Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added analysisoptions.html

  • Loading branch information...
commit 102414c831ee6f748115cfb8a7facc03a76c161a 1 parent 5075a54
authored June 12, 2005
18  lang/vi_utf8/help/quiz/analysisoptions.html
... ...
@@ -0,0 +1,18 @@
  1
+<p align="center"><b>Các tuỳ chọn phân tích: Analysis Options</b></p>
  2
+
  3
+<p>Bạn có thể xác định các lần thi nào được gộp vào trong 
  4
+phân tích bằng cách thiết lập các thông số sau: </p>
  5
+
  6
+<p><b>Chọn lần thi:</b></p> Có thể tiện lợi để phân tích
  7
+chỉ một lần thi cho mỗi người sử dụng. Nỗ lực cụ thể này có thể là
  8
+lần thi với điểm cao nhất, lần thi đầu tiên hoặc lần thi cuối cùng trong số các lần thi. 
  9
+Nếu không tất cả các lần thi sẽ được gộp vào trong bảng phân tích.</p>
  10
+
  11
+<p><b>Huỷ các điểm thấp:</b></p> <p>Thỉnh thoảng người dùng chỉ duyệt
  12
+bài thi, khám phá nó, và không phải lấy điểm. Thường thì các lần thử như vậy có điểm rất thấp.
  13
+Các lần thi như vậy có thể bị loại trừ trong quá trình phân tích bằng cách đặt một giới hạn thấp
  14
+cho điểm của các lần thi. Giới hạn này được xác đinh như là
  15
+phần trăm (0-100) của điểm lớn nhất đạt được trong bài thi.</p>
  16
+
  17
+<p><b>Kích thước trang:</b></p> <p>Bạn chọn bao nhiêu câu hỏi mỗi trang
  18
+bạn muốn hiển thị trên màn hình.</p>

0 notes on commit 102414c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.