Permalink
Browse files

Updated for release 1.3

 • Loading branch information...
1 parent f57cd38 commit 18dd5216ffc3159fb25db61b18e9a1975d6ca707 mudrd8mz committed May 28, 2004
Showing with 805 additions and 407 deletions.
 1. +5 −4 lang/cs/README
 2. +7 −0 lang/cs/activitynames.php
 3. +2 −1 lang/cs/attendance.php
 4. +4 −3 lang/cs/auth.php
 5. +7 −0 lang/cs/block_course_summary.php
 6. +9 −0 lang/cs/block_online_users.php
 7. +11 −0 lang/cs/block_section_links.php
 8. +7 −0 lang/cs/block_social_activities.php
 9. +107 −1 lang/cs/calendar.php
 10. +42 −87 lang/cs/docs/future.html
 11. +30 −59 lang/cs/docs/intro.html
 12. +7 −1 lang/cs/editor.php
 13. +7 −7 lang/cs/error.php
 14. +8 −2 lang/cs/forum.php
 15. +10 −3 lang/cs/glossary.php
 16. +13 −0 lang/cs/help/assignment/assignmenttype.html
 17. +5 −0 lang/cs/help/assignment/index.html
 18. +7 −0 lang/cs/help/assignment/mods.html
 19. +8 −0 lang/cs/help/assignment/resubmit.html
 20. +17 −0 lang/cs/help/forum/allowdiscussions.html
 21. +17 −0 lang/cs/help/forum/attachment.html
 22. +16 −0 lang/cs/help/forum/forumtype.html
 23. +8 −0 lang/cs/help/forum/index.html
 24. +8 −0 lang/cs/help/forum/maxattachmentsize.html
 25. +10 −0 lang/cs/help/forum/mods.html
 26. +74 −0 lang/cs/help/forum/ratings.html
 27. +10 −17 lang/cs/help/forum/subscription.html
 28. +6 −0 lang/cs/help/resource/index.html
 29. +7 −0 lang/cs/help/resource/mods.html
 30. +16 −0 lang/cs/help/resource/program.html
 31. +29 −30 lang/cs/help/resource/resourcetype.html
 32. +8 −0 lang/cs/help/resource/summary.html
 33. +3 −2 lang/cs/lesson.php
 34. +52 −11 lang/cs/moodle.php
 35. +5 −2 lang/cs/quiz.php
 36. +5 −1 lang/cs/resource.php
 37. +36 −0 lang/cs/scorm.php
 38. +179 −174 lang/cs/survey.php
 39. +3 −2 lang/cs/workshop.php
View
9 lang/cs/README
@@ -8,14 +8,15 @@ $Id$
AUTO�I P�EKLADU
David Mudr�k (david.mudrak@pedf.cuni.cz)
-Univerzita Karlova v Praze, Pedagogick� fakulta
+ Univerzita Karlova v Praze, Pedagogick� fakulta
Jind�ich Jind�ich (jindrich@jindrich.org)
-Univerzita Karlova v Praze, P��rodov�deck� fakulta
+ Univerzita Karlova v Praze, P��rodov�deck� fakulta
+Ji�� Rambousek (jiri.rambousek@phil.muni.cz)
Daniel Mik��k (miksik@phil.muni.cz)
-Masarykova univerzita v Brn�, Filozofick� fakulta
-
+Zden�k Pytela (pytela@phil.muni.cz)
+ Masarykova univerzita v Brn�, Filozofick� fakulta
LICENCE
View
7 lang/cs/activitynames.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['filtername'] = 'Automaticky propojovat názvy èinností';
+
+?>
View
3 lang/cs/attendance.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['absentlong'] = 'Chybí';
@@ -57,6 +57,7 @@
$string['tardiesperabsence'] = 'Kolik zpoždění bude počítáno jako jedna absence';
$string['tardylong'] = 'Zpoždení';
$string['tardyshort'] = 'Z';
+$string['teacheredit'] = 'Zjistit docházku';
$string['thursday'] = 'Čt';
$string['tuesday'] = 'Út';
$string['viewall'] = 'Zobrazit všechny docházkové archy';
View
7 lang/cs/auth.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // auth.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['auth_dbdescription'] = 'Tato metoda používá tabulku v externí databázi ke kontrole, zda zadané uživatelské jméno a heslo je platné. Při vytváření nového účtu mohou být informace z dalších polí zkopírovány do databáze Moodle.';
@@ -28,9 +28,10 @@
$string['auth_ldap_creators'] = 'Seznam skupin, jejichž členové jsou oprávněni vytvářet nové kurzy. Jednotlivé skupiny oddělujte středníkem. Příklad: \'cn=ucitele,ou=zamestnanci,o=naseskola\'';
$string['auth_ldap_host_url'] = 'Zadejte URL serveru LDAP. Například \'ldap://ldap.naseskola.cz/\' nebo \'ldaps://ldap.naseskola.cz/\' ';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Určete atribut člena skupiny (user member attribute), pokud uživatel patří do skupiny. Většinou \'member\'';
-$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu &lt;&gt; 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
+$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Zadejte hodnotu <> 0 pokud chcete prohledávat uživatele v subkontextech.';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Aktualizovat informace o uživateli (příjmení, křestní jméno, adresa...) z LDAP serveru do Moodle. Pro mapování viz /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atribut použitý pro pojmenování a vyhledávání uživatelů. Většinou \'cn\'.';
+$string['auth_ldap_version'] = 'Verze protokolu LDAP, kterou používá váš server.';
$string['auth_ldapdescription'] = 'Tato metoda poskytuje ověření uživatele proti LDAP serveru. Je-li zadané jméno a heslo platné, Moodle si vytvoří nový záznam o uživateli ve své vlastní databázi. Tento modul dále umí načíst informace z LDAP serveru a přednastavit požadované pole v Moodle. Při dalším přihlašování se již pouze ověřuje uživatelské jméno a heslo.';
$string['auth_ldapextrafields'] = 'Tato pole jsou volitelná. Můžete vybrat, která pole s informacemi z <B>LDAP serveru</B> budou použita jako přednastavená v Moodle. <P>Necháte-li pole prázdná, nepřevezmou se žádné údaje z LDAP a Moodle použije vlastní přednastavené hodnoty. <P>V každém případě si uživatel může tyto hodnoty měnit po přihlášení sám.';
$string['auth_ldaptitle'] = 'Použití LDAP serveru';
@@ -57,7 +58,7 @@
$string['changepasswordhelp'] = 'Zde můžete určit URL, na kterém si vaši uživatelé mohou obnovit heslo nebo změnit své uživatelské jméno, pokud jej zapomněli. URL bude uživatelům poskytnuto jako tlačitko na přihlašovací a osobní stránce. Necháte-li toto pole prázdné, nebude toto tlačítko zobrazováno.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Vyberte si způsob ověření uživatelů: ';
$string['guestloginbutton'] = 'Tlačítko pro hosta';
-$string['instructions'] = 'Instrukce';
+$string['instructions'] = 'Pokyny';
$string['md5'] = 'MD5 šifrování';
$string['plaintext'] = 'Čistý text';
$string['showguestlogin'] = 'Na přihlašovací stránce můžete skrýt nebo ukázat tlačítko pro přihlášení se jako host.';
View
7 lang/cs/block_course_summary.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'Souhrn kurzu';
+
+?>
View
9 lang/cs/block_online_users.php
@@ -0,0 +1,9 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_online_users.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'Připojení uživatelé';
+$string['configtimetosee'] = 'Jak často zjišťovat připojené uživatele (v minutách)';
+$string['periodnminutes'] = 'posledních $a minut';
+
+?>
View
11 lang/cs/block_section_links.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'Odkazy na oddíly';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Jdi na aktuální téma';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Jdi na aktuální týden';
+$string['topics'] = 'Témata';
+$string['weeks'] = 'Týdny';
+
+?>
View
7 lang/cs/block_social_activities.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['blockname'] = 'Èinnosti';
+
+?>
View
108 lang/cs/calendar.php
@@ -1,4 +1,110 @@
-<?php // $Id$
+<?PHP // $Id$
+ // calendar.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+$string['april'] = 'Duben';
+$string['august'] = 'Srpen';
+$string['calendar'] = 'Kalendáø';
+$string['calendarheading'] = '$a kalendáø';
+$string['clickhide'] = 'kliknutím se skryje';
+$string['clickshow'] = 'kliknutím se uká¾e';
+$string['confirmeventdelete'] = 'Jste si jisti, ¾e chcete odstranit tuto událost?';
+$string['courseevents'] = 'Události kurzu';
+$string['dayview'] = 'Zobrazit den';
+$string['daywithnoevents'] = 'V tento den nejsou ¾ádné události';
+$string['december'] = 'Prosinec';
+$string['default'] = 'Výchozí';
+$string['deleteevent'] = 'Odstranit událost';
+$string['detailedmonthview'] = 'Zobrazit mìsíc podrobnì';
+$string['durationminutes'] = 'Délka trvání v minutách';
+$string['durationnone'] = 'Nemá trvání';
+$string['durationuntil'] = 'A¾ do';
+$string['editevent'] = 'Úprava události';
+$string['errorbeforecoursestart'] = 'Nelze nastavit událost pøed zaèátkem kurzu';
+$string['errorinvaliddate'] = 'Neplatné datum';
+$string['errorinvalidminutes'] = 'Urèete délku trvání v minutách. Vlo¾te èíslo mezi 1 and 999.';
+$string['errorinvalidrepeats'] = 'Urèete poèet událostí. Vlo¾te èíslo mezi 1 and 99.';
+$string['errornodescription'] = 'Popis je povinný údaj';
+$string['errornoeventname'] = 'Název je povinný údaj';
+$string['eventdate'] = 'Datum';
+$string['eventdescription'] = 'Popis';
+$string['eventduration'] = 'Délka trvání';
+$string['eventendtime'] = 'Konèí';
+$string['eventinstanttime'] = 'Doba';
+$string['eventkind'] = 'Typ události';
+$string['eventname'] = 'Název';
+$string['eventrepeat'] = 'Opakování';
+$string['eventsfor'] = '$a - události';
+$string['eventstarttime'] = 'Zaèíná';
+$string['eventtime'] = 'èas';
+$string['eventview'] = 'Podrobnosti události';
+$string['expired'] = 'Vypr¹ela';
+$string['explain_lookahead'] = 'Tímto nastavujete poèet budoucích dnù, v nich¾ budou vyhledávány nadcházející události. Pokud událost zaèíná v nìkterém z tìchto dnù, bude zobrazena jako nadcházející. Události, které zaèínají pozdìji, nebudou zobrazeny jako nadcházející. Prosím, v¹imnìte si, ¾e <strong>není zaruèeno</strong> zobrazení v¹ech nadcházejících událostí: pokud je jich nalezeno pøíli¹ mnoho (tj. více ne¾ máte nastaveno v \"Maximum nadcházejících událostí\"), pak se ty nejvzdálenìj¹í nezobrazí.';
+$string['explain_maxevents'] = 'Tímto nastavujete nejvìt¹í mo¾ný poèet zobrazovaných nadcházejících událostí. Pokud zde vyberete velké èíslo, je mo¾né, ¾e seznam nadcházejících událostí bude velmi dlouhý a na obrazovce zabere spoustu místa.';
+$string['explain_startwday'] = 'Vyberte den, od kterého má zaèínat zobrazovaný týden.';
+$string['explain_timeformat'] = 'Mù¾ete si zvolit, zda chcete èas zobrazovat ve 12-hodinovém formátu nebo 24-hodinovém formátu. Zvolíte-li \"výchozí\", bude formát vybrán na základì pou¾itého jazyka va¹ich stránek.';
+$string['february'] = 'Únor';
+$string['fri'] = '';
+$string['friday'] = 'Pátek';
+$string['globalevents'] = 'Globální události';
+$string['gotocalendar'] = 'Jdi do kalendáøe';
+$string['groupevents'] = 'Skupinové události';
+$string['hidden'] = 'skyto';
+$string['january'] = 'Leden';
+$string['july'] = 'Èervenec';
+$string['june'] = 'Èerven';
+$string['manyevents'] = '$a událostí';
+$string['march'] = 'Bøezen';
+$string['may'] = 'Kvìten';
+$string['mon'] = 'Po';
+$string['monday'] = 'Pondìlí';
+$string['monthlyview'] = 'Zobrazit mìsíce';
+$string['newevent'] = 'Nová událost';
+$string['noupcomingevents'] = '®ádné nadcházející události';
+$string['november'] = 'Listopad';
+$string['october'] = 'Øíjen';
+$string['oneevent'] = '1 událost';
+$string['pref_lookahead'] = 'Vyhlí¾ení nadcházejících událostí';
+$string['pref_maxevents'] = 'Maximum nadcházejících událostí';
+$string['pref_startwday'] = 'První den v týdnu';
+$string['pref_timeformat'] = 'Formát zobrazení èasu';
+$string['preferences'] = 'Nastavení';
+$string['preferences_available'] = 'Va¹e osobní nastavení';
+$string['repeatnone'] = 'Bez opakování';
+$string['repeatweeksl'] = 'Opakovat ka¾dý týden, vytvoøit celkem';
