Permalink
Browse files

New strings from Ethem Evlice

XHTML compliant
  • Loading branch information...
1 parent 234ee4d commit 17c4a237b03068f8b0e91d4b1276455d4d63af68 koenr committed Mar 21, 2005
View
@@ -1,2 +1,14 @@
Turkish language pack
-Maintained by Sibel Karabulut [sibel.sisadmin@gmail.com]
+
+Maintained by Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com)
+
+---------------------------------------------------------------------------------------
+
+T�rk�e Dil Paketi
+�eviri: Ethem Evlice (ethem AT evlice DOT com)
+
+�eviri yaparken �evirinin ge�ti�i web sayfas�n� bir yana ve dil paketini bir yana ald�m.
+Admin sayfalar� hari� ekranda g�r�nen web sayfalar�n�n neredeyse tamam� �evrilmi�tir.
+�eviri i�in �nerisi olanlar l�tfen ethem AT evlice DOT com adresine email ats�n.
+
+Te�ekk�rler...
@@ -1,22 +1,33 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012800)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
-$string['allowresubmit'] = 'Tekrar Göndermeye Ýzin Ver';
-$string['assignmentdetails'] = 'Ödev Ayrýntýlarý';
+$string['allowresubmit'] = 'Tekrar göndermeye izin ver';
+$string['assignmentdetails'] = 'Ödev ayrýntýlarý';
$string['assignmentmail'] = '$a->teacher, \'$a->assignment\' isimli ödeviniz için geribildirim verdi.
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher, \'<i>$a->assignment</i>\' isimli ödeviniz için geribildirim verdi.
<br /><br />
<a href=\"$a->url\">Ayrýntýlar</a>.';
-$string['assignmentname'] = 'Ödev Adý';
-$string['assignmenttype'] = 'Ödev Türü';
+$string['assignmentname'] = 'Ödev adý';
+$string['assignmenttype'] = 'Ödev türü';
$string['configmaxbytes'] = 'Sitedeki tüm ödevler için varsayýlan en yüksek ödev boyutu (ders limitleri ve diðer yerel ayarlar içindir)';
$string['description'] = 'Açýklama';
-$string['duedate'] = 'Son Tarih';
+$string['duedate'] = 'Teslim tarihi';
$string['duedateno'] = 'Bitiþ süresi yok';
$string['early'] = '$a öncesi';
+$string['emailteachermail'] = '$a->username, \'$a->assignment\'
+isimli gönderesini güncelledi.
+
+Buradan ulasabilirsiniz:
+
+$a->url';
+$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username, <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
+isimli gönderesini güncelledi.
+
+<a href=\"$a->url\">Buradan</a> ulaþabilirsiniz.';
+$string['emailteachers'] = 'Eðitmenlere eposta uyarýsý';
$string['existingfiledeleted'] = 'Varolan dosya silindi: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Bu kullanýcýnýn gönderdiði geribildirim güncellenemedi $a';
$string['feedback'] = 'Geribildirim';
@@ -29,7 +40,7 @@
$string['newsubmissions'] = 'Gönderilmiþ Ödevler';
$string['notgradedyet'] = 'Henüz notlandýrýlmamýþ';
$string['notsubmittedyet'] = 'Henüz gönderilmemiþ';
-$string['overwritewarning'] = 'Uyarý: yüklediðiniz dosyayla DEÐÝÞTÝRÝLECEKTÝR';
+$string['overwritewarning'] = 'Uyarý: Yüklediðiniz dosyayla DEÐÝÞTÝRÝLECEKTÝR';
$string['saveallfeedback'] = 'Tüm geribildirimlerimi kaydet';
$string['submissionfeedback'] = 'Geribildirim Gönderimi';
$string['submissions'] = 'Gönderimler';
@@ -41,12 +52,12 @@
$string['uploadedfiles'] = 'yüklenmiþ dosyalar';
$string['uploaderror'] = 'Sunucuya kaydederken hata oluþtu';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'Yüklenmiþ dosyada sorun yok, fakat gönderiminiz güncellenemiyor!';
-$string['uploadfiletoobig'] = 'Bu dosya çok büyük (sýnýr $a bytes\'dýr)';
+$string['uploadfiletoobig'] = 'Bu dosya çok büyük (sýnýr $a byte\'dýr)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Dosya bulunamadý - seçtiðinizden emin misiniz?';
$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' yüklendi fakat gönderim kaydý yapýlamadý!';
