Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 1252b08b9617155fb194eef9e32511b63a75094e 1 parent f77c261
authored September 14, 2004
5  lang/ca/dialogue.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
  2
+   // dialogue.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
@@ -9,7 +9,7 @@
9 9
 $string['allowstudentdialogues'] = 'Permet diàlegs d\'estudiant a estudiant';
10 10
 $string['close'] = 'Tanca';
11 11
 $string['closed'] = 'Tancat';
12  
-$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure, però no el podreu reprendre i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
  12
+$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure, però no el podreu reprendre i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar \"xerrant\" amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
13 13
 $string['deleteafter'] = 'Suprimeix els diàlegs tancats després d\'aquests dies';
14 14
 $string['dialogueclosed'] = 'Diàleg tancat';
15 15
 $string['dialogueintro'] = 'Introducció al diàleg';
@@ -27,6 +27,7 @@
27 27
 $string['furtherinformation'] = 'Més informació';
28 28
 $string['lastentry'] = 'Darrera entrada';
29 29
 $string['maildefault'] = 'Envia correu per defecte';
  30
+$string['mailnotification'] = 'Notificació per correu';
30 31
 $string['modulename'] = 'Diàleg';
31 32
 $string['modulenameplural'] = 'Diàlegs';
32 33
 $string['namehascloseddialogue'] = '$a ha tancat el diàleg';
2  lang/ca/glossary.php
@@ -65,7 +65,7 @@
65 65
 $string['displayformatdictionary'] = 'Simple, tipus diccionari';
66 66
 $string['displayformatencyclopedia'] = 'Enciclopèdia';
67 67
 $string['displayformatentrylist'] = 'Llista d\'entrades';
68  
-$string['displayformatfaq'] = 'PMF';
  68
+$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
69 69
 $string['displayformatfullwithauthor'] = 'Complet amb autor';
70 70
 $string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Complet sense autor';
71 71
 $string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
7  lang/ca/help/choice/timerestrict.html
... ...
@@ -0,0 +1,7 @@
  1
+<p align="center"><b>L&iacute;mit de temps</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquest par&agrave;metre permet definir una finestra de temps dins de la qual els participants poden efectuar la seva elecci&oacute;.</p>
  4
+
  5
+<p>Si voleu deixar el termini obert, nom&eacute;s cal que configureu un final molt lluny&agrave;.</p>
  6
+
  7
+<p>Si no necessiteu aquesta opci&oacute; podeu desactivar el quadre.</p>
12  lang/ca/help/dialogue/index.html
... ...
@@ -0,0 +1,12 @@
  1
+<p>Dialogues</p>
  2
+
  3
+<ul>
  4
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=addsubject.html">Afegir un assumpte al di&agrave;leg</a> 
  5
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=closedialogue.html">Tancar un di&agrave;leg</a> 
  6
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=deleteafter.html">Suprimir di&agrave;legs</a> 
  7
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=dialoguetype.html">Tipus de di&agrave;legs</a> 
  8
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=info.html">M&eacute;s informaci&oacute;</a> 
  9
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=maildefault.html">Correu per defecte</a> 
  10
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=multiple.html">M&uacute;ltiples di&agrave;legs</a> 
  11
+</ul>
  12
+
25  lang/ca/help/directorypaths.html
... ...
@@ -0,0 +1,25 @@
  1
+<p align="center"><b>Camins de directoris</b></p>
  2
+
  3
+<p>La sintaxi del cam&iacute; d'un directori dep&egrave;n del sistema operatiu:</p>
  4
+
  5
+<blockquote>
  6
+
  7
+<p>En sistemes <b>Windows</b> &eacute;s aix&iacute;:
  8
+<ul> 
  9
+<li>c:\Archivos de programa\datos\moodle
  10
+<li>c:\Documents and Settings\moodle\temp\saved
  11
+</ul>
  12
+</p>
  13
+
  14
+<p>En sistemes <b>Unix</b> &eacute;s aix&iacute;:
  15
+<ul>
  16
+<li>/usr/data/moodle
  17
+<li>/home/moodle/tmp/saved
  18
+</ul>
  19
+</p>
  20
+
  21
+</blockquote>
  22
+
  23
+<p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
  24
+
  25
+<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
8  lang/ca/help/enrolperiod.html
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<p align="center"><b>Per&iacute;ode d'inscripci&oacute;</b></b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquest par&agrave;metre especifica el nombre de dies que un estudiant pot romandre inscrit al curs (comptant des del moment en qu&egrave; s'hi inscriu).</p>
  4
+
  5
+<p>Si es defineix aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>
  6
+
  7
+<p>Si no el definiu, aleshores l'estudiant restar&agrave; inscrit fins que cancel&middot;leu la seva inscripci&oacute; manualment o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
  8
+
12  lang/ca/help/glossary/editalways.html
... ...