+$string['repeatweeksr'] = 'událostí';
+$string['sat'] = 'So';
+$string['saturday'] = 'Sobota';
+$string['september'] = 'Záøí';
+$string['shown'] = 'zobrazeno';
+$string['sun'] = 'Ne';
+$string['sunday'] = 'Nedìle';
+$string['thu'] = 'Èt';
+$string['thursday'] = 'Ètvrtek';
+$string['timeformat_12'] = '12-hodinový';
+$string['timeformat_24'] = '24-hodinový';
+$string['today'] = 'Dnes';
+$string['tomorrow'] = 'Zítra';
+$string['tt_deleteevent'] = 'Odstranit událost';
+$string['tt_editevent'] = 'Upravit událost';
+$string['tt_hidecourse'] = 'Události v kurzu jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
+$string['tt_hideglobal'] = 'Globální události jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
+$string['tt_hidegroups'] = 'Skupinové události jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
+$string['tt_hideuser'] = 'Osobní události jsou zobrazeny (kliknutím skryjete)';
+$string['tt_showcourse'] = 'Události v kurzu jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
+$string['tt_showglobal'] = 'Globální události jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
+$string['tt_showgroups'] = 'Skupinové události jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
+$string['tt_showuser'] = 'Osobní události jsou skryty (kliknutím zobrazíte)';
+$string['tue'] = 'Út';
+$string['tuesday'] = 'Úterý';
+$string['typecourse'] = 'Událost kurzu';
+$string['typegroup'] = 'Skupinová událost';
+$string['typesite'] = 'Globální událost';
+$string['typeuser'] = 'Osobní událost';
+$string['upcomingevents'] = 'Nadcházející události';
+$string['userevents'] = 'Osobní události';
+$string['wed'] = 'St';
+$string['wednesday'] = 'Støeda';
+$string['yesterday'] = 'Vèera';
+
?>
View
129 lang/cs/docs/future.html
@@ -1,87 +1,42 @@
-<head>
-<title>Dokumentace Moodlu: Výhledy</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-</head>
-
-<body bgcolor="#ffffff">
-
-<h1>Výhledy do budoucna</h1>
-
-<blockquote>
-
- <p>S postupným zráním Moodlu je směr jeho vývoje stále více ovlivňován
- komunitou vývojářů a uživatelů. Na adrese <a target=_top
- href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a> najdete seznam navrhovaných
- změn i stav jejich zpracování. Vaše <a href="?file=credits.html">příspěvky</a>
- v&nbsp;podobě nápadů, částí kódu, zpětné vazby či propagace jsou více než
- vítány; bližší informace najdete v&nbsp;<a href="?file=developer.html">
- Příručce vývojáře</a>.</p> <p>Zde předkládáme svoji představu, kudy se dále
- ubírat. Samozřejmě však záleží také na tom, na čem chtějí pracovat samotní
- vývojáři.</p>
-
-<h3>Verze 1.2 - leden 2004</h3>
-
- <blockquote>
- <p>Hlavní cíle pro tuto verzi jsou:</p>
- <ul>
- <li>možnost práce ve skupinách;</li>
- <li>nový modul Slovník;</li>
- <li>nový modul Docházka;</li>
- <li>textové filtry pro předběžné zpracování textů pomocí doplňkových
- modulů.</li>
- </ul>
- </blockquote>
-
-<h3>Verze 2.0 - počátek roku 2004</h3>
-
- <blockquote>
-
- <p>Tato podstatně inovovaná verze bude obsahovat některé zásadní změny ve
- vnitřní struktuře systému, směřující k&nbsp;zvýšení flexibility
- a&nbsp;škálovatelnosti v&nbsp;mnoha oblastech. Hlavními změnami budou: <ul>
-
- <li>nově přepsaná vrstva zobrazení s použitím kódu kompatibilního
- s&nbsp;XHTML a s&nbsp;úplnou implementací šablon pro zvýšení úrovně
- standardizace, pružnosti a dostupnosti;</li>
-
- <li>širší použití PHP objektových tříd v klíčových oblastech kódu; to
- usnadní práci programátorům pracujícím na nových modulech nebo těm, kdo se
- snaží začlenit systém Moodle do externích systémů;</li>
-
- <li>nová architektura pro zápis do kurzů založená na doplňkových modulech
- (shodná s architekturou použitou u ověřování uživatelů); toto řešení umožní
- použít k&nbsp;řízení přístupu do kurzů externí systémy (např. Student
- Records, Paypal, LDAP apod.).</li>
-
- </ul>
-
-</blockquote>
-
-<h3>Verze 2.1 - polovina roku 2004</h3>
-
- <blockquote> <p> Verze 2.1 by měla více využívat výhod nové architektury a
- rozšířit systém o nové možnosti, jako jsou: </p>
-
- <ul>
-
- <li>nový systém kontroly přístupu, který umožní přesněji definovat
- přístupová práva a role;</li>
-
- <li>lepší pedagogická podpora pro učitele i studenty;</li>
-
- <li>základní podpora standardních výukových objektů (SCORM);</li>
-
- <li>lepší propojení s moodle.org (možnost spolupráce učitelů a výměny
- materiálů).</li>
-
- </ul>
- </blockquote>
-
- <p align="CENTER">&nbsp;</p>
-</blockquote>
-
-<p align="CENTER">&nbsp;</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
-</body>
+<head>
+<title>Dokumentace Moodlu: Výhledy</title>
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+
+<body bgcolor="#FFFFFF">
+
+<h1>Výhledy do budoucna</h1>
+<blockquote>
+ <p>S postupným zráním Moodlu je směr jeho vývoje stále více ovlivňován komunitou vývojářů a uživatelů. Na adrese <a target=_top href="http://moodle.org/bugs/">moodle.org/bugs</a> najdete seznam navrhovaných změn i stav jejich zpracování. Vaše <a href="?file=credits.html">příspěvky</a> v podobě nápadů, částí kódu, zpětné vazby či propagace jsou více než vítány; bližší informace najdete v&nbsp;<a href="?file=developer.html">Příručce vývojáře</a>.</p>
+ <p>Zde předkládáme svoji představu, kudy se dále ubírat. Samozřejmě však záleží také na tom, na čem chtějí pracovat samotní vývojáři.</p>
+
+
+<h3>Verze 2.0 - polovina roku 2004</h3>
+
+ <blockquote>
+ <p>Tato podstatně inovovaná verze bude obsahovat některé zásadní změny ve vnitřní struktuře systému, směřující k&nbsp;zvýšení flexibility a&nbsp;škálovatelnosti v&nbsp;mnoha oblastech. Hlavními změnami budou:
+ <ul>
+ <li>nově přepsaná vrstva zobrazení s použitím kódu kompatibilního s&nbsp;XHTML a s&nbsp;úplnou implementací šablon pro zvýšení úrovně standardizace, pružnosti a dostupnosti;</li>
+ <li>širší použití PHP tříd v klíčových oblastech kódu; to usnadní práci programátorům pracujícím na nových modulech nebo těm, kdo se snaží začlenit systém Moodle do externích systémů;</li>
+ <li>nová architektura pro zápis do kurzů založená na doplňkových modulech (shodná s architekturou použitou u ověřování uživatelů); toto řešení umožní použít k&nbsp;řízení přístupu do kurzů externí systémy (např. Student Records, Paypal, LDAP apod.).</li>
+ </ul>
+ </blockquote>
+
+<h3>Verze 2.1 - závěr roku 2004</h3>
+
+ <blockquote>
+ <p> Verze 2.1 by měla více využívat výhod nové architektury a rozšířit systém o nové možnosti, jako jsou: </p>
+ <ul>
+ <li>nový systém kontroly přístupu, který umožní přesněji definovat přístupová práva a role;</li>
+ <li>lepší pedagogická podpora pro učitele i studenty;</li>
+ <li>základní podpora standardních výukových objektů (SCORM);</li>
+ <li>lepší propojení s moodle.org (možnost spolupráce učitelů a výměny materiálů).</li>
+ </ul>
+ </blockquote>
+ <p align="CENTER">&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<p align="CENTER">&nbsp;</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
View
89 lang/cs/docs/intro.html
@@ -1,59 +1,30 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<html>
-<head>
-<title>Dokumentace Moodlu: Úvod</title>
-<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
-<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
-</head>
-
-<body bgcolor="#ffffff">
-
-<h1>Úvod</h1>
-
-<blockquote>
-
- <p>Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických
- kurzů na internetu. Jedná se o&nbsp;neustále se vyvíjející projekt, navržený
- na základě <a href="?file=philosophy.html">sociálně konstruktivistického</a>
- přístupu k&nbsp;vzdělávání.</p>
-
- <p>Moodle je poskytován zdarma jako <a
- href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top">
- Open Source</a> software (spadající pod <a
- href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top"> obecnou veřejnou
- licenci GNU</a>). To v&nbsp;zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy,
- ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. Moodle můžete kopírovat,
- používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že: <strong>budete tento zdroj
- poskytovat ostatním</strong>; <strong>nebudete měnit ani odstraňovat původní
- údaje o licencích a autorských právech</strong>, a <strong>uplatníte stejné
- licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů</strong>. Pro
- podrobnější informace nahlédněte do plného znění licence. S&nbsp;případnými
- dotazy se laskavě obraťte přímo na <a
- href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">držitele autorských
- práv</a>. </p>
-
- <p>Moodle lze použít na kterémkoliv počítači, který umí pracovat s protokoly
- <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a>. Podporuje řadu typů
- databází (především <a href="http://www.mysql.com/"
- target="_top">MySQL</a>).</p>
-
- <p>Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic
- Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro
- výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a
- teoretické pedagogy.&nbsp; Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje
- proces líného bloumání od jednoho k&nbsp;druhému, dělání věcí podle svého,
- hravost, která často vede k&nbsp;pochopení problému a podporuje tvořivost.
- V&nbsp;tomto smyslu se vztahuje jak k&nbsp;samotnému zrodu Moodlu, tak
- k&nbsp;přístupu studenta či učitele k&nbsp;výuce v&nbsp;on-line kurzech.</p>
-
- <p>Neváhejte a <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">připojte
- se s námi k Moodlu</a>!</p>
-
-</blockquote>
-<p>
-<br>
-</p>
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
-<p align="CENTER"><font size="1">Verze: $Id$</font></p>
-</body>
-</html>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<html>
+<head>
+
+<title>Dokumentace Moodlu: Úvod</title>
+
+<link rel="stylesheet" href="docstyles.css" type="TEXT/CSS">
+
+<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
+</head>
+<body bgcolor="#ffffff">
+
+<h1>Úvod</h1>
+<blockquote>
+ <p>Moodle [čti můdl] je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Jedná se o&nbsp;neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě <a href="?file=philosophy.html">sociálně konstruktivistického</a> přístupu k&nbsp;vzdělávání.</p>
+ <p>Moodle je poskytován zdarma jako <a href="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html" target="_top">
+ Open Source</a> software (spadající pod <a href="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html" target="_top">obecnou veřejnou licenci GNU</a>). To v&nbsp;zásadě znamená, že je chráněn autorskými právy, ale poskytuje přitom uživatelům značnou svobodu. Moodle můžete kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že: <strong>budete tento zdroj poskytovat ostatním</strong>; <strong>nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o licencích a autorských právech</strong>, a <strong>uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených produktů</strong>. Pro podrobnější informace nahlédněte do plného znění licence. S&nbsp;případnými dotazy se laskavě obraťte přímo na <a href="http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1">držitele autorských práv</a>.