-$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' Baþarýyla Yüklendi';
-$string['viewfeedback'] = 'Ödevler, notlar ve geribildirimlere bak';
-$string['viewsubmissions'] = '$a \'ün gönderdiði ödevi aç';
-$string['yoursubmission'] = 'Gönderdiðiniz';
+$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' baþarýyla yüklendi';
+$string['viewfeedback'] = 'Ödevler notlarýna ve geribildirimlere bak';
+$string['viewsubmissions'] = '$a\'ün gönderdiði ödevi aç';
+$string['yoursubmission'] = 'Gönderiniz';
?>
@@ -1,10 +1,10 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
$string['allcourses'] = 'Yöneticiler bütün dersleri görür';
$string['blockname'] = 'Ders Listesi';
+$string['configadminview'] = 'Ders listesinde yöneticiler neleri görebilir?';
$string['owncourses'] = 'Yöneticiler kendi derslerini görür';
-$string['configadminview'] = "What should the admin see in the course list block?";
?>
@@ -1,8 +1,8 @@
<?PHP // $Id$
- // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083134)
$string['blockname'] = 'Ders Özeti';
-$string['siteinfo'] = 'Site Bilgisi';
+$string['pagedescription'] = 'Ders/Site Açýklamasý';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_online_users.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
$string['blockname'] = 'Online Kullanıcılar';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_section_links.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
$string['blockname'] = 'Bölüm baðlantýlarý';
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.4.3 + (2004083132)
$string['blockname'] = 'Sosyal Etkinlikler';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // calendar.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012800)
+ // calendar.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
$string['calendar'] = 'Takvim';
@@ -8,34 +8,24 @@
$string['clickshow'] = 'göstermek için týkla';
$string['confirmeventdelete'] = 'Bu olayý silmek istediðinizden emin misiniz?';
$string['courseevents'] = 'Ders Olaylarý';
-$string['day'] = 'day';
+$string['day'] = 'gün';
$string['dayview'] = 'Günlük Görünüm';
$string['daywithnoevents'] = 'Bugün bir olay yok.';
$string['default'] = 'Varsayýlan';
$string['deleteevent'] = 'Olayý sil';
-$string['detailedmonthview'] = 'Ayrýntýlý Aylýk Göürünüm';
-$string['dstadjusttime'] = 'Move time';
-$string['dstat'] = 'at';
-$string['dstby'] = 'by';
-$string['dstdefaultpresetname'] = 'New DST Preset';
-$string['dsthumanreadable'] = 'On the $a->activate_index $a->activate_weekday of each $a->activate_month, move the time $a->offset minutes $a->direction. This change lasts until the $a->deactivate_index $a->deactivate_weekday of $a->deactivate_month.';
-$string['dstof'] = 'of';
-$string['dstonthe'] = 'On the';
-$string['dstpresetactivated'] = 'Activation';
-$string['dstpresetadjusttime'] = 'Time adjustment';
-$string['dstpresetdeactivated'] = 'Dectivation';
-$string['dstpresetname'] = 'Preset name';
-$string['durationminutes'] = 'Dakika olarak süre';
+$string['detailedmonthview'] = 'Ayrýntýlý Aylýk Görünüm';
+$string['dstpresetadjusttime'] = 'Zaman ayarý';
+$string['durationminutes'] = 'Dakika süreli';
$string['durationnone'] = 'Süresiz';
-$string['durationuntil'] = ' ';
+$string['durationuntil'] = 'Süreli';
$string['editevent'] = 'Olay düzenleniyor';
$string['errorbeforecoursestart'] = 'Ders baþlangýç tarihinden önce olay ayarlanamaz';
$string['errorinvaliddate'] = 'Geçersiz tarih';
$string['errorinvalidminutes'] = '1 ve 999 arasýnda bir sayý vererek dakika olarak süreyi belirtin';
$string['errorinvalidrepeats'] = '1 ve 99 arasýnda bir sayý vererek olay sayýsýný belirtin';
$string['errornodescription'] = 'Açýklama gerekli';
