Permalink
Browse files

Modul wiki i ajudes: correccions

  • Loading branch information...
1 parent 03c1292 commit 18ab5c16d28d3489046c3fbcb929df99edb5fae8 carlesbellver committed Dec 28, 2005
View
4 lang/ca/help/wiki/checklinks.html
@@ -1,2 +1,2 @@
-<p align="center"><b>Verificar enlla&ccedil;os</b></p>
-<p>Aquesta eina verifica tots els enlla&ccedil;os http:// i despr&eacute;s desa la p&agrave;gina amb marques en els enlla&ccedil;os morts de manera que sigui m&eacute;s f&agrave;cil editar-los.</p>
+<p align="center"><b>Comprovar els enllaços</b></p>
+<p>Aquesta eina comprova la disponibilitat de tots els enllaços http:// i després torna a desar la pàgina amb els enllaços morts marcats de manera que sigui més fàcil editar-los.</p>
View
4 lang/ca/help/wiki/ewikiacceptbinary.html
@@ -2,8 +2,8 @@
<p>Si permeteu continguts binaris (p. ex. imatges), teniu dues possibilitats:<br />
<ol>
- <li>Podeu penjar les imatges i usar-les dins de les p&agrave;gines wiki. Quan editeu una p&agrave;gina tindreu un formulari de c&agrave;rrega d'imatges. Despr&eacute;s de penjar una imatge, obtindreu un codi que podreu incrustar a les vostres p&agrave;gines entre claud&agrave;tors. Per exemple: [internal://foto1.gif].</li>
+ <li>Podeu penjar i usar les imatges en les pàgines del wiki. Quan editeu una pàgina tindreu un formulari per penjar imatges. Després de penjar una imatge es visualitzarà un codi que podreu incrustar en les vostres pàgines entre claud&agrave;tors. Per exemple: [internal://foto1.gif].</li>
- <li>Podeu adjuntar fitxers a una p&agrave;gina wiki que es visualitzaran per mitj&agrave; de l'acci&oacute; <i>fitxers adjunts</i>. La mida est&agrave; limitada pels par&agrave;metres de Moodle.</li>
+ <li>Podeu adjuntar fitxers a una pàgina wiki per mitjà de l'acció <i>adjunts</i> . La mida està limitada pels paràmetres de Moodle.</li>
</ol>
</p>
View
228 lang/ca/help/wiki/howtowiki.html
@@ -1,215 +1,125 @@
-<h2>&Uacute;s del Wiki</h2>
+<h2>Com fer un wiki</h2>
-<p>
-
-El wiki de Moodle est&agrave; basat en
-
-l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net/?id=ErfurtWiki" target="_blank">ErfurtWiki</a>,
-
-que &eacute;s una implementaci&oacute; del sistema hipertext
-
-<a href="http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb" target="_blank">WikiWikiWeb</a>. Permet una edici&oacute; i creaci&oacute; col&middot;laborativa senzilla de p&agrave;gines web.</p>
-
-<p>
+<p>El wiki de Moodle està basat en l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net/?id=ErfurtWiki" target="_blank">ErfurtWiki</a>, que és una implementació del sistema hipertext <a href="http://c2.com/cgi/wiki?WikiWikiWeb" target="_blank">WikiWikiWeb</a>. Permet una senzilla creació i i edició col·laborativa de pàgines web.</p>
<ul>
-
-<li>apreneu a <a href="#createpages">crear p&agrave;gines</a></li>
-
-<li>feu clic en <img alt="Edita" src="pix/t/edit.gif" /> o seleccioneu "Edita aquest p&agrave;gina" en el men&uacute; desplegable per modificar el contingut d'una p&agrave;gina</li>
-
-<li>podeu formatar les p&agrave;gines amb <a href="#wikimarkup">marques wiki</a> o amb HTML (si el wiki est&agrave; configurat aix&iacute;)</li>
-
-<li>cerqueu p&agrave;gines o aneu a la llista de novetats</li>
-
-<li>tamb&eacute; hi ha llistes de les p&agrave;gines m&eacute;s visitades, les que s'actualitzen m&eacute;s sovint i les que s'han actualitzat m&eacute;s recentment</li>
-
+<li>apreneu a <a href="#createpages">crear pàgines</a></li>
+<li>feu clic en <img alt="Edita" src="pix/t/edit.gif" /> o seleccioneu "Edita aquest pàgina" en el menú desplegable per modificar el contingut d'una pàgina</li>
+<li>podeu formatar les pàgines amb <a href="#wikimarkup">etiquetes wiki</a> o amb HTML (si el wiki està configurat amb aquesta opció)</li>
+<li>cerqueu pàgines o aneu a la llista de novetats</li>
+<li>també hi ha llistes de les pàgines més llegides, les que s'actualitzen més sovint i les que s'han actualitzat més recentment</li>
</ul>
-</p>
+<p><a name="createpages"></a><b>Crear pàgines</b>:<br />
+Una pàgina es crea donant-li nom dins del text d'una altra pàgina que ja existeix. El nom d'una pàgina wiki fa servir l'anomenat <a href="#camelcase">CamelCase</a> o es posa entre claudàtors [ ].</p>
-<p>
-
-<a name="createpages"></a><b>Crear p&agrave;gines</b>:<br />
-
-Una p&agrave;gina es crea donant-li nom dins del text d'una altra p&agrave;gina existent. El nom d'una p&agrave;gina wiki fa servir l'anomenat <a href="#camelcase">CamelCase</a> o si no es posa entre claud&agrave;tors [ ].</p>
-
-<p>
-
-Per exemple:
+<p>Per exemple:</p>
<ul>
+<li>PàginaWiki (CamelCase)</li>
+<li>[Pàgina Wiki] (entre claudàtors)</li>
+</ul>
-<li>P&agrave;ginaWiki (CamelCase)</li>
-
-<li>[P&agrave;gina Wiki] (entre claud&agrave;tors)</li>
-
-</ul></p>
-
-<p>
-
-El text que hagi rebut un nom de p&agrave;gina wiki portar&agrave; un interrogant '?' darrere. Fent clic en l'interrogant '?' entreu en el mode d'edici&oacute; d'aquesta p&agrave;gina. Escriviu el vostre text, el deseu i ja teniu una nova p&agrave;gina wiki.</p>
-
-<p><a name="wikimarkup"></a><b>Marques wiki</b>:<br />
-
-Totes les p&agrave;gines d'un wiki es poden formatar f&agrave;cilment utilitzant marques wiki.