+</p>
+ <p>Moodle lze použít na jakémkoliv počítači s fungujícím <a href="http://www.php.net/" target="_top">PHP</a>, podporuje řadu typů databází (především <a href="http://www.mysql.com/" target="_top">MySQL</a>).</p>
+
+ <p>Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku); tato informace může být zajímavá především pro programátory a teoretické pedagogy.&nbsp;
+ Lze ho také považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k&nbsp;druhému, dělání věcí podle svého, hravost, která často vede k&nbsp;pochopení problému a podporuje tvořivost. V&nbsp;tomto smyslu se vztahuje jak k&nbsp;samotnému zrodu Moodlu, tak k&nbsp;přístupu studenta či učitele k&nbsp;výuce v&nbsp;on-line kurzech.</p>
+ <p>Neváhejte a <a href="http://moodle.org/community/" target="_top">připojte se s námi k Moodlu</a>!</p>
+</blockquote>
+<p><br>
+</p>
+<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentace Moodlu</a></font></p>
+<p align="CENTER"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
+</body>
+</html>
View
8 lang/cs/editor.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // editor.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+ // editor.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['about'] = 'O tomto editoru';
@@ -27,6 +27,7 @@
$string['delete'] = 'Odstranit';
$string['filebrowser'] = 'Prohlí¾eè souborù';
$string['forecolor'] = 'Barva písma';
+$string['fullscreen'] = 'Na celou obrazovku';
$string['heading'] = 'Nadpis';
$string['height'] = 'Vý¹ka';
$string['hilitecolor'] = 'Barva zvýraznìní';
@@ -47,6 +48,7 @@
$string['justifyright'] = 'Zarovnat vpravo';
$string['layout'] = 'Vzhled';
$string['left'] = 'Vlevo';
+$string['lefttoright'] = 'Zleva doprava';
$string['linkproperties'] = 'Vlastnosti odkazu';
$string['linktarget'] = 'Kde otevøít';
$string['linktargetblank'] = 'V novém oknì';
@@ -57,6 +59,7 @@
$string['linktitle'] = 'Titulek';
$string['linkurl'] = 'URL';
$string['middle'] = 'Uprostøed (middle)';
+$string['minimize'] = 'Minimalizovat editor';
$string['move'] = 'Pøesunout';
$string['normal'] = 'Normální';
$string['notimage'] = 'Vybraný soubor není obrázek. Prosím, vyberte jiný soubor.';
@@ -76,7 +79,9 @@
$string['removelink'] = 'Odstranit odkaz';
$string['rename'] = 'Pøejmenovat';
$string['right'] = 'Vpravo';
+$string['righttoleft'] = 'Zprava doleva';
$string['rows'] = 'Sloupcù';
+$string['selectcolor'] = 'Výbìr barvy';
$string['selection'] = 'Výbìr';
$string['showhelp'] = 'Nápovìda k pou¾ívání editoru';
$string['size'] = 'Velikost';
@@ -95,6 +100,7 @@
$string['upload'] = 'Nahrát';
$string['vertical'] = 'Svisle';
$string['width'] = '©íøka';
+$string['wordclean'] = 'Vyèistit HTML z Wordu';
$string['zip'] = 'ZIP';
?>
View
14 lang/cs/error.php
@@ -1,19 +1,19 @@
<?PHP // $Id$
- // error.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+ // error.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['coursegroupunknown'] = 'Nebyl určen kurz odpovídající skupině $a';
$string['erroronline'] = 'Chyba na řádku $a';
-$string['fieldrequired'] = '\"$a\" je povinné pole';
+$string['fieldrequired'] = '$a je povinné pole';
$string['groupalready'] = 'Uživatel už je členem skupiny $a';
$string['groupunknown'] = 'Skupina $a nebyla přidružena k určenému kurzu';
-$string['invalidfieldname'] = '\"$a\" není platný název pole';
-$string['missingfield'] = 'Chybí pole \"$a\"';
+$string['invalidfieldname'] = '$a není platný název pole';
+$string['missingfield'] = 'Chybí pole';
$string['modulerequirementsnotmet'] = 'Modul \"$a->modulename\" ($a->moduleversion) nemohl být nainstalován. Vyžaduje novější verzi Moodle (používáte verzi $a->currentmoodle, potřebujete $a->requiremoodle).';
$string['notavailable'] = 'Prozatím není dostupné';
$string['restricteduser'] = 'Je mi líto, ale stávajícímu účtu \"$a\" bylo zakázáno toto provést.';
-$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem \"$a\"';
-$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel \"$a\" nebyl přidán (neznámá chyba)';
-$string['usernotaddedregistered'] = 'Uživatel \"$a\" nebyl přidán (již registrován)';
+$string['unknowncourse'] = 'Neznámý kurz s názvem ';
+$string['usernotaddederror'] = 'Uživatel nebyl přidán - neznámá chyba';
+$string['usernotaddedregistered'] = 'Uživatel nebyl přidán - již registrován';
?>
View
10 lang/cs/forum.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addanewdiscussion'] = 'Přidat nový příspěvek';
@@ -12,6 +12,7 @@
$string['attachment'] = 'Příloha';
$string['bynameondate'] = 'autor $a->name - $a->date';
$string['configdisplaymode'] = 'Předvolený způsob zobrazování diskuse, není-li řečeno jinak.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tímto povolíte funkci RSS kanálů pro všechna diskusní fóra. Budete ještě muset zapnout RSS kanály v nastavení jednotlivých fórech.';
$string['configlongpost'] = 'Příspěvek delší než tato vložená hodnota (HTML kód se nepočítá) je považován za dlouhý.';
$string['configmanydiscussions'] = 'Maximální počet diskusí vo fóru zobrazovaný na jedné stránce.';
$string['configmaxbytes'] = 'Výchozí maximální velikost přílohy ve všech fórech na těchto stránkách (může být upravena nastavením kurzu a dalšími lokálními proměnnými)';
@@ -87,7 +88,7 @@
$string['postincontext'] = 'Ukázat příspěvek v kontextu';
$string['postmailinfo'] = 'Toto je kopie nove zpravy ze stranek $a .
Chcete-li na prispevek odpovedet, nasledujte tento odkaz:';
-$string['postrating1'] = 'Vykazuje zejména SAMOSTATNÉ poznávání';
+$string['postrating1'] = 'Vykazuje zejména INDIVIDUÁLNÍ poznávání';
$string['postrating2'] = 'Rovnoměrně samostatné i kolektivní';
$string['postrating3'] = 'Vykazuje zejména KOLEKTIVNÍ poznávání';
$string['posts'] = 'Příspěvky';
@@ -111,6 +112,8 @@
$string['repliesone'] = '$a odpověď';
$string['reply'] = 'Odpovědět';
$string['replyforum'] = 'Odpovědět do fóra';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Zobrazit RSS kanál \'$a\' diskusí';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Zobrazit RSS kanál \'$a\' příspěvků';
$string['search'] = 'Hledat';
$string['searchforums'] = 'Prohledat fóra';
$string['searcholderposts'] = 'Prohledat starší příspěvky...';
@@ -121,7 +124,9 @@
$string['startedby'] = 'Zahájena';
$string['subject'] = 'Předmět';
$string['subscribe'] = 'Odebírat nové příspěvky emailem';
+$string['subscribeall'] = 'Nastavit všem odebírání příspěvku emailem';
$string['subscribed'] = 'Příspěvky odebírány emailem';
+$string['subscribenone'] = 'Odebrat všem odebírání příspěvků emailem';
$string['subscribers'] = 'Odběratelé';
$string['subscribersto'] = 'Odběratelé - \'$a\'';
$string['subscribestart'] = 'Posílej mi emailem kopie příspěvků v tomto fóru';
@@ -130,6 +135,7 @@
$string['subscriptions'] = 'Odebírání';
$string['unsubscribe'] = 'Neodebírat příspěvky z tohoto fóra emailem';
$string['unsubscribed'] = 'Neodebíráno';
+$string['unsubscribeshort'] = 'Neodebírat';
$string['youratedthis'] = 'Již jste hodnotili';
$string['yournewtopic'] = 'Vaše nové téma diskuse';
$string['yourreply'] = 'Vaše odpověď';
View
13 lang/cs/glossary.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addcomment'] = 'Pøidat komentáø';
@@ -18,7 +18,7 @@
$string['areyousureexport'] = 'Jste si jistí, ¾e chcete exportovat tuto polo¾ku do';
$string['ascending'] = '(vzestupnì)';
$string['attachment'] = 'Pøíloha';
-$string['authorview'] = 'Procházet podle Autora';
+$string['authorview'] = 'Procházet podle autora';
$string['back'] = 'Zpìt';
$string['cantinsertcat'] = 'Nelze vlo¾it kategorii';
$string['cantinsertrec'] = 'Nelze vlo¾it záznam';
@@ -33,7 +33,7 @@
$string['cnfapprovalstatus'] = 'Urèete implicitní stav schvalování polo¾ek vlo¾ených studenty';
$string['cnfcasesensitive'] = 'Urèete, zda bude implicitnì zále¾et na VELKÝCH/malých písmenech u propojovaných polo¾ek';
$string['cnfdefaulthook'] = 'Vyberte imlicitní výbìr pro první zobrazení slovníku.';
-$string['cnfdefaultmode'] = 'Vyberte implicitní rámec (frame) pro první zobrazení slovníku.';
+$string['cnfdefaultmode'] = 'Vyberte implicitní mód pro první zobrazení slovníku.';
$string['cnffullmatch'] = 'Urèete, zda má u automatického propojování implicitnì odpovídat celá polo¾ka cílovému textu';
$string['cnflinkentry'] = 'Urèete, zda má být implicitnì polo¾ka automaticky propojována';
$string['cnflinkglossaries'] = 'Urèete, zda má být implicitnì slovník automaticky propojován';
@@ -49,6 +49,7 @@
$string['commentupdated'] = 'Komentáø byl aktualizován.';
$string['concept'] = 'Pojem';
$string['concepts'] = 'Pojmy';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tímto povolíte funkci RSS kanálù pro v¹echny slovníky. Budete je¹tì muset zapnout RSS kanály v nastavení jednotlivých slovníkù.';
$string['currentglossary'] = 'Stávající slovník';
$string['dateview'] = 'Procházet podle data';
$string['defaultapproval'] = 'Implicitní stav schvalování';
@@ -68,6 +69,7 @@
$string['displayformatcontinuous'] = 'Souvislý bez autora';
$string['displayformatdefault'] = 'Prostý slovníkový styl';
$string['displayformats'] = 'Zpùsoby zobrazení';
+$string['displayformatssetup'] = 'Nastavení zpùsobù zobrazení';
$string['duplicateentry'] = 'Duplicitní polo¾ka';
$string['editcategories'] = 'Upravit kategorie';
$string['editentry'] = 'Upravit polo¾ku';
@@ -81,6 +83,7 @@
$string['entrydeleted'] = 'Polo¾ka odstranìna';
$string['entryexported'] = 'Polo¾ka úspì¹nì exportována';
$string['entryishidden'] = '(tato polo¾ka je momentálnì skrytá)';
+$string['entryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro polo¾ky';
$string['entryusedynalink'] = 'Tato polo¾ka by mìla být automaticky propojována';
$string['explainaddentry'] = 'Pøidat novou polo¾ku do stávajícího slovníku.<br>Pojem a jeho definice jsou povinná pole.';
$string['explainall'] = 'Zobrazit V©ECHNY polo¾ky na jedné stránce';
@@ -97,6 +100,7 @@
$string['fillfields'] = 'Pojem a definice jsou povinná pole.';
$string['filtername'] = 'Automatické propojování slovníku';
$string['fullmatch'] = 'Srovnávat pouze celá slova<br><small>(pøi automatickém propojování)</small>';
+$string['glossaryleveldefaultsettings'] = 'Výchozí nastavení pro slovník';
$string['glossarytype'] = 'Typ slovníku';
$string['glosssaryexported'] = 'Slovník exportován.';
$string['importcategories'] = 'Importovat kategorie';
@@ -134,6 +138,7 @@
$string['ratingtime'] = 'Omezit hodnocení pouze na polo¾ky v tomto rozsahu:';
$string['rejectedentries'] = 'Zamítnuté polo¾ky';
$string['rejectionrpt'] = 'Zpráva o zamítnutí';
+$string['rsssubscriberss'] = 'Zobrazit RSS kanál pro \'$a\' pojmy';
$string['searchindefinition'] = 'Vyhledat text';
$string['secondaryglossary'] = 'Vedlej¹í slovník';
$string['sendinratings'] = 'Odeslat mé poslední hodnocení';
@@ -151,6 +156,8 @@
$string['usedynalink'] = 'Automaticky propojovat polo¾ky slovníku';
$string['waitingapproval'] = 'Èeká na schválení';
$string['warningstudentcapost'] = '(Platí pouze, pokud toto není hlavní slovník)';
+$string['withauthor'] = 'Pojmy s autorem';
+$string['withoutauthor'] = 'Pojmy bez autora';
$string['writtenby'] = 'od';
$string['youarenottheauthor'] = 'Proto¾e nejste autorem tohoto komentáøe, nemù¾ete jej upravovat.';
View
13 lang/cs/help/assignment/assignmenttype.html
@@ -0,0 +1,13 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Typy úkolů</B></P>
+
+<P>V Moodlu existují dva základní typy úkolů.</P>
+
+<P><B>Odevzdat soubor</B> - tento typ úkolu umožňuje každému studentovi odevzdat
+(nahrát na server) jeden soubor libovolného formátu. Může to být textový dokument,
+obrázek, zazipované webové stránky nebo jakýkoliv jiný soubor - to závisí na
+vašem zadání. Učitelé mohou odevzdané úkoly on-line hodnotit.</P>
+
+<P><B>Offline činnost</B> - určen pro plnění úkolů mimo Moodle. Studentům je
+zobrazeno zadání úkolu, nenahrávají však žádné soubory ani nic jiného. Učitelé
+mají přesto možnost výkon studentů v systému ohodnotit; studenti jsou o provedeném
+hodnocení informováni.</P>
View
5 lang/cs/help/assignment/index.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p>Úkoly</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=assignmenttype.html">Typy úkolů</a>
+ <li><a href="help.php?module=assignment&file=resubmit.html">Opakované odevzdávání</a>
+</ul>
View
7 lang/cs/help/assignment/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/assignment/icon.gif">&nbsp;<B>Úkoly</B></P>
+<UL>
+<P>Úkoly se používají pro zadávání takových úloh, jejichž splnění vyžaduje, aby
+student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a elektronicky jej
+odevzdal (uložil na server). Typickými úkoly jsou eseje, projekty, referáty
+atd. Modul obsahuje také nástroje pro bodové a slovní hodnocení.</P>
+</UL>
View
8 lang/cs/help/assignment/resubmit.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opakované odevzdávání úkolů</B></P>
+
+<P>Ve výchozím nastavení není studentovi umožněno znovu odevzdat vypracování
+úkolu, jestliže je učitel již ohodnotil.</P>
+
+<P>Pokud znovuodevzdání povolíte, student bude moci odevzdat nové vypracování
+úkolu i po provedeném hodnocení, a vy je budete moci ohodnotit znovu. Tak můžete
+studenty postupně přivést ke zdokonalení jejich práce.</P>
View
17 lang/cs/help/forum/allowdiscussions.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Povolení přispívat do fóra</B></P>
+
+<P>Tímto nastavením lze studentům zabránit ve vkládání nových příspěvků do fóra.</P>
+
+<P>Ve většině fór nebudete chtít studenty omezovat a vyberete první možnost, která
+jim dovolí zakládat nová diskusní témata (vlákna) a také vkládat odpovědi v rámci
+těchto témat.</P>
+
+<P>Někdy však budete potřebovat jejich účast v diskusi omezit; například u fóra
+Novinky se příspěvky zobrazují na hlavní stránce kurzu, takže je vhodné, aby je
+vkládali pouze učitelé. V tomto případě tedy můžete vybrat třetí možnost: "Ani
+nová témata, ani odpovědi nejsou povoleny".</P>
+
+<P>Jindy může být vhodné, aby nové diskuse mohli začínat pouze učitelé, ale aby
+studenti měli možnost v rámci těchto diskusí odpovídat (například ve fóru Novinky
+na domovské stránce). V tom případě lze vybrat druhou možnost: "Bez témat
+diskuse, ale odpovědi jsou povoleny".</P>
View
17 lang/cs/help/forum/attachment.html
@@ -0,0 +1,17 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Přílohy k příspěvkům</B></P>
+
+<P>Ke každému příspěvku do fóra můžete přiložit JEDEN soubor ze svého počítače.
