Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 48f1c16 commit 12042525ab3c5facac35eefd349045d1745f6c21 carlesbellver committed Jun 28, 2004
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Seccions ocultes en els cursos</b></p>
+
+<p>Aquesta opció us permet decidir com veuran els estudiants les seccions ocultes del vostre curs.</p>
+
+<p>Per defecte es mostra una petita àrea (en forma reduïda, generalment en gris) que indica on és la secció oculta, però no es poden veure les activitats o els text ocults. Això és útil particularment en el format setmanal, perquè així queda clar quines setmanes hi ha curs i quines no.</p>
+
+<p>Si ho preferiu poden restar completament ocultes, de manera que els estudiants no sàpiguen ni tan sols que existeixen aquestes seccions.</p>
+
@@ -0,0 +1,4 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Número ID del curs</B></P>
+
+<P>Moodle no visualitza mai el número ID del curs. Només s'utilitza per identificar el curs contra sistemes externs. Si teniu un codi oficial del curs podeu usar-lo aquí. Si no, podeu deixar-lo en blanc.</p>
+
@@ -0,0 +1,10 @@
+<p align="center"><b>Informes d'activitat</b></p>
+
+<P>Hi ha informes d'activitat de cada participant que mostren la seva activitat dins del curs. Aquests informes inclouen tant una llista de les seves aportacions com uns registres d'accés detallats.</p>
+
+<p>Els professors sempre tenen accés a aquests informes per mitjà d'un botó visible a la pàgina del perfil de cada usuari.</p>
+
+<p>El professor pot controlar l'accés de l'estudiant als seus informes per mitjà d'un paràmetre del curs. En alguns cursos, aquests informes poden ser una eina útil perquè l'estudiant reflexioni sobre la seva implicació i la seva imatge en l'entorn virtual, mentre que en altres cursos pot resultar innecessari.</p>
+
+<p>Un altre motiu per a desactivar aquesta opció és que la generació de l'informe pot carregar una mica el servidor. En classes grans per tant pot ser més eficient desactivar-lo.</p>
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opcions d'enllaços automàtics al Wiki</B></P>
+
+<P>En certes situacions, potser no voldreu que es creïn enllaços automàtics basats en el CamelCase. Si és així, activeu aquest quadre per deshabilitar els enllaços CamelCase.</p>
+<p>
+<b>NOTA</b> El CamelCase és una característica wiki estàndard i per tant deshabilitar-lo pot fer que un wiki importat no funcioni correctament. Utilitzeu aquesta opció <i>només</i> si n'esteu absolutament segur.</P>
+
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -40,6 +40,7 @@
$string['adminhelpconfigvariables'] = 'Configureu les variables que afecten el funcionament general del lloc';
$string['adminhelpcourses'] = 'Definiu cursos i categories i assigneu-los persones';
$string['adminhelpedituser'] = 'Navegueu per la llista de comptes d\'usuari i editeu-los';
+$string['adminhelpenrolments'] = 'Trieu el mètode intern o extern de control d\'inscripció';
$string['adminhelplanguage'] = 'Comproveu i editeu el paquet de llenguatge actual';
$string['adminhelplogs'] = 'Navegueu pels registres de tota l\'activitat d\'aquest lloc';
$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Gestioneu els blocs instal·lats i els seus paràmetres';
@@ -189,12 +190,14 @@
$string['confirmed'] = 'S\'ha confirmat el vostre registre';
$string['confirmednot'] = 'Encara no s\'ha confirmat el vostre registre!';
$string['continue'] = 'Continua';
+$string['continuetocourse'] = 'Feu clic aquí per entrar al curs';
$string['cookiesenabled'] = 'Les galetes han d\'estar habilitades en el vostre navegador';
$string['copy'] = 'copia';
$string['copyingcoursefiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers del curs';
$string['copyinguserfiles'] = 'S\'estan copiant els fitxers d\'usuari';
$string['copyingzipfile'] = 'S\'està copiant el fitxer zip';
$string['copyrightnotice'] = 'Copyright';
+$string['cost'] = 'Cost';
$string['country'] = 'País';
$string['course'] = 'Curs';
$string['courseavailable'] = 'Aquest curs està disponible per als estudiants';
@@ -360,6 +363,9 @@
(Heus ací una pista: comença per \'$a\'.)