-
-</p>
-
-<h4>Par&agrave;grafs</h4>
-
- <ul>
-
- <li>separeu els par&agrave;grafs per mitj&agrave; de l&iacute;nies en blanc</li>
-
- <li>uilitzeu tres signes de percentatge %%% per for&ccedil;ar un salt de l&iacute;nia</li>
-
- <li>si poseu espais o tabuladors al comen&ccedil;ament d'una l&iacute;nia, el text se sagnar&agrave;</li>
-
- </ul>
-
-<h4>!! Encap&ccedil;alaments</h4>
+<p>El text que hagi rebut un nom de pàgina wiki portarà un interrogant '?' darrere. Fent clic en l'interrogant '?' entreu en el mode d'edició d'aquesta pàgina. Escriviu el vostre text, el deseu i ja teniu una nova pàgina del wiki.</p>
- <ul type="circle">
+<p><a name="wikimarkup"></a><b>Etiquetes wiki</b>:<br />
+Totes les pàgines d'un wiki es poden formatar fàcilment utilitzant etiquetes wiki.</p>
- <li> utilitzeu un signe d'admiraci&oacute; ! al comen&ccedil;ament de la l&iacute;nia per crear un encap&ccedil;alament de mida petita</li>
+<h4>Paràgrafs</h4>
- <li> !! m&eacute;s gran</li>
+<ul type="circle">
+ <li>separeu els paràgrafs per mitjà de línies en blanc</li>
+ <li>uilitzeu tres signes de percentatge %%% per forçar un salt de línia</li>
+ <li>si poseu espais o tabuladors al començament d'una línia, el text se sagnarà</li>
+</ul>
- <li> !!! la mida m&eacute;s gran</li>
+<h4>!! Encapçalaments</h4>
- </ul>
+<ul type="circle">
+ <li> utilitzeu un signe d'admiració ! al començament de la línia per crear un encapçalament de mida petita</li>
+ <li> !! més gran</li>
+ <li> !!! la mida més gran</li>
+</ul>
<h4>Estils</h4>
- <ul>
-
- <li>si voleu <em>emfasitzar</em> el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en lletra it&agrave;lica)</li>
-
- <li>la <strong>negreta</strong> s'aconsegueix amb dos car&agrave;cters de subratllat __ (o amb asteriscos **)</li>
-
- <li>poseu el <big>text gran</big> entre car&agrave;cters ##</li>
-
- <li>podeu aconseguir <small>text petit</small> usant "&micro;&micro;"</li>
-
- <li>una <tt>p&ograve;lissa tipus m&agrave;quina d'escriure</tt> s'obt&eacute; posant el text entre dos iguals ==</li>
-
+<ul type="circle">
+ <li>si voleu <em>emfasitzar</em> el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en cursiva)</li>
+ <li>la <strong>negreta</strong> s'aconsegueix amb dos guions baixos __ (o amb dos asteriscos **)</li>
+ <li>feu el text <big>gran</big> posant-lo entre caràcters ##</li>
+ <li>feu el text <small>text</small> usant "µµ"</li>
+ <li>una <tt>font tipus màquina d'escriure</tt> s'obté posant el text entre dos signes d'igual ==</li>
</ul>
<h4>Llistes</h4>
- <ul>
-
- <li> comenceu cada l&iacute;nia amb un asterisc * per crear una llista</li>
-
+<ul type="circle">
+ <li> comenceu cada línia amb un asterisc * per crear una llista</li>
<li> utilitzeu # per a llistes numerades
-
<ol>
-
- <li>podeu crear subllistes</li>
-
- <li> els &iacute;tems de llistes subseg&uuml;ents han de comen&ccedil;ar amb la mateixa combinaci&oacute; d'* i #</li>
-
+ <li>podeu crear subllistes</li>
+ <li> els elements següents han de començar amb la mateixa combinació d'asteriscos i #</li>
</ol>
-
</li>
-
- </ul>
+</ul>
<h4>Hiperenlla&ccedil;os</h4>
- <ul>
-
- <li>escriviu un MotWiki dins del text per crear un nou hiperenlla&ccedil;</li>
-
- <li>poseu uns mots [entre claud&agrave;tors] per crear un hiperenlla&ccedil; que no sigui un MotWiki</li>
-
- <li>qualsevol adre&ccedil;a web v&agrave;lida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertir&agrave; en un enlla&ccedil; autom&agrave;ticament</li>
-
- <li>poseu una adre&ccedil;a web o un WikiLink entre claud&agrave;tors i assigneu-li un t&iacute;tol entre cometes o amb el car&agrave;cter |
-
- <ul>
-
- <li> [t&iacute;tol | http://www.google.com]</li>
-
- <li> [MotWiki "t&iacute;tol"] or ["t&iacute;tol" WikiLink] </li>
-
+<ul type="circle">
+ <li>escriviu una ParaulaWiki dins del text per crear un nou hiperenllaç</li>
+ <li>o poseu unes [paraules entre claudàtors] per crear un hiperenllaç</li>
+ <li>qualsevol adreça web vàlida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertirà automàticament en un enllaç</li>
+ <li>poseu una adreça web o una ParaulaWiki entre claudàtors i assigneu-li un títol entre cometes o amb el caràcter |
+ <ul type="circle">
+ <li> [títol | http://www.google.com]</li>
+ <li> [ParaulaWiki "títol"] or ["títol" ParaulaWiki]</li>
</ul>
-
</li>
-
- <li>si no voleu que un MotWiki o una adre&ccedil;a web http:// (o [quelcom] que vagi entre claud&agrave;tors) es converteixi en un enlla&ccedil;, poseu davant un signe d'admiraci&oacute; o una titlla:
-
- <ul>
-
- <li> !NoEnlla&ccedil;, ~NoEnlla&ccedil;/li>
-
- <li> ![no enlla&ccedil;], !http://noenlla&ccedil;.org/ </li>
-
+ <li>si no voleu que una ParaulaWiki o una adreça web http:// (o [quelcom] que vagi entre claudàtors) es converteixi en un enllaç, poseu davant un signe d'admiració o una titlla:
+ <ul type="circle">
+ <li>!NoEnllaç, ~NoEnllaç</li>
+ <li>![no enllaç], !http://nolink.org</li>
</ul>
-
</li>
-
</ul>
-<h4> Tables with |</h4>
+<h4> Taules amb |</h4>
<table cellpadding="2" border="1" cellspacing="0">
<tr>
-
<td> poseu el text </td>
+<td> entre guions </td>
+<td> verticals </td>
+</tr>
-<td> entre car&agrave;cters </td>
-
-<td> de tra&ccedil; vertical </td>
-
-</tr><tr>
-
+<tr>
<td> per construir </td>
-
<td> una estructura de taula </td>
+</tr>
-</tr><tr>
-
-<td> els navegadors normalment </td>
-
-<td> ignoren les cel&middot;les </td>
-
+<tr>
+<td> els navegadors generalment </td>
+<td> ignoren les cel·les </td>
<td> que falten </td>
-
</tr>
</table>
-<p>
-
-Si us plau deixeu sempre una l&iacute;nia en blanc abans de la taula i una altra despr&eacute;s per separar-la dels par&agrave;grafs adjacents.
