Permalink
Browse files

filling in missing strings...

  • Loading branch information...
1 parent 759a8ab commit 1b5859b6f15e2df480425b01312c5708eb094471 koenr committed May 3, 2004
Showing with 8 additions and 3 deletions.
  1. +3 −1 lang/nl/forum.php
  2. +5 −2 lang/nl/resource.php
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004042600)
+ // forum.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
$string['addanewdiscussion'] = 'Voeg een nieuw onderwerp voor discussie toe';
@@ -116,6 +116,8 @@
$string['repliesone'] = '$a antwoord tot nu toe';
$string['reply'] = 'Antwoord';
$string['replyforum'] = 'Antwoord op het forum';
+$string['rsssubscriberssdiscussions'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS discussiekanaal';
+$string['rsssubscriberssposts'] = 'Met deze link kun je inschrijven op het \'$a\' forum RSS postkanaal';
$string['search'] = 'Zoek';
$string['searchforums'] = 'Zoeken in forums';
$string['searcholderposts'] = 'Doorzoek oudere berichten...';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // resource.php - created with Moodle 1.2 Beta (2004022400)
+ // resource.php - created with Moodle 1.3 development (2004050300)
$string['addresource'] = 'Voeg bron toe';
@@ -19,6 +19,7 @@
$string['configpopupwidth'] = 'Hoe breed zou een popup-venster standaard moeten zijn?';
$string['configwebsearch'] = 'Wanneer je een URL als webpagina of link toevoegd, wordt deze plaats aangeboden als een site om de gebruiker te helpen de URL te zoeken.';
$string['directlink'] = 'Rechtstreekse link naar dit bestand';
+$string['directoryinfo'] = 'Alle bestanden in de gekozen map zullen getoond worden.';
$string['editingaresource'] = 'Bewerk een bron';
$string['example'] = 'Voorbeeld';
$string['examplereference'] = 'Koers, Diane (1999) <I>Visuele leermethode Office 2000</I>, A.W. Bruna multimedia, ISBN 9022943046.';
@@ -29,9 +30,10 @@
$string['filename'] = 'Bestandsnaam';
$string['fulltext'] = 'Volledige tekst';
$string['htmlfragment'] = 'HTML fragment';
+$string['maindirectory'] = 'Hoofdmap';
$string['modulename'] = 'Bron';
$string['modulenameplural'] = 'Bronnen';
-$string['neverseen'] = 'Nooit gezien';
+$string['neverseen'] = 'Nooit bekeken';
$string['newdirectories'] = 'Toon de links naar de mappen';
$string['newfullscreen'] = 'Vul het volledige scherm';
$string['newheight'] = 'Standaard vensterhoogte (in pixels)';
@@ -58,5 +60,6 @@
$string['resourcetype6'] = 'HTML tekst';
$string['resourcetype7'] = 'Programma';
$string['resourcetype8'] = 'Wiki tekst';
+$string['resourcetype9'] = 'Map';
?>

0 comments on commit 1b5859b

Please sign in to comment.