Skip to content
Browse files

Ajudes

  • Loading branch information...
1 parent 05b88e8 commit 1a2524ca4dddea7c9a657f99291c75017d90a229 carlesbellver committed Jan 20, 2006
Showing with 22 additions and 61 deletions.
  1. +20 −51 lang/ca/help/textformat.html
  2. +2 −10 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
View
71 lang/ca/help/textformat.html
@@ -1,85 +1,54 @@
<p align="center"><b>Formatar text</b></p>
-<p>Quan escriviu en Moodle podeu triar diferents formats per processar el text segons els vostres coneixements t&egrave;cnics i el tipus de navegador que utilitzeu.
+<p>Quan escriviu text en Moodle podeu triar diferents formats per processar el text segons els vostres coneixements tècnics i el tipus de navegador que utilitzeu.
</p>
-
-<p><b>Normalment si deixeu aquest par&agrave;metre en el valor per defecte les coses funcionaran tal com espereu.</b>.
+<p><b>Generalment si deixeu aquest paràmetre en el valor per defecte les coses funcionaran tal com espereu.</b>.
<p><b>1. Autoformat Moodle</b></p>
<ul>
+ <p>Aquest format és millor quan utilitzeu formularis web normals per escriure (en lloc de l'editor de text enriquit HTML). Només us cal escriure de la manera normal, com si estiguéssiu enviant un correu.</p>
- <p>Aquest format &eacute;s millor quan utilitzeu formularis web normals per escriure (en lloc de l'editor de text enriquit HTML). Nom&eacute;s cal que escriviu normalment com si estigu&eacute;ssiu enviant un correu.</p>
+ <p>Quan deseu el text, Moodle farà unes quantes coses per formatar-lo automàticament.</p>
- <p>Quan deseu el text Moodle far&agrave; unes quantes coses per formatar-lo autom&agrave;ticament.</p>
+ <p>Per exemple, els URL com ara <a href="http://www.google.com/">http://www.google.com</a> o <a href="http://moodle.org/">moodle.org</a> es convertiran en enllaços.</p>
- <p>Per exemple, els URL com ara <a href="http://www.google.com/">http://www.google.com</a>
+ <p>Els salts de línia es mantindran i les línies en blanc serviran per separar els paràgrafs.</p>
- o <a href="http://moodle.org/">http://moodle.org</a> es convertiran en enlla&ccedil;os.</p>
+ <p>Les emoticones com ara :-) es convertiran automàticament en els seus equivalents gràfics.</p>
- <p>Els salts de l&iacute;nia es mantindran i les l&iacute;nies en blanc serviran per comen&ccedil;ar un nou par&agrave;graf.</p>
-
- <p>Les emoticones com ara :-) es convertiran autom&agrave;ticament en els seus
-
- equivalents gr&agrave;fics.</p>
-
- Fins i tot podeu introduir codi HTML, si voleu, i es mantindr&agrave;.
-</p>
- <p>&nbsp;
-</p>
- <p align="right"><a href="help.php?file=text.html">M&eacute;s informaci&oacute; sobre l'autoformatatge de Moodle</a></p>
+ <p>Fins i tot podeu inserir codi HTML, si voleu, i es mantindrà.</p>
+ <p align="right"><a href="help.php?file=text.html">Més informació sobre l'autoformatatge de Moodle</a></p>
</ul>
<p><b>2. Format HTML </b></p>
<ul>
+ <p>Aquest format pressuposa que el text és HTML pur. Si esteu utilitzant l'editor d'HTML per editar el text aquest és el format per defecte; tots els comandaments de la barra d'eines produeixen codi HTML per vós.</p>
- <p>Aquest format pressuposa que el text &eacute;s pur HTML. Si esteu utilitzant l'editor d'HTML per editar el text aquest &eacute;s el format per defecte; tots els comandaments de la barra d'eines produeixen codi HTML per v&oacute;s.</p>
-
- <p>Encara que no utilitzeu l'editor de text enriquit HTML podeu usar codi HTML
-
- al text i es mostrar&agrave; exactament com voleu.</p>
-
-
-
- <p>A difer&egrave;ncia de l'Autoformat Moodle aqu&iacute; no hi ha formatatge autom&agrave;tic.</p>
-
- <p align="right">
-
- <?php helpbutton("html", get_string("helphtml")) ?>
-
