Permalink
Browse files

Few new files and corrections

----------------------------------
  • Loading branch information...
adamtpaw
adamtpaw committed Jun 17, 2004
1 parent ff3cb16 commit 1be0eb6a2bd1bbfa7ffc13754b86eef71675474b
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // activitynames.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['filtername'] = 'Automatyczne linkowanie nazw aktywno¶ci';
+
+?>
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_list.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['allcourses'] = 'Administrator widzi wszystkie kursy';
+$string['blockname'] = 'Lista kursów';
+$string['configadminview'] = ' ';
+$string['owncourses'] = 'Administrator widzi swoje kursy';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_course_summary.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+
+
+$string['blockname'] = 'Podsumowanie kursu';
+
+?>
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_section_links.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+
+
+$string['blockname'] = 'Odniesienia do sekcji';
+$string['jumptocurrenttopic'] = 'Przejd¼ do aktualnego tematu';
+$string['jumptocurrentweek'] = 'Przejd¼ do aktualnego tygodnia';
+$string['topics'] = 'Tematy';
+$string['weeks'] = 'Tygodnie';
+
+?>
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_social_activities.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+
+
+$string['blockname'] = 'Aktywno¶ci spo³eczne';
+
+?>
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // forum.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // forum.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['addanewdiscussion'] = 'Dodaj nowy temat dyskusji';
@@ -16,6 +16,7 @@
$string['configlongpost'] = ' Ka¿dy post o d³ugo¶ci przekraczaj±cej t± liczbê (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za d³ugi.';
$string['configmanydiscussions'] = ' Maksymalna ilo¶æ dyskusji pokazywanych na jednej stronie forum.';
$string['configmaxbytes'] = 'Domy¶lna wielko¶æ plików dla wszystkich za³±czników na tej stronie (chyba, ¿e przedmiot b±d¼ ustawienia strony nak³adaj± jeszcze inne ograniczenia)';
+$string['configreplytouser'] = 'Czy wys³any post powinien zawieraæ email wysy³aj±cego, tak aby mogli do niego osobi¶cie odpowiedzieæ (zamiast poprzez forum)? Nawet przy wyborze \"Tak\" u¿ytkownicy mog± wybraæ w swoich profilach, ¿e chc± ukryæ swój adres email. ';
$string['configshortpost'] = ' Ka¿dy post o d³ugo¶ci mniejszej od tej liczby (nie uwzglêdniaj±c kodu HTML) jest uwa¿any za krótki';
$string['couldnotadd'] = 'Nie mo¿na dodaæ twojego postu z powodu nieznanego b³êdu';
$string['couldnotdeleteratings'] = 'Niestety, nie mo¿na by³o usun±æ tego postu, gdy¿ zosta³ on ju¿ oceniony przez innych';
@@ -25,8 +26,13 @@
$string['deleteddiscussion'] = 'Usuniêto temat dyskusji';
$string['deletedpost'] = 'Post zosta³ usuniêty';
$string['deletesure'] = 'Czy masz pewno¶æ, ¿e chcesz usun±æ te post?';
+$string['digestmailheader'] = 'To jest twóje dzienne streszczenie postów z forum $a-sitename. Aby zmieniæ emailowe preferencje forum, id¼ do $a->userprefs.';
+$string['digestmailprefs'] = 'profil u¿ytkownika';
+$string['digestmailsubject'] = '$a: streszczenie postów';
+$string['digestsentusers'] = 'Wys³ano do u¿ytkownika $a';
$string['discussion'] = 'Dyskusja';