$string['errornoeventname'] = 'Ýsim gerekli';
-$string['eventdate'] = 'Tarih';
+$string['eventdate'] = 'Baþlangýç';
$string['eventdescription'] = 'Açýklama';
$string['eventduration'] = 'Süre';
$string['eventendtime'] = 'Bitiþ süresi';
@@ -48,23 +38,31 @@
$string['eventtime'] = 'Zaman';
$string['eventview'] = 'Olay Ayrýntýlarý';
$string['expired'] = 'Süresi doldu';
-$string['explain_maxevents'] = '.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Yaklaþan olaylarýn görüntülenme sayýsý sýnýrýný ayarlayabilirsiniz. Büyük bir sayý girerseniz yaklaþan olaylar ekranýnýzda çok yer kaplayabilir.';
+$string['explain_persistflt'] = 'Bu ayarýn etkin olmasý durumunda, son filtreleme ayarlarýnýz hatýrlanacak ve her giriþ yaptýðýnýzda bu ayarlara dönülecektir.';
+$string['explain_startwday'] = 'Burada seçtiðiniz gün, haftanýn ilk günü olarak görünecektir.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Saatin 12 veya 24 þeklinde görünmesini ayarlayabilirsiniz. Varsayýlaný seçerseniz siteyi kullandýðýnýz dilin ayarlarýna göre saat biçimi belirecektir.';
+$string['first'] = 'ilk';
$string['fri'] = 'Cum';
$string['friday'] = 'Cuma';
$string['globalevents'] = 'Genel olaylar';
$string['gotocalendar'] = 'Takvime git';
$string['groupevents'] = 'Grup olaylarý';
$string['hidden'] = 'gizli';
-$string['last'] = 'last';
+$string['last'] = 'son';
$string['manyevents'] = '$a olaylarý';
$string['mon'] = 'Pzt';
$string['monday'] = 'Pazartesi';
$string['monthlyview'] = 'Aylýk Görünüm';
$string['newevent'] = 'Yeni Olay';
+$string['notusingdst'] = 'Yaz saati uygulamasý yok';
$string['noupcomingevents'] = 'Yakýn zamanda olay yok';
-$string['nth'] = '{$a}st';
+$string['nth'] = '{$a}.';
$string['oneevent'] = '1 olay';
+$string['pref_dstpreset'] = 'Yaz Saati Uygulamasý';
+$string['pref_lookahead'] = 'Yaklaþan olay görünümü';
$string['pref_maxevents'] = 'En fazla olay';
+$string['pref_persistflt'] = 'Filtreleme ayarlarýný hatýrla';
$string['pref_startwday'] = 'Haftanýn ilk günü';
$string['pref_timeformat'] = 'Zaman gösterim biçimi';
$string['preferences'] = 'Seçenekler';
@@ -75,15 +73,15 @@
$string['sat'] = 'Cmt';
$string['saturday'] = 'Cumartesi';
$string['shown'] = 'gösterilir';
-$string['spanningevents'] = 'Events underway';
+$string['spanningevents'] = 'Baþlamýþ olaylar';
$string['sun'] = 'Paz';
$string['sunday'] = 'Pazar';
$string['thu'] = 'Prþ';
$string['thursday'] = 'Perþembe';
$string['timeformat_12'] = '12-saat (öö/ös)';
$string['timeformat_24'] = '24-saat';
-$string['timeforward'] = 'forward';
-$string['timerewind'] = 'backwards';
+$string['timeforward'] = 'ileri';
+$string['timerewind'] = 'geri';
$string['today'] = 'Bugün';
$string['tomorrow'] = 'Yarýn';
$string['tt_deleteevent'] = 'Olayý sil';
@@ -92,10 +90,10 @@
$string['tt_hideglobal'] = 'Genel olaylar gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
$string['tt_hidegroups'] = 'Grup olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
$string['tt_hideuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gösteriliyor (gizlemek için týkla)';
-$string['tt_showcourse'] = 'Ders olaylarý gizleniyor (göstermek için týkla)';
-$string['tt_showglobal'] = 'Genel olaylar gizleniyor (göstermek için týkla)';
-$string['tt_showgroups'] = 'Grup olaylarý gizleniyor (göstermek için týkla)';
-$string['tt_showuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gizleniyor (göstermek için týkla)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Ders olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Genel olaylar gizli (göstermek için týkla)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Grup olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
