Permalink
Browse files

Second 1.5 update

  • Loading branch information...
1 parent c2f3002 commit 1219f909278feb4463c9e1d93d2a59d48779695a miksik committed May 17, 2005
Showing with 144 additions and 60 deletions.
  1. +144 −60 lang/cs/quiz.php
View
204 lang/cs/quiz.php
@@ -1,13 +1,18 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020101)
-
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
$string['acceptederror'] = 'Pøijatelná chyba';
-$string['addingquestions'] = 'Tady spravujete va¹i databázi testových úloh. Úlohy jsou ukládány v kategoriích, co¾ vám pomáhá udr¾ovat si je ve struktuøe. Mohou být pou¾ity v jakémkoliv testu v tomto kurzu, a dokonce i v jiných kurzech, pokud se rozhodnete je \'zveøejnit\'.<br /><br />Poté, co vyberete nebo vytvoøíte kategorii, budete moci vytváøet nebo upravovat úlohy. Ty pak mù¾ete pøidávat do testu v levé èásti této stránky.';
+$string['addcategory'] = 'Pøidat kategorii';
+$string['addingquestions'] = 'Zde spravujete databázi svých testových úloh. Úlohy se ukládají do kategorií &ndash; vytváøením kategorií tak mù¾ete svou databázi pøehlednì strukturovat. Jednotlivé kategorie lze pou¾ít v jakémkoliv testu v tomto kurzu, a dokonce i v jiných kurzech, pokud se rozhodnete je \'zveøejnit\'.<br /><br />Poté, co vyberete nebo vytvoøíte kategorii, budete moci vytváøet nebo upravovat úlohy. Ty pak mù¾ete pøidávat do testu v levé èásti této stránky.';
$string['addquestions'] = 'Pøidat úlohy';
-$string['addquestionstoquiz'] = 'Pøidat úlohy do stávajícího testu';
+$string['addquestionstoquiz'] = 'Vlo¾it úlohy do stávajícího testu';
+$string['addrandom1'] = ' << Vlo¾it ';
+$string['addrandom2'] = 'náhodné otázky';
$string['addselectedtoquiz'] = 'Pøidat vybranou do testu';
+$string['addtoquiz'] = 'Vlo¾it do testu';
+$string['affectedstudents'] = 'Poèet studentù, kterých se zmìna dotkne';
$string['aiken'] = 'Formát Aiken';
+$string['allinone'] = 'Bez omezení';
$string['allowreview'] = 'Umo¾nit prohlédnutí';
$string['alreadysubmitted'] = 'Pravdìpodobnì jste ji¾ vyu¾ili tento pokus';
$string['alternativeunits'] = 'Alternativní jednotky';
@@ -17,160 +22,217 @@
$string['answersingleno'] = 'Umo¾nit více odpovìdí';
$string['answersingleyes'] = 'Pouze jedna odpovìï';
$string['answerswithacceptederrormarginmustbenumeric'] = 'Odpovìdi s pøijatelnou chybou musejí být numerické.';
-$string['answertoolong'] = 'Odpovìï pøili¹ dlouhá (pøekroèeno na øádku $a, pou¾ijte nanejvý¹ 255 znakù).';
+$string['answertoolong'] = 'Odpovìï je pøili¹ dlouhá (pøekroèeno na øádku $a, pou¾ijte nanejvý¹ 255 znakù).';
$string['aon'] = 'Formát AON';
$string['attempt'] = 'Pokus $a';
+$string['attemptduration'] = 'Délka pokusu';
+$string['attemptedon'] = 'Datum a èas pokusu';
$string['attemptfirst'] = 'První pokus';
$string['attemptincomplete'] = 'Tento pokus (u¾ivatel $a) není dosud dokonèen.';
$string['attemptlast'] = 'Poslední pokus';
$string['attemptquiznow'] = 'Pokusit se o zvládnutí testu';
-$string['attempts'] = 'Pokusù';
+$string['attempts'] = 'Pokusy';
$string['attemptsallowed'] = 'Dovoleno pokusù';
$string['attemptsexist'] = 'O zvládnutí tohoto testu se ji¾ nìkdo pokusil';