$string['discussionmoved'] = 'Dyskusja ta zosta³a przeniesiona do \'$a \'.';
+$string['discussionname'] = 'Nazwa dyskusji';
$string['discussions'] = 'Dyskusje';
$string['discussionsstartedby'] = 'Dyskusje rozpoczête przez $a';
$string['discussionsstartedbyrecent'] = ' Dyskusje rozpoczête ostatnio przez $a';
@@ -73,6 +79,7 @@
$string['nonews'] = ' Nie umieszczono jeszcze ¿adnych nowo¶ci';
$string['noposts'] = 'Brak wiadomo¶ci';
$string['nopostscontaining'] = 'Nie znaleziono wiadomo¶ci zawieraj±cych \'$a \'';
+$string['noreply'] = ' ';
$string['nosubscribers'] = 'Nikt jeszcze nie zapisa³ siê na to forum';
$string['notingroup'] = 'Musisz byæ zapisany do grupy aby móc przegl±daæ to forum.';
$string['nownotsubscribed'] = '$a ->name NIE bêdzie otrzymywaæ kopii \'$a->forum\' poczt± elektroniczn±.';
@@ -91,8 +98,12 @@
$string['postrating2'] = 'Demonstruje w równym stopniu poznawanie odrêbne i powi±zane';
$string['postrating3'] = 'Demonstruje g³ównie poznawanie powi±zane';
$string['posts'] = 'Posty';
+$string['posttoforum'] = 'Post do forum';
$string['postupdated'] = 'Twój post zosta³ zaktualizowany';
+$string['processingdigest'] = 'Przetwa¿anie streszczenia maili u¿ytkownika $a';
$string['processingpost'] = 'Post $a jest w trakcie przetwarzania';
+$string['prune'] = 'Zerwij';
+$string['pruneheading'] = 'Zerwij post i przejd¼ do nowej dyskusji';
$string['rate'] = 'Oceñ';
$string['rating'] = ' Oceny';
$string['ratingeveryone'] = ' Ka¿dy mo¿e oceniæ posty';
@@ -118,7 +129,7 @@
$string['searcholderposts'] = 'Przeszukaj dawniejsze posty...';
$string['searchresults'] = 'Szukaj w rezultatach';
$string['sendinratings'] = 'Wy¶lij moje ostatnie oceny';
-$string['showsubscribers'] = 'Wy¶wietl u¿ytkowników zapisanych na forum';
+$string['showsubscribers'] = 'Wy¶wietl/modyfikuj u¿ytkowników zapisanych na forum';
$string['singleforum'] = 'Pojedyncza prosta dyskusja';
$string['startedby'] = 'Rozpoczêta przez';
$string['subject'] = 'Temat';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // moodle.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // moodle.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['action'] = 'Akcja';
@@ -143,6 +143,7 @@
$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, wówczas ten kraj będzie domyślny dla nowych użytkowników. Jeżeli chcesz wymusić, aby użytkownicy wybierali kraj samodzielnie zostaw to pole niewypełnione.';
$string['configdebug'] = 'Jeśli włączysz tą funkcję to podniesiony zostanie poziom raportowania błędów PHP, dzięki czemu więcej ostrzeżeń będzie drukowanych. Ta opcja przydatna jest tylko dla programistów.';
$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jeśli korzystasz z uwierzytelnienia emailowego, jest to okres przez który przyjmowane będą odpowiedzi od użytkowników. Po tym okresie, stare i niepotwierdzone konta zostaną usunięte';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Osoby, które zdecydują się na otrzymywanie streszczenia postów w emailach, będą mieli je przesyłane codziennie. Ten parametr decyduje o której godzinie ten email zostanie wysłany.';
$string['configenablerssfeeds'] = 'Włączenie tej opcji umożliwi stosowanie RSS feeds na całej witrynie. Jednakże aby móc włączyć tą opcję trzeba również uruchomić ją dla pojedynczych modułów (Moduły, Konfiguracja).';