+$string['tt_showuser'] = 'Kullanýcý olaylarý gizli (göstermek için týkla)';
$string['tue'] = 'Sal';
$string['tuesday'] = 'Salý';
$string['typecourse'] = 'Ders olayý';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // censor.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // censor.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
$string['filtername'] = 'Sansürlü Kelime';
View
@@ -1,22 +1,22 @@
<?PHP // $Id$
- // choice.php - created with Moodle 1.4 (2004083100)
+ // choice.php - created with Moodle 1.4.4 (2004083140)
-$string['allowupdate'] = 'Anketin güncellenmesine izin ver';
+$string['allowupdate'] = 'Anketin tekrar yanýtlanmasýna izin ver';
$string['answered'] = 'Yanýtlandý';
-$string['choice'] = 'Anket $a';
-$string['choiceclose'] = '-e kadar';
-$string['choicename'] = 'Ankat adý';
-$string['choiceopen'] = 'Açýk';
+$string['choice'] = 'Seçenek $a';
+$string['choiceclose'] = 'Bitiþ';
+$string['choicename'] = 'Anket adý';
+$string['choiceopen'] = 'Baþlangýç';
$string['choicetext'] = 'Anket Metni';
$string['havetologin'] = 'Anketi göndermeden önce giriþ yapmalýsýnýz';
$string['modulename'] = 'Anket';
$string['modulenameplural'] = 'Anketler';
-$string['mustchooseone'] = 'Kaydetmeden önce bir cevap seçmelisiniz. Hiçbirþey kaydedilmedi';
+$string['mustchooseone'] = 'Kaydetmeden önce bir cevap seçmelisiniz. Hiçbirþey kaydedilmedi.';
$string['notanswered'] = 'Henüz Yanýtlanmadý';
$string['notopenyet'] = 'Üzgünüz, bu etkinliðe $a -a kadar ulaþýlamaz';
-$string['privacy'] = 'Sonuçlarý gizle';
-$string['publish'] = 'Sonuçlarý yayýnla';
+$string['privacy'] = 'Sonuç Gizliliði';
+$string['publish'] = 'Sonuç Yayýnlama';
$string['publishafteranswer'] = 'Yanýtladýklarýnda sonucu öðrencilere göster';
$string['publishafterclose'] = 'Sonuçlarý sadece anket kapatatýldýðýnda öðrencilere göster';
$string['publishalways'] = 'Her zaman sonuçlarý öðrencilere göster';
@@ -26,8 +26,8 @@
$string['responses'] = 'Yanýtlar';
$string['responsesto'] = '$a \'e Yanýt';
$string['savemychoice'] = 'Seçeneklerimi kaydet';
-$string['showunanswered'] = 'Yanýtlanmamýþ sütunu göster';
-$string['timerestrict'] = 'Yanýtlamayý þu zamana kadar kýsýtla';
-$string['viewallresponses'] = '$a \'in Yanýtlarýný Göster';
+$string['showunanswered'] = 'Yanýtlanmayan seçenek için sütun göster';
+$string['timerestrict'] = 'Oylamayý þu zamana kadar kýsýtla';
+$string['viewallresponses'] = '$a Yanýta Bak';
?>
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // countries.php - created with Moodle 1.2 development (2003111400)
+ // countries.php - created with Moodle 1.4 + (2004083100)
$string['AD'] = 'Andorra';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005012800)
+ // forum.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['addanewdiscussion'] = 'Yeni tartýþma konusu ekle';
@@ -13,7 +13,7 @@
$string['bynameondate'] = 'yazan $a->name - $a->date';
$string['couldnotadd'] = 'Bilinmeyen bir nedenle mesajýnýz eklenemedi';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Bir kullanýcý bunu oranladýðý için silinemez';
-$string['couldnotdeletereplies'] = 'Bir kullanýcý bunu yanýtladýðý silinemez';
+$string['couldnotdeletereplies'] = 'Bir kullanýcý bunu yanýtladýðý için silinemez';
$string['couldnotupdate'] = 'Bilinmeyen bir nedenle mesajýnýz güncellenemedi';
$string['delete'] = 'Sil';
$string['deleteddiscussion'] = 'Bu tartýþma konusu silindi';
@@ -27,13 +27,13 @@
$string['discussionname'] = 'Tartýþma adý';
$string['discussions'] = 'Tartýþmalar';
$string['discussionsstartedby'] = '$a tarafýndan baþlatýlan tartýþmalar';
-$string['discussionsstartedbyrecent'] = '$a tarafýndan henüz baþlatýlan tartýþmalar';