+Tento soubor je přenesen na server a uložen u vašeho příspěvku.</P>
+
+<P>Můžete tak sdílet například obrázek nebo dokument ve Wordu.</P>
+
+<P>Přikládat lze soubory libovolného formátu, doporučuje se však pojmenovat
+je za použití standardních třípísmenných přípon, jako je .doc pro dokument ve
+Wordu, .jpg nebo .png pro obrázek atd. Usnadní to stahování a prohlížení vaší
+přílohy v internetových prohlížečích.</P>
+
+<P>Pokud svůj příspěvek po prvotním vložení znovu upravujete a přiložíte k němu
+nový soubor, dříve přiložené soubory budou tímto novým nahrazeny.</P>
+
+<P>Pokud upravujete příspěvek s přílohou, ale nový soubor k němu nepřiložíte,
+zůstane původní příloha zachována.</P>
View
16 lang/cs/help/forum/forumtype.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Typy fór</B></P>
+
+<P>Můžete si vybrat z několika typů fór:</P>
+
+<P><B>Prostá diskuse</B> - pouze jedno téma, vše na jedné stránce. Vhodné pro
+krátké diskuse s jasným zaměřením.</P>
+
+<P><B>Běžné fórum pro obecné použití</B> - otevřené fórum, ve kterém může kdokoliv
+kdykoliv začít novou diskusi. Jedná se o fórum s nejširšími možnostmi použití.</P>
+
+<P><B>Každý může zahájit jedno téma diskuse</B> - každý může začít pouze jednu
+novou diskusi na jakékoliv téma (všichni ovšem mohou reagovat). To je užitečné,
+jestliže chcete, aby každý student začal diskusi například o svých připomínkách
+k tématu týdne a aby na ně ostatní reagovali.</P>
+
+<P>(V příštích verzích Moodlu lze očekávat další rozšíření.)</P>
View
8 lang/cs/help/forum/index.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<p>Fóra</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=forumtype.html">Druhy fór</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=allowdiscussions.html">Povolení přispívat do fóra</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=attachment.html">Přílohy</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=subscription.html">Odebírání příspěvků</a>
+ <li><a href="help.php?module=forum&file=ratings.html">Hodnocení</a>
+</ul>
View
8 lang/cs/help/forum/maxattachmentsize.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Maximální velikost přílohy</B></P>
+
+<P>Při zakládání fóra můžete určit, jaká bude maximální velikost přílohy, kterou
+lze připojit k jednotlivým příspěvkům.</P>
+
+<P>(Někdy se zdánlivě podaří přiložit soubor, který je větší, než je stanovené
+maximum. Tento soubor však nebude uložen na server; uživatel o tom může být
+informován chybovým hlášením.)</P>
View
10 lang/cs/help/forum/mods.html
@@ -0,0 +1,10 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Fóra</B></P>
+<UL>
+<P>Tato činnost může být tou nejdůležitější - právě zde totiž nejčastěji probíhá
+diskuse mezi účastníky kurzu. Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby
+a mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem.
+Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a je možné k nim připojit přílohu.
+Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého
+vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem. Učitel má možnost
+vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům.
+</UL>
View
74 lang/cs/help/forum/ratings.html
@@ -0,0 +1,74 @@
+Jednotlivé příspěvky ve fóru lze hodnotit s použitím škály založené na <strong>
+teorii individuálního a vztahového poznávání</strong> (separate and connected knowing).
+
+Tato teorie vám může pomoci nahlédnout mezilidské jednání a komunikaci z nové
+perspektivy. Popisuje dva rozdílné způsoby, jak hodnotit a poznávat vše, co
+vidíme a slyšíme.
+
+Každý z nás sice v různých obdobích používá v různé míře obě tyto metody, zkusme
+si však pro názornost představit dvě osoby, z nichž jedna je představitelem
+individuálního poznávání (Jim) a druhá představitelem vztahového poznávání (Mary).
+<ul>
+ <li>Jim většinou zůstává tak objektivní, jak je to jen možné, a do poznávání
+nezapojuje city a pocity. Když diskutuje s lidmi odlišných názorů, rád obhajuje
+svůj vlastní pohled na věc a snaží se v názorech svých oponentů najít
+logické mezery. Je kritický k novým myšlenkám, pokud to nejsou ověřená fakta z
+uznávaných zdrojů, jako jsou učebnice, respektovaní učitelé nebo jeho vlastní přímá
+zkušenost. Jim je typickým představitelem <strong>individuálního poznávání</strong>.
+ </li>
+ <li>Mary je citlivější k ostatním. Je nadána empatií a obvykle naslouchá a klade
+otázky, dokud necítí, že je schopna se "napojit na myšlení druhých" a rozumět věcem
+z jejich pohledu. Učí se tak, že se snaží sdílet zkušenosti, které vedly k
+získání určité znalosti u ostatních lidí. V diskusi se vyhýbá střetům a je
+připravena logickými argumenty podpořit návrhy ostatních. Mary je typickou
+představitelkou <strong>vztahového poznávání</strong>.</li>
+</ul>
+
+Všimli jste si u tohoto příkladu, že představitelem individuálního poznávání je
+muž a představitelkou vztahového poznávání žena? Některé studie ukázaly, že
+statisticky tomu tak většinou je, konkrétní lidé se však mohou nacházet kdekoliv
+ve spektru vymezeném těmito dvěma extrémy.
+
+Pro vzájemnou efektivní spolupráci skupiny studentů by bylo nejlepší, kdyby byl
+každý z nich schopen používat OBA způsoby poznávání.
+
+V konkrétní situaci, jakou je on-line fórum, může být jediný příspěvek příslušné
+osoby jasným projevem jedné či druhé charakteristiky, případně obou současně.
+Osoba, která se obecně projevuje výrazně vztahově, může do fóra vložit velmi
+individualisticky znějící příspěvek a naopak. Cílem hodnocení každého příspěvku
+pomocí této škály je:
+<blockquote>
+a) pomoci vám při čtení příspěvků přemýšlet o vztahovosti a individuálnosti
+poznávání<br>
+b) poskytnout autorovi příspěvku zpětnou vazbu s informací o tom, jak jej vidí
+ostatní
+</blockquote>
+
+Výsledky nejsou žádným způsobem užívány při hodnocení studentů, pomáhají pouze
+zlepšit komunikaci a proces učení.
+
+<hr>
+Jestliže vás tyto problémy zaujaly, uvádíme zde několik odkazů na práce, v nichž
+byly původně rozvinuty:
+<ul>
+ <li>Belenky, M. F. - Clinchy, B. M. - Goldberger, N. R. - Tarule, J. M. (1986).
+ <i>Women's ways of knowing: the development of self, voice, and mind.</i> New York,
+ NY: Basic Books.</li>
+ <li>Clinchy, B. M. (1989a). The development of thoughtfulness in college women:
+ Integrating reason and care. <i>American Behavioural Scientist</i>, 32(6), 647-657.</li>
+ <li>Clinchy, B. M. (1989b). On critical thinking &amp; connected knowing. <i>Liberal
+ education</i>, 75(5), 14-19.</li>
+ <li>Clinchy, B. M. (1996). Connected and separate knowing; Toward a marriage
+ of two minds. In Goldberger N. R. - Tarule, J. M. - Clinchy, B. M. - Belenky,
+ M. F. (Eds.), <i>Knowledge, Difference, and Power; Essays inspired
+ by &#8220;Women&#8217;s Ways of Knowing&#8221;</i> (pp. 205-247). New York, NY:
+ Basic Books.</li>
+ <li>Galotti, K. M. - Clinchy, B. M. - Ainsworth, K. - Lavin, B. - Mansfield,
+ A. F. (1999). A New Way of Assessing Ways of Knowing: The Attitudes Towards
+ Thinking and Learning Survey (ATTLS). <i>Sex Roles</i>, 40(9/10), 745-766.</li>
+ <li>Galotti, K. M. - Reimer, R. L. - Drebus, D. W. (2001). Ways of knowing
+ as learning styles: Learning MAGIC with a partner. <i>Sex Roles</i>, 44(7/8),
+ 419-436.
+ <br>
+ </li>
+</ul>
View
27 lang/cs/help/forum/subscription.html
@@ -1,21 +1,14 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Odebírat nové příspěvky emailem</B></P>
+<P ALIGN=CENTER><B>Odebírání nových příspěvků e-mailem</B></P>
-<P>Když se někdo přihlásí k odebírání příspěvků do fóra
-emailem, znamená to, že mu bude zaslána emailem kopie každého
-příspěvku do tohoto fóra (příspěvky jsou zasílány asi každých
- <?PHP echo $CFG->maxeditingtime/60 ?> minut poté, co byl příspěvek
-prvně napsán).
-</P>
+<P>Jestliže je někdo přihlášen k odebírání příspěvků z určitého fóra, bude mu
+e-mailem zaslána kopie každého příspěvku vloženého do tohoto fóra (příspěvek je
+odeslán asi 15 minut poté, co byl poprvé napsán).</P>
-<P>Každý si obvykle může zvolit, jestli chce nebo nechce
-odebírat příspěvky emailem.
-</P>
+<P>Každý si obvykle může zvolit, zda chce, nebo nechce odebírat příspěvky vložené
+do daného fóra.</P>
-<P>Nicméně učitel může vnutit odebírání příspěvků do určitého fóra
-a pak student daného kurzu tuto volbu nemá a dostane kopii příspěvku
-emailem vždy.
-</P>
+<P>Učitel však může odebírání příspěvků z libovolného fóra vnutit všem účastníkům
+kurzu, takže jim pak budou zasílány kopie všech příspěvků z tohoto fóra.</P>
-<P>To je obzvláště užitečné ve fóru Novinky a ve fórech k začátku kurzu
-(dříve než se všichni naučili jak se přihlásit k odebírání příspěvků samostatně).
-</P>
+<P>To je obzvláště užitečné ve fóru Novinky a ve fórech na začátku kurzu (předtím,
+než se všichni naučí, jak se k odebírání příspěvků přihlásit).</P>
View
6 lang/cs/help/resource/index.html
@@ -0,0 +1,6 @@
+<p>Studijní materiály</p>
+<ul>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=resourcetype.html">Typ studijního materiálu</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=summary.html">Souhrn</a>
+ <li><a href="help.php?module=resource&file=program.html">Studijní materiál Program</a>
+</ul>
View
7 lang/cs/help/resource/mods.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/resource/icon.gif">&nbsp;<B>Studijní materiály</B></P>
+<UL>
+<P>Studijní materiály jsou jádrem kurzu: jsou to zdroje informací, které
+ chcete do kurzu zařadit. Mohou to být předem připravené soubory, které přenesete
+ na server, stránky připravované přímo v Moodlu nebo externí internetové stránky,
+ které včleníte do svého kurzu.</P>
+</UL>
View
16 lang/cs/help/resource/program.html
@@ -0,0 +1,16 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Studijní materiál Program</B></P>
+
+<p>Studijní materiál Program je externí aplikace schopná přijímat data, která
+jsou jí předávána z Moodlu.</p>
+
+<p>Data jsou přenášena prostřednictvím HTTP GET (jako součást URL) a obsahují:</p>
+
+<ul>
+<li>extern_nav: URL, z níž je aplikace volána
+<li>extern_usr: uživatelské jméno přihlášeného uživatele
+<li>extern_nam: jméno a příjmení přihlášeného uživatele
+<li>extern_tim: aktuální čas
+<li>extern_pwd: unikátní heslo
+</ul>
+
+<p>Tato část modulu Studijní materiály bude v dohledné době přepracována.</p>
View
59 lang/cs/help/resource/resourcetype.html
@@ -1,59 +1,58 @@
-<p align="center"><b>Typ zdroje</b></p>
+<p align="center"><b>Typ studijního materiálu</b></p>
<P>
- Zdroje mohou obsahovat jakýkoliv druh digitální informace. Typ zdroje určuje,
- jak bude příslušný zdroj vašim uživatelům zobrazován.