$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'Niedostępne ponieważ RSS feeds nie są uruchomione. Aby je włączyć idź do Zmienne w Konfiguracji.';
$string['configerrorlevel'] = 'Wybierz ilość ostrzeżeń z PHP, która a być wyświetlana. Zwykle najlepszym wyborem jest Normalna';
@@ -167,6 +168,7 @@
$string['configlongtimenosee'] = 'Jeżeli student nie loguje się przez bardzo długi okres czasu, jest automatycznie usuwany z wszystkich kursów. Parametr ten określa właśnie ów limit czasu.';
$string['configmaxbytes'] = 'Ten paramter określa maksymalny rozmiar plików, które mogą być przesyłane. Parametr ten odnosi się do całej strony i ograniczony jest tylko przez paramter PHP o nazwie: upload_max_filesize oraz parametr Apache: LimitRequestBody. Z drugiej strony, maksymalny rozmiar plików może być zmodyfikowany na poziomie kursu czy też modułu.';
$string['configmaxeditingtime'] = 'Określ tutaj limit czasu, w którym użytkownicy mogą dokonywać zmian w postach do forum, informacjach zwrotnych w dzienniku itp. Zazwyczaj odpowiednim ograniczeniem jest 30 minut.';
+$string['confignoreplyaddress'] = 'Emaila są czasami wysyłane w imieniu użytkownika (n.p. posty forum). Email, który wpiszesz tutaj zostanie wstawiony do pola \"Od\" w przypadkach gdy adresaci nie powinni móc bezpośrednio odpowiadać użytkownikowi (n.p. gdy użytkownik zdecyduje się zachować swój adres emailowy w sekrecie).';
$string['configopentogoogle'] = 'Uaktwynienie tego parametru pozwoli Google wejść na Twoją stronę w charakterze Gościa. Ponadto, internaci, którzy odnajdą Twoją stronę używając Google, zostaną automatycznie zalogowani jako Goście. Zauważ, że to pozwala na dostęp do kursów, które dają dostęp Gościom.';
$string['configproxyhost'] = 'Jeżeli ten <B>serwer</B> wymaga komputera pośredniczącego (np. zabezpieczenie firewall) w celu uzyskania dostępu do internetu, wpisz tutaj nazwę hosta i port serwera proxy, w przeciwnym przypadku pozostaw to miejsce puste.';
$string['configsecureforms'] = 'Moodle może korzystać z dodatkowego poziomu zabezpieczeń, podczas przyjmowania ramek danych z sieci. Jeśli opcja ta jest aktywna, to zmienna HTTP_REFERER w przeglądarce internetowej jest porównywana z aktualnym adresem ramki danych. W bardzo niewielu przypadkach może to powodować problemy, jeśli użytkownik korzysta z programu typu firewall (np. Zonealarm) skonfigurowanego tak, by usuwać HTTP_REFERER ze swojej komunikacji sieciowej. Objawiać się to może zawiśnięciem na ramce. Jeśli użytkownicy mają problemy z stroną logowania(przykładowo) możesz zdecydować się wyłączyć tą opcję, chociaż spowoduje to większą wrażliwość twojej strony na bezpośrednie ataki na hasło (brute-force password attack). Jeśli masz wątpliwości pozostaw w tym miejscu \'Tak\'.';
@@ -279,6 +281,9 @@
$string['downloadexcel'] = 'Ściągnij w formacie Excela';
$string['downloadtext'] = 'Ściągnij w formacie tekstowym';
$string['doyouagree'] = 'Czy przeczytałeś(aś) warunki i rozumiesz je?';
+$string['duplicate'] = 'Duplikuj';
+$string['duplicatinga'] = 'Duplikowanie: $a';
+$string['duplicatingain'] = 'Duplikowanie $a->what w $a->in';
$string['edit'] = 'Edytuj $a';
$string['editcoursesettings'] = 'Zmień ustawienia kursu';
$string['editfiles'] = 'Edytuj pliki';
@@ -303,6 +308,10 @@
Pozdrowienia od administratora serwisu \'$a->sitename\', $a->admin .';
$string['emailconfirmationsubject'] = 'Potwierdzenie dla konta $a';