(Una pista: comença per \'$a\'';
+$string['enrolmentnew'] = 'Nova inscripció en $a';
+$string['enrolmentnointernal'] = 'Les inscripcions manuals no estan habilitades';
+$string['enrolments'] = 'Inscripcions';
$string['entercourse'] = 'Feu clic per entrar en aquest curs';
$string['enteremailaddress'] = 'Introduïu la vostra adreça de correu per anul·lar la contrasenya anterior i rebre\'n una de nova per correu electrònic.';
$string['error'] = 'Error';
@@ -702,6 +708,10 @@
$string['passwordsenttext'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça electrònica $a->email.
<P><B>Si us plau, busqueu la contrasenya nova al correu</B>
<P>Aquesta contrasenya nova s\'ha generat automàticament, de manera que potser voldreu <A HREF=$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.';
+$string['paymentinstant'] = 'Utilitzeu el botó de baix per pagar i inscriure-us.';
+$string['paymentrequired'] = 'Aquest curs requereix pagament.';
+$string['paymentsorry'] = 'Gràcies per pagar. Dissortadament el pagament encara no ha estat completament processat i encara no podeu entrar al curs \"$a->fullname\". Torneu a intentar-ho d\'aquí a uns segons i si no podeu adreceu-vos al $a->teacher o a l\'administrador del lloc';
+$string['paymentthanks'] = 'Gràcies per pagar. Ja esteu inscrit al curs:<br />\"$a\"';
$string['people'] = 'Persones';
$string['personalprofile'] = 'Perfil personal';
$string['phone'] = 'Telèfon';
@@ -744,6 +754,7 @@
$string['renamefileto'] = 'Canvia el nom de <b>$a</b> a';
$string['required'] = 'Necessari';
$string['requireskey'] = 'Aquest curs requereix una clau d\'inscripció';
+$string['requirespayment'] = 'Aquest curs requereix pagament';
$string['resortcoursesbyname'] = 'Reordena els cursos pel nom';
$string['resources'] = 'Recursos';
$string['restore'] = 'Restaura';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['acceptederror'] = 'Error acceptat';
@@ -41,11 +41,12 @@
$string['categorymoveto'] = 'Mou-les a aquesta categoria';
$string['choice'] = 'Opció';
$string['choices'] = 'Opcions disponibles';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Aquest qüestionari té un límit de temps. Esteu segur que voleu començar-lo?';
$string['correctanswer'] = 'Resposta correcta';
$string['correctanswers'] = 'Respostes correctes';
$string['corrresp'] = 'Resposta del sistema correcta';
$string['countdown'] = 'Compte enrere';
-$string['countdownfinished'] = 'El temps s\'està esgotant. Heu de trametre les respostes ja.';
+$string['countdownfinished'] = 'El temps es tancarà aviat. Heu de trametre les respostes ja.';
$string['countdowntenminutes'] = 'El qüestionari es tancarà en 10 minuts.';
$string['coursetestmanager'] = 'Format Course Test Manager';
$string['createmultiple'] = 'Crea diferents preguntes';
@@ -74,6 +75,9 @@
$string['editingtruefalse'] = 'S\'està editant una pregunta de vertader/fals';
$string['editquestions'] = 'Edita preguntes';
$string['errorsdetected'] = 'S\'ha(n) detectat $a error(s)';
+$string['exportfilename'] = 'quiz';
+$string['exportname'] = 'Nom del fitxer';
+$string['exportquestions'] = 'Exporta preguntes en un fitxer';
$string['false'] = 'Fals';
$string['feedback'] = 'Comentari';
$string['fileformat'] = 'Format de fitxer';
@@ -99,6 +103,7 @@
$string['marks'] = 'Marques';
$string['match'] = 'Aparellament';
$string['matchanswer'] = 'Resposta correcta';
+$string['minutes'] = 'minuts';
$string['missinganswer'] = 'Massa poques declaracions :ANSWER, :Lx, :Rx per a la línia $a de la pregunta. Heu de definir almenys dues respostes possibles.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'S\'ha d\'especificar la resposta correcta ';
$string['missingname'] = 'Falta l\'enunciat de la pregunta';
@@ -117,13 +122,15 @@
$string['noresponse'] = 'Sense resposta';
$string['noreview'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari';