- M&eacute;s informaci&oacute; sobre HTML en Moodle</P>
-
- <p align="right">
- <?php helpbutton("richtext", get_string("helprichtext")) ?>
-
- M&eacute;s informaci&oacute; sobre l'editor de text enriquit HTML</p>
+ <p>Però encara que no utilitzeu l'editor de text enriquit HTML podeu usar codi HTML en el text i es visualitzarà exactament com voleu.</p>
+ <p>A diferència de l'Autoformat Moodle, aquí no hi ha formatatge automàtic.</p>
+ <p align="right"><a href="help.php?file=html.html">Més informació sobre HTML en Moodle</a></P>
+ <p align="right"><a href="help.php?file=richtext.html">Més informació sobre l'editor de text enriquit HTML</a></p>
</ul>
<p><b>3. Text</b></p>
<ul>
+ <p>Aquest format és útil quan necessiteu incloure una gran quantitat de codi o d'HTML que voleu que es mostri exactament tal com l'heu escrit.</p>
- <p>Aquest format &eacute;s &uacute;til quan necessiteu incloure gran quantitat de codi o d'HTML que voleu que es mostri exactament tal com l'heu escrit.
-
- <p>S'hi tradueixen les emoticones i els salts de l&iacute;nia, per&ograve; a banda d'aix&ograve; no es toca res.</p>
-
+ <p>Només es tradueixen les línies en blanc i els salts de línia, i no es toca res més.</p>
</ul>
-<p><b>4. Format de text Wiki </b></p>
+<p><b>4. Format Markdown</b></p>
<ul>
+<p>El format Markdown intenta facilitar tan com sigui possible la creació de pàgines XHTML ben formatades, tot utilitzant només text escrit més o menys com escriuríeu un correu.</p>
- <p>Aquest format utilitza una forma especial d'escriure text coneguda com format Wiki</p>
-
- <p>Aquest format permet escriure text de manera que segueix sent bastant llegible, per&ograve; que tamb&eacute; pot transformar-se autom&agrave;ticament en text HTML amb encap&ccedil;alaments, llistes i altres formatatges complexos.</p>
-
-<p align="right">
- <?php helpbutton("wiki", get_string("helpwiki")) ?>
-
- M&eacute;s informaci&oacute; sobre el format Wiki</p>
+<p>És molt bo per a escriure per escriure pàgines de text senzilles, amb alguns encapçalaments i algunes llistes, però sense molts enllaços o imatges.</p>
+<p align="right"><a href="help.php?file=markdown.html">Més informació sobre el format Markdown</a></p>
</ul>
View
12 lang/ca/help/workshop/nassessmentsofstudentsubmissions.html
@@ -1,11 +1,3 @@
-<p align="center"><b>Nombre d'enviaments d'avaluacions d'estudiant</b></p>
+<p align="center"><b>Nombre d'avaluacions de les trameses dels estudiants</b></p>
-<p>Aquest nombre determina si es demana als estudiants que avalu&iuml;n els treball
- dels altres estudiants. Si &eacute;s diferent de zero se li ofereix a cada estudiant
- aquest nombre de treballs d'altres estudiants per avaluar. Un cop avaluat l'autor
- del treball pot veure els comentaris i la nota donada pels seus companys (L'avaluaci&oacute;
- dels companys pot ser un proc&eacute;s iteratiu si es configura l'opci&oacute;
- &quot;Consens en l'avaluaci&oacute;&quot;). El professorat pot puntuar tamb&eacute;,
- si ho desitja, aquestes avaluacions i les notes es faran servir al c&agrave;lcul
- de la nota final. Si es desitja es mostra als estudiants els comentaris del
- professorat i la nota de cadascuna de les avaluacions.</p>
+<p>Aquest nombre determina si es demana als estudiants que avaluïn el treball d'altres estudiants. Si és diferent de zero a cada estudiant se li ofereix aquest nombre de treballs d'altres estudiants. Després de fer-se l'avaluació, l'autor del treball pot veure els comentaris i possiblement la qualificació donada pels seus companys. (El procés d'avaluació dels companys pot ser iteratiu segons el paràmetre &quot;Les avaluacions han de ser acceptades&quot;).</p>

0 comments on commit 1a2524c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.