$string['attemptsunlimited'] = 'Neomezený poèet pokusù';
+$string['back'] = 'Zpìr k náhledu úlohy';
$string['backtoquiz'] = 'Zpìt k úpravì testu';
$string['bestgrade'] = 'Nejlep¹í bodování';
$string['blackboard'] = 'Formát Blackboard';
-$string['calculated'] = 'Vypoèteno';
+$string['calculated'] = 'Vypoèítávaná úloha';
$string['calculatedquestion'] = 'Vypoèítávaná úloha na øádku $a není podporována. Úloha bude ignorována.';
$string['caseno'] = 'Ne, na malých/VELKÝCH nezále¾í';
$string['casesensitive'] = 'Rozli¹ovat malá/VELKÁ';
-$string['caseyes'] = 'Ano, vzorek musí odpovídat';
+$string['caseyes'] = 'Ano, velikost písmen musí odpovídat';
$string['categories'] = 'Kategorie';
$string['category'] = 'Kategorie';
-$string['categoryinfo'] = 'Podrobnosti o kategorii';
-$string['categorymove'] = 'Kategorie \'$a->name\' obsahuje $a->count úloh. Prosím vyberte kategorii, do které je chcete pøesunout.';
-$string['categorymoveto'] = 'Pøesunout je do této kategorie';
+$string['categoryadded'] = 'Kategorie \'$a\' byla pøidána';
+$string['categorydeleted'] = 'Kategorie \'$a\' byla odstranìna';
+$string['categoryinfo'] = 'Informace o kategorii';
+$string['categorymove'] = 'Kategorie \'$a->name\' obsahuje $a->count úloh. Prosím vyberte kategorii, do které je chcete pøesunout.';
+$string['categorymoveto'] = 'Pøesunout vybrané úlohy do této kategorie';
+$string['categorynoedit'] = 'Nemáte oprávnìní potøebná pro provádìní úprav v kategorii \'$a\'.';
+$string['categoryupdated'] = 'Kategorie byla úspì¹nì aktualizována';
$string['checkanswer'] = 'Zkontrolovat';
$string['choice'] = 'Mo¾nost';
$string['choices'] = 'Mo¾nosti';
$string['choosedatasetproperties'] = 'Vyberte vlastnosti datové sady';
$string['close'] = 'Zavøít náhled';
-$string['confirmstartattempt'] = 'Tento test má èasový limit. Jste si jistí, ¾e chcete teï zaèít?';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Tento test má èasový limit. Jste si jisti, ¾e chcete teï zaèít?';
+$string['copyingfrom'] = 'Vytváøí se kopie otázky \'$a\'';
+$string['copyingquestion'] = 'Vytváøí se kopie otázky';
$string['correctanswer'] = 'Správná odpovìï';
$string['correctanswerformula'] = 'Vzorec správné odpovìdi';
-$string['correctanswerlength'] = 'Významné údaje';
+$string['correctanswerlength'] = 'Platné èíslice';
$string['correctanswers'] = 'Správné odpovìdi';
+$string['correctanswershows'] = 'U správných odpovìdí se zobrazují';
$string['corrresp'] = 'Správná ';
$string['countdown'] = 'Odpoèítávání';
-$string['countdownfinished'] = 'Test se uzavírá, mìli byste okam¾itì odevzdat va¹e odpovìdi';
+$string['countdownfinished'] = 'Test se uzavírá, mìli byste okam¾itì odeslat své odpovìdi.';
$string['countdowntenminutes'] = 'Test bude uzavøen za deset minut.';
$string['coursetestmanager'] = 'Formát Course Test Manager';
+$string['createfirst'] = 'Nejdøíve musíte vytvoøit úlohy s krátkou tvoøenou odpovìdí.';
$string['createmultiple'] = 'Vytvoøit více úloh najednou';
$string['createnewquestion'] = 'Vytvoøit novou úlohu';
$string['custom'] = 'Vlastní formát';
$string['datasetdefinitions'] = 'Znovupou¾itelné definice datové sady v kategorii $a';
$string['datasetnumber'] = 'Èíslo';