-
-</p>
+<p>Deixeu sempre una línia en blanc abans de la taula i una altra després de la taula per separar-la dels paràgrafs anterior i posterior.</p>
<h4>Imatges</h4>
- <ul>
-
- <li>per incloure una imatge dins d'una p&agrave;gina, poseu la seva adre&ccedil;a entre claud&agrave;tors: [http://www.example.com/pics/image.png] </li>
-
- <li>alternativament podeu fer servir la funci&oacute; de c&agrave;rrega d'imatges</li>
-
+<ul type="circle">
+ <li>per incloure una imatge dins d'una pàgina, poseu la seva adreça web entre claudàtors: [http://www.example.com/pics/image.png]</li>
+ <li>alternativament podeu fer servir la funció de penjar imatges</li>
</ul>
-<h4>M&eacute;s informaci&oacute;</h4>
-
-El llenguatge de marques del Wiki ofereix m&eacute;s possibilitats. Si us plau consulteu l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_blank">Erfurt Wiki Homepage</a> per trobar m&eacute;s informaci&oacute;.
-
-<p>
-
-<a name="camelcase"></a><b>Camel Case</b>:<br />
-
-El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparen&ccedil;a dels MotsWiki: mots junts, sense espais, separats per maj&uacute;scules inicials. La combinaci&oacute; de maj&uacute;scules i min&uacute;scules sembla els geps d'un camell.</p>
+<h4>Més informació</h4>
-<p>
+El llenguatge d'etiquetes wiki ofereix més possibilitats. Podeu consultar l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_blank">Erfurt Wiki Homepage</a> per trobar més informació.
-Aquesta manera de posar noms fa que els puristes de l'idioma odien els Wikis, per&ograve; &eacute;s molt com&uacute; en el m&oacute;n de la inform&agrave;tica i la usen la majoria dels
+<p><a name="camelcase"></a><b>Camel Case</b>:<br />
+El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparença de les ParaulesWiki: paraules juntes, sense espais, separades per les inicials en majúscules. La combinació de majúscules i minúscules sembla els geps d'un camell.</p>
-programadors.</p>
+<p>Aquesta manera de posar noms fa que els puristes del llenguatge odien els Wikis, però és molt comú en el món de la informàtica i la coneixen la majoria dels programadors.</p>
View
11 lang/ca/help/wiki/htmlmode.html
@@ -1,13 +1,14 @@
<p align="center"><b>Mode HTML</b></p>
-<p>Teniu dues possibilitats:
+<p>Teniu les possibilitats següents:
+
<dl>
<dt>Sense HTML</dt>
-<dd>Les etiquetes HTML es visualitzen tal qual. Tot el formatatge es fa per mitj&agrave; de marques wiki. Els filtres funcionen.</dd>
+<dd>Les etiquetes HTML es visualitzen tal qual. Tot el formatatge es fa per mitjà d'etiquetes wiki. En aquest mode els filtres funcionen.</dd>
<dt>HTML segur</dt>
-<dd>Es permeten algunes etiquetes HTML. Els filtres que requereixen etiquetes es desactiven.</dd>
-<dt>Nom&eacute;s HTML</dt>
-<dd>Sense marques wiki, nom&eacute;s HTML. Aquesta opci&oacute; permet l'&uacute;s de l'editor HTML.</dd>
+<dd>Es permeten algunes etiquetes HTML. Els filtres que requereixen etiquetes no funcionen.</dd>
+<dt>Només HTML</dt>
+<dd>Sense etiquetes wiki, només HTML. Aquesta opció permet l'ús de l'editor HTML.</dd>
</dl>
</p>
View
8 lang/ca/help/wiki/index.html
@@ -1,18 +1,18 @@
<p>Mòdul wiki</p>
<ul>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=ewikiacceptbinary.html">Permetre fitxers binaris</a></li>
-<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=revertauthorfieldpattern.html">Author for reverting mass changes</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=revertauthorfieldpattern.html">Autor per desfer canvis en massa</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=checklinks.html">Comprovar els enllaços</a></li>
-<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=initialcontent.html">Omplir amb un contingut inicial</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=initialcontent.html">Omplir amb contingut inicial</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=howtowiki.html">Com fer un wiki</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=htmlmode.html">Mode HTML</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikiname.html">Nom inicial de pàgina del wiki</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=removepages.html">Suprimir pàgines</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=revertpages.html">Tornar a una versió anterior d'una pàgina</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=setpageflags.html">Definir senyaladors de pàgines</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=strippages.html">Arrencar pàgines</a></li>
-<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=studentadminoptions.html">Opcions d'administració d'estudiants</a></li>
-<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikilinkoptions.html">Opcions d'enllaçament automàtic del wiki</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=studentadminoptions.html">Opcions d'administració per a l'estudiantat</a></li>
+<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikilinkoptions.html">Opcions dels enllaços automàtics del wiki</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikitype.html">Tipus de wikis</a></li>
<li><a href="help.php?module=wiki&amp;file=wikiusage.html">Ús del wiki</a></li>
</ul>
View
6 lang/ca/help/wiki/initialcontent.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Emplenar el contingut inicial</b></p>
+<p align="center"><b>Omplir amb contingut inicial</b></p>
-<p>Aquest &eacute;s el contingut inicial amb qu&egrave; podeu emplenar el wiki.</p>
-<p>Si voleu posar-hi un contingut inicial, l'heu de crear en format fitxers de text i penjar-lo en un directori de l'&agrave;rea de fitxers del curs. Despr&eacute;s seleccioneu un dels fitxers com a p&agrave;gina inicial. Totes les p&agrave;gines d'aquest directori es convertiran en el contingut de cada nova estructura wiki que es cre&iuml; en aquest wiki i la p&agrave;gina seleccionada en ser&agrave; la p&agrave;gina incial.
+<p>Aquest és el contingut inicial amb el qual podeu omplir el wiki.</p>
+<p>Si voleu posar-hi un contingut inicial, creeu-lo en fitxers de text i pengeu-lo en un directori de l'àrea de fitxers del curs. Després seleccioneu un dels fitxers com a pàgina inicial. Totes les pàgines d'aquest directori es convertiran en el contingut de cada nova estructura wiki que es creï en aquest wiki, i la pàgina seleccionada serà la pàgina incial.
