Skip to content
Browse files

Small changes.

  • Loading branch information...
1 parent 9207ae6 commit 14da6c3f23260252f07c03fca0ad012712194fe3 koenr committed Jun 16, 2003
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 lang/nl/quiz.php
View
4 lang/nl/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.0.9 Beta 1 + (2003052300)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.1 development (2003053000)
$string['addingquestions'] = "Aan deze kant van de pagina kun je je vragenlijst beheren. De vragen worden bewaard per categorie om je te helpen ze te ordenen. Ze kunnen gebruikt worden in elke test van je vak of zelfs in andere vakken als je ze wil 'publiceren'.
@@ -24,7 +24,7 @@
$string['attemptsunlimited'] = "Onbeperkt aantal pogingen";
$string['backtoquiz'] = "Terug naar het bewerken/wijzigen van de test";
$string['bestgrade'] = "Hoogste cijfer";
-$string['blackboard'] = "Schoolbord";
+$string['blackboard'] = "Blackboard";
$string['caseno'] = "Nee, hoofd/kleine letters zijn niet belangrijk";
$string['casesensitive'] = "Gevoeligheid voor hoofd/kleine letters";
$string['caseyes'] = "Ja, hoofd/kleine letters moeten exact hetzelfde zijn";

0 comments on commit 14da6c3

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.