Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
carlesbellver
carlesbellver committed Oct 14, 2005
1 parent 1347b1c commit 192b0344073ca11890fd168ca090aaddbd69352f
Showing with 4 additions and 1 deletion.
  1. +4 −1 lang/ca/quiz.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['acceptederror'] = 'Error acceptat';
@@ -384,6 +384,9 @@
$string['shufflequestions'] = 'Barreja preguntes';
$string['significantfigures'] = 'amb $a';
$string['significantfiguresformat'] = 'xifres significatives';
+$string['sortage'] = 'Ordena per temps';
+$string['sortalpha'] = 'Ordena alfabèticament';
+$string['sortsubmit'] = 'Ordena les preguntes';
$string['startagain'] = 'Comença de nou';
$string['startedon'] = 'Començat el';
$string['subneterror'] = 'Aquest qüestionari ha estat bloquejat i només és accessible des de certes ubicacions. A hores d\'ara el vostre ordinador no és un dels que han estat autoritzats.';

0 comments on commit 192b034

Please sign in to comment.