Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

*** empty log message ***

 • Loading branch information...
commit 16a3c0907d93818af97e423733f07d55ae9b56c0 1 parent b33dd23
authored June 13, 2005
5  lang/ca/assignment.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
  2
+   // assignment.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -30,6 +30,7 @@
30 30
 $string['emailteachermailhtml'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca <i>\"$a->assignment\"</i>.<br /><br />
31 31
 Està <a href=\"$a->url\">disponible al web</a>.';
32 32
 $string['emailteachers'] = 'Avisa els professors per correu electrònic';
  33
+$string['emptysubmission'] = 'Encara no heu fet cap tramesa';
33 34
 $string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
34 35
 $string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tasca de l\'usuari $a';
35 36
 $string['feedback'] = 'Retroacció';
@@ -45,9 +46,11 @@
45 46
 $string['modulenameplural'] = 'Tasques';
46 47
 $string['newsubmissions'] = 'Tasques trameses';
47 48
 $string['noassignments'] = 'Encara no hi tasques';
  49
+$string['noattempts'] = 'No s\'han fet intents en aquesta tasca';
48 50
 $string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
49 51
 $string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
50 52
 $string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
  53
+$string['preventlate'] = 'Impedeix trameses fora de termini';
51 54
 $string['saveallfeedback'] = 'Desa tota la meva retroacció';
52 55
 $string['submission'] = 'Tramesa';
53 56
 $string['submissionfeedback'] = 'Retroacció per a la tramesa';
7  lang/ca/block_rss_client.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
  2
+   // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addfeed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
@@ -10,6 +10,7 @@
10 10
 $string['clientnumentries'] = 'Nombre d\'entrades de cada alimentació que es mostren per defecte.';
11 11
 $string['clientshowchannellinklabel'] = 'S\'ha de mostrar un enllaç al lloc (canal) original? (sempre que l\'alimentació proporcioni l\'enllaç):';
12 12
 $string['clientshowimagelabel'] = 'Mostra la imatge del canal (si n\'hi ha):';
  13
+$string['configblock'] = 'Configura aquest bloc';
13 14
 $string['couldnotfindfeed'] = 'No s\'ha trobat l\'alimentació amb id';
14 15
 $string['customtitlelabel'] = 'Títol personalitzat (deixeu en blanc per utilitzar el que proporciona l\'alimentació)';
15 16
 $string['deletefeedconfirm'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta alimentació?';
@@ -20,11 +21,13 @@
20 21
 $string['feed'] = 'Alimentació de notícies';
21 22
 $string['feedadded'] = 'S\'ha afegit una alimentació de notícies';
22 23
 $string['feeddeleted'] = 'S\'ha suprimit una alimentació de notícies';
23  
-$string['feedupdated'] = 'S\'ha actualitzat una alimentació de notícies';
24 24
 $string['feeds'] = 'Alimentacions de notícies';
25 25
 $string['feedsaddedit'] = 'Afegeix/edita alimentacions';
  26
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Feu clic aquí per configurar la visualització d\'RSS en aquest bloc.';
26 27
 $string['feedstitle'] = 'Alimentacions RSS remotes';
  28
+$string['feedupdated'] = 'S\'ha actualitzat una alimentació de notícies';
27 29
 $string['findmorefeeds'] = 'Cerca més alimentacions RSS';
  30
+$string['managefeeds'] = 'Gestiona les meves alimentacions';
28 31
 $string['nofeeds'] = 'No hi ha alimentacions RSS definides en aquest lloc ';
29 32
 $string['pickfeed'] = 'Tria una alimentació de notícies';
30 33
 $string['remotenewsfeed'] = 'Alimentació de notícies remotes';
8  lang/ca/block_search_forums.php
... ...
@@ -0,0 +1,8 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
  3
+
  4
+
  5
+$string['advancedsearch'] = 'Cerca avançada';
  6
+$string['blocktitle'] = 'Cerca fòrums';
  7
+
  8
+?>
2  lang/ca/forum.php
... ...
@@ -1,5 +1,5 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
  2
+   // forum.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
46  lang/ca/grades.php
... ...
@@ -0,0 +1,46 @@
  1
+<?PHP // $Id$ 
  2
+   // grades.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
  3
+
  4
+
  5
+$string['addcategory'] = 'Afegeix categoria';
  6
+$string['addcategoryerror'] = 'No s\'ha pogut afegir la categoria';
  7
+$string['addexceptionerror'] = 'S\'ha produït un error en afegir l\'excepció per a userid:gradeitem';
  8
+$string['allgrades'] = 'Totes les qualificacions per categoria';
  9
+$string['allstudents'] = 'Tots els estudiants';
  10
+$string['average'] = 'Mitjana';
  11
+$string['bonuspoints'] = 'Punts extra';
  12
+$string['categories'] = 'Categories';
  13
+$string['category'] = 'Categoria';
  14
+$string['choosecategory'] = 'Selecciona categoria';
  15
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'S\'estan creant els paràmetres del llibre de qualificacions';
  16
+$string['deletecategory'] = 'Suprimeix categoria';
  17
+$string['displaylettergrade'] = 'Mostra lletres ';
  18
+$string['displaypercent'] = 'Mostra percentatges';
  19
+$string['displaypoints'] = 'Mostra punts';
  20
+$string['displayweighted'] = 'Mostra qualificacions ponderades';
  21
+$string['dropped'] = 'Omet';
  22
+$string['dropxlowest'] = 'Omet els X més baixos';
  23
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Nota: si ometeu els x més baixos la qualificació assumeix que tots els elements de la categoria tenen el mateix valor en punts. Si els valors en punts difereixen, els resultats poden ser impredictibles.';
  24
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no numèric per a la qualificació més alta o més baixa en';
  25
+$string['exceptions'] = 'Exceptions';
  26
+$string['excluded'] = 'Exclosos';
  27
+$string['extracredit'] = 'Crèdit extra';
  28
+$string['sort'] = 'ordena';
  29
+$string['sortbyfirstname'] = 'Ordena per nom';
  30
+$string['sortbylastname'] = 'Ordena per cognom';
  31
+$string['standarddeviation'] = 'Desviació estàndard';
  32
+$string['stats'] = 'Estadístiques';
  33
+$string['statslink'] = 'Estad.';
  34
+$string['student'] = 'Estudiant';
  35
+$string['total'] = 'Total';
  36
+$string['totalweight100'] = 'El pes total és igual a 100';
  37
+$string['totalweightnot100'] = 'El pes total no és igual a 100';
  38
+$string['useadvanced'] = 'Utilitza les característiques avançades';
  39
+$string['usepercent'] = 'Utilitza percentatge';
  40
+$string['useweighted'] = 'Utilitza pesos';
  41
+$string['viewbygroup'] = 'Grup';
  42
+$string['viewgrades'] = 'Mostra les qualificacions';
  43
+$string['weight'] = 'pes';
  44
+$string['yes'] = 'Sí';
  45
+
  46
+?>
2  lang/ca/help/courseformats.html
@@ -3,7 +3,7 @@
3 3
 <p><b>Format setmanal</b></p>
4 4
 
