Permalink
Browse files

updated hotpot help files & /doc/coding.html

  • Loading branch information...
1 parent 565ad06 commit 1910d66ce933fb58c7e52b6450719953de752a19 rcantada committed Oct 4, 2005
View
@@ -29,14 +29,14 @@
.php.</li>
<li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng template file ang
extensiong .html.</li>
- <li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng text file ang Unix-style
+ <li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng text file ang estilong-Unix
na text format (ang karamihang text editor ay may ganitong option).</li>
<li class="spaced">Dapat 'full' tag ang gamitin ng lahat ng php tag
tulad ng <font color="#339900">&lt;?php ?&gt;</font> ... sa halip
na 'short' tag tulad ng <font color="#339900">&lt;? ?&gt;</font>.
</li>
- <li class="spaced">Dapat panatilihin ang mga copyright notice.
+ <li class="spaced">Dapat panatilihin ang mga umiiral na copyright notice.
Maaari kang magdagdag ng sarili mo kung kinakailangan.</li>
<li class="spaced">Dapat kasama ng bawat file ang main config.php file.</li>
@@ -45,7 +45,7 @@
na-authenticate ng wasto, gamit ang require_login() at isadmin(),
isteacher(), iscreator() o isstudent().</li>
- <li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng pagaccess sa mga database
+ <li class="spaced">Dapat gamitin ng lahat ng pag-access sa mga database
ang mga function sa lib/datalib.php hangga't maaari - ginagawa nitong
magkaroon ng compatibility sa maraming uri ng database. Makikita mo na
posible ang halos lahat ng gusto mong gawin sa pamamagitan ng mga
@@ -305,10 +305,63 @@
<strong>time</strong>() function. </li>
</ol>
+
+<p>&nbsp;</p>
+<h2>Mga Isyu hinggil sa Seguridad (at paghandle ng datos ng form at URL)
+</h2>
+<ol class="normaltext">
+
+ <li class="spaced">Huwag aasa sa 'register_globals'. <strong>Ang bawat</strong> variable ay dapat ininitialise nang wasto sa <strong>bawat</strong> code file. Kailangan ay kitang-kita kung saan nagmula ang variable</li>
+
+ <li class="spaced">Iinitialise ang lahat ng array at object, kahit walang lamant. <code>$a = array()</code>
+ o <code>$obj = new stdClass();</code>.</li>
+
+ <li class="spaced">Huwag gagamitin ang <code>optional_variable()</code> na function. Sa halip ay gamitin ang <code>optional_param()</code> na function. Piliin ang wastong halaga na PARAM_XXXX para sa uri ng datos na inaasahan mo. Para matsek at maiset ang isang opsiyonal na halaga para sa isang variable, gamitin ang function na <code>set_default()</code>.</li>
+
+ <li class="spaced">Huwag gagamitin ang function na <code>require_variable()</code>. Sa halip ay gamitin ang function na <code>required_param()</code>. Piliin ang wastong halaga na
+PARAM_XXXX para sa uri ng datos na inaasahan mo.</li>
+
+ <li class="spaced">Ingatan ang paggamit ng <code>data_submitted()</code>. Kailangan munang linisin ang datos bago gamitin</li>
+
+ <li class="spaced">Huwag gagamitin ang <code>$_GET</code>, <code>$_POST</code> o <code>$_REQUEST</code>. Gamitin ang angkop na <code>required_param()</code> o <code>optional_param()</code> na angkop sa pangangailangan mo.</li>
+
+ <li class="spaced">Huwag magtsek ng aksiyon sa pamamagitan ng tulad ng
+<code>if (isset($_GET['something']))</code>. Gamitin ang e.g., <code>$something = optional_param( 'something',-1,PARAM_INT )</code> at pagkatapos ay gawin ang angkop na test para matiyak kung nasa inaasahang range ng value ito e.g., <code>if ($something>=0) {...</code>.</li>
+
+ <li class="spaced">Hangga't maaari, pangkatin ang lahat ng
+ <code>required_param()</code>, <code>optional_param()</code> mo at iba pang pag-initialise ng variable sa simula ng bawat file, para madali silang matagpuan.</li>
+
+ <li class="spaced">Gumamit ng mekanismong
+'sesskey' upang maprotektahan ang mga form handling routine sa mga atake.
+Payak na halimbawa ng paggamit: kapag nilikha ang form, isama ang <code>&lt;input type="hidden" name="sesskey" value="&lt;?php echo sesskey(); ?&gt;" /&gt;</code>.