$string['daysavailable'] = 'Zbývá dnù';
+$string['decimalformat'] = 'desetinná místa';
+$string['decimalpoints'] = 'Poèet desetinných míst';
$string['decimals'] = 's $a';
-$string['default'] = 'Standard';
+$string['default'] = 'Výchozí';
$string['defaultgrade'] = 'Standardní poèet bodù za úlohu';
-$string['defaultinfo'] = 'Pøednastavená kategorie úloh.';
+$string['defaultinfo'] = 'Výchozí kategorie pro ukládání testových úloh';
$string['deleteattemptcheck'] = 'Jste si naprosto jisti, ¾e chcete úplnì odstranit tyto pokusy?';
$string['deletequestioncheck'] = 'Jste si absolutnì jisti, ¾e chcete odstranit \'$a\'?';
+$string['deletequestionscheck'] = 'Opravdu chcete smazat následující otázky? <div>$a</div>';
+$string['deleteselected'] = 'Vymazat vybrané';
$string['description'] = 'Popis';
-$string['discrimination'] = 'Citlivost';
+$string['discrimination'] = 'Diskriminaèní index';
+$string['displayoptions'] = 'Zpùsob zobrazení';
+$string['download'] = 'Kliknìte pro sta¾ení exportovaného souboru';
+$string['downloadextra'] = '(soubor je rovnì¾ ulo¾en ve slo¾ce souborù kurzu v adresáøi \'test\')';
$string['eachattemptbuildsonthelast'] = 'Ka¾dý pokus staví na pøedchozím';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
+$string['editcategory'] = 'Upravit kategorii';
+$string['editcatquestions'] = 'Upravit kategorie otázek';
$string['editdatasets'] = 'Upravit datové sady';
$string['editingcalculated'] = 'Úprava vypoèítávané otázky';
$string['editingdescription'] = 'Úprava popisu';
-$string['editingmatch'] = 'Úprava - pøiøazovací úloha';
-$string['editingmultianswer'] = 'Úprava - doplòovací úloha';
-$string['editingmultichoice'] = 'Úprava - úloha s vybìrem odpovìdí';
-$string['editingnumerical'] = 'Úprava - numerická úloha';
+$string['editingmatch'] = 'Úprava &ndash; pøiøazovací úloha';
+$string['editingmultianswer'] = 'Úprava &ndash; doplòovací úloha (cloze)';
+$string['editingmultichoice'] = 'Úprava &ndash; úloha s výbìrem odpovìdí';
+$string['editingnumerical'] = 'Úprava &ndash; numerická úloha';
$string['editingquestion'] = 'Úprava úlohy';
$string['editingquiz'] = 'Úprava testu';
-$string['editingrandom'] = 'Úprava - náhodnì vybraná úloha';
-$string['editingrandomsamatch'] = 'Úprava - pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy s krátkou tvoøenou odpovìdí';
-$string['editingshortanswer'] = 'Úprava - úloha s krátkou tvoøenou odpovìdí';
-$string['editingtruefalse'] = 'Úprava - pravda/nepravda úloha';
+$string['editingrandom'] = 'Úprava &ndash; náhodnì vybraná úloha';
+$string['editingrandomsamatch'] = 'Úprava &ndash; pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy s krátkou tvoøenou odpovìdí';
+$string['editingshortanswer'] = 'Úprava &ndash; úloha s krátkou tvoøenou odpovìdí';
+$string['editingtruefalse'] = 'Úprava &ndash; úloha pravda/nepravda';
$string['editquestions'] = 'Upravit úlohy';
$string['errorsdetected'] = 'Poèet zji¹tìných chyb: $a';
+$string['existingcategory1'] = 'literálem z ji¾ vytvoøené sady literálù u¾ívaných také jinými úlohami v této kategorii';
+$string['existingcategory2'] = 'souborem z ji¾ vytvoøené sady souborù u¾ívaných také jinými úlohami v této kategorii';
