Skip to content
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent b33dd23 commit 16a3c0907d93818af97e423733f07d55ae9b56c0 carlesbellver committed Jun 13, 2005
View
5 lang/ca/assignment.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['allowresubmit'] = 'Permet tornar a trametre';
@@ -30,6 +30,7 @@
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username ha actualitzat la tramesa de la tasca <i>\"$a->assignment\"</i>.<br /><br />
Està <a href=\"$a->url\">disponible al web</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Avisa els professors per correu electrònic';
+$string['emptysubmission'] = 'Encara no heu fet cap tramesa';
$string['existingfiledeleted'] = 'S\'ha suprimit el fitxer existent : $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Ha fallat l\'actualització de la retroacció en la tasca de l\'usuari $a';
$string['feedback'] = 'Retroacció';
@@ -45,9 +46,11 @@
$string['modulenameplural'] = 'Tasques';
$string['newsubmissions'] = 'Tasques trameses';
$string['noassignments'] = 'Encara no hi tasques';
+$string['noattempts'] = 'No s\'han fet intents en aquesta tasca';
$string['notgradedyet'] = 'No s\'ha qualificat encara';
$string['notsubmittedyet'] = 'No s\'ha tramès encara';
$string['overwritewarning'] = 'Avís: si torneu a penjar un fitxer REEMPLAÇAREU la tramesa existent';
+$string['preventlate'] = 'Impedeix trameses fora de termini';
$string['saveallfeedback'] = 'Desa tota la meva retroacció';
$string['submission'] = 'Tramesa';
$string['submissionfeedback'] = 'Retroacció per a la tramesa';
View
7 lang/ca/block_rss_client.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // client.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005020800)
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['addfeed'] = 'Afegeix un URL d\'alimentació de notícies:';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['clientnumentries'] = 'Nombre d\'entrades de cada alimentació que es mostren per defecte.';
$string['clientshowchannellinklabel'] = 'S\'ha de mostrar un enllaç al lloc (canal) original? (sempre que l\'alimentació proporcioni l\'enllaç):';
$string['clientshowimagelabel'] = 'Mostra la imatge del canal (si n\'hi ha):';
+$string['configblock'] = 'Configura aquest bloc';
$string['couldnotfindfeed'] = 'No s\'ha trobat l\'alimentació amb id';
$string['customtitlelabel'] = 'Títol personalitzat (deixeu en blanc per utilitzar el que proporciona l\'alimentació)';
$string['deletefeedconfirm'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquesta alimentació?';
@@ -20,11 +21,13 @@
$string['feed'] = 'Alimentació de notícies';
$string['feedadded'] = 'S\'ha afegit una alimentació de notícies';
$string['feeddeleted'] = 'S\'ha suprimit una alimentació de notícies';
-$string['feedupdated'] = 'S\'ha actualitzat una alimentació de notícies';
$string['feeds'] = 'Alimentacions de notícies';
$string['feedsaddedit'] = 'Afegeix/edita alimentacions';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Feu clic aquí per configurar la visualització d\'RSS en aquest bloc.';
$string['feedstitle'] = 'Alimentacions RSS remotes';
+$string['feedupdated'] = 'S\'ha actualitzat una alimentació de notícies';
$string['findmorefeeds'] = 'Cerca més alimentacions RSS';
+$string['managefeeds'] = 'Gestiona les meves alimentacions';
$string['nofeeds'] = 'No hi ha alimentacions RSS definides en aquest lloc ';
$string['pickfeed'] = 'Tria una alimentació de notícies';
$string['remotenewsfeed'] = 'Alimentació de notícies remotes';
View
8 lang/ca/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Cerca avançada';
+$string['blocktitle'] = 'Cerca fòrums';
+
+?>
View
2 lang/ca/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['addanewdiscussion'] = 'Afegeix un nou tema de debat';
View
46 lang/ca/grades.php
@@ -0,0 +1,46 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Afegeix categoria';
+$string['addcategoryerror'] = 'No s\'ha pogut afegir la categoria';
+$string['addexceptionerror'] = 'S\'ha produït un error en afegir l\'excepció per a userid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Totes les qualificacions per categoria';
+$string['allstudents'] = 'Tots els estudiants';
+$string['average'] = 'Mitjana';
+$string['bonuspoints'] = 'Punts extra';
+$string['categories'] = 'Categories';
+$string['category'] = 'Categoria';
+$string['choosecategory'] = 'Selecciona categoria';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'S\'estan creant els paràmetres del llibre de qualificacions';
+$string['deletecategory'] = 'Suprimeix categoria';
+$string['displaylettergrade'] = 'Mostra lletres ';
+$string['displaypercent'] = 'Mostra percentatges';
+$string['displaypoints'] = 'Mostra punts';
+$string['displayweighted'] = 'Mostra qualificacions ponderades';
+$string['dropped'] = 'Omet';
+$string['dropxlowest'] = 'Omet els X més baixos';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Nota: si ometeu els x més baixos la qualificació assumeix que tots els elements de la categoria tenen el mateix valor en punts. Si els valors en punts difereixen, els resultats poden ser impredictibles.';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'S\'ha rebut un valor no numèric per a la qualificació més alta o més baixa en';
