Permalink
Browse files

dutch 1.4.3 release notes: added some other new translations

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Dec 18, 2004
1 parent 42fbaab commit 16d61783d6154640ad409a29de4bc75119ad7dff
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/release.html
@@ -50,7 +50,7 @@ <h3>Moodle 1.4.3 (17 December, 2004)</h3>
<li>De gebruikersinformatie van LDAP wordt verpakt voor invoer in Moodle om gegevensverlies te voorkomen</li>
<li>Pclzip geüpdatet naar een nieuwere versie</li>
<li>Geheugenlimiet kan nu overschreven worden door hogere waarden dan in de configuratie van php.ini, commandline, httpd.conf, .htaccess</li>
- <li>Nieuwe Maori-vertaling</li>
+ <li>Nieuwe vertalingen: Maori, Albanees, Vietnamees, Kannada</li>
<li>Veel toegevoegd aan andere taalpakketten</li>
<li>Leraren kunnen nu testen altijd proberen, zelfs als ze nog niet open zijn</li>
<li>Het afdrukscherm van de woordenlijst is nu verschillend voor elke opmaak.</li>

0 comments on commit 16d6178

Please sign in to comment.