+Kapag iprinoseso mo ang form tsekin sa pamamagitan ng <code>if (!confirm_sesskey()) {error('Bad Session Key');}</code>.</li>
+
+ <li class="spaced">Kailangang 'linisin' ang lahat ng filename sa pamamagitan ng
+function na <code>clean_filename()</code>, kung hindi pa ito nagagawa sa pamamagitan ng angkop na paggamit ng <code>required_param()</code> o <code>optional_param()</code>
+ </li>
+
+ <li class="spaced">Ang anumang datos na binasa mula sa database ay dapat idaan sa
+<code>addslashes()</code> bago ito isulat pabalik sa database. Maaaring tirahin ang isang buong object ng datos sa isang iglap sa pamamagitan ng <code>addslashes_object()</code>.</li>
+
+ <li class="spaced">Hangga't maaari, ang datos na iimbakin sa database ay kailangang manggaling sa
+ <code>POST</code> data (mula sa isang fom na may <code>method="POST"</code>) sa halip na <code>GET</code> data (ab, datos mula sa URL line).</li>
+
+ <li class="spaced">Huwag gagamitin ang datos mula sa
+<code>$_SERVER</code> hangga't maiiwasan. May mga suliranin ito sa potability.
+</li>
+
+ <li class="spaced">Kung hindi pa nagagawa sa ibang lugar, tiyakin na ang lahat ng datos na isinulat sa database ay dumaan sa function na <code>clean_param()</code> sa pamamagitan ng angkop na PARAM_XXXX para sa uri ng datos.</li>
+
+ <li class="spaced">Kung magsusulat ka ng pasadyang SQL code, tiyakin na wasto ito. Mag-ingat sa mga nawawalang quote sa palibot ng mga halaga. Posibleng SQL 'injection' exploit.</li>
+
+ <li class="spaced">Tsekin ang lahat ng datos (lalo na ang isinusulat sa database) sa
+<strong>bawat</strong> file na ginagamit ito. Huwag asahan na gagawin ito sa ibang lugar.
+</li>
+
+ <li class="spaced">Ang mga bloke ng code na isasama ay dapat mayroong tiyak na balangkas na PHP (hal. class declaration, function definition atbp.) - ang straight na bloke ng code ay nagpopromote ng dinaiinitialise na paggamit ng variable.</li>
+</ol>
<hr />
-<p align="CENTER"><font size="1"><a href="." target="_top">
-Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
+<p align="center"><font size="1"><a href="." target="_top">Dokumentasyon ng Moodle</a></font></p>
<p align="center"><font size="1">Version: $Id$</font></p>
-
</body>
</html>
@@ -1,24 +1,22 @@
-<p>Hot Potatoes</p>
-
-
-
-<ul>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=analysistable.html">Manghad ng pagtatasa</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=navigation.html">Nabigasyon</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=outputformat.html">Format ng ilalabas</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=reportselector.html">Pagpilì ng ulat </a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=responsestable.html">Manghad ng mga tugon</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=shownextquiz.html">Ipapakita ba ang susunod na pagsusulit?</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=forceplugins.html">Puwersahin ang mga media plugin</a></li>
-
- <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=mediaplayers.html">Mga relatibong URL, media player at Hot Potatoes</a></li>
-
-</ul>
-
+<p>Hot Potatoes</p>
+
+<ul>
+<li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=addquizchain.html">Magdagdag ng kadena ng tanong</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=analysistable.html">Manghad ng pagtatasa</a></li>
+<li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=clickreporting.html">Ulat ng pagsubaybay sa pagklik</a></li>
+<li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=forceplugins.html">Ipilit ang media plugin</a></li>
+<li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=mediaplayers.html">Mga media player, relatibong URL at Hot Potatoes</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=navigation.html">Nabigasyon</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=outputformat.html">Format ng ilalabas</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=reportcontent.html">Nilalaman ng ulat </a></li>