$string['emailconfirmsent'] = ' <P>Został do Ciebie wysłany e-mail pod adres <B>$a</B> <P>Zawiera on prostą instrukcję jak dokończyć rejestrację. <P>Jeżeli nadal będziesz mieć kłopoty skontaktuj się z administratorem serwisu.';
+$string['emaildigest'] = 'Typ emailowego streszczenia';
+$string['emaildigestcomplete'] = 'Zakończono (codzienny email ze wszystkimi postami)';
+$string['emaildigestoff'] = 'Bez streszczenia (jeden email na każdy post)';
+$string['emaildigestsubjects'] = 'Tematy (codzienny email tylko z tematami)';
$string['emaildisable'] = 'Ten email nie jest uaktywniony';
$string['emaildisplay'] = 'Wyświetlanie adresu e-mail';
$string['emaildisplaycourse'] = 'Tylko inni uczestnicy kursu mogą zobaczyć mój e-mail';
View
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // quiz.php - created with Moodle 1.3 - (2004052400)
+ // quiz.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['acceptederror'] = 'Zaakceptowany błąd';
@@ -41,6 +41,7 @@
$string['categorymoveto'] = 'Przenieś je do tej kategorii';
$string['choice'] = 'Wybór';
$string['choices'] = 'Możliwe odpowiedzi';
+$string['confirmstartattempt'] = 'Quiz posiada limit czasu. Czy jesteś pewien, że chcesz zacząć?';
$string['correctanswer'] = 'Poprawna odpowiedź';
$string['correctanswers'] = 'Poprawne odpowiedzi';
$string['corrresp'] = 'Właściwa odpowiedź';
@@ -97,6 +98,7 @@
$string['marks'] = 'Punkty';
$string['match'] = 'Dopasuj odpowiedź';
$string['matchanswer'] = 'Pasująca odpowiedź';
+$string['minutes'] = 'minuty';
$string['missinganswer'] = 'Za mało odpowiedzi! Musisz podać przynajmniej 2 możliwe odpowiedzi.';
$string['missingcorrectanswer'] = 'Poprawna odpowiedź musi być określona';
$string['missingname'] = 'Pominięto nazwę pytania';
@@ -115,6 +117,7 @@
$string['noresponse'] = 'Brak odpowiedzi';
$string['noreview'] = 'Nie możesz przeglądać tego quizu';
$string['noreviewuntil'] = 'Nie możesz przeglądać tego quizu do $a';
+$string['noscript'] = 'JavaScript musi być włączony aby można było kontynować!';
$string['notenoughanswers'] = 'Ten typ pytań wymaga przynajmniej $a odpowiedzi';
$string['notenoughsubquestions'] = 'Nie zdefiniowano wystarczającej liczby podpunktów pytań! <br> Czy chcesz wrócić i poprawić pytanie?';
$string['numerical'] = 'Numeryczne';
@@ -134,6 +137,8 @@
$string['quiznotavailable'] = 'Quiz nie będzie dostępny do dnia $a';
$string['quizopen'] = 'Otwórz quiz';
$string['quizopens'] = 'Quiz się otwiera';
+$string['quiztimelimit'] = 'Limit czasu: $a';
+$string['quiztimer'] = 'Czasomierz quizu';
$string['random'] = 'Pytanie wybierane losowo';
$string['randomcreate'] = 'Utwórz pytania wybierane losowo';
$string['randomsamatch'] = 'Losowo wybierane pytania typu \'Dopasuj odpowiedź\'';
@@ -171,6 +176,10 @@
$string['shufflequestions'] = 'Wymieszaj kolejność pytań';
$string['time'] = 'Czas';
$string['timecompleted'] = 'Zakończono';
+$string['timeleft'] = 'Pozostały czas';
+$string['timelimit'] = 'Limit czasu';
+$string['timelimitexeeded'] = 'Upłynął limit czasu!';
+$string['timesup'] = 'Koniec czasu';
$string['timetaken'] = 'Wykorzystany Czas';
$string['toomanyrandom'] = 'Liczba potrzebnych pytań wybieranych losowo jest większa od liczby pytań w tej kategorii! ($a)';
$string['true'] = 'Prawda';
View
@@ -0,0 +1,38 @@
+<?PHP // $Id$
+ // scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['autocontinue'] = 'Automatyczna kontynuacja';
+$string['browse'] = 'Przegl±daj';
+$string['browsed'] = 'Przegl±dane';
+$string['browsemode'] = 'Tryb przegl±dania';
+$string['chooseapacket'] = 'Wybierz lub uaktualnij pakiet SCORMa';
+$string['completed'] = 'Zakoñczone';
+$string['coursepacket'] = 'Pakiet kursu';
+$string['coursestruct'] = 'Struktura kursu';
+$string['datadir'] = 'B³±d systemu plików: Nie mo¿na utworzyæ folderu z danymi kursu.';
+$string['entercourse'] = 'Wpisz kurs SCORMa';
+$string['failed'] = 'Nieudane';
+$string['incomplete'] = 'Niepe³ne';
+$string['mode'] = 'Tryb';
+$string['modulename'] = 'Scorm';
+$string['modulenameplural'] = 'Scormy';
+$string['next'] = 'Kontynuuj';
+$string['nomanifest'] = 'Nie znaleziono manifestu';
+$string['noreports'] = 'Brak raportu do wy¶wietlenia';
+$string['normal'] = 'Normalne';
+$string['notattempted'] = 'Nie próbowano';
+$string['packagedir'] = 'B³±d systemu plików: Nie mo¿na utworzyæ folderu dla pakietu';
+$string['passed'] = 'Udane';
+$string['prev'] = 'Poprzednie';
+$string['regular'] = 'Regularny manifest';
+$string['report'] = 'Raport';
+$string['review'] = 'Przegl±d';
+$string['scoes'] = 'Wyniki';
+$string['score'] = 'Wynik';
+$string['trackingloose'] = 'OSTRZE¯ENIE: Dane dotycz±ce monitorowania tego pakietu SCORMa zostan± utracone!';
+$string['validateascorm'] = 'Autoryzuj pakiet SCORMa';
+$string['validation'] = 'Wynik autoryzacji';
+$string['viewallreports'] = 'Przejrzyj raportu dla $a prób';
+
+?>
View
@@ -0,0 +1,104 @@
+<?PHP // $Id$
+ // wiki.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
+
+
+$string['action'] = '--Dzia³anie--';
+$string['administration'] = 'Administracja';
+$string['attachments'] = 'Za³±czniki strony';
+$string['author'] = 'Autor';
+$string['authorfieldpattern'] = 'Wzór pola autora';
+$string['authorfieldpatternerror'] = 'Wprowad¼ autora';
+$string['backlinks'] = 'Linki';
+$string['binimgtoolarge'] = 'Zbyt du¿a wielko¶æ zdjêcia!';
+$string['binnoimg'] = 'Nieznany typ pliku!';
+$string['browse'] = 'Przeszukaj';
+$string['canceledit'] = 'Anuluj';
+$string['changes'] = '$a zmian';
+$string['changesfield'] = 'W ci±gu ilu godzin od ostatniej zmiany';
+$string['changesfielderror'] = 'Wprowad¼ poprawn± ilo¶æ godzin';
+$string['checklinks'] = 'Sprawd¼ linki';
+$string['checklinkscheck'] = 'Czy jeste¶ pewien, ¿e chcesz sprawdziæ linki na tej stronie?';
+$string['checklinksnotice'] = 'Cierpliwo¶ci...';
+$string['chooseadministration'] = '--Administracja--';
+$string['chooseafile'] = 'Wybierz pierwsz± stronê';
+$string['choosewikilinks'] = '--Wybierz linki Wiki--';
+$string['comment'] = 'Komentarz';
+$string['contentsize'] = 'Rozmiar kontentu';
+$string['created'] = 'Utworzono';
+$string['deletemewikiword'] = 'Usuñ';
+$string['deletemewikiwordfound'] = 'Znaleziono $a na tej stronie';
+$string['deletepage'] = 'Usuñ stronê';
+$string['deleteversions'] = 'Ile usun±æ ostatnich wersji?';
+$string['deleteversionserror'] = 'Wprowad¼ poprawny liczbê wersji';
+$string['diff'] = 'Ró¿nice';
+$string['differences'] = 'Ró¿nice pomiêdzy wersj± $a->new_ver i $a->old_ver strony $a->pagename.';
+$string['disabledpage'] = 'Ta strona nie jest aktualnie dostêpna';
+$string['doesnotexist'] = 'Ta strona jeszcze nie istnieje. Kliknij na przycisk edytuj je¶li chcesz j± stworzyæ.';