+$string['existingcategory3'] = 'odkazem z ji¾ vytvoøené sady odkazù u¾ívaných také jinými úlohami v této kategorii';
$string['exportfilename'] = 'test';
$string['exportname'] = 'Jméno souboru';
$string['exportnameformat'] = '%%Y-%%m-%%d-%%H-%%M';
$string['exportquestions'] = 'Exportovat úlohy do souboru';
$string['false'] = 'Nepravda';
-$string['feedback'] = 'Vysvìtlení';
+$string['feedback'] = ' Komentáø ';
$string['file'] = 'Soubor';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
$string['filloutoneanswer'] = 'Musíte vyplnit alespoò jednu odpovìï. Prázdné odpovìdi nebudou pou¾ity.';
$string['filloutthreequestions'] = 'Musíte vyplnit alespoò tøi otázky. Prázdné otázky nebudou pou¾ity.';
$string['fillouttwochoices'] = 'Musíte vyplnit alespoò dvì mo¾nosti. Prázdné mo¾nosti nebudou pou¾ity.';
$string['forceregeneration'] = 'vnutit regeneraci';
-$string['fractionsaddwrong'] = 'Vybrané kladné hodnocení nedává dohromady 100%% <br />Místo toho dává $a%% <br />Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
-$string['fractionsnomax'] = 'Jedna z odpovìdí by mìla být 100%%, aby bylo mo¾né <br />dostat plný poèet bodù. <br />Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
-$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funkce $a musí mít minimálnì dva argumenty';
+$string['fractionsaddwrong'] = 'Souèet kladných hodnocení není roven 100&nbsp;%%, nýbr¾ èiní $a&nbsp;%%. <br />Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
+$string['fractionsnomax'] = 'Jedna z odpovìdí by mìla být ohodnocena 100%%, aby bylo mo¾né <br />získat plný poèet bodù. <br />Chcete se vrátit a opravit tuto úlohu?';
+$string['functiontakesatleasttwo'] = 'Funkce $a vy¾aduje minimálnì dva argumenty';
$string['functiontakesnoargs'] = 'Funkce $a nemá ¾ádné argumenty';
-$string['functiontakesonearg'] = 'Funkce $a musí mít právì jeden argument';
-$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funkce $a musí mít buï jeden nebo dva argumenty';
-$string['functiontakestwoargs'] = 'Funkce $a musí mít právì dva argumenty';
+$string['functiontakesonearg'] = 'Funkce $a vy¾aduje právì jeden argument';
+$string['functiontakesoneortwoargs'] = 'Funkce $a vy¾aduje buï jeden nebo dva argumenty';
+$string['functiontakestwoargs'] = 'Funkce $a vy¾aduje právì dva argumenty';
$string['generatevalue'] = 'Vygenerovat novou hodnotu mezi';
+$string['geometric'] = 'geometrická';
$string['gift'] = 'Formát GIFT';
+$string['grade'] = 'Body';
$string['gradeaverage'] = 'Prùmìrný poèet bodù';
$string['gradehighest'] = 'Nejvy¹¹í poèet bodù ';
$string['grademethod'] = 'Metoda bodování';
$string['guestsno'] = 'Je mi líto, hosté si nemohou prohlí¾et nebo zkou¹et testy';
+$string['hotpot'] = 'Formát Hot Potatoes';
$string['illegalformulasyntax'] = 'Neplatná syntaxe vzorce poèínaje \'$a\'';
$string['imagedisplay'] = 'Obrázek k zobrazení';
$string['imagemissing'] = 'Obrázek na øádku $a není dostupný. Jméno souboru bude ignorováno.';
+$string['importmax10error'] = 'Chybná definice úlohy. Úloha nesmí obsahovat více ne¾ deset odpovìdí.';
+$string['importminerror'] = 'Chybná definice úlohy. Definice neobsahuje dostateèný poèet odpovìdí pro daný typ úlohy.';
