Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081013)

  • Loading branch information...
moodlerobot
moodlerobot committed Oct 13, 2008
1 parent 99b8fb5 commit 13733eb07548bf73d95b117e427cf06c5025954d
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -425,5 +425,7 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Hatalı ZIP dosya adı.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
$string['wwwrooterror'] = 'Web adresi doğru ayarlanmış görünmüyor. Moodle kurulumu belirtilen yerde görünmüyor.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'İsteğe bağlı xmlrpc eklentisinin kurulması, Moodle Ağı işlevselliği için kullanışlıdır.';
$string['yourchoice'] = 'Seçiminiz:';
+$string['ziprequired'] = 'Moodle, Zip PHP eklentisini gerektirir. Info-ZIP dosyaları veya PclZip kütüphanesi artık kullanılmamaktadır.';
?>

0 comments on commit 13733eb

Please sign in to comment.