5 5
 <ul>
6  
- <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara els diaris, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
  6
+ <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
7 7
 </ul>
8 8
 
9 9
 <p><b>Format per temes</b></p>
4  lang/ca/help/courserecent.html
@@ -6,7 +6,7 @@
6 6
 
7 7
 
8 8
 
9  
-<p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, diaris tramesos, etc.</p>
  9
+<p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, tasques trameses, etc.</p>
10 10
 
11 11
 
12 12
 
@@ -14,4 +14,4 @@
14 14
 
15 15
 
16 16
 
17  
-<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
  17
+<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
2  lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
2  lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
... ...
@@ -1,6 +1,6 @@
1 1
 <p align="center"><b>Permetre l'enlla&ccedil;at automàtic a una entrada</b></p>
2 2
 
3  
-<p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, diaris, etc&egrave;tera.</p>
  3
+<p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, etc.</p>
4 4
 
5 5
 <p>Si no voleu que cert text particular s'enlla&ccedil; (com ara en un enviament a un f&ograve;rum), aleshores heu d'afegir marcadors &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant del text.</p>
6 6
 
5  lang/ca/moodle.php
... ...
@@ -1,8 +1,9 @@
1 1
 <?PHP // $Id$ 
2  
-   // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
  2
+   // moodle.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
3 3
 
4 4
 
5 5
 $string['action'] = 'Acció';
  6
+$string['actions'] = 'Accions';
6 7
 $string['active'] = 'Actiu';
7 8
 $string['activities'] = 'Activitats';
8 9
 $string['activity'] = 'Activitat';
@@ -441,6 +442,7 @@
441 442
 $string['forcepasswordchange'] = 'Imposa canvi de contrasenya';
442 443
 $string['forcepasswordchangehelp'] = 'L\'usuari haurà de canviar-la la pròxima vegada que es connecti';
443 444
 $string['forcetheme'] = 'Imposa tema';
  445
+$string['forgotaccount'] = 'Heu oblidat la contrasenya?';
444 446
 $string['forgotten'] = 'Heu oblidat el nom d\'usuari o la contrasenya?';
445 447
 $string['format'] = 'Format';
446 448
 $string['formathtml'] = 'Format HTML';
@@ -597,6 +599,7 @@
597 599
 $string['locale'] = 'ca_ES';
598 600
 $string['location'] = 'Localització';
599 601
 $string['loggedinas'] = 'Heu entrat com $a';
  602
+$string['loggedinasguest'] = 'Esteu accedint com a visitant';
600 603
 $string['loggedinnot'] = 'No heu entrat';
601 604
 $string['login'] = 'Entrada';
602 605
 $string['login_failure_logs'] = 'Registre d\'entrades fracassades';

0 notes on commit 16a3c09

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.