+$string['downloadaszip'] = 'Plik zip';
+$string['downloadtimes'] = 'Pobrano $a razy';
+$string['dwnlnofiles'] = 'Brak plików';
+$string['dwnlsection'] = 'Sekcja pobierania plików';
+$string['editform1'] = 'Nie przejmuj siê formatowaniem na tym etapie. Mo¿e byæ ';
+$string['editform2'] = 'Pisz sensownie i pamiêtaj, ¿e edytowanie jest logowane.';
+$string['editthispage'] = 'Edytuj t± stronê';
+$string['emptypage'] = 'Pusta strona';
+$string['errorbinandtxt'] = 'B³±d: Strona typu BIN i TXT';
+$string['errorhtml'] = 'Strona typu HTML';
+$string['errornotype'] = 'B³±d: ani BIN ani TXT';
+$string['errororreason'] = 'B³±d lub powód';
+$string['errorroandwr'] = 'B³±d: Strona jest edytowalna i tylko do odczytu';
+$string['errorsize'] = 'Strona wiêksza ni¿ 64 KB';
+$string['errversionsave'] = 'Niestety kiedy edytowa³e¶ t± stronê kto¶ inny zapisa³ ju¿ zmienion± wersjê. Id¼ z powrotem do poprzedniego ekranu i skopiuj zmiany do pamiêci komputera i wstaw j± jeszcze raz po od¶wie¿eniu ekranu.';
+$string['ewikiacceptbinary'] = 'Zezwól na pliki binarne';
+$string['ewikiprinttitle'] = 'Wydrukuj nazwê Wiki na ka¿dej stronie';
+$string['export'] = 'Eksportuj';
+$string['exportformats'] = 'Formaty plików do eksportu';
+$string['exportsuccessful'] = 'Udany eksport';
+$string['exportto'] = 'Eksportuj do';
+$string['fetchback'] = 'Importuj';
+$string['file'] = 'Plik';
+$string['filedownload'] = 'Pobieranie plików';
+$string['fileisoftype'] = 'Typ pliku';
+$string['filtername'] = 'Autolinkowanie stron Wiki';
+$string['flagbin'] = 'BIN';
+$string['flaghtm'] = 'HTM';
+$string['flagoff'] = 'OFF';
+$string['flagro'] = 'RO';
+$string['flags'] = 'Flagi';
+$string['flagsset'] = 'Zmienione flagi';
+$string['flagtxt'] = 'TXT';
+$string['flagwr'] = 'WR';
+$string['for'] = 'dla';
+$string['forbidden'] = 'Nie masz prawa dostêpu do tej strony';
+$string['groups'] = 'Grupy';
+$string['hits'] = '$a odwiedzin';
+$string['howtooperate'] = 'Jak u¿ywaæ';
+$string['howtowiki'] = 'Jak u¿ywaæ Wiki';
+$string['html'] = 'Format HTML';
+$string['htmlmode'] = 'Tryb HTML';
+$string['htmlonly'] = 'Tylko HTML';
+$string['index'] = 'Indeks';
+$string['infoaboutpage'] = 'Informacje o stronie';
+$string['initialcontent'] = 'Wybierz stronê pocz±tkow±';
+$string['invalidroot'] = 'Nie masz prawa dostêpu do aktalnej strony g³ównej tak wiêc nie mo¿na utworzyæ mapy strony.';
+$string['lastchanged'] = 'Ostatnia zmiana: $a';
+$string['lastmodified'] = 'Ostatnia modyfikacja';
+$string['linkdead'] = 'DEAD';
+$string['linkok'] = 'OK';
+$string['linkschecked'] = 'Sprawdzone linki';
+$string['listall'] = 'Poka¿ wszystkie';
+$string['listcandidates'] = 'Poka¿ kandydatów';
+$string['meta'] = 'Meta dane';
+$string['moduledirectory'] = 'Folder modu³ów';
+$string['modulename'] = 'Wiki';
+$string['modulenameplural'] = 'Wiki';
+$string['mostoftenchangedpages'] = 'Najczê¶ciej zmieniane strony';
+$string['mostvisitedpages'] = 'Najczê¶ciej odwiedzane strony';
+$string['newestpages'] = 'Najnowsze strony';
+$string['nohtml'] = 'bez HTML';
+$string['nolinksfound'] = 'Nie znaleziono linków na stronie';
+$string['notadministratewiki'] = 'Nie masz prawa administrowania tym Wiki';
+$string['nothingtostrip'] = 'Nie ma stron z wiêcej ni¿ jedn± wersj±';
+$string['offline'] = 'OFFLINE';
+
+?>

0 comments on commit 1be0eb6

Please sign in to comment.