$string['importquestions'] = 'Importovat úlohy ze souboru';
-$string['indivresp'] = 'Odezvy jednotlivcù na ka¾dou polo¾ku';
+$string['indivresp'] = 'Odezvy jednotlivých u¾ivatelù na ka¾dou polo¾ku';
$string['introduction'] = 'Úvod';
$string['itemanal'] = 'Analýza odezvy na polo¾ku';
$string['itemdefinition'] = 'Definice';
+$string['keptcategory1'] = 'literálem ze stejné sady vícenásobnì pou¾itelných literálù dané kategorie, která byla k této úloze pøiøazena ji¾ døíve';
+$string['keptcategory2'] = 'souborem ze stejné sady vícenásobnì pou¾itelných souborù dané kategorie, která byla k této úloze pøiøazena ji¾ døíve';
+$string['keptcategory3'] = 'odkazem ze stejné sady vícenásobnì pou¾itelných odkazù dané kategorie, která byla k této úloze pøiøazena ji¾ døíve';
+$string['keptlocal1'] = 'literálem ze stejné soukromé sady literálù, která byla pøiøazena k této úloze ji¾ døíve';
+$string['keptlocal2'] = 'souborem ze stejné soukromé sady souborù, která byla pøiøazena k této úloze ji¾ døíve';
+$string['keptlocal3'] = 'odkazem ze stejné soukromé sady odkazù, která byla pøiøazena k této úloze ji¾ døíve';
+$string['learnwise'] = 'Formát Learnwise';
$string['link'] = 'Odkaz';
$string['listitems'] = 'Seznam polo¾ek testu';
-$string['marks'] = 'Pokusù';
+$string['literal'] = 'Literál';
+$string['loguniform'] = 'èíslicemi (rozdìlení pravdìpodobnosti \'loguniform\')';
+$string['makecopy'] = 'Ulo¾it jako novou úlohu';
+$string['marks'] = 'Body';
$string['match'] = 'Pøiøazování';
$string['matchanswer'] = 'Pøiøazená odpovìï';
+$string['max'] = 'Max';
+$string['min'] = 'Min';
$string['minutes'] = 'Minuty';
$string['missinganswer'] = 'Na øádku $a je pøíli¹ málo hodnot :ANSWER, :Lx, :Rx. Musíte definovat alespoò dvì mo¾né odpovìdi.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Musíte urèit správnou odpovìï';
$string['missingname'] = 'Chybí název úlohy';
$string['missingquestion'] = 'Chybí popisek úlohy za øádkem $a';
$string['missingquestiontext'] = 'Chybí znìní úlohy';
-$string['missingword'] = 'Chybí formát slova';
+$string['missingword'] = 'Formát Vynechané slovo';
$string['modulename'] = 'Test';
$string['modulenameplural'] = 'Testy';
-$string['multianswer'] = 'Doplòovací úloha';
-$string['multichoice'] = 'Úloha s vybìrem odpovìdí';
+$string['moveto'] = 'Pøesunout do >>';
+$string['multianswer'] = 'Doplòovací úloha (cloze)';
+$string['multichoice'] = 'Úloha s výbìrem odpovìdí';
$string['multiplier'] = 'Násobitel';
$string['name'] = 'Jméno';
+$string['newcategory1'] = 'literálem z nové sady literálù, kterou bude mo¾no pou¾ít také u ostatních otázek dané kategorie';
+$string['newcategory2'] = 'souborem z nové sady souborù, kterou bude mo¾no pou¾ít také u ostatních otázek dané kategorie';
+$string['newcategory3'] = 'odkazem z nové sady odkazù, kterou bude mo¾no pou¾ít také u ostatních otázek dané kategorie';
+$string['newlocal1'] = 'literálem z nové sady literálù, kterou bude mo¾no pou¾ít pouze u této úlohy';
+$string['newlocal2'] = 'souborem z nové sady souborù, kterou bude mo¾no pou¾ít pouze u této úlohy';
+$string['newlocal3'] = 'odkazem z nové sady odkazù, kterou bude mo¾no pou¾ít pouze u této úlohy';
