Permalink
Browse files

pollishing translation

  • Loading branch information...
1 parent 907a590 commit 106083940568ac6de6f35b790afe2a04d7f56670 koenr committed Aug 1, 2004
Showing with 9 additions and 9 deletions.
  1. +1 −1 lang/nl/help/coursecategory.html
  2. +2 −2 lang/nl/help/index.html
  3. +2 −2 lang/nl/help/richtext.html
  4. +4 −4 lang/nl/help/textformat.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Vak Categorie</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Vakcategorie</B></P>
<P>Je Moodle beheerder heeft waarschijnlijk verschillende vakcategorieën aangemaakt.
<P>Voorbeelden: "Wetenschappen", "Talen", "Gezondheidszorg" enz.
View
@@ -28,7 +28,7 @@
<li><a href="help.php?file=scales.html">Schalen</a>
<li><a href="help.php?file=guestaccess.html">Toegang voor gasten</a>
<li><a href="help.php?file=uploadusers.html">Upload gebruikers</a>
- <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vak categorie</a>
+ <li><a href="help.php?file=coursecategory.html">Vakcategorie</a>
<li><a href="help.php?file=courseformats.html">Vak formaten</a>
<li><a href="help.php?file=enrolmentkey.html">Vaksleutel</a>
<li><a href="help.php?file=courseuploadsize.html">Vak uploadgrootte</a>
@@ -47,6 +47,6 @@
<li><a href="help.php?file=html.html">Schrijven van HTML</a>
<li><a href="help.php?file=text.html">Schrijven van teksten</a>
<li><a href="help.php?file=wiki.html">Wiki opmaak</a>
- <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML editor</a>
+ <li><a href="help.php?file=richtext.html">HTML-editor</a>
<li><a href="help.php?file=emoticons.html">Het gebruik van Smilies (emoticons)</a>
</ul>
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Over de Richtext HTML editor</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Over de Richtext HTML-editor</B></P>
<P>Beschikbaarheid: <B>
<?php if (!$CFG->htmleditor) {
@@ -13,7 +13,7 @@
?>
</B></P>
-<P>De Richtext HTML editor voorziet je van een tekstverwerker interface in je webpagina. Zo kun je tekst
+<P>De Richtext HTML-editor voorziet je van een tekstverwerker interface in je webpagina. Zo kun je tekst
bewerken op een intuïtieve manier. Hij produceert gewone HTML code.
<P>Bij de gewone tekstopmaak voorziet deze teksteditor heel wat extra mogelijkheden die je misschien wel nuttig vindt.
@@ -8,7 +8,7 @@
<P><B>1. Moodle automatische opmaak</B></P>
<UL>
-<P>Deze opmaak is de beste keuze wanneer je gewone webformulieren gebruikt voor invoer (in plaats van de HTML editor)
+<P>Deze opmaak is de beste keuze wanneer je gewone webformulieren gebruikt voor invoer (in plaats van de HTML-editor)
Typ de tekst gewoon zoal je een e-mail zou sturen.
<P>Als je de tekst bewaart, zal Moodle automatisch wat opmaak voor je genereren.
@@ -25,14 +25,14 @@
<P><B>2. HTML opmaak</B></P>
<UL>
-<P>Als je dit formaat kiest wordt er van uit gegaan dat de tekst volledig in HTML is geschreven. Als je de HTML editor
+<P>Als je dit formaat kiest wordt er van uit gegaan dat de tekst volledig in HTML is geschreven. Als je de HTML-editor
gebruikt, dan is dit het standaardformaat - alle knoppen in de werkbalk produceren HTML voor jou.
-<P>Zelfs als je de HTML editor niet gebruikt, kun je HTML code in je tekst gebruiken en de opmaak zou er
+<P>Zelfs als je de HTML-editor niet gebruikt, kun je HTML code in je tekst gebruiken en de opmaak zou er
moeten uit zien zoals je bedoelde.
<P>Er wordt geen automatische opmaak (zoals in Moodle automatische opmaak) uitgevoerd.
<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?> Meer informatie over HTML</P>
-<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Meer informatie over de HTML editor</P>
+<P ALIGN=RIGHT><?php helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?> Meer informatie over de HTML-editor</P>
</UL>

0 comments on commit 1060839

Please sign in to comment.