Permalink
Browse files

Update and fixes towards 1.4.2 (still incomplete)

  • Loading branch information...
mudrd8mz
mudrd8mz committed Nov 30, 2004
1 parent 87290b7 commit 11d614c5404ca56d271ea5d740a5f0c6ec7dd191
@@ -3,8 +3,5 @@
$string['filtername'] = 'Automaticky propojovat názvy èinností';
-$string['parentlanguage'] = 'sk';
-$string['thischarset'] = 'iso-8859-2';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
?>
View
@@ -3,6 +3,7 @@
$string['blockinstances'] = 'Výskyty';
+$string['blockmultiple'] = 'Složený';
$string['cachetext'] = 'Životnost mezipaměti textu';
$string['change'] = 'změnit';
$string['filteruploadedfiles'] = 'Filtrovat nahrané soubory';
View
@@ -13,68 +13,93 @@
$string['auth_dbpass'] = 'Heslo k tomuto uživatelskému jménu';
$string['auth_dbpasstype'] = 'Určete použitý formát pole s heslem. Šifrování MD5 je užitečné při připojování k dalším webovým aplikacím, jako je například PostNuke';
$string['auth_dbtable'] = 'Název tabulky v databázi';
-$string['auth_dbtitle'] = 'Použití externí databáze';
-$string['auth_dbtype'] = 'Typ databáze (Viz <A HREF=../lib/adodb/readme.htm#drivers>ADOdb dokumentaci</A>)';
+$string['auth_dbtitle'] = 'Používat externí databázi';
+$string['auth_dbtype'] = 'Typ databáze (Viz <a href=\"../lib/adodb/readme.htm#drivers\">ADOdb dokumentaci</A>)';
$string['auth_dbuser'] = 'Uživatelské jméno s právy číst externí databázi';
$string['auth_editlock'] = 'Uzamknout hodnotu';
$string['auth_editlock_expl'] = '<p><b>Uzamknout hodnotu:</b> Je-li povoleno, zabrání uživatelům i správcům měnit toto pole přímo. Použijte tuto volbu, pokud udržujete data v externím systému.</p>';
$string['auth_emaildescription'] = 'Potvrzení emailem je přednastavená metoda ověřování. Při registraci si uživatel vybere vlastní uživatelské jméno a heslo. Poté je na jeho adresu odeslán email obsahující zabezpečený odkaz na stránku, kde potvrdí zadané údaje. Při dalším přihlášení se již ověřuje pouze zadané uživatelské jméno a heslo proti hodnotě uložené v databázi Moodle.';
$string['auth_emailtitle'] = 'Ověření na základě emailu';
$string['auth_fccreators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Skupiny oddělujte středníkem. Názvy musí být zadány přesně jako na FirstClass serveru a záleží na malých/VELKÝCH písmenech.';
$string['auth_fcdescription'] = 'Tato metoda používá k ověřovaní uživatelského jména a hesla FirstClass server.';
-$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejpoužívanější je 3333)';
+$string['auth_fcfppport'] = 'Port na serveru (nejběžnější je 3333)';
$string['auth_fchost'] = 'Adresa serveru FirstClass. Vložte IP adresu nebo DNS název.';
$string['auth_fcpasswd'] = 'Heslo pro účet uvedený výše.';
-$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass';
+$string['auth_fctitle'] = 'Používat FirstClass server';
$string['auth_fcuserid'] = 'Userid pro FirstClass účet s nastaveným právem \'Subadministrator\'';
-$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá IMAP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
+$string['auth_imapdescription'] = 'Tato metoda používá server IMAP ke kontrole, zda je zadané uživatelské jméno a heslo platné.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adresa serveru IMAP. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS jméno serveru!';
-$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP servere. Většinou bývá 143 nebo 993.';
-$string['auth_imaptitle'] = 'Použití IMAP serveru';
-$string['auth_imaptype'] = 'Typ IMAP serveru. IMAP servery mohou mít různé typy ověřování a vyjednávání (IMAP authentication and negotiation).';
-$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Chcete-li používat metodu bind-user k vyhledání uživatelů, specifikujte ji zde. Příklad: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['auth_imapport'] = 'Číslo portu IMAP serveru. Většinou bývá 143 nebo 993.';
+$string['auth_imaptitle'] = 'Používat IMAP server';
+$string['auth_imaptype'] = 'Typ IMAP serveru. IMAP servery mohou mít různé typy ověřování a vyjednávání (IMAP authentication and negotiation).';
+$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Chcete-li používat nějaký účet (bind-user) k vyhledání uživatelů, specifikujte jej zde. Příklad: \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Heslo pro bind-user';
$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'Nastavení bind';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Seznam kontextů, ve kterých se nacházejí uživatelé. Jednotlivé kontexty oddělujte středníkem. Příklad: \'ou=uzivatele,o=naseskola; ou=dalsi,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Povolíte-li vytváření uživatelů (po ověření emailem), určete kontext, ve kterém budou noví uživatelé vytvářeni. Tento kontext by měl být z bezpečnostních důvodů odlišný od kontextu ostatních uživatelů. Není třeba přidávat tento kontext do proměnné auth_ldap_contexts, Moodle automaticky hledá uživatele i v tomto kontextu.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Zvolte Ne, chcete-li zakázat ověřování vypršelých hesel nebo čtení \'passwordexpiration time\' přímo z LDAP';
