Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch 'install_32_STABLE' of https://git.in.moodle.com/amosbot…
…/moodle-install into MOODLE_32_STABLE
  • Loading branch information
David Monllao committed Oct 25, 2017
2 parents 3e2732f + 6644d73 commit 1a58e38ea2c047f1e5465711993be31b182c53b6
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 install/lang/eu/error.php
@@ -30,8 +30,8 @@

defined('MOODLE_INTERNAL') || die();

$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Ezin da datu-basea sortu.<p>
<p>Zehaztutako datu-basea ez da existitzen eta adierazitako erabiltzaileak ez du baimenik datu-basea sortzeko.<p>
$string['cannotcreatedboninstall'] = '<p>Ezin da datu-basea sortu.</p>
<p>Zehaztutako datu-basea ez da existitzen eta adierazitako erabiltzaileak ez du baimenik datu-basea sortzeko.</p>
<p>Guneko kudeatzaileak datu-basearen konfigurazioa egiaztatu behar du.</p>';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Ezin da hizkuntza-direktorioa sortu';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Ezin da temp direktorioa sortu';

0 comments on commit 1a58e38

Please sign in to comment.