Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Sep 14, 2004
1 parent f77c261 commit 1252b08b9617155fb194eef9e32511b63a75094e
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // dialogue.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // dialogue.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
$string['addmynewentries'] = 'Afegeix les meves entrades noves';
@@ -9,7 +9,7 @@
$string['allowstudentdialogues'] = 'Permet diàlegs d\'estudiant a estudiant';
$string['close'] = 'Tanca';
$string['closed'] = 'Tancat';
-$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure, però no el podreu reprendre i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar &quot;xerrant&quot; amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
+$string['confirmclosure'] = 'Aneu a tancar un diàleg amb $a. Els diàlegs tancats no es poden tornar a obrir. Si tanqueu aquest diàleg el podreu veure, però no el podreu reprendre i haureu d\'obrir un diàleg nou per continuar \"xerrant\" amb aquesta persona.<br /><br />Esteu segur que voleu tancar aquest diàleg?';
$string['deleteafter'] = 'Suprimeix els diàlegs tancats després d\'aquests dies';
$string['dialogueclosed'] = 'Diàleg tancat';
$string['dialogueintro'] = 'Introducció al diàleg';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['furtherinformation'] = 'Més informació';
$string['lastentry'] = 'Darrera entrada';
$string['maildefault'] = 'Envia correu per defecte';
+$string['mailnotification'] = 'Notificació per correu';
$string['modulename'] = 'Diàleg';
$string['modulenameplural'] = 'Diàlegs';
$string['namehascloseddialogue'] = '$a ha tancat el diàleg';
View
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['displayformatdictionary'] = 'Simple, tipus diccionari';
$string['displayformatencyclopedia'] = 'Enciclopèdia';
$string['displayformatentrylist'] = 'Llista d\'entrades';
-$string['displayformatfaq'] = 'PMF';
+$string['displayformatfaq'] = 'FAQ';
$string['displayformatfullwithauthor'] = 'Complet amb autor';
$string['displayformatfullwithoutauthor'] = 'Complet sense autor';
$string['displayformats'] = 'Formats de visualització';
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>L&iacute;mit de temps</b></p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre permet definir una finestra de temps dins de la qual els participants poden efectuar la seva elecci&oacute;.</p>
+
+<p>Si voleu deixar el termini obert, nom&eacute;s cal que configureu un final molt lluny&agrave;.</p>
+
+<p>Si no necessiteu aquesta opci&oacute; podeu desactivar el quadre.</p>
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p>Dialogues</p>
+
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=addsubject.html">Afegir un assumpte al di&agrave;leg</a>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=closedialogue.html">Tancar un di&agrave;leg</a>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=deleteafter.html">Suprimir di&agrave;legs</a>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=dialoguetype.html">Tipus de di&agrave;legs</a>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=info.html">M&eacute;s informaci&oacute;</a>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=maildefault.html">Correu per defecte</a>
+ <li><a href="help.php?module=dialogue&amp;file=multiple.html">M&uacute;ltiples di&agrave;legs</a>
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,25 @@
+<p align="center"><b>Camins de directoris</b></p>
+
+<p>La sintaxi del cam&iacute; d'un directori dep&egrave;n del sistema operatiu:</p>
+
+<blockquote>
+
+<p>En sistemes <b>Windows</b> &eacute;s aix&iacute;:
+<ul>
+<li>c:\Archivos de programa\datos\moodle
+<li>c:\Documents and Settings\moodle\temp\saved
+</ul>
+</p>
+
+<p>En sistemes <b>Unix</b> &eacute;s aix&iacute;:
+<ul>
+<li>/usr/data/moodle
+<li>/home/moodle/tmp/saved
+</ul>
+</p>
+
+</blockquote>
+
+<p>Sol ser una bona idea crear el directori i/o assegurar-se que ja existeix. De vegades Moodle pot crear, si cal, el directori, per&ograve; aix&ograve; no sempre &eacute;s possible.</p>
+
+<p>Finalment, assegureu-vos que coincideixen les maj&uacute;scules i min&uacute;scules i no inclogueu mai la barra al final.</p>
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p align="center"><b>Per&iacute;ode d'inscripci&oacute;</b></b></p>
+
+<p>Aquest par&agrave;metre especifica el nombre de dies que un estudiant pot romandre inscrit al curs (comptant des del moment en qu&egrave; s'hi inscriu).</p>
+
+<p>Si es defineix aquest par&agrave;metre, la inscripci&oacute; es cancel&middot;lar&agrave; autom&agrave;ticament quan hagi passat aquest per&iacute;ode de temps. Aix&ograve; &eacute;s &uacute;til sobretot en cursos continuats sense data concreta d'inici o d'acabament.</p>
+
+<p>Si no el definiu, aleshores l'estudiant restar&agrave; inscrit fins que cancel&middot;leu la seva inscripci&oacute; manualment o fins que porti un cert temps inactiu i el suprimeixi la funci&oacute; de neteja.</p>
+
@@ -0,0 +1,12 @@
+<p align="center"><b>Edita sempre</b></p>
+
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet decidir si els estudiants poden editar les seves entrades en qualsevol moment.</p>
+
+<p>Podeu seleccionar:
+
+<ul>
+<li><b>S&iacute;:</b> les entrades es poden editar sempre.