+$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Kolik dní před vypršením hesla zobrazovat varování';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Volitelné: LDAP atribut, ve kterém je uložen čas vypršení hesla';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Volitelné: atribut \'gracelogin\'';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Povolit podporu LDAP gracelogin (tzv. přihlášení z milosti). I poté, co jim vypršelo heslo, se mohou uživatelé přihlásit, dokud jim počítadlo přihlášení z milosti neklesne na 0. Uživatelé jsou v případě vypršení hesla upozorňováni.';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
-$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
-$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nastavíte něco jako objectClass=posixAccount . Výchozí hodnota objectClass=* vrátí všechny objekty z LDAP.';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
-$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
-$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Nastavení přihlášení';
+$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Volitelné: přenastavuje název atributu člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
+$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Volitelné: parametr objectClass použitý při pojmenovávání/vyhledávání uživatelů. Většinou nemusíte měnit.';
+$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Nastavení vypršení hesla LDAP';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0, pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
+$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Nastavení serveru LDAP';
+$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Dle potřeby definujte \'Mapování dat\'.';
+$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Volitelné: atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_user_settings'] = 'Nastavení prohledávání uživatelů';
+$string['auth_ldap_user_type'] = 'Vyberte, jak jsou uživatelé ukládáni v LDAP. Toto nastavení zároveň určuje, jak se bude chovat vypršení hesla (login expiration), přihlášení z milosti (grace logins) a tvorba uživatelů.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Verze protokolu LDAP, kterou používá váš server.';
-$string['auth_ldapdescription'] = 'Tato metoda poskytuje ověření uživatele proti LDAP serveru. Je-li zadané jméno a heslo platné, Moodle si vytvoří nový záznam o uživateli ve své vlastní databázi. Tento modul dále umí načíst informace z LDAP serveru a přednastavit požadované pole v Moodle. Při dalším přihlašování se již pouze ověřuje uživatelské jméno a heslo.';
+$string['auth_ldapdescription'] = 'Tato metoda poskytuje ověření uživatele proti LDAP serveru. Je-li zadané jméno a heslo platné, Moodle si vytvoří nový záznam o uživateli ve své vlastní databázi. Tento modul umí načíst informace z LDAP serveru a přednastavit požadované pole v Moodle. Při dalším přihlašování se již pouze ověřuje uživatelské jméno a heslo.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete vybrat, která pole s informacemi z <B>LDAP serveru</B> budou použita jako přednastavená v Moodle. <P>Necháte-li pole prázdná, nepřevezmou se žádné údaje z LDAP a Moodle použije vlastní přednastavené hodnoty. <P>V každém případě si uživatel může tyto hodnoty měnit po přihlášení sám.';
-$string['auth_ldaptitle'] = 'Použití LDAP serveru';
+$string['auth_ldaptitle'] = 'Používat LDAP server';
$string['auth_manualdescription'] = 'Tato metoda neumožňuje uživatelům zakládat si vlastní účty. Všechny účty musí být ručně vytvořeny správcem Moodle (admin).';
$string['auth_manualtitle'] = 'Pouze ručně vytvářené účty';
-$string['auth_multiplehosts'] = 'Můžete vložit i více hostitelů (např. server1.cz;server2.cz;server3.com)';
-$string['auth_nntpdescription'] = 'Tato metoda používá NNTP server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
+$string['auth_multiplehosts'] = 'Můžete vložit i více hostitelů NEBO jejich adres (např. \'server1.cz;server2.cz;server3.com\' nebo \'xxx.xxx.xxx.xxx;xxx.xxx.xxx.xxx\')';
+$string['auth_nntpdescription'] = 'Tato metoda používá NNTP server ke kontrole, zda je zadané uživatelské jméno a heslo platné.';
$string['auth_nntphost'] = 'Adresa NNTP serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
$string['auth_nntpport'] = 'Číslo portu NNTP serveru (většinou 119)';
-$string['auth_nntptitle'] = 'Použití NNTP serveru';
+$string['auth_nntptitle'] = 'Používat NNTP serveru';
