Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20070108)

  • Loading branch information...
moodler
moodler committed Jan 8, 2007
1 parent 38d5b70 commit 11e8c61f48d4f46502c4acdb8f2b15ed7f743bf5
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -157,6 +157,8 @@
$string['status'] = 'Stav';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thislanguage'] = 'Čeština';
+$string['unicoderecommended'] = 'Doporučujeme ukládání dat v kódování Unicode (UTF-8). Nové instalace by měly být založeny nad databází s výchozím kódováním Unicode. Pokud přecházíte z nižších verzí, měli byste podstoupit proces migrace na UTF-8 (viz stránku Správa).';
+$string['unicoderequired'] = 'Je nezbytné ukládání dat v kódování Unicode (UTF-8). Nové instalace musí být založeny nad databází s výchozím kódováním Unicode. Pokud přecházíte z nižších verzí, měli byste podstoupit proces migrace na UTF-8 (viz stránku Správa).';
$string['user'] = 'Uživatel';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Podařilo se vám úspěšně nainstalovat a spustit balíček <strong>$a->packname $a->packversion</strong>. Gratulujeme!';

0 comments on commit 11e8c61

Please sign in to comment.