@@ -0,0 +1,12 @@
  1
+<p align="center"><b>Edita sempre</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet decidir si els estudiants poden editar les seves entrades en qualsevol moment.</p>
  4
+
  5
+<p>Podeu seleccionar:
  6
+
  7
+<ul>
  8
+<li><b>S&iacute;:</b> les entrades es poden editar sempre.
  9
+
  10
+<li><b>No:</b> les entrades es poden editar durant un temps configurable.
  11
+</ul>
  12
+
6  lang/ca/help/glossary/rssarticles.html
... ...
@@ -0,0 +1,6 @@
  1
+<p align="center"><b>Nombre d'articles recents en l'RSS</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
  4
+
  5
+<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza sovint.</p>
  6
+
11  lang/ca/help/glossary/rsstype.html
... ...
@@ -0,0 +1,11 @@
  1
+<p align="center"><b>RSS d'aquest glossari</b></p>
  2
+
  3
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet habilitar l'RSS en aquest glossari.</p>
  4
+
  5
+<p>Podeu triar:
  6
+
  7
+<ul>
  8
+<li><b>Amb autor:</b> l'RSS generat inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.</li>
  9
+<li><b>Sense autor:</b> l'RSS no inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.
  10
+</ul>
  11
+
5  lang/ca/help/scorm/mods.html
... ...
@@ -0,0 +1,5 @@
  1
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif">&nbsp;<b>Paquets SCORM</b></p>
  2
+<ul>
  3
+<p>Un paquet SCORM &eacute;s un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'est&agrave;ndard SCORM d'objectes d'aprenentatge.</p>
  4
+<p>Aquests paquets poden incloure p&agrave;gines web, gr&agrave;fics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El m&ograve;dul SCORM permet carregar f&agrave;cilment qualsevol paquet SCORM est&agrave;ndard i convertir-lo en part d'un curs.</p>
  5
+</ul>
6  lang/ca/moodle.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Acció';
@@ -296,6 +296,7 @@
296 296
 $string['description'] = 'Descripció';
297 297
 $string['detailedless'] = 'Menys detallat';
298 298
 $string['detailedmore'] = 'Més detallat';
  299
+$string['directorypaths'] = 'Camins dels directoris';
299 300
 $string['disable'] = 'Inhabilitar';
300 301
 $string['displayingfirst'] = 'Només es mostren els primers $a->count $a->things ';
301 302
 $string['displayingrecords'] = 'S\'estan visualitzant $a registres';
@@ -763,6 +764,7 @@
763 764
 $string['other'] = 'Altre';
764 765
 $string['outline'] = 'Esquema';
765 766
 $string['page'] = 'Pàgina';
  767
+$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
766 768
 $string['participants'] = 'Participants';
767 769
 $string['password'] = 'Contrasenya';
768 770
 $string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
@@ -773,6 +775,8 @@
773 775
 $string['passwordsenttext'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça electrònica $a->email.
774 776
 <P><B>Si us plau, busqueu la contrasenya nova al correu</B>
775 777
 <P>Aquesta contrasenya nova s\'ha generat automàticament, de manera que potser voldreu <A HREF=$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.';
  778
+$string['pathnotexists'] = 'Aquest camí no existeix al servidor';
  779
+$string['pathslasherror'] = 'El camí no pot acabar amb una barra';
776 780
 $string['paymentinstant'] = 'Utilitzeu el botó de baix per pagar i inscriure-us.';
777 781
 $string['paymentrequired'] = 'Aquest curs requereix pagament.';
778 782
 $string['paymentsorry'] = 'Gràcies per pagar. Dissortadament el pagament encara no ha estat completament processat i encara no podeu entrar al curs \"$a->fullname\". Torneu a intentar-ho d\'aquí a uns segons i si no podeu adreceu-vos al $a->teacher o a l\'administrador del lloc';

0 notes on commit 1252b08

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.