Permalink
Browse files

*** empty log message ***

  • Loading branch information...
1 parent efcfc0d commit 1ba5c9e679f1bf279601788d8c3b31b4fe177e60 carlesbellver committed Apr 2, 2004
@@ -1,26 +1,22 @@
-
<p align="center"><b>&Uacute;s del xat</b></p>
-<p>El m&ograve;dul de xats t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s
- agradables les tert&uacute;lies.</p>
+<p>El m&ograve;dul de xat t&eacute; algunes caracter&iacute;stiques que fan m&eacute;s una mica m&eacute;s agradables les tert&uacute;lies.</p>
<dl>
<dt><b>Emoticones</b></dt>
- <dd>Algunes emoticones que podeu introduir en alguns llocs de Moodle tamb&eacute;
- poden ser escrites als xats i veure's correctament. Per exemple, :-) = <img src="pix/s/smiley.gif">
- </dd> <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>
- <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd> <dt><b>Emocions</b></dt>
- <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions.
- Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!"
- aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd>
+ <dd>Totes les emoticones que es poden teclejar en altres parts de Moodle tamb&eacute; es poden teclejar als xats i es visualitzaran correctament. Per exemple: :-) = <img src="pix/s/smiley.gif">
+ </dd>
+
+ <dt><b>Enlla&ccedil;os</b></dt>
+ <dd>Les adreces d'Internet es transformen autom&agrave;ticament en enlla&ccedil;os.</dd>
+
+ <dt><b>Emocions</b></dt>
+ <dd>Podeu comen&ccedil;ar una l&iacute;nia amb "/me" o":" per expressar emocions. Per exemple, si el vostre nom &eacute;s Joan i escriviu ":riu!" o"/me riu!" aleshores tothom veur&agrave; "Joan riu!"</dd>
- <dt><b>Sons</b></dt>
- <dd>Podeu enviar un so als altres tot prement l'enlla&ccedil; "beep" a prop
- del vostre nom. Una drecera &uacute;til per enviar sons a tothom alhora &eacute;s
- escriure "beep all".</dd>
+ <dt><b>Bips</b></dt>
+ <dd>Podeu enviar un so a una altra persona prement l'enlla&ccedil; "bip" del costat del seu nom. Una drecera &uacute;til per fer bip a tothom alhora &eacute;s escriure "beep all".</dd>
<dt><b>HTML</b></dt>
- <dd>Si sabeu una mica de codi HTML el podeu utilitzar al vostre text per fer
- coses com ara inserir imatges, fer sons o crear textos de mides i colors diferents.</dd>
+ <dd>Si sabeu una mica de codi HTML, el podeu utilitzar per fer coses com ara inserir imatges en el text, fer sons o crear text de diverses mides i colors.</dd>
</dl>
@@ -1,5 +1,5 @@
+<p>M&ograve;dul de xat</p>
-<p>M&ograve;dul de xats</p>
<ul>
<li><a href="help.php?module=chat&file=chatting.html">&Uacute;s del xat</a>
</ul>
@@ -1,10 +1,5 @@
-
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/chat/icon.gif">&nbsp;<B>Xats</B></P>
+
<UL>
- <p>El m&ograve;dul de xats permet als participants establir discussions s&iacute;ncrones
- en temps real a trav&eacute;s de la web. &Eacute;s una forma molt &uacute;til
- d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a
- discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xats &eacute;s bastant diferent
- dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xats cont&eacute;
- algunes caracter&iacute;stiques per gestionar i revisar les discussions realitzades.</p>
+ <p>El m&ograve;dul de xat permet als participants tenir discussions sincr&ograve;niques en temps real a trav&eacute;s del web. &Eacute;s una forma &uacute;til d'aconseguir un millor coneixement dels altres i del tema sotm&egrave;s a discussi&oacute;. La manera d'usar una sala de xat &eacute;s bastant diferent dels f&ograve;rums as&iacute;ncrons. El m&ograve;dul de xat ofereix diverses possibilitats de gesti&oacute; i de revisi&oacute; de les discussions realitzades.</p>
</UL>
@@ -1,5 +1,5 @@
-<p>Tries</p>
+<p>Q&uuml;esti&oacute;</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=choice&file=options.html">Opcions</a>
+ <li><a href="help.php?module=choice&amp;file=options.html">Opcions</a>
</ul>
@@ -1,9 +1,4 @@
-
-<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Tries</B></P>
+<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/choice/icon.gif">&nbsp;<B>Q&uuml;esti&oacute;</B></P>
<UL>
- <p>Una activitat de tria &eacute;s molt senzilla. El professor planteja una
- pregunta i especifica una tria entre m&uacute;ltiples respostes.</p>
- <p>Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular el pensament
- sobre un tema, per permetre que la classe voti en una direcci&oacute; del
- curs o per recollir el consens en una investigaci&oacute;</p>
+ <p>La q&uuml;esti&oacute; &eacute;s una activitat molt senzilla: el professor planteja una pregunta i especifica una s&egrave;rie de respostes entre les quals es pot triar. Pot ser &uacute;til com a enquesta r&agrave;pida per estimular la reflexi&oacute; sobre un tema, per deixar que la classe voti sobre diferents alternatives del curs, o perqu&egrave; l'estudiant faci constar que est&agrave; d'acord a participar en una recerca.</p>
</UL>
@@ -1,6 +1,5 @@
+<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de la q&uuml;esti&oacute;</B></P>
-<P ALIGN=CENTER><B>Opcions de les tries</B></P>
+<P>Aqu&iacute; &eacute;s on especifiqueu les opcions que els participants han de triar.
-<P>Aqu&iacute; &eacute;s on heu d'especificar les opcions entre les que han de
- triar els participants.
-<P>Podeu omplir-ne fins a 6, tot i que en podeu deixar alguna en blanc.
+<P>Podeu emplenar les que vulgueu: en podeu deixar en blanc si no necessiteu les sis.

0 comments on commit 1ba5c9e

Please sign in to comment.