</p>
View
12 lang/ca/help/wiki/mods.html
@@ -1,10 +1,10 @@
<p><img alt="" src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/wiki/icon.gif" />&nbsp;<b>Wikis</b></p>
-<ul>
-<p>Un Wiki permet crear documents col&middot;lectivament per mitj&agrave; d'un navegador web usant un llenguatge de marques senzill.</p>
+<div class="indent">
+<p>Un wiki permet crear documents col·lectivament per mitjà d'un navegador web, usant un llenguatge d'etiquetes senzill.</p>
-<p>"Wiki wiki" significa "super r&agrave;pid" en l'idioma hawai&agrave;. La velocitat de creaci&oacute; i actualitzaci&oacute; de p&agrave;gines &eacute;s un dels aspectes definitoris de la tecnologia wiki. Generalment les modificacions s'accepten sense revisi&oacute; pr&egrave;via i molts wikis estan oberts al p&uacute;blic en general o almenys a totes les persones que tenen acc&eacute;s al servidor.</p>
+<p>"Wiki wiki" significa "super ràpid" en l'idioma hawaià. La velocitat de creació i actualització de pàgines és un dels aspectes definitoris de la tecnologia wiki. Generalment les modificacions s'accepten sense revisió prèvia, i la majoria de wikis estan oberts al públic en general o almenys a totes les persones que tenen accés al servidor.</p>
-<p>El m&ograve;dul Wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats en p&agrave;gines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se suprimeixen mai i es poden restaurar.</p>
+<p>El mòdul Wiki de Moodle capacita els participants per treballar plegats en pàgines web, afegir-hi contingut, ampliar-lo i modificar-lo. Les versions anteriors no se suprimeixen mai i es poden recuperar.</p>
-<p>Aquest m&ograve;dul est&agrave; basat en l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_new">Erfurt Wiki</a>.</p>
-</ul>
+<p>Aquest mòdul es basa en l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_new">Erfurt Wiki</a>.</p>
+</div>
View
6 lang/ca/help/wiki/removepages.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Suprimir p&agrave;gines</b></p>
-<p>Aquesta funci&oacute; us permet suprimir p&agrave;gines wiki. Es fa una verificaci&oacute; r&agrave;pida i es mostren les p&agrave;gines que donen errors.</p>
-<p>Si us plau pareu compte i penseu-hi dues vegades abans de suprimir una p&agrave;gina. Moltes vegades no &eacute;s necessari.</p>
+<p align="center"><b>Suprimir pàgines</b></p>
+<p>Aquesta funció us permet suprimir pàgines del wiki. Es fa una comprovació ràpida i es mostren les pàgines que hagin donat errors.</p>
+<p>Si us plau pareu compte i penseu-hi dues vegades abans de suprimir una pàgina. Moltes vegades no és necessari.</p>
View
6 lang/ca/help/wiki/revertauthorfieldpattern.html
@@ -1,4 +1,2 @@
-<p align="center"><b>Desfer canvis en massa</b></p>
-<p>
-Ha de ser una cadena fixa (no podeu usar * o expressions regulars). &Eacute;s millor que useu l'adre&ccedil;a IP o el nom de l'ordinador atacant.
-</p>
+<p align="center"><b>Autor per a desfer canvis en massa</b></p>
+<p>Ha de ser una cadena fixa (no podeu usar * o expressions regulars). És millor que useu l'adreça IP o el nom de l'ordinador atacant.</p>
View
2 lang/ca/help/wiki/revertpages.html
@@ -1,3 +1,3 @@
<p align="center"><b>Desfer canvis</b></p>
-<p>Si alg&uacute; fa malb&eacute; un munt de p&agrave;gines del wiki, potser us interessar&agrave; desfer autom&agrave;ticament aquests canvis suprimint totes les versions que porten certa cadena al camp {author} (generalment l'adre&ccedil;a IP o el nom de l'ordinador).</p>
+<p>Si algú fa malbé un munt de pàgines del wiki, potser us interessarà desfer automàticament aquests canvis suprimint totes les versions que porten certa cadena al camp {author} (generalment l'adreça IP o el nom de l'ordinador).</p>
View
16 lang/ca/help/wiki/setpageflags.html
@@ -1,12 +1,12 @@
-<p align="center"><b>Definir senyaladors de p&agrave;gina</b></p>
-<p>Cada p&agrave;gina wiki t&eacute; assignats uns senyaladors que permeten modificar el seu tipus o el seu comportament.</p>
+<p align="center"><b>Definir senyaladors de pàgina</b></p>
+<p>Cada pàgina wiki assignats uns senyaladors que permeten modificar el seu tipus o el seu comportament.</p>
-<p>Descripci&oacute; dels senyaladors:</p>
+<p>Descripció dels senyaladors:</p>
<table border="1" width="100%"><tbody>
- <tr><td valign="top" width="25%">TXT</td><td>La p&agrave;gina cont&eacute; text.</td></tr>
- <tr><td valign="top" width="25%">BIN</td><td>La p&agrave;gina cont&eacute; dades bin&agrave;ries.</td></tr>
- <tr><td valign="top" width="25%">OFF</td><td>La p&agrave;gina est&agrave; deshabilitada.</td></tr>
- <tr><td valign="top" width="25%">HTM</td><td>Es permet HTML en aquesta p&agrave;gina (el par&agrave;metre general del Wiki t&eacute; prioritat).</td></tr>
- <tr><td valign="top" width="25%">RO</td><td>Nom&eacute;s de lectura.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">TXT</td><td>La pàgina conté text.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">BIN</td><td>La pàgina conté dades binàries.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">OFF</td><td>La pàgina està inhabilitada.</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">HTM</td><td>Es permet HTML en aquesta pàgina (el paràmetre general del Wiki prioritat).</td></tr>
+ <tr><td valign="top" width="25%">RO</td><td>Només lectura.</td></tr>