+ Studijní materiály mohou obsahovat jakýkoliv druh digitální informace. Typ
+ studijního materiálu určuje, jak bude příslušný materiál vašim uživatelům zobrazován.
</p>
<p>
- <b>Čistý text</B> - nejjednodušší typ. Na následující stránce pouze zadáte
- (popřípadě upravíte) text a ten bude čtenářům zobrazen jako webová stránka.
- Před zobrazením bude tento text automaticky formátován, stejně jako příspěvky
+ <b>Čistý text</B> - nejjednodušší typ. Na následující stránce pouze vložíte
+ (popřípadě upravíte) text a ten bude čtenářům zobrazen jako součást webové stránky.
+ Před zobrazením bude text automaticky zformátován stejně jako příspěvky
do diskusních fór (např. konce řádků či odstavce).
- <a href="help.php?file=text.html">Více o automatickém formátování textu</a>
+ <a href="help.php?file=text.html">Více o automatickém formátování textu</a>.
</p>
<p>
- <b>HTML text</b> - pro zkušenější uživatele. Od čistého textu se liší v tom,
- že se neprovádí žádné automatické formátování, proto musíte vkládat i HTML
- značky pro konce řádků &lt;br&gt;.
- <a href="help.php?file=html.html">Více o HTML textu</a>
+ <b>HTML text</b> - umožňuje snadnou tvorbu formátovaného textu ve vestavěném
+ editoru. Znalost jazyka HTML není nutná. <a href="help.php?file=html.html">
+ Více o HTML textu</a>.
</p>
<p>
- <b>Literatura</b> - normovaná citace litaratury (kniha, článek, monografická
- publikace, sborník apod.).
+ <b>Literatura</b> - odkaz na literaturu (kniha, článek, monografie,
+ sborník apod.).
</p>
<p>
- <b>Přiložený soubor</b> - zobrazí se libovolný soubor, který jste předtím
- nahráli do vašeho kurzu pomocí nabídky "Soubory..."
+ <b>Přiložený soubor</b> - odkazuje na libovolný soubor, který jste buď již
+ vložili do svého kurzu pomocí nabídky "Soubory...", nebo jej teprve vložíte v
+ průběhu vytváření odkazu.
</p>
<p>
- <b>Odkaz</b> - URL adresa libovolného zdroje dat na Internetu. Když někdo
- klikne na tento zdroj, pak se přesune ze stránky kurzu na tuto adresu
- (přesněji řečeno vložené URL se nahraje do rámce, ve kterém běží Moodle,
- typicky _top, popřípadě se může pro tento zdroj otevřít nové okno prohlížeče).
+ <b>Odkaz</b> - adresa libovolného zdroje dat na internetu. Když někdo
+ klikne na tento studijní materiál, opustí stránku kurzu a přejde na zadanou
+ adresu.
</p>
<p>
- <b>Vložená webová stránka</b> - URL adresa libovolného zdroje dat na
- Internetu. Stejně jako předchozí zdroj, i tento zobrazuje danou stránku, ovšem
- s tím rozdílem, že stránka je zobrazena <b>v rámci stránek kurzu</b>.
+ <b>Vložená webová stránka</b> - adresa libovolného zdroje dat na internetu.
+ Stejně jako předchozí i tento typ studijního materiálu zobrazuje danou stránku,
+ ovšem s tím rozdílem, že stránka je do kurzu graficky začleněna tak, jako by
+ byla jeho součástí.
</p>
<p>
<b>Program</b> - externí program, který vyžaduje poskytnutí informací o
- stávajícím uživateli a kurzu. Tímto způsobem lze provázat další webové
- aplikace s Moodlem.
- <a href="help.php?file=program.html&module=resource">Více o zdroji Program</a>
+ stávajícím uživateli a kurzu. Tímto způsobem lze s Moodlem provázat další
+ webové aplikace.
+ <a href="help.php?file=program.html&module=resource">Více o studijním materiálu Program</a>.
</p>
<p>
- <b>Wiki</b> - poskytje více možností formátování než Čistý text bez nutnosti
- učit se značky HTML. Prostě píšete text a navíc máte k dispozici sadu
- formátovacích značek pro úpravu jeho vzhledu (například *toto bude tučné* a
- /toto bude psáno kurzívou/).
- <a href="help.php?file=wiki.html">Více o Wiki</a>
+ <b>Wiki</b> - poskytuje více možností formátování než Čistý text, bez nutnosti
+ učit se značky HTML. Při psaní textu máte k dispozici sadu formátovacích symbolů,
+ kterými lze ovlivňovat výsledný vzhled textu (například *toto bude tučné* a /toto bude
+ psáno kurzívou/). <a href="help.php?file=wiki.html">Více o Wiki</a>.
</p>
View
8 lang/cs/help/resource/summary.html
@@ -0,0 +1,8 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Souhrn</B></P>
+
+<P>Souhrn je stručný popis studijního materiálu.</P>
+
+<P>Nepodléhejte pokušení příliš se zde rozepisovat a
+ nepokoušejte se vložit sem celý studijní materiál!</P>
+
+<P>Vlastní obsah studijního materiálu budete moci zadat na další stránce.</P>
View
5 lang/cs/lesson.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // lesson.php - created with Moodle 1.2.1 (2004032500)
+ // lesson.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['actionaftercorrectanswer'] = 'Akce po správné odpovìdi';
@@ -28,8 +28,9 @@
$string['endofbranch'] = 'Konec cesty';
$string['endoflesson'] = 'Konec pøedná¹ky';
$string['fileformat'] = 'Formát souboru';
-$string['firstanswershould'] = 'První odpovìï by mìla skoèit na &quot;správnou&quot; stránku';
+$string['firstanswershould'] = 'První odpovìï by mìla skoèit na \"správnou\" stránku';
$string['gradeis'] = 'Poèet bodù: ';
+$string['handlingofretakes'] = 'Øízení opakovaných prùchodù';
$string['here'] = 'Zde';
$string['importquestions'] = 'Importovat otázky';
$string['jump'] = 'Pøejít na';
View
63 lang/cs/moodle.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['action'] = 'Akce';
@@ -30,10 +30,10 @@
$string['addteacher'] = 'Přidat učitele';
$string['admin'] = 'Správce';
$string['adminhelpaddnewuser'] = 'Ruční tvorba nového uživatelského účtu';
-$string['adminhelpassignadmins'] = 'Správci mohou dìlat cokoliv a mají pøístup kamkoliv na tìchto stránkách';
+$string['adminhelpassignadmins'] = 'Správci mohou dělat cokoli a mají přístup kamkoli na těchto stránkách';
$string['adminhelpassigncreators'] = 'Tvůrci mohou vytvářet nové kurzy a vyučovat v nich';
$string['adminhelpassignstudents'] = 'Jděte do kurzu a přidejte studenta z nabídky správce';
-$string['adminhelpassignteachers'] = 'Najdìte nìjaký kurz a pomocí ikony pøidejte uèitele';
+$string['adminhelpassignteachers'] = 'Najděte nějaký kurz a přidejte učitele pomocí ikony ';
$string['adminhelpauthentication'] = 'Můžete použít interní uživatelské účty nebo externí databázi';
$string['adminhelpbackup'] = 'Nastavte automatické zálohy a jejich časový plán';
$string['adminhelpconfiguration'] = 'Nastavte, jak budou stránky vypadat a pracovat';
@@ -42,6 +42,7 @@
$string['adminhelpedituser'] = 'Projděte seznam uživatelských účtů a kterýkoliv z nich upravte';
$string['adminhelplanguage'] = 'Kontrola a úprava stávajícího jazyka';
$string['adminhelplogs'] = 'Procházet protokoly aktivit na těchto stránkách';
+$string['adminhelpmanageblocks'] = 'Správa instalovaných bloků a jejich nastavení';
$string['adminhelpmanagedatabase'] = 'Přímý přístup do databáze (hlavně opatrně!)';
$string['adminhelpmanagefilters'] = 'Vyberte textový filtr a příslušné nastavení';
$string['adminhelpmanagemodules'] = 'Správa nainstalovaných modulů a jejich nastavení';
@@ -68,6 +69,7 @@
$string['alphabet'] = 'A,Á,B,C,Č,D,Ď,E,É,Ě,F,G,H,I,Í,J,K,L,M,N,Ň,O,Ó,P,Q,R,Ř,S,Š,T,Ť,U,Ú,Ů,V,W,X,Y,Ý,Z,Ž';
$string['alphanumerical'] = 'Může obsahovat jen znaky abecedy a číslice';
$string['alreadyconfirmed'] = 'Registrace již byla potvrzena';
+$string['always'] = 'Vždy';
$string['answer'] = 'Odpovědět';
$string['areyousuretorestorethis'] = 'Přejete si pokračovat?';
$string['areyousuretorestorethisinfo'] = 'Budete moci přidat tuto zálohu k již existujícímu kurzu nebo z ní vytvořit nový kurz.';
@@ -92,14 +94,23 @@
$string['backupfinished'] = 'Záloha úspěšně ukončena';
$string['backupincludemoduleshelp'] = 'Vyberte, zda chcete do automatických záloh zahrnout moduly kurzu, s daty uživatelů nebo bez nich';
$string['backupkeephelp'] = 'Kolik posledních záloh každého kurzu chcete uchovat? (všechny starší budou automaticky odstraňovány)';
+$string['backuplogdetailed'] = 'Podrobný protokol';
+$string['backuploglaststatus'] = 'Poslední protokol';
$string['backuplogshelp'] = 'Je-li povoleno, budou do automatických záloh zahrnuty i protokoly kurzu.';
$string['backupnameformat'] = '%%Y-%%m-%%d-%%H-%%M';
+$string['backupnoneusersinfo'] = 'Poznámka: Zvolili jste, že nechcete zálohovat žádné uživatele. Všechny zálohy modulů byly proto přepnuty do režimu \"bez dat uživatelů\". Prosím, povšimněte si, že moduly \"cvičení\" a \"workshop\" nejsou s tímto režimem kompatibilní, takže jejich zálohování bylo vypnuto úplně.';
$string['backuporiginalname'] = 'Název zálohy';
$string['backupsavetohelp'] = 'Úplná cesta k adresáři, do něhož chcete ukládat soubory záloh<br>(ponecháte-li pole prázdné, budou se soubory ukládat do vlastního adresáře daného kurzu)';
$string['backupuserfileshelp'] = 'Vyberte, zda mají být soubory uživatele (např. jeho fotografie) zahrnuty do automatických záloh.';
$string['backupusershelp'] = 'Vyberte si, zda chcete zahrnout všechny uživatele na serveru, nebo jen potřebné uživatele pro ';
$string['backupversion'] = 'Verze zálohy';
+$string['blockdeleteconfirm'] = 'Chystáte se kompletně odstranit blok \'$a\'. Tím odstraníte z databáze vše, co se vztahuje k tomuto bloku. Jste si ÚPLNĚ JISTI, že chcete pokračovat?';
+$string['blockdeletefiles'] = 'Všechna data související s blokem \'$a->block\' byla odstraněna z databáze. Nyní byste měli odstranit adresář \'$a->directory\' na vašem serveru, abyste zabránili opětovné instalaci odstraněného bloku.';
+$string['blocks'] = 'Bloky';
+$string['blocksetup'] = 'Nastavení bloků';
+$string['blocksuccess'] = '$a tabulek bylo korektně nastaveno';
$string['bycourseorder'] = 'Dle pořadí kurzů';
+$string['byname'] = 'od $a';
$string['cancel'] = 'Zrušit';
$string['categories'] = 'Kategorie kurzů';
$string['category'] = 'Kategorie';
@@ -131,8 +142,14 @@
$string['configcachetext'] = 'Na větších stránkách nebo na stránkách, které používají textové filtry, může toto nastavení provoz stránek výrazně urychlit. Po dobu určenou zde zůstane zpracovaný text v mezipaměti a bude okamžitě použit. Nastavení příliš malé hodnoty může zobrazování stránek trochu zpomalit, nastavení příliš velké hodnoty zase způsobí, že obnovení textu (např. nové odkazy apod.) se projeví až po delší době.';
$string['configcountry'] = 'Pokud zde nastavíte zemi, pak bude přednastavená pro všechny nové uživatele. Zůstane-li toto pole prázdné, bude nutné nastavit zemi u každého nového uživatele.';
$string['configdebug'] = 'Při zapnutí dojde ke zvýšení vlastnosti PHP \'error_reporting\' a bude zobrazováno více varování. Užitečné hlavně pro vývojáře.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Používáte-li ověřování emailem, nastavíte tímto dobu, po kterou se bude čekat na potvrzení registrace. Po uplynutí této doby budou nepotvrzené žádosti o založení účtu odstraněny.';
+$string['configenablerssfeeds'] = 'Tímto nastavením povolujete funkce RSS kanálů napříč celou instalací Moodle. Stále ještě musíte povolit funkce RSS u jednotlivých modulů v nabídce Správa modulů na stránce Správa.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Toto nastavení není dostupné, protože funkce RSS kanálů byly na těchto stránkách zakázány. Chcete-li je povolit, jděte do nabídky Proměnné na stránce Správa.';
