Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent 192b034 commit 194845a9dd3e075fdf98187f9f5273874da0f1de carlesbellver committed Oct 14, 2005
Showing with 6 additions and 3 deletions.
  1. +5 −3 lang/ca/glossary.php
  2. +1 −0 lang/ca/quiz.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // glossary.php - created with Moodle 1.5 unstable development (2004091700)
+ // glossary.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['addcomment'] = 'Afegeix un comentari';
@@ -10,6 +10,7 @@
$string['allentries'] = 'TOTES';
$string['allowcomments'] = 'Permeteu comentaris en les entrades?';
$string['allowduplicatedentries'] = 'Permeteu entrades duplicades?';
+$string['allowprintview'] = 'Permeteu visualització per a imprimir?';
$string['allowratings'] = 'Permeteu valorar les entrades?';
$string['answer'] = 'Resposta';
$string['approve'] = 'D\'acord';
@@ -130,6 +131,7 @@
$string['numberofentries'] = 'Nombre d\'entrades';
$string['onebyline'] = '(una per línia)';
$string['printerfriendly'] = 'Versió per imprimir';
+$string['printviewnotallowed'] = 'La visualització per a impressora no està autoritzada';
$string['question'] = 'Qüestió';
$string['rate'] = 'Valoració';
$string['rating'] = 'S\'està valorant';
@@ -146,9 +148,9 @@
$string['searchindefinition'] = 'Cerca en tot el text';
$string['secondaryglossary'] = 'Glossari secundari';
$string['sendinratings'] = 'Envia les meves darreres valoracions';
-$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç ';
+$string['showall'] = 'Mostra l\'enllaç \'Tot\'';
$string['showalphabet'] = 'Mostra l\'alfabet';
-$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç ';
+$string['showspecial'] = 'Mostra l\'enllaç \'Especial\'';
$string['sortby'] = 'Ordena per';
$string['sortbycreation'] = 'Per data de creació';
$string['sortbylastupdate'] = 'Per l\'última actualització';
View
@@ -183,6 +183,7 @@
$string['imagedisplay'] = 'Imatge que es visualitzarà';
$string['imagemissing'] = 'La imatge de la línia $a no està disponible. S\'ha ignorat el nom del fitxer.';
$string['importmax10error'] = 'Hi ha un error en aquesta pregunta. No podeu tenir més de 10 respostes.';
+$string['importmaxerror'] = 'Hi ha un error en aquesta pregunta. Teniu massa respostes.';
$string['importminerror'] = 'Hi ha un error en aquesta pregunta. No teniu prou respostes per al tipus de pregunta. ';
$string['importquestions'] = 'Importa preguntes des d\'un fitxer';
$string['incorrect'] = 'Incorrecta';

0 comments on commit 194845a

Please sign in to comment.