÔªÒ';
+
+?>
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'ÊÁÒªÔ¡Í͹äŹì';
+$string['configtimetosee'] = '¨Ó¹Ç¹¹Ò·Õ·Õè¨Ð¨Ñ´ÇèÒ¼ÙéãªéÍ͹äŹìÍÂÙè';
+$string['periodnminutes'] = '㹪èǧ $a ¹Ò·Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ';
+
+?>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'ÅÔ駤ìä»ÊèǹÍ×è¹ æ';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'ä»ÂѧËÑÇ¢éͻѨ¨ØºÑ¹';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'ä»ÂѧÊÑ»´ÒËì»Ñ¨¨ØºÑ¹';
+$string['topics'] = 'ËÑÇ¢éÍ';
+$string['weeks'] = 'ÊÑ»´ÒËì';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ㹪Ñé¹àÃÕ¹';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,111 @@
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['april'] = 'àÁÉÒ¹';
+$string['august'] = 'ÊÔ§ËÒ¤Á';
+$string['calendar'] = '»¯Ô·Ô¹';
+$string['calendarheading'] = '$a »¯Ô·Ô¹';
+$string['clickhide'] = '¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹';
+$string['clickshow'] = '¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§';
+$string['confirmeventdelete'] = '¤Ø³á¹èã¨Ã֤зÕè¨Ðź¡Ô¨¡ÃÃÁ¹Õé';
+$string['courseevents'] = 'µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['dayview'] = '´ÙÇѹ';
+$string['daywithnoevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁÇѹ¹Õé';
+$string['december'] = '¸Ñ¹ÇÒ¤Á';
+$string['default'] = '¤èÒ·ÕèµÑé§äÇé';
+$string['deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['detailedmonthview'] = 'áÊ´§ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§à´×͹';
+$string['durationminutes'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õ';
+$string['durationnone'] = 'äÁèÁÕªèǧàÇÅÒ';
+$string['durationuntil'] = '¨¹¡ÃзÑè§';
+$string['editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'äÁèÊÒÁÒö¨Ñ´µÒÃÒ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡è͹Çѹ·Õè¤ÍÃìʨÐàÃÔèÁ';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Çѹ·ÕèäÁè¶Ù¡µéͧ';
+$string['errorinvalidminutes'] = '¡Ó˹´ÃÐÂÐàÇÅÒà»ç¹¹Ò·Õâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 999';
+$string['errorinvalidrepeats'] = '¡Ó˹´¨Ó¹Ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁâ´ÂµÑ駤èÒÃÐËÇèÒ§ 1 ¶Ö§ 99';
+$string['errornodescription'] = 'µéͧ¡Ó˹´¤Ó͸ԺÒÂ';
+$string['errornoeventname'] = 'µéͧ¡Ó˹´ª×èÍ';
+$string['eventdate'] = 'Çѹ·Õè';
+$string['eventdescription'] = '¤Ó͸ԺÒÂ';
+$string['eventduration'] = 'ÃÐÂÐàÇÅÒ';
+$string['eventendtime'] = 'ÊÔé¹ÊØ´àÇÅÒ';
+$string['eventinstanttime'] = 'àÇÅÒ';
+$string['eventkind'] = 'ª¹Ô´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventname'] = 'ª×èͧ͢¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventrepeat'] = '¨Ñ´«éÓ';
+$string['eventsfor'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['eventstarttime'] = 'àÃÔèÁàÇÅÒ';
+$string['eventtime'] = 'àÇÅÒ';
+$string['eventview'] = 'ÃÒÂÅÐàÍÕ´¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['expired'] = 'ËÁ´àÇÅÒ';
+$string['explain_lookahead'] = 'µÃ§¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡ÇèÒ ¡è͹·Õè¡Ô¨¡ÃÃÁ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹à»ç¹¨Ó¹Ç¹¡ÕèÇѹãËéª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ件١áÊ´§ã¹ÃÒ¡Òê×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡Óŧ¨ÐàÃÔèÁ¢Öé¹ <strong>áµèäÁèÁÕ¡ÒÃÃѺÃͧÇèÒ</strong> ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ø¡Íѹ·ÕèàÃÔèÁ㹪èǧàÇÅҨж١¹ÓÁÒáÊ´§·Ñé§ËÁ´ ¶éÒÁÕÃÒª×èÍ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨ÐàÃÔèÁÁÒ¡à¡Ô¹ä»( ÁÒ¡¡ÇèÒ¤èÒÊÙ§ÊØ´·ÕèµÑé§äÇéã¹µÑÇàÅ×Í¡·ÕèªÍº) ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨Ñ´äÇéä¡Åä»ã¹Í¹Ò¤µ¨ÐäÁè¶Ù¡áÊ´§';
+$string['explain_maxevents'] = 'µÃ§¹Õé¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡¨Ó¹Ç¹¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ·Õè¨Ð¶Ù¡áÊ´§º¹àÇçº ¶éҤسàÅ×Í¡ãËéáÊ´§ËÅÒ¡Ԩ¡ÃÃÁ ÍÒ¨¨Ð·ÓãËéÃÒª×èÍÂÒÇáÅÐãªéà¹×éÍ·Õ躹¨ÍÁÒ¡ä»';
+$string['explain_startwday'] = '»¯Ô·Ô¹ÃÒÂÍÒ·ÔµÂì¨Ð¶Ù¡áÊ´§ àÃèÁ¨Ò¡Çѹ·Õè¤Ø³àÅ×Í¡µÃ§¹Õéà»ç¹µé¹ä»';