<tr><td valign="top" width="25%">WR</td><td>Permet escriptura.</td></tr>
</table>
View
4 lang/ca/help/wiki/strippages.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Arrencar p&agrave;gines</b></p>
+<p align="center"><b>Arrencar pàgines</b></p>
-<p>Aquesta funci&oacute; purga les versions velles de totes les p&agrave;gines emmagatzemades a la base de dades i conserva &uacute;nicament les m&eacute;s noves.</p>
+<p>Aquesta funció purga les versions velles de totes les pàgines emmagatzemades a la base de dades i conserva únicament les més noves.</p>
View
4 lang/ca/help/wiki/studentadminoptions.html
@@ -1,3 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Opcions d'administració dels estudiants</b></p>
+<p align="center"><b>Opcions d'administració per a l'estudiantat</b></p>
-<p>Certes opcions d'administració es poden activar o desactivar per als estudiants. Si s'activen, aquestes opcions només tenen efecte en els wikis que puguin ser editats pels estudiants. Si es desactiven, no apareixeran al menú d'administració.</p>
+<p>Certes opcions d'administració es poden activar o desactivar per als estudiants. Si s'activen, aquestes opcions només tenen efecte en els wikis que puguin ser editats per l'estudiantat. Si es desactiven, no apareixeran al menú d'administració.</p>
View
8 lang/ca/help/wiki/wikilinkoptions.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p align="center"><b>Opcions d'enllaços automàtics al Wiki</b></p>
+<p align="center"><b>Opcions dels enllaços automàtics del wiki</b></p>
-<p>En certes situacions, potser no voldreu que es creïn enllaços automàtics basats en el CamelCase. Si és així, activeu aquest quadre per deshabilitar els enllaços CamelCase.</p>
-<p>
-<b>NOTA</b> El CamelCase és una característica wiki estàndard i per tant deshabilitar-lo pot fer que un wiki importat no funcioni correctament. Utilitzeu aquesta opció <i>només</i> si n'esteu absolutament segur.</p>
+<p>En certes situacions, potser no voldreu que es creïn automàticament enllaços basats en la notació CamelCase. Si és així, verifiqueu aquest quadre per inhabilitar els enllaços CamelCase.</p>
+
+<p><b>AVÍS</b> El CamelCase és una característica wiki estàndard i per tant inhabilitar-lo pot fer que un wiki importat no funcioni correctament. Utilitzeu aquesta opció <i>només</i> si esteu absolutament segur que no voleu enllaços CamelCase.</p>
View
8 lang/ca/help/wiki/wikiname.html
@@ -1,6 +1,4 @@
-<p align="center"><b>Nom de p&agrave;gina inicial del wiki</b></p>
-<p>
-Si voleu que el nom de p&agrave;gina inicial sigui quelcom diferent del nom del wiki, podeu especificar-lo aqu&iacute;. Aquest nom ser&agrave; el de la primera p&agrave;gina del wiki en cada nova inst&agrave;ncia d'aquest wiki.<br /><br />
+<p align="center"><b>Nom de pàgina inicial del wiki</b></p>
-Si deixeu aquest camp en blanc, el nom de p&agrave;gina inicial ser&agrave; el nom del wiki (si no seleccioneu una p&agrave;gina en el camp 'p&agrave;gina inicial').
-</p>
+<p>Si voleu que el nom de la pàgina inicial sigui quelcom diferent del nom del wiki, podeu especificar el nom aquí. Aquest nom serà el de la primera pàgina del wiki en cada nova instància d'aquest wiki.<br /><br />
+Si deixeu aquest camp en blanc, el nom de la pàgina inicial serà el nom del wiki (si no seleccioneu una pàgina en el camp 'pàgina inicial').</p>
View
4 lang/ca/help/wiki/wikitype.html
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p align="center"><b>Tipus del wiki</b></p>
+<p align="center"><b>Tipus de wiki</b></p>
<p>
-Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del grup i de l'estudiant. A banda, com qualsevol activitat, el wiki té els modes de grup de Moodle: "Sense grup", "Grups separats" i "Grups visibles". Això es combina en la següent matriu de nou possibilitats:
+Hi ha tres tipus de wiki: del professor, del grup i de l'estudiant. A banda, com qualsevol activitat, el wiki té els modes de grup de Moodle: "Sense grups", "Grups separats" i "Grups visibles". Això es combina en la següent matriu de nou possibilitats:
<table border="1" width="100%"><tbody>
<tr>
<th valign="top" width="25%"></th>
View
143 lang/ca/help/wiki/wikiusage.html
@@ -1,106 +1,117 @@
<p align="center"><b>&Uacute;s del Wiki</b></p>
-<p>
-El Wiki &eacute;s una plataforma per a treballar plegats en la construcci&oacute; de p&agrave;gines web. Els principis s&oacute;n simples.
-</p>
+
+<p>El wiki és una plataforma per a treballar plegats en la construcció de pàgines web. Els principis són simples.</p>
<ul>
-<li>Alg&uacute; escriu un text i el desa.</li>
-<li>M&eacute;s tard, una altra persona llegeix aquest text i pensa que es podrien fer certs canvis i afegir algunes coses. Fa clic al bot&oacute; "Edita" i modifica la p&agrave;gina. </li>
-<li>Quan desa la nova versi&oacute;, aquesta est&agrave; disponible per a tothom.</li><br /> <br />
+<li>Algú escriu un text i el desa.</li>
+<li>Més tard, una altra persona llegeix aquest text i pensa que es podrien fer certes correccions i afegir algunes coses. Fa clic al botó "Edita" i modifica la pàgina. </li>
+<li>Quan desa la nova versió, aquesta està disponible per a tothom.</li>
</ul>
-Amb un wiki, tamb&eacute;s es pot afegir f&agrave;cilment una p&agrave;gina nova o un enlla&ccedil; a p&agrave;gines existents.
