Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20100101)

  • Loading branch information...
1 parent 6133e79 commit 165620a2dfe9730c7d2b2ac9d2f4a66d3c264acc @moodler moodler committed Jan 1, 2010
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/da_utf8/installer.php
View
1 install/lang/da_utf8/installer.php
@@ -212,6 +212,7 @@
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet korrekt konfigureret med PHP\'s ODBC-modul så den kan kommunikere med SQL*Serveren. Kontroller venligst php.ini filen eller rekompiler PHP.';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
+$string['parentlanguage'] = '<< OVERSÆTTERE: Hvis din sprogpakke har en moderpakke som Moodle skal bruge hvor der er uoversatte strenge, kan du angive det her. Hvis ikke du udfylder dette felt vil den tilsvarende engelske streng blive brugt. Eksempel: nl >>';
$string['pass'] = 'OK';
$string['password'] = 'Adgangskode';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP er ikke blevet korrekt konfigureret med PHP\'s PGSQL-modul så den kan kommunikere med PostgreSQL. Kontroller venligst php.ini filen eller rekompiler PHP.';

0 comments on commit 165620a

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.