$string['noanswers'] = 'Není vybrána odpovìï!';
-$string['noattempts'] = 'Zatím nikdo se nepokou¹el napsat tento test';
-$string['nodataset'] = 'nic - to není hvìzdièka';
-$string['nominal'] = 'Nominální';
+$string['noattempts'] = 'Zatím se nikdo nepokusil napsat tento test';
+$string['noattemptsmatchingfilter'] = 'Nenalezeny ¾ádné pokusy odpovídající zvoleným kritériím';
+$string['nodataset'] = 'nièím &ndash; nejedná se o masku';
+$string['nominal'] = 'nominální';
$string['nomoreattempts'] = 'Ji¾ nemáte dal¹í pokusy';
-$string['nopossibledatasets'] = '®ádné mo¾né datové sady';
-$string['noquestions'] = 'Zatím ¾ádné úlohy nebyly vlo¾eny do testu';
+$string['nopossibledatasets'] = 'Nejsou dostupné ¾ádné datové sady';
+$string['noquestionintext'] = 'Úloha neobsahuje ¾ádné vnoøené otázky';
+$string['noquestions'] = 'Do testu dosud nebyly vlo¾eny ¾ádné úlohy.';
$string['noresponse'] = 'Bez odezvy';
-$string['noreview'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test';
-$string['noreviewuntil'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test a¾ do $a';
+$string['noreview'] = 'Nejste oprávnìni prohlédnout si tento test';
+$string['noreviewuntil'] = 'Nejste oprávnìni prohlédnout si tento test a¾ do následujícího data: $a';
$string['noscript'] = 'Pro pokraèování musíte povolit JavaScript';
-$string['notenoughanswers'] = 'Tento typ úlohy vy¾aduje nejménì $a odpovìdí';
+$string['notenoughanswers'] = 'Nejni¾¹í poèet odpovìdí pro tento typ úlohy je $a';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Není definováno dost podotázek!<br />Chcete se vrátit zpìt a opravit tuto úlohu?';
$string['numerical'] = 'Numerická úloha';
$string['optional'] = 'volitelný';
$string['overdue'] = 'Zpo¾dìný';
$string['paragraphquestion'] = 'Odstavcová úloha na øádku $a není podporovaná. Úloha bude ignorována';
+$string['parent'] = 'Úroveò vnoøení';
$string['passworderror'] = 'Vlo¾ené heslo nebylo správné';
+$string['penaltyfactor'] = 'Penalizaèní faktor';
$string['percentcorrect'] = 'Procent správnì';
+$string['popup'] = 'Zobrazit test v &#8222;zabezpeèeném&#8220; oknì';
$string['preview'] = 'Náhled';
$string['previewquestion'] = 'Náhled otázky';
$string['publish'] = 'Zveøejnit';
-$string['publishedit'] = 'Pro úpravu nebo pøidávání v této kategorii musíte mít pøíslu¹ná práva v kurzu, který ji zveøejòuje.';
+$string['publishedit'] = 'Pro úpravu nebo pøidávání otázek v této kategorii musíte mít pøíslu¹ná práva v kurzu, který ji zveøejòuje.';
$string['qti'] = 'Formát IMS QTI';
+$string['qti2'] = 'Formát IMS QTI 2.0';
$string['question'] = 'Úloha';
$string['questioninuse'] = 'Úloha \'$a\' je právì pou¾ívána:';
$string['questionname'] = 'Název úlohy';
$string['questionnametoolong'] = 'Název úlohy na øádku $a byl pøíli¹ dlouhý (maximum je 255 znakù) a byl zkrácen.';
$string['questions'] = 'Úlohy';
+$string['questionsinuse'] = '(* Úlohy oznaèené hvìzdièkou jsou nyní pou¾ívány v jednom èi více testech &ndash; budou proto odstranìny pouze ze seznamu otázek dané kategorie, nikoliv v¹ak z testù.)';
+$string['questionsperpage'] = 'Poèet otázek na stránce';
+$string['questiontype'] = 'Typ úlohy: $a';