-<br /><br />
+<p>Amb un wiki, també es pot afegir fàcilment una pàgina nova o un enllaç a pàgines existents.</p>
<ul>
-<li>Un ella&ccedil; es crea per mitj&agrave; d'un MotWiki. Aix_ &eacute;s un mot amb almenys dues lletres maj&uacute;scules. Si ja existia una p&agrave;gina amb aquest nom, es crear&agrave; un enlla&ccedil; autom&agrave;ticament. Si no, es visualitza un signe d'interrogaci&oacute;.</li>
-<li>Fent clic en aquest interrogant es crea una p&agrave;gina nova en blanc amb aquest nom que es pot editar.</li>
+<li>Un enllaç es crea per mitjà d'una ParaulaWiki, que és una paraula amb almenys dues lletres majúscules. Si ja existia una pàgina amb aquest nom, es crearà automàticament un enllaç a aquesta pàgina. Si no existia, es visualitza un signe d'interrogació.</li>
+<li>Fent clic en aquest interrogant es crea una pàgina nova en blanc amb aquest nom, que tot seguit ja es pot editar.</li>
</ul>
-<br /><br />
-<p align="center"><b><br />
-Regles de formatatge del wiki</b></p>
-<p>
+<p align="center"><b>Regles de formatatge wiki</b></p>
-<h4>Par&agrave;grafs</h4>
- <ul>
- <li>separeu els par&agrave;grafs per mitj&agrave; de l&iacute;nies en blanc</li>
- <li>uilitzeu tres signes de percentatge %%% per for&ccedil;ar un salt de l&iacute;nia</li>
- <li>si poseu espais o tabuladors al comen&ccedil;ament d'una l&iacute;nia, el text se sagnar&agrave;</li>
- </ul>
+<h4>Paràgrafs</h4>
-<h4>!! Encap&ccedil;alaments</h4>
+<ul type="circle">
+ <li>separeu els paràgrafs per mitjà de línies en blanc</li>
+ <li>uilitzeu tres signes de percentatge %%% per forçar un salt de línia</li>
+ <li>si poseu espais o tabuladors al començament d'una línia, el text se sagnarà</li>
+</ul>
- <ul type="circle">
- <li> utilitzeu un signe d'admiraci&oacute; ! al comen&ccedil;ament de la l&iacute;nia per crear un encap&ccedil;alament de mida petita</li>
+<h4>!! Encapçalaments</h4>
- <li> !! m&eacute;s gran</li>
- <li> !!! la mida m&eacute;s gran</li>
- </ul>
+<ul type="circle">
+ <li> utilitzeu un signe d'admiració ! al començament de la línia per crear un encapçalament de mida petita</li>
+ <li> !! més gran</li>
+ <li> !!! la mida més gran</li>
+</ul>
<h4>Estils</h4>
- <ul>
-
- <li>si voleu <em>emfasitzar</em> el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en lletra it&agrave;lica)</li>
- <li>la <strong>negreta</strong> s'aconsegueix amb dos car&agrave;cters de subratllat __ (o amb asteriscos **)</li>
- <li>poseu el <big>text gran</big> entre car&agrave;cters ##</li>
- <li>podeu aconseguir <small>text petit</small> usant "&micro;&micro;"</li>
- <li>una <tt>p&ograve;lissa tipus m&agrave;quina d'escriure</tt> s'obt&eacute; posant el text entre dos iguals ==</li>
+<ul type="circle">
+ <li>si voleu <em>emfasitzar</em> el text, poseu-lo entre cometes simples '' (generalment es visualitza en cursiva)</li>
+ <li>la <strong>negreta</strong> s'aconsegueix amb dos guions baixos __ (o amb dos asteriscos **)</li>
+ <li>feu el text <big>gran</big> posant-lo entre caràcters ##</li>
+ <li>feu el text <small>text</small> usant "µµ"</li>
+ <li>una <tt>font tipus màquina d'escriure</tt> s'obté posant el text entre dos signes d'igual ==</li>
</ul>
<h4>Llistes</h4>
- <ul>
- <li> comenceu cada l&iacute;nia amb un asterisc * per crear una llista</li>
+<ul type="circle">
+ <li> comenceu cada línia amb un asterisc * per crear una llista</li>
<li> utilitzeu # per a llistes numerades
<ol>
- <li>podeu crear subllistes</li>
-
- <li> els &iacute;tems de llistes subseg&uuml;ents han de comen&ccedil;ar amb la mateixa combinaci&oacute; d'* i #</li>
+ <li>podeu crear subllistes</li>
+ <li> els elements següents han de començar amb la mateixa combinació d'asteriscos i #</li>
</ol>
</li>
- </ul>
+</ul>
<h4>Hiperenlla&ccedil;os</h4>
- <ul>
-
- <li>escriviu un MotWiki dins del text per crear un nou hiperenlla&ccedil;</li>
- <li>poseu uns mots [entre claud&agrave;tors] per crear un hiperenlla&ccedil; que no sigui un MotWiki</li>
-
- <li>qualsevol adre&ccedil;a web v&agrave;lida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertir&agrave; en un enlla&ccedil; autom&agrave;ticament</li>
- <li>poseu una adre&ccedil;a web o un WikiLink entre claud&agrave;tors i assigneu-li un t&iacute;tol entre cometes o amb el car&agrave;cter |
- <ul>
- <li> [t&iacute;tol | http://www.google.com]</li>
- <li> [MotWiki "t&iacute;tol"] or ["t&iacute;tol" WikiLink] </li>
+<ul type="circle">
+ <li>escriviu una ParaulaWiki dins del text per crear un nou hiperenllaç</li>
+ <li>o poseu unes [paraules entre claudàtors] per crear un hiperenllaç</li>
+ <li>qualsevol adreça web vàlida (que comenci amb http:/) com ara http://www.google.com/ es convertirà automàticament en un enllaç</li>
+ <li>poseu una adreça web o una ParaulaWiki entre claudàtors i assigneu-li un títol entre cometes o amb el caràcter |
+ <ul type="circle">
+ <li> [títol | http://www.google.com]</li>
+ <li> [ParaulaWiki "títol"] or ["títol" ParaulaWiki]</li>
</ul>
</li>
- <li>si no voleu que un MotWiki o una adre&ccedil;a web http:// (o [quelcom] que vagi entre claud&agrave;tors) es converteixi en un enlla&ccedil;, poseu davant un signe d'admiraci&oacute; o una titlla:
- <ul>
- <li> !NoEnlla&ccedil;, ~NoEnlla&ccedil;</li>
- <li> ![no enlla&ccedil;], !http://noenlla&ccedil;.org/ </li>
-
+ <li>si no voleu que una ParaulaWiki o una adreça web http:// (o [quelcom] que vagi entre claudàtors) es converteixi en un enllaç, poseu davant un signe d'admiració o una titlla:
+ <ul type="circle">
+ <li>!NoEnllaç, ~NoEnllaç</li>
+ <li>![no enllaç], !http://nolink.org</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h4> Taules amb |</h4>
-| poseu el text | entre car&agrave;cters | de tra&ccedil; vertical | <br />
-| per construir | una estructura de taula | <br />
-| els navegadors normalment | ignoren les cel&middot;les | que falten | <br />
-<p>
-Si us plau deixeu sempre una l&iacute;nia en blanc abans de la taula i una altra despr&eacute;s per separar-la dels par&agrave;grafs adjacents.
-</p>
+<table cellpadding="2" border="1" cellspacing="0">
-<h4>Imatges</h4>
+<tr>
+<td> poseu el text </td>
+<td> entre guions </td>
+<td> verticals </td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td> per construir </td>
+<td> una estructura de taula </td>
+</tr>
+
+<tr>
+<td> els navegadors generalment </td>
+<td> ignoren les cel·les </td>
+<td> que falten </td>
+</tr>
+
+</table>
- <ul>
+<p>Deixeu sempre una línia en blanc abans de la taula i una altra després de la taula per separar-la dels paràgrafs anterior i posterior.</p>
- <li>per incloure una imatge dins d'una p&agrave;gina, poseu la seva adre&ccedil;a entre claud&agrave;tors: [http://www.example.com/pics/image.png] </li>
- <li>alternativament podeu fer servir la funci&oacute; de c&agrave;rrega d'imatges</li>
+<h4>Imatges</h4>
+
+<ul type="circle">
+ <li>per incloure una imatge dins d'una pàgina, poseu la seva adreça web entre claudàtors: [http://www.example.com/pics/image.png]</li>
+ <li>alternativament podeu fer servir la funció de penjar imatges</li>
</ul>
-<h4>M&eacute;s informaci&oacute;</h4>
-El llenguatge de marques del Wiki ofereix m&eacute;s possibilitats. Si us plau consulteu l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target=_new>Erfurt Wiki Homepage</a> per trobar m&eacute;s informaci&oacute;.
