Permalink
Browse files

emaildisabled/emailenabled strings fixed

  • Loading branch information...
1 parent c54975a commit 106f3dfbe4b4db84f978c9483cfd66143c5fc451 mudrd8mz committed Sep 4, 2004
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/cs/moodle.php
View
@@ -348,13 +348,13 @@
$string['emaildigestcomplete'] = 'Kompletní (denně email s plným textem příspěvků)';
$string['emaildigestoff'] = 'Nepoužívat souhrny (jeden email na každý příspěvek)';
$string['emaildigestsubjects'] = 'Předměty (denně email pouze s předměty příspěvků)';
-$string['emaildisable'] = 'Zobrazení emailové adresy zakázáno';
+$string['emaildisable'] = 'Emailová adresa zakázána';
$string['emaildisableclick'] = 'Chcete-li zamezit odesílání všech emailů na tuto adresu, klikněte sem';
$string['emaildisplay'] = 'Zobrazit email';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Zobrazovat mou emailovou adresu pouze dalším účastníkům kurzu';
$string['emaildisplayno'] = 'Skrýt mou emailovou adresu před kýmkoliv';
$string['emaildisplayyes'] = 'Zobrazovat mou emailovou adresu komukoliv';
-$string['emailenable'] = 'Zobrazení emailové adresy povoleno';
+$string['emailenable'] = 'Emailová adresa povolena';
$string['emailenableclick'] = 'Chcete-li znovu povolit odesílání všech emailů na tuto adresu, klikněte sem';
$string['emailexists'] = 'Tato emailová adresa je již registrovaná.';
$string['emailformat'] = 'Formát emailu';

0 comments on commit 106f3df

Please sign in to comment.