Permalink
Browse files

Added analysisoptions.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 12, 2005
1 parent 5075a54 commit 102414c831ee6f748115cfb8a7facc03a76c161a
Showing with 18 additions and 0 deletions.
  1. +18 −0 lang/vi_utf8/help/quiz/analysisoptions.html
@@ -0,0 +1,18 @@
+<p align="center"><b>Các tuỳ chọn phân tích: Analysis Options</b></p>
+
+<p>Bạn có thể xác định các lần thi nào được gộp vào trong
+phân tích bằng cách thiết lập các thông số sau: </p>
+
+<p><b>Chọn lần thi:</b></p> Có thể tiện lợi để phân tích
+chỉ một lần thi cho mỗi người sử dụng. Nỗ lực cụ thể này có thể là
+lần thi với điểm cao nhất, lần thi đầu tiên hoặc lần thi cuối cùng trong số các lần thi.
+Nếu không tất cả các lần thi sẽ được gộp vào trong bảng phân tích.</p>
+
+<p><b>Huỷ các điểm thấp:</b></p> <p>Thỉnh thoảng người dùng chỉ duyệt
+bài thi, khám phá nó, và không phải lấy điểm. Thường thì các lần thử như vậy có điểm rất thấp.
+Các lần thi như vậy có thể bị loại trừ trong quá trình phân tích bằng cách đặt một giới hạn thấp
+cho điểm của các lần thi. Giới hạn này được xác đinh như là
+phần trăm (0-100) của điểm lớn nhất đạt được trong bài thi.</p>
+
+<p><b>Kích thước trang:</b></p> <p>Bạn chọn bao nhiêu câu hỏi mỗi trang
+bạn muốn hiển thị trên màn hình.</p>

0 comments on commit 102414c

Please sign in to comment.