+<h4>Més informació</h4>
+
+El llenguatge d'etiquetes wiki ofereix més possibilitats. Podeu consultar l'<a href="http://erfurtwiki.sourceforge.net" target="_blank">Erfurt Wiki Homepage</a> per trobar més informació.
+
+<p><a name="camelcase"></a><b>Camel Case</b>:<br />
+El CamelCase (lletres camell) descriu l'aparença de les ParaulesWiki: paraules juntes, sense espais, separades per les inicials en majúscules. La combinació de majúscules i minúscules sembla els geps d'un camell.</p>
+
+<p>Aquesta manera de posar noms fa que els puristes del llenguatge odien els Wikis, però és molt comú en el món de la informàtica i la coneixen la majoria dels programadors.</p>
View
50 lang/ca/wiki.php
@@ -7,40 +7,40 @@
$string['allowremovepages'] = 'Permet suprimir pàgines';
$string['allowrevertchanges'] = 'Permet desfer canvis en massa';
$string['allowsetpage'] = 'Permet definir els indicadors de pàgina';
-$string['allowstrippages'] = 'Permet estripar pàgines';
+$string['allowstrippages'] = 'Permet arrencar pàgines';
$string['attachments'] = 'Fitxers adjunts';
$string['author'] = 'Autor';
$string['authorfieldpattern'] = 'Patró del camp d\'autor';
$string['authorfieldpatternerror'] = 'Introduïu un autor.';
$string['backlinks'] = 'Enllaços que hi fan referència';
$string['binimgtoolarge'] = 'Aquest fitxer d\'imatge és massa gran.';
-$string['binnoimg'] = 'Aquest format de fitxer no és compatible.';
+$string['binnoimg'] = 'Aquest format de fitxer no es pot acceptar.';
$string['browse'] = 'Navega';
$string['canceledit'] = 'Cancel·la';
$string['cannotchangepage'] = 'Aquesta pàgina no es pot canviar';
$string['changes'] = '$a canvis';
$string['changesfield'] = 'Quantes hores des de l\'últim canvi';
$string['changesfielderror'] = 'Introduïu un nombre d\'hores correcte';
-$string['checklinks'] = 'Verifica enllaços';
-$string['checklinkscheck'] = 'Esteu segur que voleu verificar els enllaços d\'aquesta pàgina?';
-$string['checklinksnotice'] = 'Espereu mentre es verifiquen els enllaços.';
+$string['checklinks'] = 'Comprova enllaços';
+$string['checklinkscheck'] = 'Esteu segur que voleu comprovar els enllaços d\'aquesta pàgina?';
+$string['checklinksnotice'] = 'Espereu mentre es comproven els enllaços.';
$string['chooseadministration'] = '-- Administració --';
$string['chooseafile'] = 'Tria/penja la pàgina inicial';
$string['choosewikilinks'] = '-- Enllaços del Wiki --';
$string['comment'] = 'Comentari';
$string['contentsize'] = 'Mida del contingut';
$string['created'] = 'Creat';
-$string['deletemewikiword'] = 'Esborra\'m';
-$string['deletemewikiwordfound'] = '$a trobat a la pàgina';
+$string['deletemewikiword'] = 'Suprimeix-me';
+$string['deletemewikiwordfound'] = 'S\'ha trobat $a a la pàgina';
$string['deletepage'] = 'Suprimeix la pàgina';
$string['deleteversions'] = 'Nombre de versions recents que voleu suprimir';
$string['deleteversionserror'] = 'Introduïu un nombre correcte de versions.';
-$string['diff'] = 'Diff';
+$string['diff'] = 'Dif';
$string['differences'] = 'Diferències entre les versions $a->new_ver i $a->old_ver de: $a->pagename.';
$string['disablecamel'] = 'Inhabilita els enllaços CamelCase';
$string['disabledpage'] = 'Actualment aquesta pàgina no està disponible.';
$string['doesnotexist'] = 'Aquesta pàgina encara no existeix. Podeu fer clic en el botó Edita si voleu crear-la.';
-$string['downloadaszip'] = 'Fitxer zip descarregable';
+$string['downloadaszip'] = 'Arxiu zip per baixar';
$string['downloadtimes'] = 'S\'ha baixat $a vegades';
$string['dwnlnofiles'] = 'Encara no s\'han penjat fitxers.';
$string['dwnlsection'] = 'Secció de descàrregues';
@@ -54,7 +54,7 @@
$string['errororreason'] = 'Error o motiu';
$string['errorroandwr'] = 'Error del senyalador: la pàgina és només de lectura i alhora s\'hi pot escriure';
$string['errorsize'] = 'Mida de pàgina superior a 64 KB';
-$string['errversionsave'] = 'Algú ha desat una nova versió d\'aquesta pàgina mentre vós l\'estàveu editant. Torneu enrere i, en la pantalla anterior, copieu al portapapers els vostres canvis per introduir-los de nou després de refrescar la pantalla d\'edició.';
+$string['errversionsave'] = 'Algú ha desat una nova versió d\'aquesta pàgina mentre l\'estàveu editant. Torneu enrere i, en la pantalla anterior, copieu al portapapers els vostres canvis per introduir-los de nou després de refrescar la pantalla d\'edició.';
$string['ewikiacceptbinary'] = 'Permet fitxers binaris';
$string['ewikiprinttitle'] = 'Inclou el nom del wiki a cada pàgina';
$string['export'] = 'Exporta';
@@ -65,7 +65,7 @@
$string['file'] = 'Fitxer';
$string['filedownload'] = 'Descàrrega de fitxers';
$string['fileisoftype'] = 'El fitxer és de tipus';
-$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics a les pàgines dels Wikis';
+$string['filtername'] = 'Enllaços automàtics de les pàgines wiki';
$string['flagbin'] = 'BIN';
$string['flaghtm'] = 'HTM';
$string['flagoff'] = 'OFF';
@@ -79,34 +79,34 @@
$string['groups'] = 'Grups';
$string['hits'] = '$a coincidències';
$string['howtooperate'] = 'Com funciona';
-$string['howtowiki'] = 'Com fer wiki';
+$string['howtowiki'] = 'Com fer un wiki';
$string['html'] = 'Format HTML';
$string['htmlmode'] = 'Mode HTML';
$string['htmlonly'] = 'Només HTML';
$string['index'] = 'Índex';
-$string['infoaboutpage'] = 'Informació sobre la pàgina';
+$string['infoaboutpage'] = 'Informació de la pàgina';
$string['initialcontent'] = 'Tria una pàgina inicial';
$string['invalidroot'] = 'No teniu autorització per veure la pàgina arrel actual, de manera que no es pot crear un mapa del lloc.';