+$string['discussionsstartedbyrecent'] = '$a tarafýndan yeni baþlatýlan tartýþmalar';
$string['discussthistopic'] = 'Bu konuyu tartýþ';
$string['eachuserforum'] = 'Bu tartýþmaya herkes tek mesaj gönderebilir';
$string['edit'] = 'Düzelt';
$string['editing'] = 'Düzenleme';
$string['emptymessage'] = 'Mesajýnýzda bir sorun var. Muhtemelen metin yazmadýnýz yada ekiniz çok büyük. Deðiþiklikleriniz KAYDEDÝLMEDÝ.';
-$string['everyonecanchoose'] = 'Herkes abone olabilir';
+$string['everyonecanchoose'] = 'Bu foruma herkes abone olmalý';
$string['everyoneissubscribed'] = 'Bu foruma herkes abone oldu';
$string['existingsubscribers'] = 'Kayýtlý aboneler';
$string['forcesubscribe'] = 'Herkesi abone olmaya zorunlu tut';
@@ -51,6 +51,8 @@
$string['introteacher'] = 'Sadece eðitmenler için not ve tartýþma forumu';
$string['lastpost'] = 'Son mesaj';
$string['learningforums'] = 'Öðretim forumlarý';
+$string['markread'] = 'Okundu olarak iþaretle';
+$string['markunread'] = 'Okunmadý olarak iþaretle';
$string['maxattachmentsize'] = 'En fazla dosya boyutu';
$string['maxtimehaspassed'] = '($a) için düzenleme süresi doldu!';
$string['message'] = 'Mesaj';
@@ -67,7 +69,7 @@
$string['nameteacher'] = 'Eðitmen forumu';
$string['newforumposts'] = 'Yeni forum mesajý';
$string['nodiscussions'] = 'Bu forumda henüz bir tartýþma konusu yoktur';
-$string['noguestpost'] = 'Kayýtsýz ziyaretçiler mesaj gönderemezler';
+$string['noguestpost'] = 'Ziyaretçiler mesaj gönderemezler';
$string['nomorepostscontaining'] = '\'$a\' içeren baþka mesaj yok';
$string['nonews'] = 'Henüz haber gönderilmemiþ';
$string['noposts'] = 'Mesaj yok';
@@ -83,7 +85,8 @@
$string['openmode2'] = 'Tartýþma açýlabilir ve yanýt verilebilir';
$string['parent'] = 'Üstünü göster';
$string['parentofthispost'] = 'Bu mesajýn üstü';
-$string['postadded'] = 'Mesajýnýz eklendi.<P>$a mesajýnýzý deðiþtirebilirsiniz.';
+$string['postadded'] = '<p>Mesajýnýz eklendi.</p>
+<p>$a mesajýnýzý deðiþtirebilirsiniz.</p>';
$string['postincontext'] = 'Mesajý dizin içinde görün';
$string['postmailinfo'] = 'Bu metin $a websitesinde gönderilmiþ mesajýn bir kopyasýdýr.
Websitesi aracýlýðýyla yanýtlamak için bu baðlantýyý týklayýnýz:';
@@ -119,7 +122,7 @@
$string['rsssubscriberssdiscussions'] = '\'$a\' tartýþmalarýný RSS olarak göster';
$string['rsssubscriberssposts'] = '\'$a\' mesajlarýný RSS olarak göster';
$string['search'] = 'Ara';
-$string['searchforums'] = 'Aranacak forumlar';
+$string['searchforums'] = 'Forumlarý ara';
$string['searcholderposts'] = 'Eski mesajlarý ara...';
$string['searchresults'] = 'Arama sonuçlarý';
$string['sendinratings'] = 'Derecelendirmemi gönder';
@@ -129,14 +132,18 @@
$string['subject'] = 'Konu';
$string['subscribe'] = 'Bu foruma abone ol';
$string['subscribeall'] = 'Herkesi bu foruma abone yap';
-$string['subscribed'] = 'Abone oldu';
+$string['subscribed'] = 'Abone olundu';
$string['subscribenone'] = 'Herkesin bu forumdan aboneliðini kaldýr';
$string['subscribers'] = 'Aboneler';
$string['subscribersto'] = '\'$a\' aboneleri';
$string['subscribestart'] = 'Bu foruma gönderilen mesajlarýn kopyasýný emailime gönder';
$string['subscribestop'] = 'Bu foruma gönderilen mesajlarýn kopyasýný istemiyorum';
$string['subscription'] = 'Abonelik';
$string['subscriptions'] = 'Abonelikler';
+$string['unread'] = 'Okunmamýþ';
+$string['unreadposts'] = 'Okunmamýþ mesajlar';
+$string['unreadpostsnumber'] = '$a okunmamýþ mesaj';
+$string['unreadpostsone'] = '1 okunmamýþ mesaj';
$string['unsubscribe'] = 'Bu forum aboneliðini kaldýr';
$string['unsubscribed'] = 'Abonelik kaldýrýldý';
$string['unsubscribeshort'] = 'Aboneliði kaldýr';
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 17c4a23

Please sign in to comment.