Permalink
Browse files

Added timerestrict.html

  • Loading branch information...
1 parent 6cff823 commit 19bfbe84a8540963b5038f6e72078596dabe6c54 vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 7 additions and 0 deletions.
  1. +7 −0 lang/vi_utf8/help/choice/timerestrict.html
View
7 lang/vi_utf8/help/choice/timerestrict.html
@@ -0,0 +1,7 @@
+<p align="center"><b>Giới hạn số lần</b></p>
+
+<p>Cài đạt này sẽ cho phép bạn định một cửa sổ thời gian trong đó người tham gia được phép thực hiện sự chọn lựa của mình.</p>
+
+<p>Để đặt một ngày kết thúc có tính chất mở, chỉ cần đặt thời gian thật xa vào tương lai.</p>
+
+<p>Nếu bạn thấy không cần thiết thì có thể loại bỏ hết các ô chọn lựa.</p>

0 comments on commit 19bfbe8

Please sign in to comment.