$string['auth_nonedescription'] = 'Uživatelé si mohou vytvářet nová konta přímo bez ověření vůči externímu serveru nebo potvrzení přes email. S touto volbou buďte opatrní - zvažte možné problémy se zabezpečením a správou uživatelů, které vám tato volba může způsobit.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Bez ověření';
+$string['auth_pamdescription'] = 'Tato metoda využívá modul PAM pro přístup k nativním uživatelským jménům na tomto serveru. Chcete-li tuto metodu používat, musíte si nainstalovat <a href=\"http://www.math.ohio-state.edu/~ccunning/pam_auth/\" target=\"_blank\">PHP4 PAM Authentication</a>.';
+$string['auth_pamtitle'] = 'PAM (Pluggable Authentication Modules)';
+$string['auth_passwordisexpired'] = 'Vaše heslo vypršelo. Chcete si jej teď změnit?';
+$string['auth_passwordwillexpire'] = 'Počet dnů do vypršení hesla: $a. Chcete si své heslo změnit?';
$string['auth_pop3description'] = 'Tato metoda používá POP3 server ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adresa POP3 serveru. Zadejte IP adresu, nikoliv DNS název!';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Název poštovní složky (mailbox), se kterou se má navázat spojení (většinou INBOX).';
$string['auth_pop3port'] = 'Číslo portu POP3 serveru (většinou 110)';
-$string['auth_pop3title'] = 'Použití POP3 serveru';
+$string['auth_pop3title'] = 'Používat POP3 server';
$string['auth_pop3type'] = 'Typ serveru. Pokud váš server používá zabezpečení pomocí certifikátů, zvolte pop3cert.';
+$string['auth_updatelocal'] = 'Aktualizovat lokální data';
+$string['auth_updatelocal_expl'] = '<p><b>Aktualizovat lokální data:</b> Je-li povoleno, budou pole aktualizována (z externího autentizačního zdroje) po každém přihlášení nebo při synchronizaci uživatelů. Pole určená k místní aktualizaci by měla být uzamknuta.</p>';
+$string['auth_updateremote'] = 'Aktualizovat externí data';
+$string['auth_updateremote_expl'] = '<p><b>Aktualizovat externí data:</b> Je-li povoleno, provede se aktualizace externího autentizačního zdroje po každém uložení profilu uživatele. Pole by měla být odemknuta, aby je bylo možné upravovat.</p>';
+$string['auth_updateremote_ldap'] = '<p><b>Pozn.:</b> Aktualizace externího zdroje LDAP vyžaduje, aby měl uživatel \'binddn\' (s heslem \'bindpw\') oprávnění editovat všechny záznamy o uživatelích. Tento systém momentálně nepodporuje atributy s více hodnotami (multi-values) - extra hodnoty budou proto při aktualizaci odstraněny.</p>';
$string['auth_user_create'] = 'Povolit vytváření uživatelů';
-$string['auth_user_creation'] = 'Noví (anonymní!) uživatelé si mohou zakládat uživatelský účet v externím zdroji a potvrdit jej přes email. Pokud toto povolíte, nezapomeňte nakonfigurovat nastavení pro daný externí zdroj týkající se vytváření nových uživatelů.';
+$string['auth_user_creation'] = 'Noví (anonymní) uživatelé si mohou zakládat uživatelský účet v externím zdroji a potvrdit jej přes email. Pokud toto povolíte, nezapomeňte nakonfigurovat nastavení pro daný externí zdroj týkající se vytváření nových uživatelů.';
$string['auth_usernameexists'] = 'Zvolené uživatelské jméno již existuje. Prosím, vyberte si jiné.';
$string['authenticationoptions'] = 'Možnosti ověření';
$string['authinstructions'] = 'Zde můžete zadat instrukce pro vaše uživatele, aby věděli, které uživatelské jméno a heslo mají použít. Tento text se objeví na přihlašovací stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebudou zobrazeny žádné instrukce.';
$string['changepassword'] = 'URL ke změně hesla';
$string['changepasswordhelp'] = 'Zde můžete určit URL, na kterém si vaši uživatelé mohou obnovit heslo nebo změnit své uživatelské jméno, pokud jej zapomněli. URL bude uživatelům poskytnuto jako tlačitko na přihlašovací a osobní stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebude toto tlačítko zobrazováno.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Vyberte si způsob ověření uživatelů: ';
+$string['forcechangepassword'] = 'Vynutit změnu hesla';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'Vynutit změnu hesla při příštím přihlášení do Moodlu.';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Vynutit změnu hesla při prvním přihlášení do Moodlu.';
$string['guestloginbutton'] = 'Tlačítko pro hosta';
$string['instructions'] = 'Pokyny';
$string['md5'] = 'MD5 šifrování';
$string['plaintext'] = 'Čistý text';
$string['showguestlogin'] = 'Na přihlašovací stránce můžete skrýt nebo ukázat tlačítko pro přihlášení se jako host.';
+$string['stdchangepassword'] = 'Použij standardní stránku \'Změna hesla\'';
+$string['stdchangepassword_expl'] = 'Pokud váš externí autentizační systém umožňuje změnu hesla přes Moodle, přepněte na Ano. Tímto potlačíte hodnotu \'URL ke změně hesla\'';
+$string['stdchangepassword_explldap'] = 'Pozn.: Pokud používáte vzdálený LDAP server, doporučujeme vám komunikovat přes šifrované SSL spojení (ldaps://)';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 11d614c

Please sign in to comment.