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=reportformat.html">Format ng ulat</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=responsestable.html">Manghad ng mga tugon</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=shownextquiz.html">Ipapakita ba ang susunod na pagsusulit?</a></li>
+
+ <li><a href="help.php?module=hotpot&amp;file=updatequizchain.html">Gawing bago ang kadena ng tanong</a></li>
+
+</ul>
@@ -14,7 +14,7 @@
<dt><i>absolutong URL</i></dt>
<dd> ang URL na nagsisimula sa &quot;http://&quot; ay tinatawag
-na absulutong URL. Sa tuwing gagamitin ito, palagi itong tumutukoy sa
+na absolutong URL. Sa tuwing gagamitin ito, palagi itong tumutukoy sa
iisang target na rekurso. </dd>
<dt><i>relatibong URL</i></dt>
@@ -31,7 +31,7 @@
<p>Ang relatibong URL ay madaling paraan ng pagtukoy ng mga larawan,
tunog at bidyo sa isang pagsusulit na Hot Potatoes, dahil
pinapahintulutan nito na matingnan at masubok ang pagsusulit sa isang
-local na PC, bago ito iaplowd sa site na Moodle. Kapag inaplowd na ang
+lokal na PC, bago ito iaplowd sa site na Moodle. Kapag inaplowd na ang
pagsusulit sa Moodle site, kailangan ding iaplowd ang mga multimedia na
file, para magamit sila kapag ibinigay na ang pagsusulit sa pamamagitan
ng Moodle. </p>
@@ -57,10 +57,7 @@
nanggaling ito mula sa script na nagbabantay ng mga file ng kurso. Sa
ganitong sitwasyon, kinakailangang palitan ang media player ng isa ng
alam nating angkop sa Moodle. Magagawa mo ito sa sarili mo, sa
-pamamagita ng pagbabago ng mga sanggunian sa mga media player sa
+pamamagitan ng pagbabago ng mga sanggunian sa mga media player sa
pagsusulit, o pilitin ang Moodle na gawin ito sa pamamagitan ng
paglalagay sa &quot;Oo&quot; ng &quot;Ipilit ang mga media plugin&quot;
-na opsiyon sa pahinang pangkaayusan ng pagsusulit. </p>
-
-
-
+na opsiyon sa pahinang pangkaayusan ng pagsusulit. </p>
@@ -1,6 +1,6 @@
-<p><img src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/hotpot/icon.gif" alt="" />&nbsp;<b>Hot Potatoes</b></p>
-<div class="indent">
-Ang modyul na ito, ang modyul na &quot;HotPot&quot;, ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na pamahalaan ang <a href="http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/" target="_blank">Hot Potatoes</a> na mga pagsusulit sa pamamagitan ng Moodle. Ang mga pagsusulit ay nililikha sa kompyuter ng guro, tapos ay inaaplowd sa kursong Moodle.
-
-<br />Pagkatapos makuha ng mga mag-aaral ang mga pagsusulit, may ilang ulat na magpapakita kung paano sinagot ang mga indibidwal na tanong at ilang pangestadistikang trend ng mga iskor.
+<p><img src="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/hotpot/icon.gif" alt="" />&nbsp;<b>Hot Potatoes</b></p>
+<div class="indent">
+Ang modyul na ito, ang modyul na &quot;HotPot&quot;, ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral na pamahalaan ang <a href="http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/" target="_blank">Hot Potatoes</a> na mga pagsusulit sa pamamagitan ng Moodle. Ang mga pagsusulit ay nililikha sa kompyuter ng guro, tapos ay inaaplowd sa kursong Moodle.
+
+<br />Pagkatapos makuha ng mga mag-aaral ang mga pagsusulit, may ilang ulat na magpapakita kung paano sinagot ang mga indibidwal na tanong at ilang pang-estadistikang trend ng mga iskor.
</div>
@@ -13,8 +13,6 @@
</dd>
-
-
<dt><b>Pangnabigasyong frame ng Moodle </b></dt>
<dd>
@@ -23,8 +21,6 @@
</dd>
-
-
<dt><b>Nakaembed na &lt;IFRAME&gt;</b></dt>
<dd>
@@ -34,18 +30,14 @@
</dd>
-
-
<dt><b>Mga buton ng pagsusulit na Hot Potatoes</b></dt>
<dd>
-Ipapakita ang pagususlit na may mga buton na pangnabigasyon, kung
-mayroon man, na itinakda sa pagsususlit.
+Ipapakita ang pagsusulit na may mga buton na pangnabigasyon, kung
+mayroon man, na itinakda sa pagsusulit.
</dd>
-
-
<dt><b>Isang &quot;Sirit&quot; na buton</b></dt>
<dd>
@@ -54,8 +46,6 @@
</dd>
-
-
<dt><b>Walâ</b></dt>
<dd>
@@ -69,4 +59,4 @@
kasalukuyang pagsusulit.
</dd>
-</dl>
+</dl>
@@ -0,0 +1,59 @@
+<style type="text/css">
+<!--
+ dd {font-size:0.8em; margin-top:0.5em;}
+-->
+</style>
+<p align="center">
+ <b>Format ng Ulat</b>
+</p>
+<p>
+ Maaari kang magtakda ng iba-ibang format para sa ulat ng Hot Potatoes.