+$string['exceptions'] = 'Exceptions';
+$string['excluded'] = 'Exclosos';
+$string['extracredit'] = 'Crèdit extra';
+$string['sort'] = 'ordena';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Ordena per nom';
+$string['sortbylastname'] = 'Ordena per cognom';
+$string['standarddeviation'] = 'Desviació estàndard';
+$string['stats'] = 'Estadístiques';
+$string['statslink'] = 'Estad.';
+$string['student'] = 'Estudiant';
+$string['total'] = 'Total';
+$string['totalweight100'] = 'El pes total és igual a 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'El pes total no és igual a 100';
+$string['useadvanced'] = 'Utilitza les característiques avançades';
+$string['usepercent'] = 'Utilitza percentatge';
+$string['useweighted'] = 'Utilitza pesos';
+$string['viewbygroup'] = 'Grup';
+$string['viewgrades'] = 'Mostra les qualificacions';
+$string['weight'] = 'pes';
+$string['yes'] = '';
+
+?>
View
2 lang/ca/help/courseformats.html
@@ -3,7 +3,7 @@
<p><b>Format setmanal</b></p>
<ul>
- <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara els diaris, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
+ <p>El curs s'organitza per setmanes, amb unes dates clares d'inici i de finalitzaci&oacute;. Cada setmana consta d'activitats. Algunes d'aquestes, com ara les tasques, poden tenir una pr&ograve;rroga, per exemple de dues setmanes, despr&eacute;s de la qual ja no estan disponibles.</p>
</ul>
<p><b>Format per temes</b></p>
View
4 lang/ca/help/courserecent.html
@@ -6,12 +6,12 @@
-<p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, diaris tramesos, etc.</p>
+<p>Aix&ograve; mostra tot el que s'hagi esdevingut en el curs des de la darrera entrada de l'usuari, inclosos els missatges nous dels f&ograve;rums, usuaris nous, tasques trameses, etc.</p>
<p>&Eacute;s molt recomanable que deixeu habilitada aquesta caracter&iacute;stica en els vostres cursos, ja que ajuda a donar una idea de l'activitat del curs. Saber el que estan fent els altres tamb&eacute; ajuda a promoure una atmosfera de col&middot;laboraci&oacute; en la classe.</p>
-<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
+<p>En cursos que tinguin molta activitat potser s&iacute; que voldreu inhabilitar aquesta opci&oacute;, ja que pot alentir la visualitzaci&oacute; de la p&agrave;gina principal del curs.</p>
View
2 lang/ca/help/glossary/usedynalink.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Enlla&ccedil;ar autom&agrave;ticament les entrades del glossari</b></p>
-<p>Activar aquesta caracter&iacute;stica far&agrave; que es cre&iuml;n enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a les entrades del glossari des de qualsevol punt del curs on apareguin les paraules del concepte: en els missatges dels f&ograve;rums, en recursos interns, en els sumaris setmanals, els diaris, etc.</p>
+<p>Activar aquesta caracter&iacute;stica far&agrave; que es cre&iuml;n enlla&ccedil;os autom&agrave;tics a les entrades del glossari des de qualsevol punt del curs on apareguin les paraules del concepte: en els missatges dels f&ograve;rums, en recursos interns, en els sumaris setmanals, etc.</p>
<p>Si no voleu que s'enlla&ccedil;i cert text (p. e. en un missatge d'un f&ograve;rum), aleshores afegiu les etiquetes &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant d'aquest text.</p>
View
2 lang/ca/help/glossary/usedynalinkentry.html
@@ -1,6 +1,6 @@
<p align="center"><b>Permetre l'enlla&ccedil;at automàtic a una entrada</b></p>
-<p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, diaris, etc&egrave;tera.</p>
+<p>Si s'activa aquesta caracter&iacute;stica, es crearan autom&agrave;ticament enlla&ccedil;os a aquesta entrada des dels conceptes i paraules clau que apareguin en altres llocs del mateix curs. Aix&ograve; inclou els enviaments als f&ograve;rums, recursos interns, resums setmanals, etc.</p>
<p>Si no voleu que cert text particular s'enlla&ccedil; (com ara en un enviament a un f&ograve;rum), aleshores heu d'afegir marcadors &lt;nolink&gt; i &lt;/nolink&gt; al voltant del text.</p>
View
5 lang/ca/moodle.php
@@ -1,8 +1,9 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005042400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.5 Beta (2005052300)
$string['action'] = 'Acció';
+$string['actions'] = 'Accions';
$string['active'] = 'Actiu';
$string['activities'] = 'Activitats';
$string['activity'] = 'Activitat';
@@ -441,6 +442,7 @@
$string['forcepasswordchange'] = 'Imposa canvi de contrasenya';
$string['forcepasswordchangehelp'] = 'L\'usuari haurà de canviar-la la pròxima vegada que es connecti';
$string['forcetheme'] = 'Imposa tema';
+$string['forgotaccount'] = 'Heu oblidat la contrasenya?';
$string['forgotten'] = 'Heu oblidat el nom d\'usuari o la contrasenya?';
$string['format'] = 'Format';
$string['formathtml'] = 'Format HTML';
@@ -597,6 +599,7 @@
$string['locale'] = 'ca_ES';
$string['location'] = 'Localització';
$string['loggedinas'] = 'Heu entrat com $a';
+$string['loggedinasguest'] = 'Esteu accedint com a visitant';
$string['loggedinnot'] = 'No heu entrat';
$string['login'] = 'Entrada';
$string['login_failure_logs'] = 'Registre d\'entrades fracassades';

0 comments on commit 16a3c09

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.