$string['configerrorlevel'] = 'Vyberte množství zobrazovaných varování PHP. Většinou je nejlepší volbou \'Normální\'.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Tímto dovolujete uživatelům používat jakékoli znaky v jejich uživatelských jménech (neovlivňuje jejich jména jako taková). Výchozí hodnota \'Ne\' omezí uživatelská jména pouze na alfanumerické znaky.';
+$string['configfilteruploadedfiles'] = 'Povolení této proměnné způsobí, že Moodle zpracuje všechny nahrané HTML a textové soubory pomocí aktivních filtrů předtím, než je zobrazí.';
$string['configforcelogin'] = 'Normálně může titulní stránku a seznam kurzů (ale kurzy samotné už ne) vidět kdokoliv bez přihlášení. Pokud chcete vynutit přihlášení uživatelů hned na první stránce (ještě předtím, než budou moci COKOLIV dělat), povolte toto nastavení.';
+$string['configforceloginforprofiles'] = 'Povolíte-li toto nastavení, vynutíte si přihlášení návštěvníků vašich stránek předtím, než si budou moci prohlížet stránky s uživatelskými profily. Implicitně je tato volba zakázána (\'Ne\'), takže si potenciální studenti mohou něco přečíst o učitelích v kurzech. Zároveň to však znamená, že stránky s osobními profily jsou přístupné webovým vyhledávačům.';
$string['configframename'] = 'Začleňujete-li Moodle do webového rámce (frame) vašich stránek, vložte název tohoto rámce. Jinak by zde měla zůstat hodnota \'_top\'';
$string['configfullnamedisplay'] = 'Zde se definuje, jak budou zobrazována jména uživatelů. Pro většinu jednojazyčných stránek je nejúčelnější výchozí \"Křestní jméno + Příjmení\", ale můžete si zvolit skrývání příjmení, nebo ponechat toto rozhodnutí na nastavení stávajícího jazyka (jiné jazyky mohou mít jiné konvence).';
$string['configgdversion'] = 'Označuje verzi nainstalované knihovny GD. Implicitně se zobrazuje verze, která byla zjištěna automaticky. Neměňte tuto hodnotu, pokud opravdu nevíte, co děláte.';
@@ -165,6 +182,7 @@
$string['configvariables'] = 'Proměnné';
$string['configwarning'] = 'S úpravou těchto hodnot buďte opatrní - nezvyklé hodnoty mohou způsobovat problémy.';
$string['configzip'] = 'Zadejte umístění programu zip (pouze na Unixu). Potřebné k vytváření zip archívů na serveru.';
+$string['confirm'] = 'Potvrzení';
$string['confirmed'] = 'Vaše registrace byla potvrzena';
$string['confirmednot'] = 'Vaše registrace ještě nebyla potvrzena!';
$string['continue'] = 'Pokračovat';
@@ -210,18 +228,21 @@
$string['currentcoursedeleting'] = 'Tento kurz, nejprve jej odstraňuju';
$string['currentlanguage'] = 'Současný jazyk';
$string['currentlocaltime'] = 'váš momentální místní čas';
+$string['currentpicture'] = 'Stávající obrázek';
$string['currentrelease'] = 'Údaje o stávajícím vydání';
$string['currentversion'] = 'Stávající verze';
$string['databasechecking'] = 'Upgraduju Moodle databáze z verze $a->oldversion na $a->newversion...';
$string['databaseperformance'] = 'Výkon databáze';
$string['databasesetup'] = 'Nastavování databáze';
$string['databasesuccess'] = 'Databáze úspěšně upgradována';
$string['databaseupgradebackups'] = 'Verze zálohy je nyní $a';
+$string['databaseupgradeblocks'] = 'Verze bloků je nyní $a';
$string['databaseupgrades'] = 'Upgraduji databáze';
$string['datemostrecentfirst'] = 'Datum - nejnovější první';
$string['datemostrecentlast'] = 'Datum - nejnovější poslední';
$string['day'] = 'den';
$string['days'] = 'dny';
+$string['decodinginternallinks'] = 'Dekódování interních odkazů';
$string['defaultcoursefullname'] = 'Jméno kurzu 001';
$string['defaultcourseshortname'] = 'K001';
$string['defaultcoursestudent'] = 'Student';
@@ -260,6 +281,7 @@
$string['doyouagree'] = 'Přečetli jste si tyto podmínky a rozuměli jim?';
$string['edit'] = 'Upravit $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Upravit nastavení kurzu';
+$string['editfiles'] = 'Upravit soubory';
$string['editgroupprofile'] = 'Upravit profil skupiny';
$string['editinga'] = 'Úprava $a';
$string['editmyprofile'] = 'Upravit profil';
@@ -299,8 +321,8 @@
$string['emailpasswordconfirmsent'] = 'Na vaši adresu <b>$a</b> byl odeslán email obsahující jednoduché pokyny k potvrzení a dokončení změny vašeho hesla. <p>Při problémech se spojte se správcem těchto stránek.';
$string['emailpasswordsent'] = 'Děkujeme za potvrzení změny vašeho hesla.<p>Vaše nové heslo bylo odesláno na adresu <b>$a->email</b>.<p>Toto heslo bylo vygenerováno automaticky, možná si jej budete chtít <a href=$a->link>změnit</a> na nějaké snadněji zapamatovatelné.';
$string['enable'] = 'Povolit';
-$string['enrolledincourse'] = 'Zapsán do kurzu \"$a\"';
-$string['enrolledincoursenot'] = 'Nezapsán do kurzu \"$a\"';
+$string['enrolledincourse'] = 'Zapsán do kurzu ';
+$string['enrolledincoursenot'] = 'Nezapsán do kurzu ';
$string['enrolmentconfirmation'] = 'Chystáte zapsat sebe sama jako člena tohoto kurzu.<br />Jste si jistí, že to opravdu chcete?';
$string['enrolmentkey'] = 'Klíč k zápisu';
$string['enrolmentkeyfrom'] = 'Tento kurz vyžaduje \'klíč k zápisu\' - vstupní<br>heslo, které můžete obdržet od $a';
@@ -338,7 +360,7 @@
$string['format'] = 'Uspořádání';
$string['formathtml'] = 'HTML formát';
$string['formatplain'] = 'Čistě textový formát';
-$string['formatsocial'] = 'Spoleèenské uspoøádání';
+$string['formatsocial'] = 'Diskusní uspořádání';
$string['formattext'] = 'Moodle auto-formát';
$string['formattexttype'] = 'Formátování';
$string['formattopics'] = 'Tématické uspořádání';
@@ -373,6 +395,7 @@
$string['group'] = 'Skupina';
$string['groupadd'] = 'Přidat novou skupinu';
$string['groupaddusers'] = 'Přidat vybrané do skupiny';
+$string['groupfor'] = 'pro skupinu';
$string['groupinfo'] = 'Informace o vybrané skupině';
$string['groupinfomembers'] = 'Informace o vybraných členech';
$string['groupinfopeople'] = 'Informace o vybraných lidech';
@@ -382,6 +405,7 @@
$string['groupmodeforce'] = 'Vnutit režim skupiny';
$string['groupmy'] = 'Moje skupina';
$string['groupnonmembers'] = 'Lidé mimo skupinu';
+$string['groupnotamember'] = 'Je mi líto, ale nejste členy této skupiny';
$string['grouprandomassign'] = 'Náhodně rozdělit do skupin';
$string['groupremove'] = 'Odstranit vybrané skupiny';
$string['groupremovemembers'] = 'Odstranit vybrané členy';
@@ -408,6 +432,9 @@
$string['helptext'] = 'Jak psát text';
$string['helpwiki'] = 'Jak psát Wiki text';
$string['helpwriting'] = 'Pište pozorně';
+$string['hiddensections'] = 'Skryté sekce';
+$string['hiddensectionscollapsed'] = 'Skryté sekce se zobrazují ve sbalené formě';
+$string['hiddensectionsinvisible'] = 'Skryté sekce se nezobrazují vůbec';
$string['hide'] = 'Skrýt';
$string['hidepicture'] = 'Skrýt obrázek';
$string['hits'] = 'Četnost přístupů';
@@ -432,8 +459,9 @@
$string['includecourseusers'] = 'Zahrnout uživatele v kurzu';
$string['included'] = 'Zahrnuto';
$string['includelogentries'] = 'Zahrnout protokoly';
-$string['includemodules'] = 'Zahrnout&nbsp;Moduly';
+$string['includemodules'] = 'Zahrnout Moduly';
$string['includeneededusers'] = 'Zahrnout nezbytné uživatele';
+$string['includenoneusers'] = 'Nezahrnout žádné uživatele';
$string['includeuserfiles'] = 'Zahrnout soubory uživatelů';
$string['institution'] = 'Instituce';
$string['invalidemail'] = 'Neplatná emailová adresa';
@@ -465,7 +493,7 @@
$string['loginas'] = 'Přihlásit se jako';
$string['loginguest'] = 'Přihlásit se jako host';
$string['loginsite'] = 'Přihlásit se na stránky';
-$string['loginsteps'] = 'Zdravíèko!<P>K plnému pøístupu do kurzù budete muset strávit minutku vytvoøením si svého u¾ivatelského úètu k tìmto stránkám. Jednotlivé kurzy mohou rovnì¾ po¾adovat tzv. &quot;klíè k zápisu&quot;, ale ten budete potøebovat a¾ pozdìji. Postupujte podle následujících krokù: <OL size=2><LI>Vyplòte formuláø <A HREF=$a>Nový úèet</A>.<LI>Na va¹i adresu bude zaslán email s vygenerovaným webovým odkazem. <LI>Nav¹tivte tuto webovou adresu, která je vám zaslána.<LI>Vá¹ úèet je tím potvrzen a vy budete pøihlá¹eni. <LI>Nyní si vyberte kurz, jeho¾ se chcete úèastnit.<LI>Pokud jste vyzváni k vlo¾ení &quot;klíèe k zápisu&quot;, zadejte text, který obdr¾íte od va¹eho uèitele. Tím se &quot;zapí¹te&quot; do kurzu.<LI>Nyní máte pøístup k celému kurzu. Od této chvíle ji¾ budete zadávat pouze va¹e u¾ivatelské jméno a heslo (do formuláøe na této stránce) k pøihlá¹ení a pøístupu do v¹ech kurzù, v nich¾ jste zapsáni.</OL>';
+$string['loginsteps'] = 'Zdravíčko!<P>K plnému přístupu do kurzů budete muset strávit minutku vytvořením si svého uživatelského účtu k těmto stránkám. Jednotlivé kurzy mohou rovněž požadovat tzv. \"klíč k zápisu\", ale ten budete potřebovat až později. Postupujte podle následujících kroků: <OL size=2><LI>Vyplňte formulář <A HREF=$a>Nový účet</A>.<LI>Na vaši adresu bude zaslán email s vygenerovaným webovým odkazem. <LI>Navštivte tuto webovou adresu, která je vám zaslána.<LI>Váš účet je tím potvrzen a vy budete přihlášeni. <LI>Nyní si vyberte kurz, jehož se chcete účastnit.<LI>Pokud jste vyzváni k vložení \"klíče k zápisu\", zadejte text, který obdržíte od vašeho učitele. Tím se \"zapíšte\" do kurzu.<LI>Nyní máte přístup k celému kurzu. Od této chvíle již budete zadávat pouze vaše uživatelské jméno a heslo (do formuláře na této stránce) k přihlášení a přístupu do všech kurzů, v nichž jste zapsáni.</OL>';
$string['loginstepsnone'] = 'Zdravíčko!<P>K plnému přístupu do kurzů si budete muset vytvořit uživatelský účet.<P>Stačí vám pouze vymyslet si uživatelské jméno a heslo a zadat jej do formuláře na této stránce!<P>Pokud vás někdo předběhl a vaše uživatelské jméno si již zaregistroval, budete to muset zkusit znovu s jiným jménem.';
$string['loginto'] = 'Přihlásit se k $a';
$string['loginusing'] = 'Přihlašte se zde pomocí vašeho uživatelského jména a hesla';
@@ -474,6 +502,7 @@
$string['mainmenu'] = 'Hlavní menu';
$string['makeafolder'] = 'Vytvořit složku';
$string['makeeditable'] = 'Nastavíte-li práva k \'$a\' tak, aby do něj mohl zapisovat proces webového serveru (např. apache), budete moci upravovat tento soubor přímo na této stránce.';
+$string['manageblocks'] = 'Bloky';
$string['managedatabase'] = 'Správa databáze';
$string['managefilters'] = 'Filtry';
$string['managemodules'] = 'Správa modulů';
@@ -530,7 +559,7 @@
$string['mustconfirm'] = 'Musíte potvrdit vaše přihlášení';
$string['mycourses'] = 'Moje kurzy';
$string['name'] = 'Jméno';
-$string['namesocial'] = 'oblast';
+$string['namesocial'] = 'sekce';
$string['nametopics'] = 'téma';
$string['nameweeks'] = 'týden';
$string['needed'] = 'Potřebné';
@@ -644,6 +673,7 @@
$string['readme'] = 'README';
$string['recentactivity'] = 'Nedávná činnost';
$string['recentactivityreport'] = 'Úplná zpráva o nedávné aktivitě...';