+</p>
+<dl>
+ <dt><b>Format ng Ulat</b></dt>
+ <dd><b>HTML</b><br />
+ ang ulat na malilikha ay nasa fomat na HTML na angkop sa pagpapakita sa isang web browser
+ </dd>
+ <dd><b>Excel</b><br>
+ ang ulat na malilikha ay nasa file na &quot;.xls&quot; na maaaring buksan sa pamamagitan ng program na spreadsheet, tulad ng Microsoft Excel
+ </dd>
+ <dd><b>Teksto</b><br />
+ ang ulat na malilikha ay nasa file na teksto na mabubuksan sa pamamgitan ng text editor
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Encoding</b></dt>
+
+ <dd>
+ Maaaring may ialok na listahan ng mga encoding na makapagbibigay sa iyo ng kakayahang ipilit ang isang partikular na encoding sa mga halaga ng ulat, kung kailangan ng program na spreadsheet ninyo.
+
+ Halimbawa, kinakailangan ng Microsoft Excel ng &quot;SJIS&quot; encoding para sa Nihonggo.
+
+ Ang listahan ng mga posibleng encoding ay maiaadjust ng administrador ng site sa
+pahina para sa &quot;Pagsasaayos&quot; paa sa modyul na HotPot
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Iwrap ang datos</b></dt>
+
+ <dd><b>Oo</b><br />
+ ang mahahabang halaga ng datos ay irawrap upang magkasya sa mga cell ng teybol. Maaaring maging napakataas ng ilang row dahil dito.
+ </dd>
+
+ <dd><b>Hindi</b><br />
+ hindi irawap ang mga halaga ng datos
+ </dd>
+</dl>
+<dl>
+ <dt><b>Ipakita ang mga simbolo</b></dt>
+
+ <dd><b>Oo</b><br />
+ sa punong ulat, ang mga tanong at sagot ay kakatawanin ng mga titik.
+ Ang talaan ng mga simbolo ay lilikhain na nagpapakita kung aling mga tanong at sagot ang kinakatawan ng aling titik
+ </dd>
+
+ <dd><b>Hindi</b><br />
+ ang mga tanong at sagot ay lilitaw nang buo sa ulat at walang talaan ng mga simbolo na lilikhain
+
+ </dd>
+</dl>
@@ -6,10 +6,10 @@
<dl>
- <dt><b>Pagpilì ng kurso (Para lamang sa mg aadmin)</b></dt>
+ <dt><b>Pagpilì ng kurso (Para lamang sa mga admin)</b></dt>
<dd><b>ang kursong ito</b><br />
-Ipapakit ng ulat ang mga tugon ng mga kalahok sa kasalukuyang kurso
+Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mga kalahok sa kasalukuyang kurso
</dd>
<dd><b>lahat ng kurso ko
@@ -35,8 +35,6 @@
</dd>
-
-
<dd><b>Lahat ng kalahok</b><br />
Ipapakita ng ulat ang mga tugon ng mga mag-aaral, guro, tagalikha ng
kurso at administrador. Ang tugon ng mga &quot;bisitang&quot; user,
@@ -55,8 +53,6 @@
bawat user ng pagsusulit
</dd>
-
-
<dd><b>lahat ng pagkuha</b><br />
Isasama sa ulat ang mga tugon mula sa lahat ng pagkuha ng bawat user
</dd>
@@ -71,7 +67,7 @@
Ang ulat na ito ay listahan ng mga pagkuha ng pagsusulit na ito.
Kasama ang mga &quot;inaabandonang&quot; pagkuha, nguni't ang
&quot;kasalukuyang ginagawa&quot; na pagkuha ay hindi ipapakita.
-Ipapakita nito ang larawan, pangalan at pinakamahusay na isko ng bawat
+Ipapakita nito ang larawan, pangalan at pinakamahusay na iskor ng bawat
user, at ang iskor, oras at tagal ng bawat pagkuha. Maaaring piliin at
pagkatapos ay burahin ang mga pagkuha kung kinakailangan.
</dd>
@@ -110,5 +106,4 @@
maaaring idownload sa format na Excel o teksto.
</dd>
-</dl>
-
+</dl>
@@ -2,12 +2,12 @@
</b></p>
<p>
-Ipinapakita ng manghad na ito kung paano tumugon ang bawat user saawat
+Ipinapakita ng manghad na ito kung paano tumugon ang bawat user sa bawat
tanong sa bawat pagkuha nila sa pagsusulit.
</p>
<p>
-Nilagyan ng kodang kulay ang mga tugon alinsunod sa sumsusunod:
+Nilagyan ng kodang kulay ang mga tugon alinsunod sa sumusunod:
<ul>
@@ -37,6 +37,4 @@
</ul>
-</p>
-
-
+</p>

0 comments on commit 1910d66

Please sign in to comment.