$string['noreviewuntil'] = 'No teniu permís per revisar aquest qüestionari fins el $a';
+$string['noscript'] = 'El javascript ha d\'estar habilitat per continuar';
$string['notenoughanswers'] = 'Aquest tipus de pregunta requereix com a mínim $a respostes';
$string['notenoughsubquestions'] = 'No heu definit prou subpreguntes!<br />
Voleu tornar enrere i arreglar aquesta pregunta?';
$string['numerical'] = 'Numèrica';
$string['paragraphquestion'] = 'Tipus de pregunta no compatible: pregunta de paràgraf a la línia $a. Aquesta pregunta s\'ha ignorat.';
$string['percentcorrect'] = 'El percentatge és correcte';
$string['publish'] = 'Publica';
+$string['publishedit'] = 'Heu de tenir permisos en el curs per afegir o editar preguntes d\'aquesta categoria';
$string['qti'] = 'Format IMS QTI';
$string['question'] = 'Pregunta';
$string['questioninuse'] = 'La pregunta \'$a\' s\'està utilitzant actualment:';
@@ -137,6 +144,8 @@
$string['quiznotavailable'] = 'Aquest qüestionari estarà disponible a partir de: $a';
$string['quizopen'] = 'Obre el qüestionari';
$string['quizopens'] = 'S\'obre el qüestionari';
+$string['quiztimelimit'] = 'Temps màxim: $a';
+$string['quiztimer'] = 'Comptador';
$string['random'] = 'Pregunta aleatòria';
$string['randomcreate'] = 'Crea preguntes aleatòries';
$string['randomsamatch'] = 'Aparellaments aleatoris de resposta breu';
@@ -174,6 +183,10 @@
$string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';
$string['time'] = 'Temps';
$string['timecompleted'] = 'Completat';
+$string['timeleft'] = 'Temps restant';
+$string['timelimit'] = 'Temps màxim';
+$string['timelimitexeeded'] = 'Heu esgotat el temps';
+$string['timesup'] = 'Temps esgotat';
$string['timetaken'] = 'Temps emprat';
$string['toomanyrandom'] = 'Es necessiten més preguntes aleatòries que les que hi ha aquesta categoria ($a)';
$string['true'] = 'Vertader';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['autocontinue'] = 'Continuació automàtica';
@@ -19,18 +19,18 @@
$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
$string['next'] = 'Continua';
$string['nomanifest'] = 'No s\'ha trobat el manifest';
-$string['noreports'] = 'Cap informe que visualitzar';
+$string['noreports'] = 'Cap informe per visualitzar';
$string['normal'] = 'Normal';
-$string['notattempted'] = 'No s\'han trobat intents';
-$string['packagedir'] = 'Error al sistema de fitxers: No es pot crear un directori del paquet';
+$string['notattempted'] = 'No intentat';
+$string['packagedir'] = 'Error del sistema de fitxers: no es pot crear el directori del paquet';
$string['passed'] = 'S\'ha passat';
$string['prev'] = 'Anterior';
-$string['regular'] = 'Manifest ';
+$string['regular'] = 'Manifest normal';
$string['report'] = 'Informe';
-$string['review'] = 'Revisió';
-$string['trackingloose'] = 'ATENCIÓ: les dades del seguiment d\'aquest paquet SCORM es perdran!';
+$string['review'] = 'Revisa';
+$string['trackingloose'] = 'ATENCIÓ: les dades de seguiment d\'aquest paquet SCORM es perdran.';
$string['validateascorm'] = 'Valida un paquet scorm';
$string['validation'] = 'Resultat de la validació';
-$string['viewallreports'] = 'Visualitza informes de: $a intents';
+$string['viewallreports'] = 'Visualitza informes de $a intents';
?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004062600)
$string['action'] = '-- Acció --';
@@ -165,6 +165,7 @@
$string['wikidefaultpagename'] = 'WikiIndex';
$string['wikiexport'] = 'Exporta pàgines';
$string['wikiexportcomment'] = 'Aquí podeu configurar l\'exportació com desitgeu.';
+$string['wikilinkoptions'] = 'Opcions dels enllaços automàtics';
$string['wikilinks'] = 'Enllaços Wiki';
$string['wikiname'] = 'Nom de la pàgina';
$string['wikistartederror'] = 'No es pot canviar: el Wiki ja té entrades.';

0 comments on commit 1204252

Please sign in to comment.