$string['lastchanged'] = 'Modificat $a';
$string['lastmodified'] = 'Última modificació';
$string['linkdead'] = 'MORT';
$string['linkok'] = 'OK';
-$string['linkschecked'] = 'S\'han verificat els enllaços';
+$string['linkschecked'] = 'S\'han comprovat els enllaços';
$string['listall'] = 'Llista tot';
$string['listcandidates'] = 'Llista candidats';
$string['meta'] = 'Metadades';
$string['moduledirectory'] = 'Directori de mòduls';
$string['modulename'] = 'Wiki';
$string['modulenameplural'] = 'Wikis';
$string['mostoftenchangedpages'] = 'Pàgines modificades més sovint';
-$string['mostvisitedpages'] = 'Pàgines més vistes';
+$string['mostvisitedpages'] = 'Pàgines més llegides';
$string['newestpages'] = 'Pàgines més noves';
$string['noadministrationaction'] = 'Falta l\'acció d\'administració.';
-$string['nocandidatestoremove'] = 'No hi ha pàgines candidates per a la supressió. Trieu \'$a\' per mostrar totes les pàgines. ';
+$string['nocandidatestoremove'] = 'No hi ha pàgines candidates per suprimir. Trieu \'$a\' per mostrar totes les pàgines. ';
$string['nochangestorevert'] = 'No hi ha canvis per desfer.';
$string['nohtml'] = 'Sense HTML';
$string['nolinksfound'] = 'No s\'han trobat enllaços en aquesta pàgina.';
-$string['noregexp'] = 'Ha de ser una cadena fixa (no podeu usar * o expressions regulars). Millor que useu l\'adreça IP o el nom de l\'ordinador atacant, però no inclogueu el número del port (perquè s\'incrementa a cada accés http).';
+$string['noregexp'] = 'Ha de ser una cadena fixa (no podeu usar * o expressions regulars). Millor que useu l\'adreça IP o el nom de l\'ordinador atacant, però no inclogueu el número del port (perquè s\'incrementa en cada accés http).';
$string['notadministratewiki'] = 'No us és permès d\'administrar aquest wiki!';
$string['nothingtostrip'] = 'No hi ha pàgines que tinguin mes d\'una versió.';
$string['nowikicreated'] = 'No s\'han creat entrades en aquest wiki';
@@ -115,7 +115,7 @@
$string['optional'] = 'opcional';
$string['orphanedpage'] = 'Pàgina òrfena';
$string['orphanedpages'] = 'Pàgines òrfenes';
-$string['otherwikis'] = 'Altres Wikis';
+$string['otherwikis'] = 'Altres wikis';
$string['ownerunknown'] = 'desconegut/da';
$string['pageactions'] = 'Accions de pàgina';
$string['pageindex'] = 'Índex de pàgines';
@@ -125,12 +125,12 @@
$string['pageslinkingto'] = 'Pàgines enllaçades amb aquesta';
$string['pagesremoved'] = 'S\'han suprimit les pàgines.';
$string['pagesreverted'] = 'S\'han desfet els canvis.';
-$string['pagesstripped'] = 'S\'han estripat les pàgines.';
+$string['pagesstripped'] = 'S\'han arrencat les pàgines.';
$string['plaintext'] = 'Text';
$string['preview'] = 'Previsualització';
$string['readonly'] = 'Pàgina només de lectura';
$string['refs'] = 'Referències';
-$string['removenotice'] = 'Noteu que aquí només es llistaran les pàgines no referenciades. I com que el motor ewiki verifica d\'una manera molt limitada si hi ha referències o no a una pàgina, potser aquí se n\'ometran algunes.<br />Tanmateix si primer buideu una pàgina, també es mostrarà aquí. També es faran altres diagnòstics de la base de dades.';
+$string['removenotice'] = 'Noteu que aquí només es llistaran les pàgines no referenciades. I com que el motor ewiki comprova d\'una manera molt limitada si hi ha referències o no a una pàgina, potser aquí se n\'ometran algunes.<br />Tanmateix, si primer buideu una pàgina, també es mostrarà aquí. També es faran altres diagnòstics de la base de dades.';
$string['removepagecheck'] = 'Esteu segur que voleu suprimir aquestes pàgines?';
$string['removepages'] = 'Suprimeix pàgines';
$string['removeselectedpages'] = 'Suprimeix les pàgines seleccionades';
@@ -147,8 +147,8 @@
$string['sitemap'] = 'Mapa del lloc';
$string['smfor'] = 'Mapa del lloc';
$string['status'] = 'Estat';
-$string['strippagecheck'] = 'Esteu segur que voleu estripar les versions velles d\'aquestes pàgines:';
-$string['strippages'] = 'Estripa pàgines';
+$string['strippagecheck'] = 'Esteu segur que voleu arrencar les versions velles d\'aquestes pàgines:';
+$string['strippages'] = 'Arrenca pàgines';
$string['studentadminoptions'] = 'Opcions d\'administració per als estudiants';
$string['submit'] = 'Tramet';
$string['tabattachments'] = 'Adjunts';
@@ -168,10 +168,10 @@
$string['uploadpicturebutton'] = 'Penja';
$string['uplok'] = 'El fitxer s\'ha penjat correctament.';
$string['version'] = 'Versió';
-$string['versionrangetoobig'] = 'No podeu penjar totes les versions d\'una pàgina. L\'última versió s\'ha de conservar.';
+$string['versionrangetoobig'] = 'No podeu suprimir totes les versions d\'una pàgina. L\'última versió s\'ha de conservar.';
$string['versions'] = 'Versions';
$string['versionstodelete'] = 'Versions per suprimir';
-$string['viewpage'] = 'Visualitza pàgina';
+$string['viewpage'] = 'Visualitza la pàgina';
$string['viewsmfor'] = 'Visualitza mapa del lloc';
$string['wantedpages'] = 'Pàgines desitjades';
$string['wikidefaultpagename'] = 'WikiIndex';
@@ -180,7 +180,7 @@
$string['wikilinkoptions'] = 'Opcions dels enllaços automàtics';
$string['wikilinks'] = 'Enllaços Wiki';
$string['wikiname'] = 'Nom de la pàgina';
-$string['wikistartederror'] = 'No es pot canviar: el Wiki ja té entrades.';
+$string['wikistartederror'] = 'No es pot canviar: el wiki ja té entrades.';
$string['wikitype'] = 'Tipus';
$string['wikiusage'] = 'Ús del Wiki';
$string['withbinaries'] = 'Inclou contingut binari';

0 comments on commit 18ab5c1

Please sign in to comment.