Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added timerestrict.html

  • Loading branch information...
commit 19bfbe84a8540963b5038f6e72078596dabe6c54 1 parent 6cff823
vthung authored

Showing 1 changed file with 7 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +7 0 lang/vi_utf8/help/choice/timerestrict.html
7 lang/vi_utf8/help/choice/timerestrict.html
... ... @@ -0,0 +1,7 @@
  1 +<p align="center"><b>Giới hạn số lần</b></p>
  2 +
  3 +<p>Cài đạt này sẽ cho phép bạn định một cửa sổ thời gian trong đó người tham gia được phép thực hiện sự chọn lựa của mình.</p>
  4 +
  5 +<p>Để đặt một ngày kết thúc có tính chất mở, chỉ cần đặt thời gian thật xa vào tương lai.</p>
  6 +
  7 +<p>Nếu bạn thấy không cần thiết thì có thể loại bỏ hết các ô chọn lựa.</p>

0 comments on commit 19bfbe8

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.