+$string['refreshingevents'] = 'Obnovování událostí';
$string['registration'] = 'Registrace Moodle';
$string['registrationemail'] = 'Upozorňování emailem';
$string['registrationinfo'] = '<p>Zde si můžete zaregistrovat vaše stránky na moodle.org. Registrace je zdarma. Hlavní výhodou registrace je vaše přidání na seznam odběratelů občasných důležitých upozornění (varování týkající se bezpečnosti či informace o nových verzích Moodle).<p>Poskytnuté informace jsou považovány za důvěrné a nebudou nikdy a nikomu prodány nebo předány. Jediným důvodem pro jejich shromažďování je snaha o podporu uživatelů. Tyto informace pomohou udělat si obrázek o komunitě uživatelů Moodle jako celku.<p>Budete-li si to přát, mohou být název vaší stránky, země a URL umístěny na veřejný seznam stránek používajících Moodle.<p>Před umístěním na tento seznam je vaše nová registrace ručně ověřena. Jste-li však jednou na seznam zařazeni, můžete jak registraci, tak i zveřejněné údaje kdykoliv sami aktualizovat prostým znovuodesláním tohoto formuláře.';
@@ -668,6 +698,8 @@
$string['returningtosite'] = 'Vracíte se na tyto stránky?';
$string['revert'] = 'Vrátit se';
$string['role'] = 'Role';
+$string['rssarticles'] = 'Počet posledních RSS článků';
+$string['rsstype'] = 'RSS kanál pro nedávnou aktivitu';
$string['savechanges'] = 'Uložit změny';
$string['saveto'] = 'Ukládat do';
$string['scale'] = 'Škála';
@@ -736,6 +768,8 @@
$string['strftimedatetime'] = '%%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimedaydate'] = '%%A, %%d. %%B %%Y';
$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
+$string['strftimedayshort'] = '%%A, %%d. %%B';
+$string['strftimemonthyear'] = '%%B %%Y';
$string['strftimerecent'] = '%%d. %%b, %%H:%%M';
$string['strftimerecentfull'] = '%%A, %%d. %%B %%Y, %%H:%%M';
$string['strftimetime'] = '%%H:%%M';
@@ -776,6 +810,8 @@
$string['turneditingon'] = 'Zapnout režim úprav';
$string['undecided'] = 'Nerozhodnuto';
$string['unenrol'] = 'Vyškrtnout';
+$string['unenrolallstudents'] = 'Vyškrtnout všechny studenty';
+$string['unenrolallstudentssure'] = 'Jste si jistí, že chcete kompletně vyškrtnout všechny studenty z tohoto kurzu?';
$string['unenrolme'] = 'Vyškrtnout se z $a';
$string['unenrolsure'] = 'Jste si jistí, že chcete vyškrtnout $a z tohoto kurzu?';
$string['unknowncategory'] = 'Neznámá kategorie';
@@ -797,15 +833,20 @@
$string['uploadafile'] = 'Vložit soubor';
$string['uploadedfileto'] = '$a->file vložen do $a->directory';
$string['uploadnofilefound'] = 'Žádný soubor nebyl nalezen - určitě jste jej vybrali?';
-$string['uploadproblem'] = 'Objevily se neznámé problémy pøi vkládání souboru \'$a\' (tøeba je pøíli¹ velký?)';
+$string['uploadnotallowed'] = 'Nahrávání souborů není povoleno';
+$string['uploadproblem'] = 'Objevily se neznámé problémy při vkládání souboru \'$a\' (možná je příliš velký nebo se v jeho názvu vyskytují nedovolené znaky)';
$string['uploadthisfile'] = 'Vložit tento soubor';
$string['uploadusers'] = 'Načíst uživatele';
+$string['usedinnplaces'] = 'Použito na $a místech';
$string['user'] = 'Uživatel';
+$string['userconfirmed'] = 'Potvrzeno $a';
+$string['userdata'] = 'Data uživatele';
$string['userdeleted'] = 'Uživatelský účet byl odstraněn';
$string['userdescription'] = 'Popis';
$string['userfiles'] = 'Soubory uživatele';
$string['username'] = 'Uživatelské jméno';
$string['usernameexists'] = 'Toto uživatelské jméno již existuje, zvolte si jiné';
+$string['usernotconfirmed'] = 'Nelze potvrdit $a';
$string['userprofilefor'] = 'Profil uživatele $a';
$string['users'] = 'Uživatelé';
$string['usersnew'] = 'Noví uživatelé';
@@ -849,6 +890,6 @@
$string['yourlastlogin'] = 'Vaše poslední přihlášení bylo';
$string['yourself'] = 'vy';
$string['yourteacher'] = 'vaše $a';
-$string['zippingbackup'] = 'Zabaluji zálohu';
+$string['zippingbackup'] = 'Komprimuji (ZIP) zálohu';
?>
View
7 lang/cs/quiz.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['acceptederror'] = 'Pøijatelná chyba';
@@ -25,6 +25,7 @@
$string['attemptquiznow'] = 'Pokusit se o zvládnutí testu';
$string['attempts'] = 'Pokusù';
$string['attemptsallowed'] = 'Dovoleno pokusù';
+$string['attemptsexist'] = 'O zvládnutí tohoto testu se ji¾ nìkdo pokusil';
$string['attemptsunlimited'] = 'Neomezený poèet pokusù';
$string['backtoquiz'] = 'Zpìt k úpravì testu';
$string['bestgrade'] = 'Nejlep¹í bodování';
@@ -114,6 +115,7 @@
$string['noresponse'] = 'Bez odezvy';
$string['noreview'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test';
$string['noreviewuntil'] = 'Není vám dovoleno pøezkou¹et tento test a¾ do $a';
+$string['notenoughanswers'] = 'Tento typ úlohy vy¾aduje nejménì $a odpovìdí';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Není definováno dost podotázek!<br>Chcete se vrátit zpìt a opravit tuto úlohu?';
$string['numerical'] = 'Numerická úloha';
$string['paragraphquestion'] = 'Odstavcová úloha na øádku $a není podporovaná. Úloha bude ignorována';
@@ -131,6 +133,7 @@
$string['quizcloses'] = 'Test se uzavírá';
$string['quiznotavailable'] = 'Test nebude pøístupný a¾ do: $a';
$string['quizopen'] = 'Zpøístupnit test';
+$string['quizopens'] = 'Test zpøístupnìn';
$string['random'] = 'Náhodnì vybraná úloha';
$string['randomcreate'] = 'Vytvoøit náhodnì vybrané úlohy';
$string['randomsamatch'] = 'Pøiøazování pro náhodnì vybrané úlohy se struènou odpovìdí';
@@ -173,7 +176,7 @@
$string['true'] = 'Pravda';
$string['truefalse'] = 'Pravda/Nepravda';
$string['type'] = 'Typ';
-$string['unknowntype'] = 'Na řádku $a je nepodporovaný typ úlohy- Úloha bude ignorována.';
+$string['unknowntype'] = 'Na øádku $a je nepodporovaný typ úlohy. Úloha bude ignorována.';
$string['viewallanswers'] = 'Zobrazit $a hotových testù';
$string['viewallreports'] = 'Zobrazit výsledky za $a pokusù';
$string['warningsdetected'] = 'Poèet zji¹tìných upozornìní: $a';
View
6 lang/cs/resource.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // resource.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
$string['addresource'] = 'Přidat studijní materiál';
@@ -19,6 +19,7 @@
$string['configpopupwidth'] = 'Výchozí šířka nových oken';
$string['configwebsearch'] = 'Pokud přidáváte vloženou stránku nebo odkaz, je tato adresa nabídnuta jako stránka, kde může uživatel najít požadované URL.';
$string['directlink'] = 'Přímý odkaz na tento soubor';
+$string['directoryinfo'] = 'Budou zobrazeny všechny soubory ve zvoleném adresáři.';
$string['editingaresource'] = 'Úprava studijního materiálu';
$string['example'] = 'Příklad';
$string['examplereference'] = 'BLACKMOREOVÁ, S. <i>Teorie memů : kultura a její evoluce.</i> Vyd. 1. Praha : Portál, 2001. 236 s. ISBN 80-7178-394-3.';
@@ -27,8 +28,10 @@
$string['fetcherror'] = 'Při pokusu o získání webové stránky došlo k chybě.';
$string['fetchservererror'] = 'Při pokusu o získání webové stránky došlo u vzdáleného serveru k chybě (pravděpodobně chyba programu).</p>';
$string['filename'] = 'Jméno souboru';
+$string['filtername'] = 'Automatické propojování materiálu';
$string['fulltext'] = 'Full text';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
+$string['maindirectory'] = 'Adresář s hlavními soubory';
$string['modulename'] = 'Studijní materiál';
$string['modulenameplural'] = 'Studijní materiály';
$string['neverseen'] = 'Neprohlíženo';
@@ -58,5 +61,6 @@
$string['resourcetype6'] = 'HTML text';
$string['resourcetype7'] = 'Program';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki text';
+$string['resourcetype9'] = 'Adresář';
?>
View
36 lang/cs/scorm.php
@@ -0,0 +1,36 @@
+<?PHP // $Id$
+ // scorm.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
+
+
+$string['autocontinue'] = 'Automatické pokraèování';
+$string['browse'] = 'Procházet';
+$string['browsed'] = 'Procházeno';
+$string['browsemode'] = 'Re¾im procházení';
+$string['chooseapacket'] = 'Vybrat nebo aktualizovat balík SCORM';
+$string['completed'] = 'Dokonèeno';
+$string['coursepacket'] = 'Balík kurzu';
+$string['coursestruct'] = 'Struktura kurzu';
+$string['datadir'] = 'Chyba souborového systému: Nelze vytvoøit adresáø s daty kurzu';
+$string['entercourse'] = 'Vstoupit do SCORM kurzu';
+$string['failed'] = 'Selhalo';
+$string['incomplete'] = 'Nedokonèeno';
+$string['mode'] = 'Re¾im';
+$string['modulename'] = 'SCORM';
+$string['modulenameplural'] = 'SCORMy';
+$string['next'] = 'Pokraèovat';
+$string['nomanifest'] = 'Manifest nenalezen';
+$string['noreports'] = '®ádná zpráva k zobrazení';
+$string['normal'] = 'Normální';
+$string['notattempted'] = 'Bez pokusù';
+$string['packagedir'] = 'Chyba souborového systému: Nelze vytvoøit adresáø s balíkem';
+$string['passed'] = 'Pro¹el';
+$string['prev'] = 'Pøedchozí';
+$string['report'] = 'Zpráva';
+$string['review'] = 'Znovuprohlédnout';
+$string['score'] = 'Skóre';
+$string['trackingloose'] = 'UPOZORNÌNÍ: Udáje o prùchodu tímto SCORM balíkem budou ztraceny!';
+$string['validateascorm'] = 'Ovìøit SCORM balík';
+$string['validation'] = 'Výsledek ovìøování';
+$string['viewallreports'] = 'Zobrazit zprávy pro $a pokusù';
+
+?>
View
353 lang/cs/survey.php
@@ -1,179 +1,184 @@
<?PHP // $Id$
- // survey.php - created with Moodle 1.1 (2003082800)
+ // survey.php - created with Moodle 1.3 (2004052500)
-$string['actual'] = "Aktuální";
-$string['actualclass'] = "Aktuální třída";
-$string['actualstudent'] = "\$a aktualní";
-$string['allquestions'] = "Všechny otázky v pořadí, všichni studenti";
-$string['allscales'] = "Všechny škály, všichni studenti";
-$string['alreadysubmitted'] = "Již jste vyplnil tento dotazník";
-$string['analysisof'] = "Rozbor - \$a";
-$string['answers'] = "Odpovědi";
-$string['attls1'] = "Když hodnotím něčí výrok, zaměřuji se na to, CO je řečeno, ne na to, KDO to říká.";
-$string['attls10'] = "Když něco rozebírám, je pro mě důležité zůstat co nejobjektivnější.";
-$string['attls10short'] = "zůstat objektivní";
-$string['attls11'] = "Snažím se přemýšlet v souladu v dalšími lidmi, ne proti nim.";
-$string['attls11short'] = "přemýšlet v souladu s ostatními";
-$string['attls12'] = "Mám určitá kritéria, která používám při hodnocení argumentů.";
-$string['attls12short'] = "použití kritérií při hodnocení";
-$string['attls13'] = "Snažím se spíš chápat názory ostatních, než je hodnotit.";
-$string['attls13short'] = "snaha o pochopení";
-$string['attls14'] = "Poukazuju na slabá místa v myšlení jiných a snažím se jim tak pomoci, aby si sami ujasnili své argumenty.";
-$string['attls14short'] = "poukazování na slabá místa";
-$string['attls15'] = "Při diskusi o kontroverzním tématu mám sklon představovat si sám sebe v kůži druhých, abych pochopil, proč přemýšlejí tak, jak přemýšlejí.";
-$string['attls15short'] = "vcítění se do kůže jiných";
-$string['attls16'] = "Můj způsob analyzování věcí je podobný soudnímu přelíčení, protože pečlivě zvažuju všechny důkazy.";
-$string['attls16short'] = "soudní přelíčení";