+$string['questiontypesetupoptions'] = 'Nastavení pro jednotlivé typy úloh:';
$string['quizavailable'] = 'Test je pøístupný a¾ do: $a';
$string['quizclose'] = 'Uzavøít test';
$string['quizclosed'] = 'Test byl uzavøen $a';
-$string['quizcloses'] = 'Test se uzavírá';
+$string['quizcloses'] = 'Datum a èas uzavøení testu';
$string['quiznotavailable'] = 'Test nebude pøístupný a¾ do: $a';
$string['quizopen'] = 'Zpøístupnit test';
$string['quizopens'] = 'Test zpøístupnìn';
@@ -182,14 +244,18 @@
$string['randomsamatchcreate'] = 'Vytvoøit pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy s krátkou tvoøenou odpovìdí';
$string['randomsamatchintro'] = 'Ke ka¾dé z následujících úloh pøiøaïte odpovìï z nabídky.';
$string['randomsamatchnumber'] = 'Poèet úloh k výbìru';
-$string['readytosend'] = 'Chystáte se odevzdat celý test k ohodnocení. Jste si jistí, ¾e chcete pokraèovat?';
+$string['readytosend'] = 'Chystáte se odevzdat celý test k ohodnocení. Jste si jisti, ¾e chcete pokraèovat?';
+$string['reattemptquiz'] = 'Zaèít dal¹í pokus';
$string['recentlyaddedquestion'] = 'Úloha byla pøidána!';
+$string['recurse'] = 'Zobrazit také úlohy z podkategorií';
$string['regrade'] = 'Znovu obodovat v¹echny pokusy';
$string['regradecomplete'] = 'V¹echny pokusy byly znovu obodovány';
$string['regradecount'] = '$a->changed z $a->attempt bodování bylo zmìnìno';
-$string['relative'] = 'Relativní';
+$string['relative'] = 'relativní';
$string['remove'] = 'Odstranit';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
+$string['replace'] = 'Pøepsat';
+$string['replacementoptions'] = 'Pøepsat úlohu v testech';
$string['report'] = 'Výsledky';
$string['reportfullstat'] = 'Podrobná statistika';
$string['reportmulti_percent'] = 'Multi-procenta';
@@ -199,27 +265,39 @@
$string['reportregrade'] = 'Pøebodovat pokusy';
$string['reportsimplestat'] = 'Jednoduchá statistika';
$string['requirepassword'] = 'Vy¾aduje heslo';
-$string['requirepasswordmessage'] = 'Potøebujete znát heslo k tomuto testu, abyste se jej mohli pokusit absolvovat.';
+$string['requirepasswordmessage'] = 'Chcete-li se pokusit o absolvování tohoto testu, musíte zadat heslo.';
$string['requiresubnet'] = 'Vy¾aduje sí»ovou adresu';
$string['reuseifpossible'] = 'znovu pou¾ít døíve odstranìnou';
$string['review'] = 'Revize';
+$string['reviewafter'] = 'Po uzavøení testu';
+$string['reviewalways'] = 'Kdykoliv';
+$string['reviewbefore'] = 'Dokud je test zpøístupnìn';
+$string['reviewnever'] = 'Nikdy';
$string['save'] = 'Ulo¾it';
-$string['savegrades'] = 'Ulo¾it obodování';
+$string['saveandedit'] = 'Ulo¾it zmìny a upravit otázky';
+$string['savegrades'] = 'Ulo¾it bodování';
$string['savemyanswers'] = 'Ulo¾it mé odpovìdi';
$string['savequiz'] = 'Ulo¾it celý test';
$string['score'] = 'Hrubý skór';
$string['select'] = 'Vybrat';
$string['selectall'] = 'Vybrat v¹e';
$string['selectcategoryabove'] = 'Vyberte vý¹e kategorii';
+$string['selectedattempts'] = 'Vybrané pokusy...';
+$string['selectnone'] = 'Zru¹it výbìr';
$string['shortanswer'] = 'Krátká tvoøená odpovìï';
$string['show'] = 'Ukázat';
-$string['showcorrectanswer'] = 'Ukázat správnou odpovìï v hodnocení?';
-$string['showfeedback'] = 'Ukázat hodnocení po odpovìdi?';
