Permalink
Browse files

Added fonts dir and its correspondent files

  • Loading branch information...
1 parent 39246d3 commit 139a61e2a1fe47dcb36479bfbf1a20ab8e19edeb vthung committed Jun 11, 2005
Showing with 15 additions and 0 deletions.
  1. +15 −0 lang/vi_utf8/fonts/README.txt
  2. BIN lang/vi_utf8/fonts/default.ttf
@@ -0,0 +1,15 @@
+Fonts
+-----
+
+Đây là thư mục chứa các font được dùng khi tạo ảnh bằng text.
+
+Font duy nhất được sử dụng hiện tại là default.ttf
+
+Nếu một ngôn ngữ không chứa font ở đây thì font trong
+/lang/en/fonts/default.ttf được dùng thay thế.
+
+Chuỗi nhiều byte sẽ cần được giải mã, bởi vì Truetype
+routines yêu cầu các font ISO hoặc các chuỗi Unicode. Nếu có một file ở đây
+gọi lang_decode.php, chứa hàm
+lang_decode(), thì nó được sử dụng đối với mỗi chuỗi.
+
Binary file not shown.

0 comments on commit 139a61e

Please sign in to comment.