-$string['attls17'] = "Při řešení problémů si cením používání logiky a rozumu namísto zohledňování vlastních zájmů.";
-$string['attls17short'] = "oceňuji logiku";
-$string['attls18'] = "Díky empatii se umím vcítit a získat vhled do názorů, které se liší od těch mých.";
-$string['attls18short'] = "vhled díky empatii";
-$string['attls19'] = "Když se střetnu s člověkem, jehož názory se mi zdají cizí, snažím se úmyslně vžít do jeho situace, abych pochopil důvody pro tyto názory.";
-$string['attls19short'] = "snaha vcítit se";
-$string['attls1short'] = "zaměření se na obsah sdělení";
-$string['attls2'] = "Rád si hraju na ďáblova advokáta - tvrdím opak toho, co říká ten druhý.";
-$string['attls20'] = "Trávím čas tím, že zjišťuji, kde je problém. Například to, co není vysvětleno dostatečně přesvědčivě, si dohledám v odborné literatuře.";
-$string['attls20short'] = "kde je problém";
-$string['attls2short'] = "hra na ďáblova advokáta";
-$string['attls3'] = "Zajímá mě, 'odkud přicházejí' jiní lidé, jaké zkušenosti je vedly k tomu, že se cítí tak, jak se cítí.";
-$string['attls3short'] = "odkud přicházejí";
-$string['attls4'] = "Nejdůležitější částí mého vzdělávání je učit se porozumět lidem, kteří jsou ode mě velmi odlišní.";
-$string['attls4short'] = "porozumět odlišným lidem";
-$string['attls5'] = "Mám pocit, že nejlepší způsob, jak porozumět sám sobě, je střetávat se s množstvím různých lidí.";
-$string['attls5short'] = "střetávání se s růzností";
-$string['attls6'] = "Rád poslouchám názory jiných lidí, kteří přicházejí z odlišného prostředí. Pomáhá mi to pochopit, jak může být jedna věc nazírána různými způsoby.";
-$string['attls6short'] = "vyslyšení názorů";
-$string['attls7'] = "Zjišťuji, že svou vlastní pozici si můžu upevnit tím, že diskutuju s někým, kdo se mnou nesouhlasí.";
-$string['attls7short'] = "upevnění diskusí";
-$string['attls8'] = "Vždycky rád poznávám, proč lidé říkají a věří v jisté věci.";
-$string['attls8short'] = "vědět, proč to lidé dělají";
-$string['attls9'] = "Často se přistihnu, jak se dohaduju s autory knih, které čtu, a logicky vysvětluju, proč se mýlí.";
-$string['attls9short'] = "dohadování se s autory";
-$string['attlsintro'] = "Cílem tohoto dotazníku je pomoci nám vyhodnotit vaše postoje k myšlení a učení se.<P>Nejsou zde žádné 'správné' nebo 'špatné' odpovědi, zajímá nás pouze váš názor. Prosím, buďte si jistí, že s vašimi odpověďmi budeme nakládat velice důvěrně a žádným způsobem neovlivní vaše hodnocení.";
-$string['attlsm1'] = "Postoje k myšlení a učení se (ATTL)";
-$string['attlsm2'] = "Spojené učení se";
-$string['attlsm3'] = "Oddělené učení se";
-$string['attlsmintro'] = "V diskusi ...";
-$string['attlsname'] = "ATTLS (verze s 20 položkami)";
-$string['ciq1'] = "Který okamžik vás jako žáka ve třídě nejvíce zaujal?";
-$string['ciq2'] = "Který okamžík vám byl jako žákovi ve třídě nejvíc nepříjemný?";
-$string['ciq3'] = "Co vám nejvíce pomáhalo při komunikaci (s kýmkoliv) v diskusních fórech?";
-$string['ciq4'] = "Co vás nejvíce mátlo nebo uvádělo do rozpaků při komunikaci (s kýmkoliv) v diskusních fórech?";
-$string['ciq5'] = "Jaká událost vás nejvíce překvapila?";
-$string['ciqintro'] = "Popřemýšlejte o průběhu výuky minulý týden a zodpovězte následujcí otázky.";
-$string['ciqname'] = "Důležité okamžiky (Critical Incidents)";
-$string['clicktocontinue'] = "Stiskněte pro pokračování";
-$string['clicktocontinuecheck'] = "Stiskěte pro odevzdání";
-$string['colles1'] = "se při učení zaměřuju na témata, která mě zajímají";
-$string['colles10'] = "žádám ostatní spolužáky, aby objasnili své myšlenky a nápady.";
-$string['colles10short'] = "žádám objasnění";
-$string['colles11'] = "ostatní spolužáci mě žádají o objasnění mých myšlenek a nápadů.";
-$string['colles11short'] = "jsem žádán o objasnění";
-$string['colles12'] = "ostatní spolužáci reagují na mé nápady a myšlenky.";
-$string['colles12short'] = "spolužáci na mně reagují";
-$string['colles13'] = "mě učitel podněcuje k přemýšlení";
-$string['colles13short'] = "učitel mě podněcuje";
-$string['colles14'] = "mě učitel povzbuzuje k zapojení se.";
-$string['colles14short'] = "učitel mě povzbuzuje";
-$string['colles15'] = "učitel rozpoutává kvalitní rozpravu.";
-$string['colles15short'] = "učitel rozpoutává rozpravu";
-$string['colles16'] = "učitel je schopen kritického sebehodnocení.";
-$string['colles16short'] = "učitel je schopen sebehodnocení";
-$string['colles17'] = "mě další spolužáci povzbuzují v zapojování se.";
-$string['colles17short'] = "spolužáci mě povzbuzují";
-$string['colles18'] = "spolužáci kladně hodnotí mé příspěvky.";
-$string['colles18short'] = "spolužáci mě kladně hodnotí";
-$string['colles19'] = "si spolužáci cení mých připomínek.";
-$string['colles19short'] = "spolužáci si mě cení";
-$string['colles1short'] = "zaměřuji se na zajímavá témata";
-$string['colles2'] = "se učím to, co se může hodit v praxi.";
-$string['colles20'] = "spolužáci dovedou pochopit mé nesnáze s učením.";
-$string['colles20short'] = "spolužáci dovedou pochopit";
-$string['colles21'] = "rozumím tomu, co sdělují mí spolužáci.";
-$string['colles21short'] = "rozumím spolužákům";
-$string['colles22'] = "spolužáci rozumí tomu, co říkám.";
-$string['colles22short'] = "spolužáci mi rozumí";
-$string['colles23'] = "rozumím tomu, co sděluje učitel.";
-$string['colles23short'] = "rozumím učiteli";
-$string['colles24'] = "učitel rozumí tomu, co říkám.";
-$string['colles24short'] = "učitel mi rozumí";
-$string['colles2short'] = "použitelnost v praxi";
-$string['colles3'] = "se učím, jak zlepšit mé profesní či praktické dovednosti.";
-$string['colles3short'] = "zdokonalit se v profesi";
-$string['colles4'] = "to, co se učím, souvisí s mou profesí či praxí.";
-$string['colles4short'] = "souvislost s profesí";
-$string['colles5'] = "vážně přemýšlím o tom, jak se učím.";
-$string['colles5short'] = "jsem kritický k učení";
-$string['colles6'] = "vážně přemýšlím o mých nápadech.";
-$string['colles6short'] = "jsem kritický k vlastním nápadům";
-$string['colles7'] = "vážně přemýšlím o nápadech mých spolužáků.";
-$string['colles7short'] = "jsem kritický ke spolužákům";
-$string['colles8'] = "při čtení vážně přemýšlím o sdělovaných myšlenkách.";
-$string['colles8short'] = "jsem kritický k textům";
-$string['colles9'] = "objasňuji své nápady a myšlenky spolužákům.";
-$string['colles9short'] = "objasňuji své myšlenky";
-$string['collesaintro'] = "Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak dobře se vám pracovalo a učilo v tomto online prostředí. <P>Každá z následujících 24 otázek se ptá na vaše momentální zkušenosti s tímto kurzem. <P>Nejsou zde žádné 'správné' nebo 'špatné' odpovědi, zajímá nás pouze váš názor. Prosím, buďte si jistí, že s vašimi odpověďmi budeme nakládat velice důvěrně a žádným způsobem neovlivní vaše hodnocení.<P>Děkujeme za pečlivé a uvážené vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou vylepšit online výuku tohoto kurzu v budoucnosti.";
-$string['collesaname'] = "COLLES (Zkušenosti)";
-$string['collesapintro'] = "Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak se vám pracovalo a učilo v tomto online prostředí. <P>V každé z následujících 24 otázek srovnejte vaše <B>ideální představy</B> a <B>momentální zkušenosti</B> s tímto kurzem. <P>Nejsou zde žádné 'správné' nebo 'špatné' odpovědi, zajímá nás pouze váš názor. Prosím, buďte si jistí, že s vašimi odpověďmi budeme nakládat velice důvěrně a žádným způsobem neovlivní vaše hodnocení.<P>Děkujeme za pečlivé a uvážené vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou vylepšit online výuku tohoto kurzu v budoucnosti.";
-$string['collesapname'] = "COLLES (Představy/Zkušenosti)";
-$string['collesm1'] = "Závažnost";
-$string['collesm1short'] = "Závažnost";
-$string['collesm2'] = "Reflektující uvažování";
-$string['collesm2short'] = "Reflektující uvažování";
-$string['collesm3'] = "Interaktivita";
-$string['collesm3short'] = "Interaktivita";
-$string['collesm4'] = "Podpora učitele";
-$string['collesm4short'] = "Podpora učitele";
-$string['collesm5'] = "Podpora spolužáků";
-$string['collesm5short'] = "Podpora spolužáků";
-$string['collesm6'] = "Interpratace";
-$string['collesm6short'] = "Interpretace";
-$string['collesmintro'] = "V tomto online kurzu...";
-$string['collespintro'] = "Cílem tohoto dotazníku je zjistit, čeho si ceníte na práci a učení se v online prostředí. <P>Každá z následujcích 24 otázek se ptá na vaše <B>ideální představy</B> o tomto kurzu. <P>Nejsou zde žádné 'správné' nebo 'špatné' odpovědi, zajímá nás pouze váš názor. Prosím, buďte si jistí, že s vašimi odpověďmi budeme nakládat velice důvěrně a žádným způsobem neovlivní vaše hodnocení.<P>Děkujeme za pečlivé a uvážené vyplnění tohoto dotazníku. Vaše odpovědi nám pomohou vylepšit online výuku tohoto kurzu v budoucnosti.";
-$string['collespname'] = "COLLES (Představy)";
-$string['done'] = "Hotovo";
-$string['download'] = "Stáhnout";
-$string['downloadexcel'] = "Stáhnout data ve formátu tabulky Excel";
-$string['downloadinfo'] = "Máte možnost stáhnout údaje zjištěné tímto dotazníkem pro další zpracování v Excelu, SPSS nebo jiném programu.";
-$string['downloadtext'] = "Stáhnout jako obyčejný textový soubor";
-$string['editingasurvey'] = "Úprava dotazníku";
-$string['guestsnotallowed'] = "Hostům není dovoleno vyplňovat dotazníky";
-$string['helpsurveys'] = "Nápověda k různým typům dotazníků";
-$string['howlong'] = "Jak dlouho vám trvalo vyplnění tohoto dotaníku?";
-$string['howlongoptions'] = "méně než 1 minutu,1-2 minuty,2-3 minuty,3-4 minuty,4-5-minut,5-10 minut,více než 10 minut";
-$string['ifoundthat'] = "Zjistil jsem, že";
-$string['introtext'] = "Úvodní text";
-$string['ipreferthat'] = "Představoval bych si, že";
-$string['modulename'] = "Dotazník";
-$string['modulenameplural'] = "Dotazníky";
-$string['name'] = "Jméno";
-$string['newsurveyresponses'] = "Nové vyplněné dotazníky";
-$string['nobodyyet'] = "Dosud nikdo nevyplnil tento dotazník";
-$string['notdone'] = "Zatím nedokončeo";
-$string['notes'] = "Vaše soukromé postřehy a poznámky";
-$string['othercomments'] = "Máte nějaké další připomínky?";
-$string['peoplecompleted'] = "\$a zatím vyplnilo tento dotazník";
-$string['preferred'] = "Představy";
-$string['preferredclass'] = "Celá třída - představy";
-$string['preferredstudent'] = "\$a - představy";
-$string['question'] = "Otázka";
-$string['questions'] = "Otázky";
-$string['questionsnotanswered'] = "Nebyly zodpovězeny některé otázky.";
-$string['report'] = "Výsledky dotazování";
-$string['savednotes'] = "Vaše poznámky byly uloženy";
-$string['scaleagree5'] = "Zcela nesouhlasím,Částečně nesouhlasím,Nemohu říci,Částečně souhlasím,Zcela souhlasím";
-$string['scales'] = "Škály";
-$string['scaletimes5'] = "Téměř nikdy,Zřídka,Někdy,Často,Téměř vždy";
-$string['seemored