Permalink
Browse files

Created new language file

  • Loading branch information...
1 parent d6ead3a commit 11b2ce558833e5c8c1343d350b7575ee77874326 gniske committed Apr 20, 2005
Showing with 38 additions and 0 deletions.
  1. +38 −0 lang/da/enrol_ldap.php
View
@@ -0,0 +1,38 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005033100)
+
+
+$string['description'] = '<p>Du kan bruge en LDAP server til at kontrollere dine tilmeldinger.
+Det forudsættes at dit LDAP træ indeholder grupper der mappes til de enkelte kurser og enhver student der er er med i en gruppe vil blive tilmeldt kurset.</p>
+<p> Det forudsættes at kurset er defineret som en gruppe i LDAP, som hver har flere medlemsfelter (<em>member</em> or <em>memberUid</em>) der indeholder et unikt brugerid.</p>
+<p>For at bruge LDAPtilmelding <strong>skal</strong>
+alle brugere have et udfyldt IDnummer felt.
+LDAPgruppen skal så have det IDnummer som medlemsfelt for at en bruger bliver tilmeldt kurset. Det fungere normalt udemærket hvis du allerede bruger LDAP autorisering.</p>
+<p>Tilmeldingen vil blive opdateret når en bruger logger ind. Du kan også køre et script for at synkronisere tilmeldingerne. Scriptet ligger i <em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.
+<p>Dette plugin kan også konfigureres til at oprette nye kurser når en ny gruppe dukker op i LDAP.</p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kurser kan oprettes automatisk hvis der er tilmeldinger til kurser der endnu ikke er oprettet i Moodle.';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Automatisk oprettelse af kursus';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Hvis du vil bruge bind-bruger til at søge efter brugere skal det specificeres her. Noget i stil med \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Password for bind-bruger';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategorien for autooprettede kurser';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Valgfrit: LDAP felt indeholdene det fulde navn';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Map til det unikke ID i LDAP, som regel <em>cn</em> eller <em>uid</em>. Det er tilrådeligt at låse værdierne hvis du benytter automatisk kursusoprettelse.';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Kursus tilmeldingsindstilling';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Valgfrit: LDAP felt indeholdene kort navn.';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Valgfrit: LDAP felt indeholdene resume.';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Lås værdi';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Angiv adressen på LDAPserveren på URL form som f.eks. \'ldap://ldap.myorg.com/\' eller \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objectClass brugt til at finde kurser. Som regel \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'LDAP Server indstilling';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Liste af sammenhænge hvor grupperne med elevtilmeldinger ligger. Adskil forskellige sammehænge med med \';\'. For eksempel: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Medlemsfelt når en bruger tilhører (er tilmeldt) til en gruppe. Som regel \'member\' eller \'memberUid\'';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Indstillinger for tilmelding af tuderende';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Liste af sammenhænge hvor grupper med lærertilmeldinger ligger. Adskil forskellige sammenhænge \';\'. For eksempel: \'ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Medlems felt, når en bruger tilhører (bliver tilmeldt) til en gruppe. Normalt er det \'member\' eller \'memberUid\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Indstillinger for tilmelding af lærere';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Valgfrit: Automatisk oprettede kurser kan kopiere deres indstillinger fra et \'skabelon\' kursus.';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Opdater lokale data';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'Versionen af LDAP protokollen som din server bruger.';
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
+
+?>

0 comments on commit 11b2ce5

Please sign in to comment.