Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20081222)

  • Loading branch information...
1 parent 3afd688 commit 14c870de0d6c2620ee527b13850c18e18a398dec moodlerobot committed Dec 21, 2008
View
6 install/lang/kk_utf8/installer.php
@@ -13,28 +13,22 @@
$string['admindirname'] = 'Әкімшіліктер каталогы';
$string['caution'] = 'Ескерту';
$string['check'] = 'Болдырмау';
-$string['chooselanguage'] = 'Тілді таңдаңыз';
$string['closewindow'] = 'Терезені жабу';
-$string['compatibilitysettings'] = 'PHP баптауларын тексеру...';
$string['configfilewritten'] = 'config.php сәтті жасалды';
-$string['configurationcomplete'] = 'Күйге келтіру аяқталды';
$string['continue'] = 'Жалғастыру';
$string['database'] = 'Мәліметтер қоры';
$string['dataroot'] = 'Мәліметтер каталогы';
$string['dbhost'] = 'Сервер хосты';
-$string['dbpass'] = 'Кілтсөз';
$string['dbprefix'] = 'Кестелердің префиксі';
$string['dbtype'] = 'Түр';
$string['dirroot'] = 'Moodle каталогы';
$string['download'] = 'Жүктеу';
-$string['doyouagree'] = 'Сіз шарттарды оқыдыңыз ба?';
$string['error'] = 'Қате';
$string['fail'] = 'Қате';
$string['gdversion'] = 'GD нұсқа';
$string['help'] = 'Көмек';
$string['info'] = 'Ақпарат';
$string['installation'] = 'Орнату';
-$string['invalidemail'] = 'e-mail үшін қате пішім';
$string['language'] = 'Тіл';
$string['memorylimit'] = 'Жадының шегі';
$string['moodledocslink'] = 'Бұл бетке арналған Moodle құжаттамасы';
View
5 install/lang/sr_cr_utf8/installer.php
@@ -39,7 +39,7 @@
$string['ctyperecommended'] = 'Инсталирање опционе PHP екстензије ctype се строго препоручује да би се унапредило функционисање сајта, поготово ако Ваш сајт подржава не-латиничне језике.';
$string['ctyperequired'] = 'PHP екстензије ctype је сада обавезна за Moodle, да би се унапредило функционисање сајта и да би се нудила вишејезична компатибилност.';
$string['curlrecommended'] = 'Инсталирање опционе Curl библиотеке је врло препоручљиво, јер је она неопходна за успешно коришћење функција за умрежавање.';
-$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима';
+$string['curlrequired'] = 'PHP екстензију cURL сада је обавезна за Moodle да би се комуницирало са Moodle репозиторијумима'; // ORPHANED
$string['customcheck'] = 'Друге провере';
$string['database'] = 'База података';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Сада је потребно конфигурисати подешавања базе података у којој ће се чувати највећи део Moodle података. Та база података ће бити креирана аутоматски приликом инсталације, са подешавањима специфицираним испод.';
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Напомена:</b> Програм ѕа инсталацију ће аутоматски покушати да креира базу података уколико она не постоји.';
$string['dataroot'] = 'Директоријум података';
$string['datarooterror'] = '\'Директоријум података\' који сте навели не може бити пронађен или креиран. Унесите тачну путању или направите тај директоријум ручно.';
+$string['datarootpublicerror'] = '\'Директоријум за податке\' који сте подесили је директно доступан са веба, морате користити други директоријум.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Немогуће је успоставити везу са базом података коју сте навели. Молимо проверите подешавања базе података.';
$string['dbcreationerror'] = 'Грешка при креирању базе података. Није било могуће креирати базу наведеног имена уз задата подешавања';
$string['dbhost'] = 'Сервер';
@@ -225,7 +226,7 @@
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP није био прописно конфигурисан са PGSQL екстензијом тако да може комуницирати са PostgreSQLом. Молимо Вас да проверите своју php.ini датотеку или опет компајлирате PHP.';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x има више познатих проблема, молимо унапредите PHP на верзије 5.1.x или инсталирајте верзију 4.3.x односно 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP верзија';
-$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)'; // ORPHANED
+$string['phpversionerror'] = 'PHP верзија мора бити бар 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме)';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle захтева најмање PHP верзију 4.3.0 или 5.1.0 (5.0.x функционише уз бројне уочене проблеме).</p>
<p>Тренутно имате верзију $a</p>
<p>Морате надоградити PHP или преместити Moodle инсталацију на web сервер са новијом верзијом PHP-a!</br>
View
1 install/lang/sr_lt_utf8/installer.php
@@ -101,6 +101,7 @@
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Napomena:</b> Program ѕa instalaciju će automatski pokušati da kreira bazu podataka ukoliko ona ne postoji.';
$string['dataroot'] = 'Direktorijum podataka';
$string['datarooterror'] = '\'Direktorijum podataka\' koji ste naveli ne može biti pronađen ili kreiran. Unesite tačnu putanju ili napravite taj direktorijum ručno.';
+$string['datarootpublicerror'] = '\'Direktorijum za podatke\' koji ste podesili je direktno dostupan sa Weba, morate koristiti drugi direktorijum.';
$string['dbconnectionerror'] = 'Nemoguće je uspostaviti vezu sa bazom podataka koju ste naveli. Molimo proverite podešavanja baze podataka.';
$string['dbcreationerror'] = 'Greška pri kreiranju baze podataka. Nije bilo moguće kreirati bazu navedenog imena uz zadata podešavanja';
$string['dbhost'] = 'Server';

0 comments on commit 14c870d

Please sign in to comment.