+$string['explain_timeformat'] = '¤Ø³ÊÒÁÒöàÅ×Í¡·Õè¨ÐáÊ´§àÇÅÒà»ç¹ËÅÑ¡ 12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹) ËÃ×Í ËÅÑ¡ 24 ªÑèÇâÁ§¡çä´é ¶éҤسàÅ×Í¡ \"¤èÒ»¡µÔ\" àÇÅҨж١áÊ´§µÒÁÀÒÉÒ·Õè¤Ø³ãªéº¹àÇçºä«µì';
+$string['february'] = '¡ØÁÀҾѹ¸ì';
+$string['fri'] = 'È.';
+$string['friday'] = 'ÈØ¡Ãì';
+$string['globalevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»';
+$string['gotocalendar'] = 'ä»·Õ軯ԷԹ';
+$string['groupevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
+$string['hidden'] = '¶Ù¡«è͹';
+$string['january'] = 'Á¡ÃÒ¤Á';
+$string['july'] = '¡Ã¡®Ò¤Á';
+$string['june'] = 'ÁԶعÒ¹';
+$string['manyevents'] = '$a ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['march'] = 'ÁÕ¹Ò¤Á';
+$string['may'] = '¾ÄÉÀÒ¤Á';
+$string['mon'] = '¨.';
+$string['monday'] = '¨Ñ¹·Ãì';
+$string['monthlyview'] = '´ÙÃÒÂà´×͹';
+$string['newevent'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁãËÁè';
+$string['noupcomingevents'] = 'äÁèÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
+$string['november'] = '¾ÄȨԡÒ¹';
+$string['october'] = 'µØÅÒ¤Á';
+$string['oneevent'] = '1 ¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['pref_lookahead'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ ';
+$string['pref_maxevents'] = '¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´¢Í§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐàÃÔèÁ';
+$string['pref_startwday'] = 'Çѹáá¢Í§ÊÑ»´ÒËì';
+$string['pref_timeformat'] = 'ÃٻẺ¡ÒÃáÊ´§àÇÅÒ';
+$string['preferences'] = 'àÅ×Í¡µÒÁªÍº';
+$string['preferences_available'] = 'µÑÇàÅ×Í¡·Õè¤Ø³ªÍº';
+$string['repeatnone'] = 'äÁèÁÕ¡ÒëéÓ';
+$string['repeatweeksl'] = '«éÓà»ç¹ÃÒÂÊÑ»´ÒËì, ÊÃéÒ§¾ÃéÍÁ¡Ñ¹';
+$string['repeatweeksr'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['sat'] = 'Ê.';
+$string['saturday'] = 'àÊÒÃì';
+$string['september'] = '¡Ñ¹ÂÒ¹';
+$string['shown'] = '¶Ù¡áÊ´§';
+$string['spanningevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢³Ð¹Õé';
+$string['sun'] = 'ÍÒ.';
+$string['sunday'] = 'ÍÒ·ÔµÂì';
+$string['thu'] = '¾Ä.';
+$string['thursday'] = '¾ÄËÑʺ´Õ';
+$string['timeformat_12'] = '12 ªÑèÇâÁ§ (àªéÒ/àÂç¹)';
+$string['timeformat_24'] = '24 ªÑèÇâÁ§';
+$string['today'] = 'Çѹ¹Õé';
+$string['tomorrow'] = 'Çѹ¾ÃØ觹Õé';
+$string['tt_deleteevent'] = 'ź¡Ô¨¡ÃÃÁ';
+$string['tt_editevent'] = 'á¡é䢡Ԩ¡ÃÃÁ';
+$string['tt_hidecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìÊáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇä»áÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hidegroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_hideuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼ÙéãªéáÊ´§ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍ«è͹)';
+$string['tt_showcourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìʶ١«è͹ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showglobal'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÑèÇ件١«è͹ÍÂÙè(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showgroups'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¡ÅØèÁ¶Ù¡«è͹ÍÂÙè(¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tt_showuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé¶Ù¡«è͹ÍÂÙè (¤ÅÔé¡à¾×èÍáÊ´§)';
+$string['tue'] = 'Í.';
+$string['tuesday'] = 'Íѧ¤ÒÃ';
+$string['typecourse'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¤ÍÃìÊ';
+$string['typegroup'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÅØèÁ';
+$string['typesite'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§àÇçºä«µì';
+$string['typeuser'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['upcomingevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¡ÓÅѧ¨ÐÁÕ¢Öé¹';
+$string['userevents'] = '¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§¼Ùéãªé';
+$string['wed'] = '¾.';
+$string['wednesday'] = '¾Ø¸';
+$string['yesterday'] = 'àÁ×èÍÇÒ¹';
+
+?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 0f84e92

Please sign in to comment.