Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081013)

  • Loading branch information...
1 parent e10b052 commit 13c7ebc0716775619016f35984637dfca2c63156 moodlerobot committed Oct 13, 2008
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/tr_utf8/installer.php
@@ -282,4 +282,6 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Hatalı ZIP dosya adı.';
$string['wwwroot'] = 'Web adresi';
$string['wwwrooterror'] = 'Web adresi doğru ayarlanmış görünmüyor. Moodle kurulumu belirtilen yerde görünmüyor.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'İsteğe bağlı xmlrpc eklentisinin kurulması, Moodle Ağı işlevselliği için kullanışlıdır.';
+$string['ziprequired'] = 'Moodle, Zip PHP eklentisini gerektirir. Info-ZIP dosyaları veya PclZip kütüphanesi artık kullanılmamaktadır.';
?>

0 comments on commit 13c7ebc

Please sign in to comment.