+$string['showcorrectanswer'] = 'Zobrazit správnou odpovìï v hodnocení';
+$string['showdetailedmarks'] = 'Zobrazit podrobné hodnocení';
+$string['showfeedback'] = 'Zobrazit hodnocení po odpovìdi';
+$string['showhidden'] = 'Zobrazit také staré otázky';
+$string['shownoattempts'] = 'Zahrnout studenty, kteøí se o test nepokusili';
+$string['showteacherattempts'] = 'Zahrnout pokusy uèitelù';
$string['shuffleanswers'] = 'Zamíchat odpovìdi';
$string['shufflequestions'] = 'Zamíchat úlohy';
$string['significantfigures'] = 's $a';
-$string['subneterror'] = 'Je mi líto, ale tento test byl nastaven tak, aby k nìmu bylo mo¾né pøistupovat jen z nìkterých poèítaèù. Momentálnì sedíte u poèítaèe mimo tuto dovolenou oblast.';
-$string['substitutedby'] = 'bude nahrazeno';
+$string['significantfiguresformat'] = 'platné èíslice';
+$string['subneterror'] = 'Litujeme, ale tento test byl nastaven tak, aby k nìmu bylo mo¾né pøistupovat jen z nìkterých poèítaèù. Vá¹ poèítaè nepatøí k tìm, pro které je pøístup povolen.';
+$string['substitutedby'] = 'bude nahrazena';
$string['time'] = 'Èas';
$string['timecompleted'] = 'Hotovo';
$string['timeleft'] = 'Zbývající èas';
@@ -230,20 +308,26 @@
$string['tolerance'] = 'Tolerance';
$string['tolerancetype'] = 'Typ tolerance';
$string['toomanyrandom'] = 'Poèet po¾adovaných náhodných úloh je vìt¹í, ne¾ kolik jich tato kategorie obsahuje! ($a)';
+$string['top'] = '[Nejvy¹¹í úroveò]';
$string['true'] = 'Pravda';
$string['truefalse'] = 'Pravda/Nepravda';
$string['type'] = 'Typ';
+$string['uniform'] = 'desetinnými místy (rozlo¾ení pravdìpodobnosti \'uniform\')';
$string['unit'] = 'Jednotka';
-$string['unknowntype'] = 'Na øádku $a je nepodporovaný typ úlohy. Úloha bude ignorována.';
+$string['unknowntype'] = 'Na øádku $a se nachází nepodporovaný typ úlohy. Úloha bude ignorována.';
$string['unsupportedformulafunction'] = 'Funkce $a není podporována';
+$string['upgradesure'] = '<div style=\"color: red;\">Obzvlá¹tì modul Test provede rozsáhlé zmìny v databázi, a tento upgrade je¹tì nebyl dostateènì otestován. Velmi dùraznì vás vybízíme, abyste nejdøíve provedli zálohu své databáze.</div>';
$string['viewallanswers'] = 'Zobrazit $a hotových testù';
-$string['viewallreports'] = 'Zobrazit výsledky za $a pokusù';
-$string['warningsdetected'] = 'Poèet zji¹tìných upozornìní: $a';
+$string['viewallreports'] = 'Zobrazit výsledky $a pokusù';
+$string['warningsdetected'] = 'Poèet zachycených upozornìní: $a';
$string['webct'] = 'Formát WebCT';
-$string['wildcard'] = 'Hvìzdièka';
+$string['wildcard'] = 'Maska';
$string['withsummary'] = 'se Souhrnnou statistikou';
-$string['wronggrade'] = '©patný poèet bodù (za øádkem $a):';
+$string['wronggrade'] = 'Nesprávný poèet bodù (za øádkem $a):';
+$string['xhtml'] = 'Formát XHTML';
$string['xml'] = 'Formát Moodle XML';
+$string['xmltypeunsupported'] = 'XML import úloh typu $a není v souèasnosti podporován.';
$string['yourfinalgradeis'] = 'Vá¹ koneèný poèet bodù z tohoto testu je $a';
+$string['zerosignificantfiguresnotallowed'] = 'Správná odpovìï nesmí mít nulový poèet platných èíslic!';
?>

0 comments on commit 1219f90

Please sign in to comment.