+
+<li><b>No:</b> les entrades es poden editar durant un temps configurable.
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p align="center"><b>Nombre d'articles recents en l'RSS</b></p>
+
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet seleccionar el nombre d'articles que s'inclouran en l'RSS.</p>
+
+<p>Un nombre entre 5 i 20 seria normal en la majoria de glossaris. Augmenteu el nombre si el glossari s'actualitza sovint.</p>
+
@@ -0,0 +1,11 @@
+<p align="center"><b>RSS d'aquest glossari</b></p>
+
+<p>Aquesta opci&oacute; us permet habilitar l'RSS en aquest glossari.</p>
+
+<p>Podeu triar:
+
+<ul>
+<li><b>Amb autor:</b> l'RSS generat inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.</li>
+<li><b>Sense autor:</b> l'RSS no inclour&agrave; el nom de l'autor de cada article.
+</ul>
+
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p><img valign="absmiddle" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/scorm/icon.gif">&nbsp;<b>Paquets SCORM</b></p>
+<ul>
+<p>Un paquet SCORM &eacute;s un fardell de material web empaquetat d'una manera que segueix l'est&agrave;ndard SCORM d'objectes d'aprenentatge.</p>
+<p>Aquests paquets poden incloure p&agrave;gines web, gr&agrave;fics, programes Javascript, presentacions Flash i qualsevol altra cosa que funcioni en un navegador web. El m&ograve;dul SCORM permet carregar f&agrave;cilment qualsevol paquet SCORM est&agrave;ndard i convertir-lo en part d'un curs.</p>
+</ul>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004090402)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091100)
$string['action'] = 'Acció';
@@ -296,6 +296,7 @@
$string['description'] = 'Descripció';
$string['detailedless'] = 'Menys detallat';
$string['detailedmore'] = 'Més detallat';
+$string['directorypaths'] = 'Camins dels directoris';
$string['disable'] = 'Inhabilitar';
$string['displayingfirst'] = 'Només es mostren els primers $a->count $a->things ';
$string['displayingrecords'] = 'S\'estan visualitzant $a registres';
@@ -763,6 +764,7 @@
$string['other'] = 'Altre';
$string['outline'] = 'Esquema';
$string['page'] = 'Pàgina';
+$string['parentlanguage'] = '<< TRADUCTORS: si voleu que Moodle faci servir un altre idioma quan faltin cadenes en el vostre idioma, especifiqueu-ne el codi aquí. Si el deixeu en blanc Moodle fara servir l\'anglès. P. ex.: es >>';
$string['participants'] = 'Participants';
$string['password'] = 'Contrasenya';
$string['passwordchanged'] = 'S\'ha canviat la contrasenya';
@@ -773,6 +775,8 @@
$string['passwordsenttext'] = '<P>S\'ha enviat un correu a la vostra adreça electrònica $a->email.
<P><B>Si us plau, busqueu la contrasenya nova al correu</B>
<P>Aquesta contrasenya nova s\'ha generat automàticament, de manera que potser voldreu <A HREF=$a->link>canviar-la per una altra més fàcil de recordar</A>.';
+$string['pathnotexists'] = 'Aquest camí no existeix al servidor';
+$string['pathslasherror'] = 'El camí no pot acabar amb una barra';
$string['paymentinstant'] = 'Utilitzeu el botó de baix per pagar i inscriure-us.';
$string['paymentrequired'] = 'Aquest curs requereix pagament.';
$string['paymentsorry'] = 'Gràcies per pagar. Dissortadament el pagament encara no ha estat completament processat i encara no podeu entrar al curs \"$a->fullname\". Torneu a intentar-ho d\'aquí a uns segons i si no podeu adreceu-vos al $a->teacher o a l\'administrador del lloc';

0 comments on commit 1252b08

Please sign in to comment.